Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Допоможіть будь ласка підібрати літературу до реферату на тему"Управління персоналом на засадах синергізму."
1.
007
С89
Сугаков, В.Й. Основи синергетики [Текст] / В. Й. Сугаков. – К. : Обереги, 2001. – 287с : іл. – (Б-ка Держ. фонду фундамент. досліджень).

2.
334
К68
Коростелев, В.А. Роль консалтинга в управлении бизнесом [Текст] : учеб. пособие / В. А. Коростелев. – К. : МАУП, 2004. – 252с. – [Існує електронна копія].

3.
007
Б61
Білоус, В.С. Синергетика і самоорганізація в економічній діяльності [Текст] : навч. посіб. / В. С. Білоус. – К. : КНЕУ, 2007. – 376с. 

4.


Сєріков, А.В. Маркетинг як необхідна умова синергетичного управління господарською діяльністю [Текст] / А. В. Сєріков, О. О. Зубова // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №5. – С. 276-284.

5.
331
А43
Неклюєнко, Т.В. Синергетичний підхід в аналізі процесів адаптації підприємств до ринкових змін [Текст] / Т. В. Неклюєнко // Актуальні проблеми підвищення якості підготовки фахівців у галузі економіки в умовах сталого економічного розвитку України. – 2012. – С. 146-148.

6.


Поплавська, Ж.В. Зміна парадигми стратегічного управління на підприємстві в умовах сучасного розвитку [Текст] / Ж. В. Поплавська, А. С. Полянська // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2013. – №18(778). – С. 109-116.

7.


Хитра, О.В. Управління інтернаціональним синергізмом як складова міжнародного менеджменту [Текст] / О. В. Хитра // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2004. – №3,Ч.1. – С. 142-147. – [Обґрунтовано доцільність вживання термінології синергізму у сфері міжнародного менеджменту. Сформульовано принципи інтернаціонального синергізму. Введено категорії “синергічний взаємозв’язок”, “синергічний потенціал міжнародної компанії”. Визначено основні напрямки здійснення управління синергізмом. Виділено взаємозв’язки управління синергізмом з іншими складовими міжнародного менеджменту. Порушено проблему порушення симетрії синергізму. Виявлено перспективи впровадження синергічноорієнтованого менеджменту.].

8.


Хитра, О.В. Синергетичний підхід до управління трудовою поведінкою [Текст] / О. В. Хитра // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №3,Т.2. – С. 178-186.

9.


Хитра, О.В. Прийняття управлінських рішень у міжнародних корпораціях: синергетичний підхід [Текст] / О. В. Хитра // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №2,Т.1. – С. 131-135.

10.


Королюк, Ю. Виявлення перспективних кластерних формувань як засіб управління соціально-економічним розвитком регіону: синергетичні аспекти [Текст] / Ю. Королюк // Економіка @ держава. – 2010. – №12. – С. 87-89.

11.


Рачинський, А.П. Синергетична технологія стратегічного управління персоналом в органах державної влади [Текст] / А. П. Рачинський // Інвестиції : практика та досвід. – 2010. – №21. – С. 43-46.

12.


Моисеев, В. Синергия как принцип менеджмента [Текст] / В. Моисеев // Компаньон. – 2004. – №26. – С. 20-21. – [Концерн Siemens реформирует систему менеджмента].

13.


Чернышева, Н. Управленческая синергия [Текст] : [компания Coca-Cola] / Н. Чернышева // Компаньон. Стратегии. – 2012. – №5. – С. 44-47.

14.


Ковалев, Д. Переоцененная синергия [Текст] / Д. Ковалев // Компаньон.Стратегии. – 2006. – №9. – С. 49-56. – [Эффекты синергии].

15.


Левшин, Л.М. Синергизм интегрирования системы менеджмента качества [Текст] / Л. М. Левшин // Методы менеджмента качества. – 2008. – №4. – С. 20-22.

16.


Данилюк-Черних, І.М. Управління використанням інтелектуального потенціалу людських ресурсів на засадах сінтелектики і синергізму [Текст] / І. М. Данилюк-Черних, В. П. Петренко // Регіональна економіка. – 2011. – №1. – С. 148-155.

17.

http://lib.khnu.km.ua:8080 Особливості регулювання трудової поведінки працівника на засадах синергізму
18.

http://uchebnik-besplatno.comЯрцева С.И.. Лекции по предмету Управление персоналом
19.

http://ea.dgtu.donetsk.ua:8080/jspui/bitstream/123456789/21113/1/Petrenko.pdfЭФФЕКТ СИНЕРГИИ В УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ
Раскрыта сущность влияния синергии в управлении персоналом.
20.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Cинергетика.....”
21.

Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте на сайті НБ ХНУ БД «Електронна бібліотека», Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету
22.

Радимо додатково звернутись до електронних ресурсів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського за адресою http://www.nbuv.gov.ua/portal/ ( БД «Наукова періодика України»)