Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня. Допоможіть з літературою для статті на тему:
>>> "Аутстаффінг в кризових умовах як інструмент оптимізації в управлінні персоналом"
>>> Дякую
1. 331.108
Х65 Хміль, Ф.І. Управління персоналом [Текст] : підручник / Ф. І. Хміль. – К. : Академвидав, 2006. – 488с. – (Альма-матер). – [Затверджено МОН України].

2. 331.5
І-19 Іванісов, О.В. Управління трудовим потенціалом [Текст] : навч.- прак. посіб. / О. В. Іванісов, О. А. Єрмоленко, О. Ф. Доровський. – Х. : ХНЕУ, 2008. – 388с. – [Рекомендовано МОН України].

3.
Аникин, Б.А. Аутсорсинг и аутстаффинг: высокие технологии менеджмента [Електронний ресурс] : учеб. пособие / Б. А. Аникин, И. Л. Рудая. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : ИНФА-М, 2009. - Систем.вимоги: Adobe Reader/ Foxit Reader. - Режим доступу: доступний тільки для користувачів НБ ХНУ. – Загл. с экрана.

4. 331.108
С12 Савельєва, В.С. Управління персоналом [Текст] : навч. посіб. / В. С. Савельєва, О. Л. Єськов. – К. : Професіонал, 2005. – 336с.

5. 331.5
К84 Круп`як, Л.Б. Управління трудовими ресурсами організації [Текст] : навч. посіб. / Л. Б. Круп`як. – К. : Кондор, 2013. – 278с.

6. 331.108
Р85 Рульєв, В.А. Управління персоналом [Текст] : навч. посіб. / В. А. Рульєв, С. О. Гуткевич, Т. Л. Мостенська. – К. : Кондор, 2012. – 310с.
7.
Деркач, Т. Працівник "напрокат"? (аутсорсинг, аутстафинг та лізинг персоналу) [Текст] / Т. Деркач // Бухгалтерія: Право, податки, консультаціїБухгалтерія. – 2007. – №16. – С. 56-59.

8.
Любохинець, Л.С. Тенденції впровадження аутстаффінгу та лізингу персоналу в умовах глобалізації: світовий досвід та вітчизняна практика [Текст] / Л. С. Любохинець // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №6,Т.1. – С. 132-140. – [В статті проаналізовано тенденції, проблемні аспекти та особливості розвитку аутстаффінгу та лізингу персоналу як інструментів підвищення ефективності управління бізнес-процесами на підприємствах. Визначені переваги та недоліки
лізингу персоналу, охарактеризовано світовий досвід використання аутсорсингу та лізингу персоналу.
.].

9.
Любохинець, Л.С. Тенденції впровадження аутстаффінгу та лізингу персоналу в умовах глобалізації: світовий досвід та вітчизняна практика [Текст] / Л. С. Любохинець // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №6,Т.1. – С. 132-140. – [В статті проаналізовано тенденції, проблемні аспекти та особливості розвитку аутстаффінгу та лізингу персоналу як інструментів підвищення ефективності управління бізнес-процесами на підприємствах. Визначені переваги та недоліки
лізингу персоналу, охарактеризовано світовий досвід використання аутсорсингу та лізингу персоналу.
.].

10.
Аутсорсинг і аутстафінг [Текст] // Все про бухгалтерський облік. – 2009. – №96. – С. 8-17. – [Розвиток сучасних бізнес-технологій породжує усе більше нових термінів. Сьогодні ми довідаємося, що таке аутсорсинг і аутстафінг. Кому і навіщо вони потрібні та як їх оформити. ].

11.
Беликова, В. Аутстаффинг: проблемы применения и пути их преодоления [Текст] / В. Беликова // Менеджмент и менеджер. – 2007. – №6. – С. 4-9. – [Выведение персонала за штат компании].

12.
Теличко, Н. Аутстаффинг: необходимость или дополнительные хлопоты ? [Текст] / Н. Теличко // Новый Персонал. – 2005. – №2. – С. 23-27. – [Аутстаффинг - технология, снижающая административные расходы и риски, связанные с персоналом, решением трудовых споров, которая позволяет решить вопросы ограничения штатного расписания и бюджета компании.].

13.
Свічкарьова, Я. Правова характеристика аутстаффінгу як однієї із форм позикової праці [Текст] / Я. Свічкарьова // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – №1. – С. 18-20. – [Трудове право].

14.
Золотухін, О. Аутстаффінг - не наше слово. Забезпечення персоналом? [Текст] / О. Золотухін // Податки та бухгалтерський облік. – 2007. – №77. – С. 45-51.

15.
Грішнова, О. Особливості організації та оплати праці за аутстафінгової зайнятості [Текст] / О. Грішнова, О. Заїчко // Україна: аспекти праці. – 2014. – №8. – С. 10-14.

16.
Пашутин, С. Оптимизация административных расходов коммерческой структуры при использовании аутстаффинга [Текст] / С. Пашутин // Управление персоналом. – 2006. – №9. – С. 70-73.

17.
Мансуров, Р. Оценка экономической эффективности аутстаффинга [Текст] / Р. Мансуров // Управление персоналом. – 2008. – №7. – С. 58-60. – [Аутстаффинг- это вывод персонала за штат организации, передача фирмой части своих работников кадровому(лизинговому) агенству. Россия].

18.
Голуб, В. Аутсорсинг, аутстаффинг, лизинг персонала: юридические аспекты [Текст] / В. Голуб // Управление персоналом ( укр.). – 2011. – №7. – С. 30-33.

19.
Коняева, А. Аутстаффинг как сервис, обеспечивающий конкурентные преимущества [Текст] / А. Коняева // Управление персоналом ( укр.). – 2006. – №10. – С. 12-17.

20.
Михайлов, А. Зачем HR-у аутстаффинг? [Текст] / А. Михайлов // Управление персоналом ( укр.). – 2014. – №7. – С. 66-68.

21. http://blog.sgv.in.uaАутстафінг та лізинг як інструмент менеджменту персоналу

22. http://mev-hnu.at.ua/Особливості аутсорсингу в галузі управління персоналом
23.
Шаріпова О.С. Сутність аутстафінгу в системі технологій менеджменту персоналу та його види / О.С. Шаріпова, І.М. Сєдова / / Управління проектами та Розвиток виробництва: Зб.наук.пр. - Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2011. - № 4 (40). - С. 53-60. - Режим доступу: http://www.pmdp.org.ua/images/Journal/40/11sostiv.pdf

24. Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “ Управління трудовими ресурсами=управління персоналом.....”

25. Додатково радимо Вам звернутись до Навігатора Інтернет- ресурсів за профілем університету на сайті НБ ХНУ- розділ “ Менеджмент...”