Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>>
>>> Доброго дня. Підскажіть будь ласка літературу до курсової роботи,на тему "Витрати підприємства та чинники що впливають на їх формування".Дякую
>>>

1. 658.14/.17
Б48 Бердар, М.М. Фінанси підприємств [Текст] : навч. посіб. / М. М. Бердар. – К. : ЦУЛ, 2010. – 352с.

2.
Бугас, Н.В. Вдосконалення формування витрат на підприємствах текстильної галузі [Текст] / Н. В. Бугас // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – №12. – С. 72-76.

3. 658
В27 Великий, Ю.М. Управління витратами підприємства [Текст] : монографія / Ю. М. Великий, В. В. Прохорова, Н. В. Сабліна. – Х. : ІНЖЕК, 2009. – 192с.

4. 658
Г44 Гетьман, О.О. Економіка підприємства [Текст] : навч. посіб. / О. О. Гетьман, В. М. Шаповал. – 2-ге вид. – К. : ЦНЛ, 2010. – 488с.

5. 658
Г85 Гринчуцький, В.І. Економіка підприємства [Текст] : навч. посіб. / В. І. Гринчуцький, Е. Т. Карапетян, Б. В. Погріщук. – К. : ЦНЛ, 2010. – 304с.

6. 658
Е45 Економіка і фінанси підприємства [Текст] : навч. посіб. / Й. С. Ситник, Л. Р. Струтинська, Т. В. Склярук, М. В. Гербут. – Львів : Тріада плюс, 2010. – 244с.

7. 658
К17 Калініченко, О.В. Економіка підприємства [Текст] : практикум : навч. посіб. / О. В. Калініченко, О. Д. Плотник. – К. : Кондор, 2012. – 600с.

8. 658
К90 Кулішов, В.В. Економіка підприємства: теорія і практика [Текст] : навч. посiб. / В. В. Кулішов. – 2-ге вид, перероб. і доп. – Львів : Магнолія, 2008. – 208с. – (Вища освіта в Україні).

9.
Леонова, С.В. Логістичні аспекти формування раціональної структури витрат підприємства [Текст] / С. В. Леонова, Н. Т. Гринів // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2006. – №2(552). – С. 404-410.

10. 658.14/.17
Л84 Лук`янова, В.В. Бюджетування витрат операційної діяльності [Текст] : монографія / В. В. Лук`янова, О. В. Яковенко. – Хмельницький : ХНУ, 2011. – 224с. – [Існує електронна копія].

11. 658.14./17
Олександренко, І.В. Фінанси підприємств [Текст] : навч. посіб. / І. В. Олександренко. – Львів : Академія технологій та бізнесу, 2012. – 538с. –

12. 658.14/.17
О-58 Онисько, С.М. Фінанси підприємств [Текст] : підручник / С. М. Онисько, П. М. Марич. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – Л. : Магнолія, 2010. – 367с.

13. 65.012
О-64 Організація і методика економічного аналізу [Текст] : навч. посіб. / Т. Д. Косова, П. М. Сухарева, Л. О. Ващенко [та ін.]. – К. : ЦУЛ, 2012. – 528с.

14. 336
П12 Пазинич, В.І. Фінансовий менеджмент [Текст] : навч. посіб. / В. І. Пазинич, А. В. Шулешко. – К. : ЦУЛ, 2011. – 408с.

15.
Фадєєва, І.Г. Аналіз напрямків удосконалення управління процесом формування витрат підприємств за умов невизначеності [Текст] / І. Г. Фадєєва // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2006. – №6,Т.1. – С. 137-141.

16. 658
Ф59 Фінансова безпека підприємства [Текст] : навч. посіб. / Т. Б. Кузенко, Л. С. Мартюшева, О. В. Грачов, О. Ю. Литовченко. – Харків : ХНЕУ, 2010. – 300с.

17. 658
Ц14 Цал-Цалко, Ю.С. Витрати підприємства [Текст] : навч. посіб. / Ю. С. Цал-Цалко. – К. : ЦУЛ, 2002. – 656с.

18. 658
Ш33 Шваб, Л.І. Економіка підприємства [Текст] : підручник / Л. І. Шваб. – К. : Каравела, 2011. – 416с.

19. 658
Ш35 Швець, Л.П. Економіка виробництва [Текст] : навч. посіб. / Л. П. Швець, Н. І. Доберчак. – Львів : Новий Світ-2000, 2010. – 258с.

20.
Шевців, Л.Ю. Логістика у формуванні витрат підприємства [Текст] / Л. Ю. Шевців // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №6. Т.2. – С. 46-50. –

21. Цимбалюк, Л. Г. Формування та управління витратами виробництва [Підручник] / Л. Г. Цимбалюк, Н. П. Скригун, Л. І. Антошкіна. – Донецьк : ТОВ «ЮГО-ВОСТОК, ЛТД», 2009. – 248 с.
http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/16477

22. Новопісна К. В.
Чинники, що впливають на формування логістичних витрат підприємства [Електронний ресурс] / К. В. Новопісна // Управління проектами та розвиток виробництва. - 2009. - № 4. - С. 123-128. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Uprv_2009_4_22.pdf

23. Фоменко Г. Г.
Формування соціальних витрат підприємств у процесі реалізації соціального захисту працівників [Електронний ресурс] / Г. Г. Фоменко // Економіка промисловості. - 2012. - № 3-4. - С. 356-360. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/econpr_2012_3-4_51.pdf

24. Коршенко А. C.
Формування системи управління витратами на підприємстві [Електронний ресурс] / А. C. Коршенко // Управління розвитком. - 2013. - № 22. - С. 28-30. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Uproz_2013_22_14.pdf

25. Павленко Л. В.
Методичні аспекти формування системи управління витратами на підприємстві [Електронний ресурс] / Л. В. Павленко // Управління розвитком. - 2013. - № 23. - С. 19-21. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Uproz_2013_23_10.pdf

26. Волосов А. М.
Система чинників формування трансакційних витрат підприємств торгівлі [Електронний ресурс] / А. М. Волосов // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. - 2012. - Вип. 2. - С. 152-158. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/esprstp_2012_2_24.pdf

27. Назарова Г. Б.
Основні принципи формування витрат підприємств з метою визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток [Електронний ресурс] / Г. Б. Назарова // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. - 2012. - Вип. 22(1). - С. 213-221. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Npkntu_e_2012_22(1)__35.pdf

28. Волоснікова Н. М.
Організаційно-економічні фактори формування трансакційних витрат інтегрованої логістизації процесів на підприємствах [Електронний ресурс] / Н. М. Волоснікова // Вісник соціально-економічних досліджень. - 2013. - Вип. 4. - С. 39-44. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vsed_2013_4_8.pdf

29. Югас Е. Ф.
Системний підхід до формування витрат підприємства і собівартості продукції [Електронний ресурс] / Е. Ф. Югас // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Сер. : Економічні науки. - 2011. - Вип. 29(1). - С. 184-189. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Znpchdtu_2011_29(1)__43.pdfДодатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрики “ витрати підприємства”, «економіка підприємства», «фінанси підприємства»
Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте БД «Електронна бібліотека», Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету