Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня. Допоможіть знайти інформацію "Ретроспективний аналіз розвитку як економічної категорії". Дякую.

1.
339.94
Ф53
Філіпенко, А.С. Економічний розвиток сучасної цивілізації [Текст] : навч. посіб. / А. С. Філіпенко. – К. : Знання, 2000. – 174с.

2.
330
М86
Мочерний, С.В. Економічна теорія [Текст] : навч. посіб. / С. В. Мочерний. – К. : Академія, 2001. – 656с. – (Альма-матер).

3.
338(09)
И90
История экономики [Текст] : учебник /  под общ. ред.: О.Д. Кузнецовой, И.Ф. Шапкина. – М. : ИНФРА-М, 2002. – 384с. – (Высшее образование).

4.
330.8
Ш96
Шумпетер, Й. Теория экономического развития [Текст] / Й. Шумпетер. – М. : Прогресс, 1982. – 453с. – (Экономическая мысль Запада).

5.
330.3
Ф51
Філіпенко, А.С. Цивілізаційні виміри економічного розвитку [Текст] : монографія / А. С. Філіпенко. – К. : Знання України, 2002. – 190с.

6.
339.94
С83
Стратегії економічного розвитку в умовах глобалізації [Текст] : монографія. – К. : КНЕУ, 2001. – 538с.

7.
339.94
Ф53
Філіпенко, А.С. Економічний розвиток. (Європейський контекст) [Текст] / А. С. Філіпенко. – К. : Знання України, 2001. – 120с.

8.
330.3
Я45
Якість економічного зростання [Текст] = The quality of growth / В. Томас, М. Дайламі, А. Дарешвар, Д. Кауфман пер. з англ.; наук. ред. О. Кілієвич. – К. : Основи, 2002. – 350с.

9.
330
М14
Майєр, Д. Основні проблеми економіки розвитку [Текст] = Leading Issues in Economic Development / Д. Майєр, Д. Раух, А. Філіпенко пер. з англ.; за ред. С. Головко ; Пер.Олесневич Д., Олесневич О., Кузик П., Мачкур Л.,. – К. : Либідь, 2003. – 688с.

10.
330.3
М58
Міжнародні стратегії економічного розвитку [Текст] : навч. посіб. /  за ред. А.О. Задої. – К. : Знання, 2007. – 332с. – (Вища освіта ХХІ століття). – [Рекомендовано МОН України].

11.
330
О-65
Орехівський, Г.А. Політекономія [Текст] : навч. посіб. / Г. А. Орехівський. – К. : Каравела, 2009. – 296с. – (Вища освіта в Україні). –і

12.
338
В19
Васильєва, Т.А. Інноваційна складова в структурі макроекономічних індикаторів економічного розвитку [Електронний ресурс] : монографія / Т. А. Васильєва. – Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2010. – 118с.

13.
330
С13
Савин, К.Н. Экономическая теория [Електронний ресурс] : введение в экономический анализ; курс лекций / К. Н. Савин. – Тамбов : Изд-во ТГТУ, 2006. – 144с.

14.
330.8
Ш96
Шумпетер, Й.А. Теория экономического развития [Електронний ресурс] / Й. А. Шумпетер. – М. : Директмедиа Паблишинг, 2008. – 355с.

15.
330
Р98
Ряба, О.І. Політична економія [Текст] : навч. посіб. / О. І. Ряба. – Рівне : НУВГП, 2010. – 188с. –

16.
330
К72
Костюк, В.С. Економічна теорія [Текст] : навч. посіб. / В. С. Костюк, А. М. Андрющенко, І. П. Борейко. – К. : ЦУЛ, 2009. – 282с. – [Рекомендовано МОН України].

17.


Валінкевич, Н.В. Становлення та розвиток наукових теорій модернізації [Текст] / Н. В. Валінкевич // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – №9. – С. 8-13.

18.


Супрун, В.А. Структура розвития экономического процесса [Текст] / В. А. Супрун // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – №11. – С. 16-26.

19.


Хак, М.О. Економічний розвиток та його вплив на розподіл прибутків у розвинених країнах та тих, що розвиваються [Текст] / М. О. Хак // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №4. – С. 301-313.

20.


Економічний розвиток [Текст] // Бюлетень Національного банку України. – 2012. – №6. – С. 7-16. – [Огляд світової економіки
Огляд економіки України].

21.


Економічний розвиток [Текст] // Бюлетень Національного банку України. – 2012. – №7. – С. 5-19. – [Огляд світової економіки
Огляд економіки України ].

22.


Пустовійт, Р. Інституціональна теорія та економічний розвиток: генезис і сучасність [Текст] / Р. Пустовійт // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2003. – №2. – С. 26-33.

23.


Благодєтєлєва-Вовк, С. Про суть і застосування категорій "економічний розвиток" та "економічне зростання " [Текст] / С. Благодєтєлєва-Вовк // Вісник Тернопільського державного економічного університету. – 2006. – №2. – С. 47-58.

24.


Дзебих, І. Інституційний фактор формування глобального економічного розвитку [Текст] / І. Дзебих // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2010. – №5-1. – С. 292-294.

25.


Шевченко, О. Концептуальні засаді економічного розвитку в контексті глобалізаційних тенденцій [Текст] / О. Шевченко // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2012. – №5-1. – С. 57-64.

26.


Костюк, І. Концептуальні засади економічного розвитку в контексті глобалізаційних тенденцій [Текст] / І. Костюк // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2012. – №5-1. – С. 137-140. – [Розкрито сутність нової економіки та її відмінність від традиційної економіки індустріального типу, визначено головні рушійні сили. ].

27.


Попова, В.В. Поняттєві категорії методології статистичного вимірювання та оцінювання економічного розвитку [Текст] / В. В. Попова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №2,Т.1. – С. 179-184. – [Поняттєві категорії методології статистичного вимірювання та оцінювання економічного розвитку розкривають взаємозв’язок між його кількісними і якісними змінами. Виявлення відповідних ознак здійснюється у системі тих загальних та спеціальних показників, які дають змогу для проведення апробації теоретичних моделей і закономірностей.

28.


Мініна, О.В. Теорія економічного простору: основні підходи до визначення [Текст] / О. В. Мініна // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №6,Т.1. – С. 237-241.

29.


Козловський, С.В. Парадигма управління факторами розвитку сучасних економічних систем [Текст] / С. В. Козловський, О. Г. Підвальна, Т. В. Колесник // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №5,Т.4. – С. 208-212.

30.


Тодорюк, С.І. Сталий розвиток як економічна категорія [Текст] / С. І. Тодорюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №1. – С. 199-203.

31.


Шевчук, В.О. Рівноважність і довготривалість економічного розвитку: зміна парадигми управління на засадах фізичної економії [Текст] / В. О. Шевчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – №6,Т.1. – С. 282-292.

32.


Макаров, В. Об экономическом развитии и не только в контексте будущих достижений науки и техники [Текст] / В. Макаров // Вопросы экономики. – 2008. – №3. – С. 39-46.

33.


Борисенко, П. Економічний розвиток в історичному вимірі: наукові підходи та практика [Текст] / П. Борисенко // Держава та регіони. – 2011. – №4. – С. 13-17.

34.


Тарасов, В. Управлінська парадигма дослідження моделей економічного розвитку країн [Текст] / В. Тарасов, В. Трофимова // Економіка @ держава. – 2011. – №1. – С. 10-13.

35.


Маркович, І.Б. Розкриття сутності поняття трансформації економічного простору в системі категорій розвитку національної економіки [Текст] / І. Б. Маркович // Економіка розвитку. – 2012. – №2. – С. 77-82.

36.


Єфименко, Т. Інституційне регулювання економічного розвитку [Текст] / Т. Єфименко // Економіка України. – 2011. – №1. – С. 16-26.

37.


Гальчинський, А. Економічний розвиток: методологія оновленої парадигми [Текст] / А. Гальчинський // Економіка України. – 2012. – №5. – С. 4-17.

38.


Ревчун, Б. "Економічне зростання" чи "економічний розвиток"? [Текст] / Б. Ревчун // Економіка України. – 2003. – №6. – С. 85-88.

39.


Івашина, О. Економічний розвиток: інституціональний погляд [Текст] / О. Івашина // Економіка. Фінанси. Право. – 2009. – №2. – С. 11-14.

40.


Меркулова, Т. Економічне зростання і нерівність: інституційний аспект і емпіричний аналіз [Текст] / Т. Меркулова // Економічна теорія. – 2009. – №1. – С. 81-90.

41.


Фитуни, Л. Закономерности формирования и смены моделей мирового экономического развития [Текст] / Л. Фитуни, И. Абрамова // Мировая экономика и международные отношения. – 2012. – №7. – С. 3-15.

42.


Федулова, Л.І. Інноваційна теорія економічного розвитку [Текст] / Л. І. Федулова // Проблеми науки. – 2005. – №3. – С. 41-47.

43.


Аникина, А.М. Анализ и модификация показателей экономического развития [Текст] / А. М. Аникина // Экономика природопользования. – 2007. – №5. – С. 35-48.

1.http://studopedia.ru/1_62877_ustoychivoe-razvitie-kak-ekonomicheskaya-kategoriya.html
2.http://knigi-uchebniki.com/predpriyatiy-ekonomika/ekonomicheskiy-rost-kak-ekonomicheskaya.html