Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня! Допоможіть підібрати літературу до такого питання як: "Поняття продуктивності праці, методика її аналізу." Дякую!
1. 331.108
Н60 Нижник, В.М. Механізм мотивації високопродуктивної праці персоналу підприємств [Текст] : монографія / В. М. Нижник, О. А. Харун. – Хмельницький : ХНУ, 2011. – 210с. – [Існує електронна копія].
2.
Альварес, Б.Х.А. (Альварес, Бермейо Х.А.) Новий метод підвищення продуктивності робочої сили: оптимізація задач та просування співробітництва [Текст] / Б. Х. Альварес, У. Л. Бельмонте, Р. Ф. Гуіль // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №4. – С. 310-318.

3. 338(477)
П78 Гончаров, Я. Управління продуктивністю праці на підприємстві [Текст] / Я. Гончаров, М. Ведерніков // Проблеми розвитку соціально-економічних систем в контексті глобалізаційних викликів. – 2010. – Т.3. – С. 99-100.

4.
Горкавий, В. Аналіз тенденцій і факторів продуктивності аграрної праці у Харківській області [Текст] / В. Горкавий, С. Панченко // Статистика України. – 2007. – №2. – С. 44-49.

5.
Грабовецький, Б. Факторний аналіз продуктивності праці на основі економіко статистичних моделей [Текст] / Б. Грабовецький, О. Мороз, Л. Благодир // Статистика України. – 2008. – №2. – С. 9-13.

6. 331
Г85 Грішнова, О.А. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : підручник / О. А. Грішнова. – К. : Знання, 2004. – 559с. – (Вища освіта ХХІ століття
7.
Демидюк, О.О. Теоретико-методологічні підходи до визначення категорії "продуктивність праці" та показників її вимірювання [Текст] / О. О. Демидюк // Проблеми науки. – 2013. – №6. – С. 38-43.

8. 338(477)
П78 Дмитрієва, Н. Продуктивність праці та шляхи її поліпшення на підприємстві [Текст] / Н. Дмитрієва, М. Ведерніков // Проблеми розвитку соціально-економічних систем в контексті глобалізаційних викликів. – 2010. – Т.3. – С. 102-104.

9. 331
Е45 Економіка праці і соціально-трудові відносини [Електронний ресурс] : навч. посібник / за ред. В.М. Ковальова. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 256с.

10. 331
Е45 Економіка праці і соціально-трудові відносини [Текст] : навч. посіб. / М. Д. Ведерніков, О. В. Хитра, О. А. Гарват [та ін.]. – Львів : Новий світ-2000, 2012. – 869с. – (Вища освіта в Україні
11.
Зайцева, Л.С. Аналіз чинників росту продуктивності праці на вугільних підприємствах [Текст] / Л. С. Зайцева // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №4,Т.1. – С. 66-69
12. 658
К17 Калініченко, О.В. Економіка підприємства [Текст] : практикум : навч. посіб. / О. В. Калініченко, О. Д. Плотник. – К. : Кондор, 2012. – 600с.
13.
Любохинець, Л.С. Аналіз динаміки зростання продуктивності праці та заробітної плати в трансформаційній економіці України [Текст] / Л. С. Любохинець, Л. М. Бабич // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – №6,Т.2. – С. 30-35. – [У статті розглянуто взаємозв’язок рівня продуктивності праці і зміни заробітної плати. Обґрунтовано напрямки мотивації та стимулювання праці, питому вагу ціни праці у ВВП. Проаналізована динаміка продуктивності праці в країнах з розвинутою ринковою економікою, в країнах, що розвиваються та Україні.].

14.
Максюта, В.В. Дослідження впливу організаційно-економічних факторів в механізмі управління продуктивністю праці [Текст] / В. В. Максюта // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №2,Т.1. – С. 65-69. – [У статті досліджено вплив організаційно-економічних факторів в механізмі управління продуктивністю праці. Запропоновані методи управління продуктивністю праці.
].

15.
Нижник, В.М. Аналіз продуктивності праці та заробітної плати працівників промислових підприємств України [Текст] / В. М. Нижник, О. А. Харун // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – №5,Т.1. – С. 125-127. – [На основі аналізу темпів зростання заробітної плати і продуктивності праці виявлено їх невідповідність і в результаті поглиблення інфляційних процесів, зростання цін, визначено резерви та намічено напрями підвищення продуктивності праці на промислових підприємствах.].

16.
Олійник, Т. До проблеми індкексного аналізу динаміки продуктивності праці в сільському господарстві [Текст] / Т. Олійник // Статистика України. – 2006. – №1. – С. 15-18.

17.
Онг, Л.Д. Продуктивність персоналу на робочому місці [Текст] / Л. Д. Онг // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №11. – С. 418-424.

18.
Прокопенко, К. Методолгічні аспекти оцінки продуктивності праці у сільському господарстві [Текст] / К. Прокопенко // Статистика України. – 2012. – №3. – С. 14-20.

19.
Соколик, М. Продуктивність та оплата праці за паритетом купівельної спроможності в Україні та інших країнах6 порівняльний аналіз [Текст] / М. Соколик // Економіка і прогнозування. – 2011. – №1. – С. 85-103.

20.
Танасієнко, Н.П. Компаративний аналіз динаміки продуктивності праці в світі та Україні [Текст] / Н. П. Танасієнко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №4,Т.3. – С. 172-176.

21.
Ткаченко, А.М. Продуктивність праці та чинники, що впливають на неї [Текст] / А. М. Ткаченко, О. М. Дмитренко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №5,Т.1. – С. 130-134.

22.
Чернушкіна, О.О. Підвищення продуктивності праці як передумова зростання виробництва [Текст] / О. О. Чернушкіна // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №5, Т.1. – С. 45-46
23. http://pidruchniki.com/1209061336261/ekonomika/ponyattya_sut_pokazniki_produktivnosti_pratsiПоняття, суть і показники продуктивності праці

24. www.irbis-nbuv.gov.ua/УПРАВЛІННЯ ПРОДУКТИВНІСТЮ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ РІЗНИХ ТИПІВ
25. http://studme.com.ua/156405096279/ekonomika/pokazateli_metody_izmereniya_proizvoditelnosti_truda.htmПоказники і методи вимірювання продуктивності праці

26. Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрики “ Продуктивність праці, управління продуктивністю праці.....”

27. Додатково радимо Вам звернутись до Навігатора Інтернет- ресурсів за профілем університету на сайті НБ ХНУ- розділ “ Економіка праці...”