Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня!
>>> Допоможіть мені,будь-ласка, підібрати літературу на курсову роботу з дисципліни мікроекономіка на тему: "Мікроекономічний аналіз ризику підприємництва та шляхи його зниження"
1.
330.131.7
Ч-45
Черданцева, І.Г. Управління підприємницькими ризиками в умовах економічної діяльності (на прикладі підприємницьких структур Чернівецької обл.) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец. 08.06.02 - підприємництво, менеджмент, маркетинг / І. Г. Черданцева. – Львів : Інститут регіональних досліджень, 2000. – 19с.

2.


Яркіна, Н.М. Економетричне моделювання в управлінні підприємницьким ризиком [Текст] / Н. М. Яркіна // Фінанси України. – 2003. – №11. – С. 77-80.

3.


Пікус, Р.В. Оцінка підприємницького ризику [Текст] / Р. В. Пікус // Фінанси України. – 2004. – №5. – С. 88-93.

4.
330.131.7
В54
Вітлінський, В.В. Ризикологія в економіці та підприємництві [Текст] : монографія / В. В. Вітлінський. – К. : КНЕУ, 2004. – 480с. – [Існує електронна копія].


5.


Савченко, О.Р. Вплив ризику на динаміку розвитку підприємницького середовища Рівненської області [Текст] / О. Р. Савченко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2005. – №3,Т.1. – С. 149-151. – [Проблемність ризикозахищеності для підприємництва України – річ мало знайома, що так чи інакше суттєво впливає на динаміку створюваних та зокрема, ліквідованих підприємств України, оскільки ігнорування ризику, або неналежне його урахування приводить до їх краху. Саме тому, для того, щоб створити економічно невразливе підприємство, необхідно ураховувати ризики під час формування систем управління підприємством.].

6.


Савченко, О.Р. Аналіз розвитку підприємницького середовища Рівненської області в умовах невизначеності та ризику [Текст] / О. Р. Савченко // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2005. – №2,Вип.52. – С. 219-222.

7.


Бігняк, О. Поняття ризику в підприємницькій діяльності [Текст] / О. Бігняк // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – №8. – С. 58-61. – [Господарське право].

8.


Петруня, Ю. Фінансово-інвестиційні ризики суб`єкта підприємницької діяльності - інвестора [Текст] / Ю. Петруня, В. Брижатий // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2005. – №5-1. – С. 197-202.

9.


Паліга, Н.Б. Оцінка підприємницьких ризиків на основі аналізу фінансового стану підприємства [Текст] / Н. Б. Паліга // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2006. – №4,Т.1. – С. 208-212.


10.


Наумов, Д. Проблемний аспект формування поняття "підприємницький ризик" [Текст] / Д. Наумов // Економіст. – 2008. – №1. – С. 36-39.

11.


Квасницька, Р.С. Основні підходи до визначення сутності та класифікаційних ознак ризику в підприємницькій діяльності [Текст] / Р. С. Квасницька, І. О. Тернавська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №2, Т.1. – С. 24-26. – [У статті проаналізовано наявні визначення категорії «ризику», різні підходи до ризику як невід’ємної складової економічних процесів. Досліджено класифікацію ризиків підприємства. Базовою класифікаційною ознакою обрано напрямки діяльності підприємства.].

12.


Паранчук, С. Оцінка підприємницьких ризиків у машинобудуванні графічним способом [Текст] / С. Паранчук, О. Коць // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2007. – №23(606). – С. 83-88.

13.


Йохна, В.М. Проблеми страхування підприємницьких ризиків, пов`язаних з реалізацією інновацій [Текст] / В. М. Йохна, В. С. Бастричев // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №3, Т.2. – С. 44-48.

14.


Кравченко, В. Світовий досвід управління підприємницькими ризиками: історія та здобутки 20-го сторіччя [Текст] / В. Кравченко // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2007. – №2,Вип.70. – С. 260-263.

15.


Вовчак, О.Д. Податкові ризики в системі управління економічною безпекою підприємницьких структур України [Текст] / О. Д. Вовчак, І. Г. Кеменяш // Фінанси України. – 2008. – №11. – С. 41-46.

16.


Глущевський, В.В. Методологічні основи концепції управління ризиками підприємницької діяльності [Текст] / В. В. Глущевський // Фінанси України. – 2009. – №10. – С. 116-124.

17.


Тюленєва, Ю.В. Основи механізму управління ризиками підприємницької діяльності [Текст] / Ю. В. Тюленєва // Проблеми науки. – 2010. – №1. – С. 39-45.

18.


Пузирьова, П.В. Базові методи нейтралізації фінансових ризиків у підприємницькій діяльності [Текст] / П. В. Пузирьова // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №5. – С. 143-149.

19.
330.131.7
К64
Кондрашихін, А.Б. Теорія та практика підприємницького ризику [Текст] : навч. посіб. / А. Б. Кондрашихін, Т. В. Пепа. – К. : ЦУЛ, 2009. – 224с.


20.

Криворотько, І. Аналіз кадрових ризиків та шляхи їх зниження на промислових підприємствах [Текст] / І. Криворотько // Держава та регіони. – 2007. – №1. – С. 165-168.

21.


Головач, Т.В. Податкове навантаження як критерій ризику підприємницької діяльності в України [Текст] / Т. В. Головач, А. Б. Грушевицька, В. В. Швид // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №5, Т.1. – С. 159-164.

22.


Кулик, Р. Роль аудиторських фірм у мінімізації податкових ризиків суб`єктів підприємництва [Текст] / Р. Кулик, Ю. Кулик // Світ фінансів. – 2011. – №1. – С. 110-118.

23.


Михайловська, І.М. Теоретичні засади управління підприємницькими ризиками в сучасних умовах господарювання [Текст] / І. М. Михайловська, К. І. Квасницька // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №5, Т4. – С. 279-282. – [У статті запропонований алгоритм виявлення та опису підприємницьких ризиків, розроблений з врахуванням вимог основних міжнародно-визнаних стандартів із ризик-менеджменту та рівня кваліфікаційної підготовки фахівців українських підприємств, містить все необхідне для використання вітчизняними підприємцями.

].

24.


Тарасова, К.І. Підприємницький ризик як економічна категорія [Текст] / К. І. Тарасова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №5,Т.2. – С. 37-41.

25.
378
А43
Мельничук, Г.О. Деяки аспекти страхування підприємницьких ризиків [Текст] / Г. О. Мельничук, А. В. Шевчук, В. С. Бастричев // Актуальні проблеми та пріоритетні напрями підвищення якості підготовки фахівців у галузі економіки в умовах сталого економічного розвитку регіонів. – 2011. – С. 218-222.

26.
330.131.7
Д71
Доценко, І.О. Механізм управління ризиками підприємницької діяльності в системі безпеки підприємства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук; спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / І. О. Доценко. – Хмельницький : ХНУ, 2013. – 20c.

27.


Доценко, І.О. Алгоритм оцінювання ефективності управління підприємницькими ризиками в системі економічної безпеки підприємства [Текст] / І. О. Доценко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №6, Т.2. – С. 94-98.

28.

Хлістунова, Н.В. Інформаційна підтримка зниження впливу фінансових ризиків на діяльність підприємств [Текст] / Н. В. Хлістунова // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – №10. – С. 196-206.
29.
65
Ф75
Фокіна, Н.П. Розробка організаційно-економічних основ зниження ризиків підприємств легкої промисловості [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец. 08.06.01 - економіка, організація та управління підприємствами / Н. П. Фокіна. – К. : Нац-ний ун-т харчових технологій, 2004. – 21с.
30.

http://p-for.com/book_101_glava_35_6.4._SHljakhi_ta_metodi_znizhe.htmlШляхи та методи зниження ризику в підприємницькій діяльності

31.

http://uadoc.zavantag.com/text/607/index-10.htmlМетоди зниження ступеня ризику
32.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Підприємницький ризик.....”
1.
330.131.7
Ч-45
Черданцева, І.Г. Управління підприємницькими ризиками в умовах економічної діяльності (на прикладі підприємницьких структур Чернівецької обл.) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец. 08.06.02 - підприємництво, менеджмент, маркетинг / І. Г. Черданцева. – Львів : Інститут регіональних досліджень, 2000. – 19с.

2.


Яркіна, Н.М. Економетричне моделювання в управлінні підприємницьким ризиком [Текст] / Н. М. Яркіна // Фінанси України. – 2003. – №11. – С. 77-80.

3.


Пікус, Р.В. Оцінка підприємницького ризику [Текст] / Р. В. Пікус // Фінанси України. – 2004. – №5. – С. 88-93.

4.
330.131.7
В54
Вітлінський, В.В. Ризикологія в економіці та підприємництві [Текст] : монографія / В. В. Вітлінський. – К. : КНЕУ, 2004. – 480с. – [Існує електронна копія].


5.


Савченко, О.Р. Вплив ризику на динаміку розвитку підприємницького середовища Рівненської області [Текст] / О. Р. Савченко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2005. – №3,Т.1. – С. 149-151. – [Проблемність ризикозахищеності для підприємництва України – річ мало знайома, що так чи інакше суттєво впливає на динаміку створюваних та зокрема, ліквідованих підприємств України, оскільки ігнорування ризику, або неналежне його урахування приводить до їх краху. Саме тому, для того, щоб створити економічно невразливе підприємство, необхідно ураховувати ризики під час формування систем управління підприємством.].

6.


Савченко, О.Р. Аналіз розвитку підприємницького середовища Рівненської області в умовах невизначеності та ризику [Текст] / О. Р. Савченко // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2005. – №2,Вип.52. – С. 219-222.

7.


Бігняк, О. Поняття ризику в підприємницькій діяльності [Текст] / О. Бігняк // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – №8. – С. 58-61. – [Господарське право].

8.


Петруня, Ю. Фінансово-інвестиційні ризики суб`єкта підприємницької діяльності - інвестора [Текст] / Ю. Петруня, В. Брижатий // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2005. – №5-1. – С. 197-202.

9.


Паліга, Н.Б. Оцінка підприємницьких ризиків на основі аналізу фінансового стану підприємства [Текст] / Н. Б. Паліга // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2006. – №4,Т.1. – С. 208-212.


10.


Наумов, Д. Проблемний аспект формування поняття "підприємницький ризик" [Текст] / Д. Наумов // Економіст. – 2008. – №1. – С. 36-39.

11.


Квасницька, Р.С. Основні підходи до визначення сутності та класифікаційних ознак ризику в підприємницькій діяльності [Текст] / Р. С. Квасницька, І. О. Тернавська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №2, Т.1. – С. 24-26. – [У статті проаналізовано наявні визначення категорії «ризику», різні підходи до ризику як невід’ємної складової економічних процесів. Досліджено класифікацію ризиків підприємства. Базовою класифікаційною ознакою обрано напрямки діяльності підприємства.].

12.


Паранчук, С. Оцінка підприємницьких ризиків у машинобудуванні графічним способом [Текст] / С. Паранчук, О. Коць // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2007. – №23(606). – С. 83-88.

13.


Йохна, В.М. Проблеми страхування підприємницьких ризиків, пов`язаних з реалізацією інновацій [Текст] / В. М. Йохна, В. С. Бастричев // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №3, Т.2. – С. 44-48.

14.


Кравченко, В. Світовий досвід управління підприємницькими ризиками: історія та здобутки 20-го сторіччя [Текст] / В. Кравченко // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2007. – №2,Вип.70. – С. 260-263.

15.


Вовчак, О.Д. Податкові ризики в системі управління економічною безпекою підприємницьких структур України [Текст] / О. Д. Вовчак, І. Г. Кеменяш // Фінанси України. – 2008. – №11. – С. 41-46.

16.


Глущевський, В.В. Методологічні основи концепції управління ризиками підприємницької діяльності [Текст] / В. В. Глущевський // Фінанси України. – 2009. – №10. – С. 116-124.

17.


Тюленєва, Ю.В. Основи механізму управління ризиками підприємницької діяльності [Текст] / Ю. В. Тюленєва // Проблеми науки. – 2010. – №1. – С. 39-45.

18.


Пузирьова, П.В. Базові методи нейтралізації фінансових ризиків у підприємницькій діяльності [Текст] / П. В. Пузирьова // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №5. – С. 143-149.

19.
330.131.7
К64
Кондрашихін, А.Б. Теорія та практика підприємницького ризику [Текст] : навч. посіб. / А. Б. Кондрашихін, Т. В. Пепа. – К. : ЦУЛ, 2009. – 224с.


20.

Криворотько, І. Аналіз кадрових ризиків та шляхи їх зниження на промислових підприємствах [Текст] / І. Криворотько // Держава та регіони. – 2007. – №1. – С. 165-168.

21.


Головач, Т.В. Податкове навантаження як критерій ризику підприємницької діяльності в України [Текст] / Т. В. Головач, А. Б. Грушевицька, В. В. Швид // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №5, Т.1. – С. 159-164.

22.


Кулик, Р. Роль аудиторських фірм у мінімізації податкових ризиків суб`єктів підприємництва [Текст] / Р. Кулик, Ю. Кулик // Світ фінансів. – 2011. – №1. – С. 110-118.

23.


Михайловська, І.М. Теоретичні засади управління підприємницькими ризиками в сучасних умовах господарювання [Текст] / І. М. Михайловська, К. І. Квасницька // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №5, Т4. – С. 279-282. – [У статті запропонований алгоритм виявлення та опису підприємницьких ризиків, розроблений з врахуванням вимог основних міжнародно-визнаних стандартів із ризик-менеджменту та рівня кваліфікаційної підготовки фахівців українських підприємств, містить все необхідне для використання вітчизняними підприємцями.

].

24.


Тарасова, К.І. Підприємницький ризик як економічна категорія [Текст] / К. І. Тарасова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №5,Т.2. – С. 37-41.

25.
378
А43
Мельничук, Г.О. Деяки аспекти страхування підприємницьких ризиків [Текст] / Г. О. Мельничук, А. В. Шевчук, В. С. Бастричев // Актуальні проблеми та пріоритетні напрями підвищення якості підготовки фахівців у галузі економіки в умовах сталого економічного розвитку регіонів. – 2011. – С. 218-222.

26.
330.131.7
Д71
Доценко, І.О. Механізм управління ризиками підприємницької діяльності в системі безпеки підприємства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук; спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / І. О. Доценко. – Хмельницький : ХНУ, 2013. – 20c.

27.


Доценко, І.О. Алгоритм оцінювання ефективності управління підприємницькими ризиками в системі економічної безпеки підприємства [Текст] / І. О. Доценко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №6, Т.2. – С. 94-98.

28.

Хлістунова, Н.В. Інформаційна підтримка зниження впливу фінансових ризиків на діяльність підприємств [Текст] / Н. В. Хлістунова // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – №10. – С. 196-206.
29.
65
Ф75
Фокіна, Н.П. Розробка організаційно-економічних основ зниження ризиків підприємств легкої промисловості [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец. 08.06.01 - економіка, організація та управління підприємствами / Н. П. Фокіна. – К. : Нац-ний ун-т харчових технологій, 2004. – 21с.
30.

http://p-for.com/book_101_glava_35_6.4._SHljakhi_ta_metodi_znizhe.htmlШляхи та методи зниження ризику в підприємницькій діяльності

31.

http://uadoc.zavantag.com/text/607/index-10.htmlМетоди зниження ступеня ризику
32.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Підприємницький ризик.....”