Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня! Допоможіть підібрати літературу до реферату на тему "Управління персоналом на засадах синергізму"
Допоможіть будь ласка підібрати літературу до реферату на тему"Управління персоналом на засадах синергізму."
1.
007
С89
Сугаков, В.Й. Основи синергетики [Текст] / В. Й. Сугаков. – К. : Обереги, 2001. – 287с : іл. – (Б-ка Держ. фонду фундамент. досліджень).

2.
334
К68
Коростелев, В.А. Роль консалтинга в управлении бизнесом [Текст] : учеб. пособие / В. А. Коростелев. – К. : МАУП, 2004. – 252с. – [Існує електронна копія].

3.
007
Б61
Білоус, В.С. Синергетика і самоорганізація в економічній діяльності [Текст] : навч. посіб. / В. С. Білоус. – К. : КНЕУ, 2007. – 376с.

4.


Сєріков, А.В. Маркетинг як необхідна умова синергетичного управління господарською діяльністю [Текст] / А. В. Сєріков, О. О. Зубова // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №5. – С. 276-284.

5.
331
А43
Неклюєнко, Т.В. Синергетичний підхід в аналізі процесів адаптації підприємств до ринкових змін [Текст] / Т. В. Неклюєнко // Актуальні проблеми підвищення якості підготовки фахівців у галузі економіки в умовах сталого економічного розвитку України. – 2012. – С. 146-148.

6.


Поплавська, Ж.В. Зміна парадигми стратегічного управління на підприємстві в умовах сучасного розвитку [Текст] / Ж. В. Поплавська, А. С. Полянська // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2013. – №18(778). – С. 109-116.

7.


Хитра, О.В. Управління інтернаціональним синергізмом як складова міжнародного менеджменту [Текст] / О. В. Хитра // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2004. – №3,Ч.1. – С. 142-147. – [Обґрунтовано доцільність вживання термінології синергізму у сфері міжнародного менеджменту. Сформульовано принципи інтернаціонального синергізму. Введено категорії “синергічний взаємозв’язок”, “синергічний потенціал міжнародної компанії”. Визначено основні напрямки здійснення управління синергізмом. Виділено взаємозв’язки управління синергізмом з іншими складовими міжнародного менеджменту. Порушено проблему порушення симетрії синергізму. Виявлено перспективи впровадження синергічноорієнтованого менеджменту.].

8.


Хитра, О.В. Синергетичний підхід до управління трудовою поведінкою [Текст] / О. В. Хитра // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №3,Т.2. – С. 178-186.

9.


Хитра, О.В. Прийняття управлінських рішень у міжнародних корпораціях: синергетичний підхід [Текст] / О. В. Хитра // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №2,Т.1. – С. 131-135.

10.


Королюк, Ю. Виявлення перспективних кластерних формувань як засіб управління соціально-економічним розвитком регіону: синергетичні аспекти [Текст] / Ю. Королюк // Економіка @ держава. – 2010. – №12. – С. 87-89.

11.


Рачинський, А.П. Синергетична технологія стратегічного управління персоналом в органах державної влади [Текст] / А. П. Рачинський // Інвестиції : практика та досвід. – 2010. – №21. – С. 43-46.

12.


Моисеев, В. Синергия как принцип менеджмента [Текст] / В. Моисеев // Компаньон. – 2004. – №26. – С. 20-21. – [Концерн Siemens реформирует систему менеджмента].

13.


Чернышева, Н. Управленческая синергия [Текст] : [компания Coca-Cola] / Н. Чернышева // Компаньон. Стратегии. – 2012. – №5. – С. 44-47.

14.


Ковалев, Д. Переоцененная синергия [Текст] / Д. Ковалев // Компаньон.Стратегии. – 2006. – №9. – С. 49-56. – [Эффекты синергии].

15.


Левшин, Л.М. Синергизм интегрирования системы менеджмента качества [Текст] / Л. М. Левшин // Методы менеджмента качества. – 2008. – №4. – С. 20-22.

16.


Данилюк-Черних, І.М. Управління використанням інтелектуального потенціалу людських ресурсів на засадах сінтелектики і синергізму [Текст] / І. М. Данилюк-Черних, В. П. Петренко // Регіональна економіка. – 2011. – №1. – С. 148-155.

17.

http://lib.khnu.km.ua:8080 Особливості регулювання трудової поведінки працівника на засадах синергізму
18.

http://uchebnik-besplatno.comЯрцева С.И.. Лекции по предмету Управление персоналом
19.

http://ea.dgtu.donetsk.ua:8080/jspui/bitstream/123456789/21113/1/Petrenko.pdfЭФФЕКТ СИНЕРГИИ В УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ
Раскрыта сущность влияния синергии в управлении персоналом.
20.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Cинергетика.....”
21.

Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте на сайті НБ ХНУ БД «Електронна бібліотека», Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету
22.

Радимо додатково звернутись до електронних ресурсів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського за адресою http://www.nbuv.gov.ua/portal/ ( БД «Наукова періодика України»)