Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня! Допоможіть підібрати літературу до курсової на тему: "Аналіз динаміки показників продуктивності праці"

1.к
331
Е45
Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : навч. посіб. / С. М. Пилипенко, М. В. Горобинська, Л. І. Піддубна [та ін.]. – Харків : ХНЕУ, 2008. – 296с. –

2.
658
Ш35
Швець, Л.П. Економіка виробництва [Текст] : навч. посіб. / Л. П. Швець, Н. І. Доберчак. – Львів : Новий Світ-2000, 2010. – 258с. – (Вища освіта в Україні). 
Рекоменжовано МОН України].

3.
331
Л84
Лукашевич, В.М. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : навч. посіб. / В. М. Лукашевич. – 2-ге вид., переробл. та доповн. – Львів : Новий світ-2000, 2010. – 424с. – [До книги додається CD-диск]. –

4.
658
П24
Пеліхов, Є.Ф. Економіка сучасного підприємства [Текст] : навч.-метод. і практ. посіб. / Є. Ф. Пеліхов, О. А. Іванова, О. М. Сумець. – К. : Хай-Тек-Прес, 2009. – 344с. – [
5.
331
Е45
Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : навч. посіб. / Є. П. Качан, О. П. Дяків, С. А. Надвиничний, В. М. Островерхов за ред. Є.П. Качана. – К. : Знання, 2008. – 407с. –
6.
658
Ш33
Шваб, Л.І. Економіка підприємства [Текст] : підручник / Л. І. Шваб. – К. : Каравела, 2011. – 416с. –

7.
331
А39
Акіліна, О.В. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : навч. посіб. / О. В. Акіліна, Л. М. Ільїч. – К. : Алерта, 2010. – 734с. –

8.
331.2
О-61
Оплата праці у виробничій сфері: проблеми та методологія збільшення заробітної плати в умовах ресурсозбереження [Текст] : монографія / В. М. Гончаров, О. В. Додонов, В. Ю. Припотень, В. С. Радомська під заг. ред. В.М. Гончарова. – Донецьк : ТОВ "Альматео", 2006. – 246с

9.
331.108
Н60
Нижник, В.М. Механізм мотивації високопродуктивної праці персоналу підприємств [Текст] : монографія / В. М. Нижник, О. А. Харун. – Хмельницький : ХНУ, 2011. – 210с. – [Існує електронна копія]. – .
10.
331.5
Г85
Грішнова, О.А. Трудовий потенціал України : оцінка стану, ефективність використання, стратегічні напрями розвитку [Текст] : монографія / О. А. Грішнова, С. Р. Пасєка, А. С. Пасєка. – Черкаси : Вид-во ТОВ "МАКЛАУТ", 2011. – 360с. –

11.
658
К90
Кулішов, В.В. Економіка підприємства: теорія і практика [Текст] : навч. посiб. / В. В. Кулішов. – 2-ге вид, перероб. і доп. – Львів : Магнолія, 2008. – 208с. – (Вища освіта в Україні). –

12.
331
Г85
Грішнова, О.А. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : підручник / О. А. Грішнова. – К. : Знання, 2004. – 559с. – (Вища освіта ХХІ століття). –

13.
658
К17
Калініченко, О.В. Економіка підприємства [Текст] : практикум : навч. посіб. / О. В. Калініченко, О. Д. Плотник. – К. : Кондор, 2012. – 600с. –
14.
658
Б86
Бочко, О.Ю. Основи планування діяльності підприємств невиробничої сфери [Текст] : навч. посіб. / О. Ю. Бочко, В. Ф. Проскура. – К. : Кондор, 2012. – 218с. –

15.
31
Ш87
Штангрет, А.М. Статистика [Текст] : навч. посіб. / А. М. Штангрет, О. І. Копилюк. – К. : ЦНЛ, 2005. – 232с. –

16.
331.108
З-38
Захарова, О.В. Аналіз трудових показників [Текст] : навч. посіб. / О. В. Захарова. – Донецьк : Ноулідж, 2014. – 461с.

17.
331
Е45
Економіка праці і соціально-трудові відносини [Текст] : навч. посіб. / М. Д. Ведерніков, О. В. Хитра, О. А. Гарват [та ін.]. – Львів : Новий світ-2000, 2012. – 869с. – (Вища освіта в Україні). –

18.


Медведев, B.C. Впровадження систем оплати праці на основі показників продуктивності [Текст] / B. C. Медведев // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №3. – С. 241-247.

19.


Олексійчук, О.П. Продуктивність праці: еволюція поглядів, проблеми виміру, фактори впливу і зростання [Текст] / О. П. Олексійчук // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2002. – №2,Ч.1. – С. 74-77. – [Проаналізовано еволюційний розвиток категорій “продуктивність”, “ефективність” та “інтенсивність” праці. Досліджено методи і показники вимірювання продуктивності праці. Розглянуто різноманітні підходи щодо класифікації факторів впливу і зростання продуктивності праці.
].

20.


Швець, І.Б. Регулювання продуктивності праці на підприємствах [Текст] / І. Б. Швець, М. Г. Борейко, Р. С. Распопов // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №2,Т.2. – С. 167-171. – [Визначено практичну доцільність використання комплексної системи показників оцінки ефективності виробництва. Запропоновано матричний підхід до формування системи техніко-економічних показників оцінки діяльності підприємства на підставі врахування наявних трудових ресурсів та кінцевих вартісних показників діяльності. Здійснено оцінку ефективності
виробництва на підставі аналізу показників продуктивності праці і заробітної плати. Запропоновано поетапний підхід щодо досягнення ефективності виробництва, який забезпечує випереджальні темпи зростання продуктивності праці у порівнянні із заробітною платою.

21.


Сергійчук, С.І. Управління продуктивністю праці через редукцію витрат й результатів праці [Текст] / С. І. Сергійчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №3,Т.3. – С. 44-50. – [Досліджено еволюційний розвиток наукової думки про методи редукції витрат й результатів праці. Розглянуто різноманітні підходи щодо визначення витрат й результатів праці для подальшого моделювання
показників продуктивності праці. Визначено достоїнства й недоліки методів в умовах ринкової економіки. Запропоновано шляхи подальшого розвитку методів редукції витрат й результатів праці.].

22.


Сергійчук, С.І. Систематизація процесу управління продуктивністю праці [Текст] / С. І. Сергійчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №5,Т.2. – С. 230-236. – [Визначена необхідність використання динамічних систем показників продуктивності, які тісно пов`язані з іншими системами контролю й підвищення ефективності виробництва. Запропоновано зсув акцентів з оцінки поточного стану фірми (яка в першу чергу описується показником прибутку) на оцінку стану в перспективі, що характеризується технологічним і організаційним станом фірми стосовно конкурентів, та кількісно виражається показником продуктивності праці. Представлена модифікована концепція продуктивності праці з урахуванням ринкових умов. Досліджено основні етапи програми підвищення й управління продуктивністю праці. Запропоновано об`єднання закордонного досвіду в розробці програм управління продуктивністю праці з вітчизняною класифікацією факторів підвищення продуктивності. Визначені основні методи підвищення продуктивності праці. Представлений систематизований процес управління продуктивністю праці.].

23.


Цуркан, С.М. Продуктивність праці як складова інтегрального показника оцінки рівня ефективності персоналу промислових підприємств: проблеми визначення та використання [Текст] / С. М. Цуркан // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №4,Т.2. – С. 216-219.

24.


Слободчикова, Ю.В. Продуктивність праці як планово-економічний показник ринкової системи [Текст] / Ю. В. Слободчикова // Держава та регіони. – 2006. – №4. – С. 335-338.

25.


Масалаб, Р.М. Управління витратами підприємства на основі показників продуктивності праці [Текст] / Р. М. Масалаб // Економічний вісник національного гірничного університету. – 2005. – №4. – С. 54-60.

26.


Демидюк, О.О. Теоретико-методологічні підходи до визначення категорії "продуктивність праці" та показників її вимірювання [Текст] / О. О. Демидюк // Проблеми науки. – 2013. – №6. – С. 38-43.

27.


Олійник, Т. Удосконалення методів визначення вартісних показників продуктивності сільської праці [Текст] / Т. Олійник // Україна: аспекти праці. – 2008. – №1. – С. 40-44.

28.


Бабенко, А. Дослідження вартісних показників продуктивності праці у Дніпропетровському регіоні [Текст] / А. Бабенко, К. Бондаревська // Україна: аспекти праці. – 2011. – №6. – С. 9-13.

Додатково радимо Вам звернутись до Навігатора Інтернет- ресурсів за профілем університету на сайті НБ ХНУ- розділ “Економіка праці ”