Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня!
>>> Допоможіть мені,будь-ласка, підібрати ЛІТЕРАТУРУ ЗА 2013-2015 РОКИ на курсову роботу з дисципліни мікроекономіка на тему: "Мікроекономічний аналіз ризику підприємництва та шляхи його зниження". Література за інші роки НЕ ПІДХОДИТЬ. БУДЬ-ЛАСКА ЦЕ ДУЖЕ ВАЖЛИВО!!!
1.
330.131.7
Д71
Доценко, І.О. Механізм управління ризиками підприємницької діяльності в системі безпеки підприємства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук; спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / І. О. Доценко. – Хмельницький : ХНУ, 2013. – 20c.

2.
334
П32
Підприємництво і зовнішньоекономічна діяльність : можливості і ризики України [Текст] : монографія /  за наук. ред. проф. М.А.Йохни. – Хмельницький : ХНУ, 2013. – 347с. –

3.
339.92
Є24
Євроекономічна інтеграція України [Текст] : навч. посіб. / Л. І. Михайлова, Н. В. Волченко, Т. О. Зінчук, С. М. Кваша. – К. : ЦУЛ, 2013. – 136с. –

4.
334
Х66
Хмурова, В.В. Менеджмент підприємницької діяльності [Текст] : навч. посіб. / В. В. Хмурова. – К. : ЦУЛ, 2013. – 286с. – [

5.
336
Ф26
Фастовець, А.А. Фінанси малого бізнесу [Текст] : навч. посіб. / А. А. Фастовець, І. В. Фисун. – К. : Кондор, 2013. – 302с. – [

6.


Кандрашина, О.О. Проектування бізнес-моделі за критерієм стійкості до підприємницького ризику на основі маржинального аналізу [Текст] / О. О. Кандрашина // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №11. – С. 388-393.

7.


Кривцов, А.І. Стратегічний аналіз зовнішнього середовища як основа оцінювання ризиків [Текст] / А. І. Кривцов // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №10. – С. 27-33.

8.


Романова, А.И. Анализ рисков на рынке информационных услуг [Текст] / А. И. Романова, Д. М. Миронова, Е. В. Ильина // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №10. – С. 504-512.

9.


Гончаров, В.М. Розробка ефективних механізмів управління ризиками в підприємницькій діяльності [Текст] / В. М. Гончаров, Ж. Б. Рахметуліна // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №5. – С. 76-81.

10.


Данчук, М.В. Особливості застосування методології "Value-at-Risk" для оцінювання підприємницьких ризиків в умовах нелінійної динаміки розвитку економіки [Текст] / М. В. Данчук, А. П. Кравчук // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – №10. – C. 207-213.

11.


Рубіно, Б.Х.А. (Рубіно, Бокс Хосе Антоніо) Аналіз виходу з кризи як інструмент виявлення системних ризиків у процесі прийняття рішень: теоретична модель за даними іспанських кредитних кооперативів [Текст] / Б. Х. Рубіно, М. В. Моліна, У. Л. Бельмонте // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – №10. – С. 464-475.

12.


Савченко, О.Р. Аналіз розвитку підприємницького середовища Рівненської області в умовах невизначеності та ризику [Текст] / О. Р. Савченко // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2005. – №2,Вип.52. – С. 219-222.

13.


Гнилицька, Л. Використання обліково-аналітичних технологій при розробці методики управління підприємницькими ризиками в системі економічної безпеки підприємства [Текст] / Л. Гнилицька // Бухгалтерський облік і аудит. – 2012. – №3. – С. 41-47.

14.


Кругляк, В. Аналіз контрольованих операцій та оцінка ризиків - досягнення балансу [Текст] / В. Кругляк // Вісник Міністерства доходів і зборів України. – 2014. – №22. – С. 20-26.

15.


Паліга, Н.Б. Оцінка підприємницьких ризиків на основі аналізу фінансового стану підприємства [Текст] / Н. Б. Паліга // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2006. – №4,Т.1. – С. 208-212. – [На прикладі підприємств міського господарства Донецького регіону розглянуто механізм оцінки підприємницьких ризиків на основі показників платоспроможності і фінансової стійкості. Систематизовано ризики, що супроводжує діяльність підприємств. Наведено алгоритм базової методики оцінки ризиків. На основі аналітичних даних розраховано комплексні показники ризику та розподілено підприємства за зонами ризику].

16.


Нижник, О.В. Аналіз фінансових ризиків підприємства та напрями їх нейтралізації [Текст] / О. В. Нижник // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – №4,Т.2. – С. 151-154. – [У статті визначено основні поняття, сутність фінансових ризиків підприємства, їх класифікацію за окремими критеріями. Розглянуто системи принципів ризикменеджменту, які пропонують вітчизняні та зарубіжні наукові діячі. Наведені існуючі в науковій літературі напрями зниження фінансових ризиків
підприємства та викладена їх систематизована класифікація.


17.


Хвостіна, І.М. Концептуальні засади управління виробничими ризиками підприємств [Текст] / І. М. Хвостіна // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – №4,Т.2. – С. 187-190. – [У статті розглянуто сутність виробничих ризиків, здійснено аналіз основних причин їх виникнення та досліджено особливості управління ними, розглянуто взаємозалежність керуючої та керованої підсистем в загальній системі управління виробничими ризиками.


18.


Радзіховська, Л.М. Порівняльні методи кількісного аналізу економічних ризиків [Текст] / Л. М. Радзіховська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – №3,Т.2. – С. 23-26. – [Проведено аналіз та уточнення порівняльних методів кількісного оцінювання економічних ризиків, які застосовуються в сфері підприємницької діяльності і розроблені на основі господарської практики.


19.


Половян, Н.С. Оперативный анализ устойчивости предприятий к риску банкротства [Текст] / Н. С. Половян // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – №2,Т.2. – С. 33-37.

20.


Головач, Т.В. Ризик та економічна стійкість підприємницьких структур [Текст] / Т. В. Головач // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – №2,Т.2. – С. 38-41.

21.


Десятнюк, О. Сутнісно-теоретичні основи податкових ризиків суб’єктів підприємницької діяльності [Текст] / О. Десятнюк, В. Канюк // Світ фінансів. – 2014. – №3. – С. 99-109.

1.http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=14512
2.http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Econom/economika/08.php
3.http://studopedia.com.ua/1_50710_yakisniy-analiz-pidpriiemnitskih-rizikiv.html
4.http://www.kpi.kharkov.ua/archive/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0/vestnik/%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B8%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F/2011/15/12_15_2011.html
5.http://buklib.net/books/26510/