Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Допоможіть будь ласка підібрати літературу для дипломної роботи на тему "Методика і організація обліку праці, її оплати та контроль використання фонду оплати праці".
1.
331.2
М18
Малаховський, Ю.В. Механізми формування, розподілу і використання фонду оплати праці підприємств машинобудування [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец. 08.06.01 - економіка, організація і управління підприємствами / Ю. В. Малаховський. – Кіровоград : Кіровоградський державний технічний ун-т, 2003. – 221с.

2.
331.2
Г13
Гадзевич, О.І. Оплата праці в умовах ринку: теорія і практика [Текст] : навч. посіб. / О. І. Гадзевич. – К. : Кондор, 2008. – 400с. – [Рекомендовано МОН України].

3.
657
П69
Практикум з бухгалтерського обліку [Текст] : навч.- практ. посібник / В. П. Шило, С. Б. Ільїна, Н. І. Верхоглядова [та ін.]. – 2-ге вид., випр.та доповн. – К. : Видавн. Дім "Професіонал", 2009. – 392с.

4.
331.108
О-17
Облік, аналіз і аудит персоналу [Текст] : навч. посіб. – Харків : ХНЕУ, 2011. – 260с.

5.
657
Н15
Навчальна бухгалтерія [Текст] : навч.-практ. посіб. / П. С. Тютюнник, І. Г. Волошан, О. В. Фартушняк [та ін.] за ред.Тютюнника П.С. – Х. : Вид-во ХНЕУ, 2011. – 320с. –

6.


Циганова, Н. Використання фонду оплати праці [Текст] / Н. Циганова // Баланс-бюджет. – 2009. – №5. – С. 27-30.

7.


Антонова, О. Витрати на оплату праці в податковому обліку [Текст] / О. Антонова // Баланс. – 2012. – №50. – С. 21-24.

8.


Оплата праці: від організації до обліку [Текст] // Баланс. Бібліотека. Практичне керівництво. – 2012. – №3. – С. 5-105.

9.


Шаботинський, В. Підсумковий облік робочого часу [Текст] / В. Шаботинський // Бухгалтерія. – 2014. – №18-19. – С. 65-67.

10.


Оплата праці: організація та облік [Текст] // Бухгалтерія. Збірник систематизованого законодавства. – 2009. – №10. – С. 10-193.

11.


Массаковський, В. Невирішені питання обліку оплати праці [Текст] / В. Массаковський, Т. Кононенко // Бухгалтерський облік і аудит. – 2013. – №2. – С. 19-21.

12.


Пахомова, І.Г. Автоматизація обліку використання коштів на оплату праці [Текст] / І. Г. Пахомова, О. Л. Недощак // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №3,Т.3. – С. 94-98.

13.


Єремян, О.М. Вдосконалення системи обліку та оптимізація оподаткування розрахунків з оплати праці в сучасних умовах розвитку ринкових відносин [Текст] / О. М. Єремян // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №1. – С. 116-119. – [У статті запропоновано зміни до структури рахунку 66 «Розрахунки за виплатами працівникам» і
проведено аналіз переваг диференційованої системи оподаткування доходів громадян як один із методів
зменшення «податкового тягаря» як на підприємства, так і на працівників.
].

14.


Швець, Л.П. Дослідження шляхів удосконалення використання фонду оплати праці та системи преміювання на підприємствах зв`язку [Текст] / Л. П. Швець, Н. І. Доберчак // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №4,Т.1. – С. 40-45. 

15.


Журибеда, В. Економія фонду оплати праці: чому утворюється та на які виплати використовувати [Текст] / В. Журибеда // Головбух: Бюджет. – 2012. – №37. – С. 28-30.

16.


Власюк, Г. Організація обліку та вдосконалення звітності з оплати праці в бюджетних установах [Текст] / Г. Власюк // Економіка та підприємництвоДержава та регіони. – 2010. – №6. – С. 201-204.

17.


Немодрук, Н. Удосконалення обліку, аналіз і аудит розрахунків з оплати праці [Текст] / Н. Немодрук // Економіка @ держава. – 2009. – №8. – С. 36-38.

18.


Ткаченко, Н. Облікове забезпечення складання звітності з оплати праці [Текст] / Н. Ткаченко // Економіка АПКЕкономіка АПК. – 2012. – №7. – С. 89-94.

19.


Хотомлянський, О. Створення фондів оплати праці на основі бюджетного планування структурних підрозділів підприємства [Текст] / О. Хотомлянський, Т. Черната // Економіка України. – 2005. – №10. – С. 53-57.

20.
63
Н34
Чабанюк, О.М. Облік та аналіз оплати праці в ринкових умовах [Текст] / О. М. Чабанюк, І. О. Приходько // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.7. – С. 317-321.

21.
338(477)
Т28
Ковальчук, О.І. Сучасні проблеми обліку розрахунків з оплати праці на підприємствах України [Текст] / О. І. Ковальчук // Творчий пошук молоді - курс на ефективність. – 2014. – С. 156-159.

22.
338(477)
Т28
Тимчик, Я.В. Проблематика обліку розрахунків з оплати праці [Текст] / Я. В. Тимчик // Творчий пошук молоді - курс на ефективність. – 2014. – С. 173-176.

23.


Ломанов, І. Про регулювання розмірів фондів оплати праці підприємств виробничої сфери [Текст] / І. Ломанов, О. Уманський, М. Харченко // Україна: аспекти праці. – 2000. – С. 9-15.

24.


Бурлуцька, С. Квантифікація балансового зв`язку між фінансовим результатом і надтарифною частиною фонду оплати праці [Текст] / С. Бурлуцька // Україна: аспекти праці. – 2011. – №7. – С. 17-21.

25.

dspace.uabs.edu.ua/jspui/bitstream/.../poceluiko.doc Організація обліку розрахунків з оплати праці на підприємстві
26.

irbis-nbuv.gov.ua/.../cgiirbis_64.exe Організація внутрішнього контролю обліку праці

27.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Облік праці та її оплати=облік оплати праці.....”
28.

Додатково радимо Вам звернутись до Навігатора Інтернет- ресурсів за профілем університету на сайті НБ ХНУ- розділ “Економіка праці ...”
29.

Радимо додатково звернутись до електронних ресурсів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського за адресою http://www.nbuv.gov.ua/portal/ ( БД «Наукова періодика України»)