Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Еволюція розвитку страхування.
1.
368/369
А95
Ахвледиани, Ю.Т. Имущественное страхование [Текст] : учеб. пособие / Ю. Т. Ахвледиани под ред. С.Л. Ефимова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ, 2002. – 286с.

2.
368/369
Г67
Горбач, Л.М. Страхова справа [Текст] : навч. посіб. / Л. М. Горбач. – 2-ге вид., випр. – К. : Кондор, 2003. – 252с.

3.
368/369
І-90
Історія страхування [Текст] : підручник / С. К. Реверчук, Т. В. Сива, С. І. Кубів, О. Д. Вовчак за ред. С.К. Реверчука. – К. : Знання, 2005. – 213с. 

4.
368/369
З-23
Залетов, А.Н. Страхование в Украине [Текст] / А. Н. Залетов под ред. О.А. Слюсаренко. – К. : Международная агенция "BeeZone", 2002. – 452с.

5.
368/369
Г67
Горбач, Л.М. Страхування [Текст] : навч. посіб. / Л. М. Горбач, О. Б. Каун. – К. : Кондор, 2010. – 520с. 

6.
368(477)
К59
Козьменко, О.В. Страховий ринок України у контексті сталого розвитку [Електронний ресурс] : монографія / О. В. Козьменко. – Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2008. – 350с.

7.
368/369
C83
Страховий бізнес - пріоритетний напрям розвитку фінансового ринку України [Текст] : зб. матеріалів регіонального наук.-практ. семинару, присвяченого п`ятириччю створення кафедри фінансів та кредиту (м. Хмельницький 8-9 груд. 2010 р.). – Хмельницький : ХНУ, 2010. – 122с. – [Існує електронна копія]. 

8.
331
А43
Сороківська, М.В. Стан і перспективи розвитку страхового ринку України в контексті зростання його інвестиційного потенціалу [Текст] / М. В. Сороківська // Актуальні проблеми підвищення якості підготовки фахівців у галузі економіки в умовах сталого економічного розвитку України. – 2012. – С. 273-277.

9.
331
А43
Шимейко, І.М. Ринок страхування відповідальності: стан і тенденції розвитку [Текст] / І. М. Шимейко, A. І. Коваль // Актуальні проблеми підвищення якості підготовки фахівців у галузі економіки в умовах сталого економічного розвитку України. – 2012. – С. 281-289.

10.
331
А43
Бастричев, В.С. Деякі питання ринку медичного страхування: стан та тенденції розвитку [Текст] / В. С. Бастричев, М. Г. Столяр, О. П. Рейтман // Актуальні проблеми підвищення якості підготовки фахівців у галузі економіки в умовах сталого економічного розвитку України. – 2013. – С. 211-217.

11.
378
А43
Сорокіна, Н.В. Страхування туристичних ризиків в Україні: стан і проблеми розвитку [Текст] / Н. В. Сорокіна, Л. І. Бобровська, В. С. Бастричев // Актуальні проблеми та пріоритетні напрями підвищення якості підготовки фахівців у галузі економіки в умовах сталого економічного розвитку регіонів. – 2011. – С. 225-231.

12.


Михайловська, І.М. Еволюційний розвиток теорії та практики медичного страхування [Текст] / І. М. Михайловська, А. А. Гарват // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2006. – №1,Т.2. – С. 194-197. – [В статті зроблено ретроспективний аналіз, висвітлено основні етапи розвитку медичного
страхування в світовій практиці. Досліджено основи необхідності запровадження страхування здоров’я та
передумови пов’язані з цим. Проаналізовано підходи до становлення медичного страхування в Україні. На
основі дослідження й узагальнення вітчизняного та зарубіжного досвіду формування бази медичного
страхування обґрунтовано доцільність формування ефективної соціально-орієнтованої системи медичного
страхування в Україні.].

13.


Приказюк, Н. Соціальне страхування в Україні: проблеми та перспективи розвитку [Текст] / Н. Приказюк, С. Шимків // Економіка @ держава. – 2013. – №6. – С. 57-60.

14.


Навроцький, С. Страхування як самостійна економічна категорія відтворення [Текст] / С. Навроцький // Економіка АПКЕкономіка АПК. – 2006. – №9. – С. 37-44.

15.


Добіжа, Н.В. Сучасні тенденції удосконалення та розвитку страхового ринку [Текст] / Н. В. Добіжа, К. Ю. Корчевна // Інвестиції : практика та досвід. – 2013. – №2. – С. 92-93.

16.
63
Н34
Корнєєв, М.В. Концептуальні засади розвитку страхової діяльності в умовах глобалізації [Текст] / М. В. Корнєєв // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.14. – С. 188-193.

17.


Шарпатий, В. Система соціального страхування в УСРР 1921 - 1929 рр. [Текст] / В. Шарпатий // Пам`ять століть. – 2006. – №1. – С. 75-83.

18.
338(477)
П78
Кушнір, К. Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України [Текст] / К. Кушнір, Н. Стеценко // Проблеми розвитку соціально-економічних систем в контексті глобалізаційних викликів. – 2010. – Т.2. – С. 74-76.

19.


Шаманська, Н. Державне пенсійне страхування в умовах реформування: сучасний стан і пріоритети розвитку [Текст] / Н. Шаманська // Світ фінансів. – 2014. – №1. – С. 89-98.

20.


Актуарна справа в Україні: історія та розвиток [Текст] // Страхова справа. – 2010. – №1. – С. 30-32.

21.


Граф Мордвінов - основний ініціатор створення і голова правління першого страхового монополіста Росії XIX ст. [Текст] // Страхова справа. – 2011. – №2. – С. 60.

22.


Паращак, О. Загадкова смерть найвідомішого в Царській Росії мецената Савви Морозова коштувала страховикам 100 тис. руб. золотом [Текст] / О. Паращак // Страхова справа. – 2011. – №3. – С. 52-55.

23.


Історія "Чорного Ангела" - історія 100-річної давнини про вбивство з метою отримання страхової виплати в 500 тис. франків [Текст] // Страхова справа. – 2010. – №2. – С. 64.

24.


Квич, А. Продавец кофе, случайно придумавший страховой рынок [Текст] / А. Квич // Управление компанией (укр.изд.). – 2009. – №3. – С. 75-77. – [История страхового дела].

25.

http://insins.net/insurance/10-viniknennya-ta-rozvitok-strahuvannya.html Виникнення та розвиток страхування

26.

http://ebooktime.net/book_Виникнення та етапи розвитку страхування

27.

https://www.google.com/search Етапи розвитку страхування
28.

http://buklib.net/books/27729/Становлення та розвиток страхового ринку України

29.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “історія розвитку страхування.....”
30.

Додатково радимо Вам звернутись до Навігатора Інтернет- ресурсів за профілем університету на сайті НБ ХНУ- розділ “Страхування ...”