Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня. Допоможіть з літературою для статті з маркетингу на тему: "Маркетинговий контроль як запорука ефективної діяльності підприємства"
>>> Дякую

1.
339.138
К73
Котлер, Ф. Основы маркетинга [Текст] = Marketing Essentials / Ф. Котлер пер. с англ. В.Б. Боброва; под. общ. ред. Е.М. Пеньковой. – М. : Прогресс, 1990. – 736с.

2.
339.138
К73
Котлер, Ф. Маркетинг менеджмент. Анализ, планирование, внедрение, контроль [Текст] / Ф. Котлер. – 2-е изд. – СПб. : Питер Ком, 1999. – 896с.

3.
339.138
К73
Котлер, Ф. Основы маркетинга [Текст] / Ф. Котлер пер. с англ. В.Б. Боброва. – М. : Ростинтэр, 1996. – 704с.

4.
339.138
З-13
Завгородняя, А.В. Маркетинговое планирование. Анализ моделей управления. Конкурентная политика. Контроль над качеством [Текст] / А. В. Завгородняя, Д. О. Ямпольская. – СПб. : Питер, 2002. – 352с. – (Маркетинг для профессионалов).

5.
339.138
Б68
Блайт, Д. Основы маркетинга [Текст] = Essentials of Marketing / Д. Блайт пер. с англ. М.Ю. Зарицкой ; Пер.Заризкая М.Ю. – К. : Знання-Прес, 2003. – 493с. – (Европейский маркетинг).

6.
339.138
Є74
Єрмошенко, М.М. Маркетинговий менеджмент [Текст] : навч. посіб. / М. М. Єрмошенко. – К. : НАУ, 2001. – 204с. – [У навчальному посібнику викладено теоретичні, методологічні, методичні та практичні засади управління маркетинговою діяльністю як сучасного напрямку стратегічного менеджменту. Наведено механізм управління маркетингом у складі принципів, функцій, структур, методів, інструментів і стратегій управлінської діяльності.].

7.
339.138
К68
Корольчук, О.П. Маркетинг. Ситуативні, творчі та контрольні завдання: практикум [Текст] : навч. посіб. / О. П. Корольчук, Л. М. Шульгіна. – К. : КДТЕУ, 2003. – 259с.

8.
339.138
М80
Мороз, Л.А. Маркетинг [Текст] : підручник / Л. А. Мороз, Н. І. Чухрай за ред. Л.А. Мороза. – 2-ге вид., оновлене. – Львів : Інтелект-Захід, 2002. – 244с. – [У книзі висвітлено фундаментальні засади маркетингу і основні напрямки маркетингової діяльності на підприємстві: дослідження товарних ринків; формування маркетингової діяльності. Матеріал викладено з урахуванням специфіки вітчизняного ринку, його нормативно-правової бази.].

9.
65
Г22
Гасило, О.О. Маркетинговий контролінг в системі управління підприємством [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец. 08.06.01 - економіка, організація і управління підприємствами / О. О. Гасило. – Донецьк : Донецький держ. ун-т економіки і торгівлі ім. Туган-Барановського, 2005. – 19с.

10.


Чухрай, Н.І. Визначення місця маркетингового контролера в організаційній структурі підприємства [Текст] / Н. І. Чухрай, І. Б. Млинко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2013. – №4(754). – С. 233-241.

11.


Бобровник, В.М. Контроль ефективності реалізації маркетингової концепції управління торговельним підприємством [Текст] / В. М. Бобровник // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №6,Т.4. – С. 351-354.

12.


Пшенишнюк, І. Контроль в управлінні підприємством: маркетинговий аспект [Текст] / І. Пшенишнюк // Економіка @ держава. – 2011. – №7. – С. 67-69.

13.


Осипов, Ю. Мониторинг конкурентоспособности наукоемкой машиностроительной продукции [Текст] / Ю. Осипов, С. Быков, Г. Тащиян // Маркетинг. – 2003. – №3. – С.22-30. – [Экономический мониторинг конкунтоспособ- ности.].

14.


Пилипчук, В.П. Контроль, оцінка та аналіз ефективності маркетингової діяльності підприємства [Текст] / В. П. Пилипчук // Маркетинг в Україні. – 2004. – №1. – С. 29-32.

15.


Колесник, С. "Хотите контроливать эффективность рекламы? Используйте мобильный маркетинг" [Текст] / С. Колесник // Маркетинг и реклама. – 2009. – №4. – С. 72-73.

16.


Назарова, К.О. Особливості контролю маркетингової діяльності торговельного підприємства [Текст] / К. О. Назарова // Фінанси України. – 2000. – №6. – С.99-107.

Звертайтесь також до БД "Навігатор інтернет-ресурсів за профілем університету" (розділ "Маркетинг")