Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Допоможіть знайти інформацію з мікроекономіки"Невизначеність: її характеристика, рівні та природа виникнення".
1.
519
М80
Мороз, О.В. Оптимальне управління економічними системами в умовах невизначеності та ризику [Текст] : монографія / О. В. Мороз, А. В. Матвійчук. – Вінниця : УНІВЕРСУМ, 2003. – 177с.

2.
65
М76
Момот, В.Є. Стратегія підприємтва в умовах невизначеності середовища господарювання. (Методологічний аспект) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук; спец.08.06.01 - економіка, організація і управління підприємствами / В. Є. Момот. – Одеса : Одеский держ. економічний ун-т, 2004. – 31с.

3.
331.108
Л48
Лепейко, Т.І. Управління персоналом підприємства в умовах невизначеності (поведінковий підхід) [Текст] : монографія / Т. І. Лепейко, О. М. Миронова. – Харків : ХНЕУ, 2010. – 236с.

4.
338.5
С83
Стратегічні засади ціноутворення за умов розвитку та невизначеності в системі інноваційного розвитку економічної системи України [Текст] : монографія / В. М. Гончаров, Д. В. Солоха, С. Л. Гладка, О. П. Висоцький. – Луганськ : СНУ, 2007. – 208с.

5.
330
Е45
Економічна теорія: політекономія [Текст] : практикум; навч. посіб. / В. Д. Базилевич, Н. І. Гражевська, В. Л. Осецький, К. С. Базилевич за ред. В.Д. Базилевича. – К. : Знання, 2010. – 494с. – (Київському національному університету імені Тараса Шевченка 175 років). 

6.


Паздрій, В.Я. Невизначеність зовнішнього середовища: сутність та оцінювання [Текст] / В. Я. Паздрій // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №9. – С. 273-279. – [Економічна інформація].

7.


Грабчук, О.М. Методичні засади аналізу невизначеності фінансових процесів [Текст] / О. М. Грабчук // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №4. – С. 291-299.

8.


Умєров, Р.Е. Формування інвестиційної привабливості підприємств малого і середнього бізнесу в умовах невизначеності конкурентного середовища [Текст] / Р. Е. Умєров // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – №11. – С. 90-94.

9.


Дерев`янко, А.Г. Управління зовнішньоекономічною діяльністю в умовах невизначеності [Текст] / А. Г. Дерев`янко // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2005. – №2,Вип.52. – С.147-158.

10.


Азаренкова, Г. Невизначеність аналізу перерозподілу фінансових ресурсів у перехідних економіках [Текст] / Г. Азаренкова // Банківська справа. – 2004. – №5-6. – С. 79-86.

11.


Ястремський, О. Невизначеність, ризик, інтереси в моделюванні економічної політики [Текст] / О. Ястремський // Банківська справа. – 2013. – №1. – С. 20-30.

12.


Власенко, О. Невизначенність у системі факторів,що впливають на процес прийняття та реалізації управлінських рішень [Текст] / О. Власенко // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2000. – С.54-60.

13.


Момот, В. Методи перспективного планування виробництва в умовах невизначеності параметрів середовища [Текст] / В. Момот // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2006. – №2. – С. 30-35.

14.


Тревого, 0.І. Основні аспекти впровадження організаційних змін на підприємстві в умовах невизначеного середовищ [Текст] / 0. І. Тревого // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2012. – №7(727). – С. 156-161.

15.


Ковальчук, А. Розподіл території на економічні зони в умовах невизначеності [Текст] / А. Ковальчук // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2005. – №3(543). – С. 143-148.

16.


Капленко, Г.В. Реструктуризація поведінки і адаптація підприємств до невизначеності зовнішнього середовища [Текст] / Г. В. Капленко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – №4,Т.2. – С. 49-53. – [Висвітлено проблемні аспекти щодо формування поведінки підприємств, адаптації підприємств до мінливого зовнішнього середовища; методологічно обґрунтовано адаптацію підприємств до нестандартних ситуацій шляхом реструктуризації їх економічної поведінки.].

17.


Лисогор, В.М. Моделі кредитних ризиків, їх страхування для підприємств аграрного сектору в умовах невизначеності [Текст] / В. М. Лисогор, Н. Д. Фаюра, А. В. Голишева // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №3,Т.3. – С. 125-127.

18.


Лук`янова, В.В. Теоретичні аспекти управління підприємством в умовах невизначеності [Текст] / В. В. Лук`янова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2006. – №4,Т.1. – С. 111-116. 

19.


Фадєєва, І.Г. Аналіз напрямків удосконалення управління процесом формування витрат підприємств за умов невизначеності [Текст] / І. Г. Фадєєва // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2006. – №6,Т.1. – С. 137-141. –

20.


Пилипяк, О.В. Фактор невизначеності та його вплив на інвестиційне планування [Текст] / О. В. Пилипяк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №3,Т.2. – С. 125-129.

21.


Кобзій, О.В. Концептуальні підходи до вдосконалення систем планування на підприємствах в умовах невизначеного ринкового середовища [Текст] / О. В. Кобзій // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №3,Т.1. – С. 202-205. 

22.


Стефанишин, Д.В. Прийняття рішень в умовах невизначеності на основі трендового прогнозування [Текст] / Д. В. Стефанишин, П. М. Грицюк // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2005. – №6,Т.1. – С. 159162. –

23.


Розпутенко, І. Міфологізація економічних процесів в умовах невизначеності [Текст] / І. Розпутенко // Економіка @ держава. – 2007. – №11. – С. 50-52.

24.


Половцев, О. Під хід до врахування невизначеностей при розв`язанні задач державного управління [Текст] / О. Половцев // Економіка @ держава. – 2009. – №9. – С. 92-93.

25.


Степура, М. Фактори невизначеності в податках [Текст] / М. Степура // Економіка @ держава. – 2009. – №10. – С. 37-40.

26.


Макаркіна, Г. Модель оптимізації розвитку економіки індустріального регіону в умовах невизначеності інформації [Текст] / Г. Макаркіна // Економіка і прогнозування. – 2008. – №4. – С. 139-151.

27.


Соломянюк, Н. Вплив зовнішнього середовища на стратегічні плани підприємства в умовах невизначеності [Текст] / Н. Соломянюк // Економіст. – 2005. – №9. – С. 66-67.

28.


Гапонюк, М. Корпоративні стратегії в умовах посилення невизначеності економічних тенденцій в Україні [Текст] / М. Гапонюк // Ринок цінних паперів України. – 2012. – №10. – С. 63-66.

29.

http://library.if.ua/book/132/8764.htmlНевизначеність — фундаментальна характеристика економічних процесів

30.

library.if.ua/book/132/8764.html РИЗИК ЯК МІРА НЕВИЗНАЧЕНОСТІ
31.

http://studopedia.org/2-26785.htmlПоняття, сутність і зміст невизначеності й ризику

32.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “економіка невизначенності.....”
33.

Додатково радимо Вам звернутись до Навігатора Інтернет- ресурсів за профілем університету на сайті НБ ХНУ- розділ “Макро-мікроекономіка ...”