Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня!
>>> Допоможіть будь-ласка підібрати літератуту до дипломної роботи, тема :"Формування ефективної стратегії розвитку підприємства"
>>> Буду дуже вдячна)
>>>

1.
334.7
П31
Пешко, А.В. Збалансована система показників у формуванні стратегії розвитку організацій і підприємств [Текст] : монографія / А. В. Пешко. – К. : КВІЦ, 2007. – 272с.

2.
65
С83
Стратегія підприємства та стратегічне управління [Текст] : метод. вказівки до вивч. дисц.для студ. спец. "Економіка підприємства" (друга вища освіта) /  уклад. Н.Л. Любченко. – Хмельницький : ХНУ, 2013. – 92с.

3.


Горєлов, Д.О. Стратегія підприємства [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. / Д. О. Горєлов, С. В. Большенко. – Х. : Вид-во ХНАДУ, 2010. - Систем.вимоги: Adobe Reader/ Foxit Reader. - Режим доступу: доступний тільки для користувачів НБ ХНУ. – Назва з екрана.

4.
658.14/.17
М21
Малярець, Л.М. Збалансована система показників як інструмент визначення стратегії підприємства в умовах кризи [Текст] : монографія / Л. М. Малярець, О. В. Ачкасова. – Х. : Вид-во ХНЕУ, 2012. – 304с. – [Викладено теоретичні основи та практичні рекомендації щодо визначення стратеги підприємства в умовах кризи на основі збалансованої системи показників (ЗСП) Запропоновано комплекс організаційних та економічних заходів упровадження ЗСП у систему управління машинобудівного підприємства в умовах кризи й реалізації його стратегії виходу з кризи
Рекомендовано для фахівців-економістів, практиків та науковців, аспірантів і студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів].

5.
65
Д82
Думанська, К.С. Механізм розробки стратегії промислового підприємства на основі системного підходу [Текст] : монографія / К. С. Думанська. – Хмельницький : ФОП Мельник А.А., 2015. – 260с.

6.


Голік, В.В. Стратегічний набір як ефективний інструмент забезпечення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств [Текст] / В. В. Голік // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – №2. – С. 15-24.

7.


Софійчук, К.К. Модель впливу загроз на контрольні точки реалізації стратегії [Текст] / К. К. Софійчук // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №12. – С. 447-452.

8.


Стрільчук, P.M. Трансформація теорії управління стратегічними можливостями підприємства [Текст] / P. M. Стрільчук // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №7. – С. 42-48.

9.


Шатілова, О.В. Концептуальні положення управління стратегічною гнучкістю підприємства [Текст] / О. В. Шатілова // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №4. – С. 82-87.

10.


Чухрай, Н.І. Сутність і класифікація методів оцінювання ефективності маркетингових стратегій вартісно-орієнтованих підприємств [Текст] / Н. І. Чухрай, З. О. Коваль // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – №7. – С. 118-129.

11.
331
А43
Романюк, А.А. Вплив внутрішніх і зовнішніх чинників на ефективність управління стратегічним розвитком підприємства [Текст] / А. А. Романюк // Актуальні проблеми підвищення якості підготовки фахівців у галузі економіки в умовах сталого економічного розвитку України. – 2013. – С. 133-138.

12.


Щукіна, К.О. Передумови формування стратегії розвитку діяльності підприємства [Текст] / К. О. Щукіна, Л. І. Федулова // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2012. – №6. – С. 337-341.

13.


Васьків, О.М. Моделювання вибору стратегії діяльності підприємства та інформаційна технологія обробки інформації [Текст] / О. М. Васьків // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2012. – №21(741). – С. 235-240.

14.


Скребець, І.В. Вплив кризових явищ на формування системи стратегічної захищеності підприємства [Текст] / І. В. Скребець // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2013. – №18(778). – С. 206-211.

15.


Миколайчук, Н.С. Проблеми інформаційного забезпечення стратегічного управління розвитком підприємств [Текст] / Н. С. Миколайчук, О. М. Вольська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №2,Т.2. – С. 121-125.

16.


Нижник, І.В. Структура виробничого потенціалу у формуванні маркетингових стратегій підприємства [Текст] / І. В. Нижник // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №5, Т.1. – С. 162-165. – [У статті розглянуто поняття «виробничий потенціал» та його структуру у формуванні маркетингових стратегій підприємства].

17.


Власенко, В.А. Прикладні інструменти та підходи до розробки стратегії розвитку підприємства в умовах трансформації національної економіки [Текст] / В. А. Власенко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – №2,Т.1. – С. 11-16. – [У роботі обґрунтовано методологічні та розглянуто прикладні інструменти, підходи та процедури щодо розробки стратегії розвитку підприємства в ринкових умовах господарювання. У результаті дослідження розкрито зміст категорії
«стратегія розвитку підприємства», охарактеризовано основні етапи та інструменти її реалізації. Під час виділення інструментів реалізації стратегії розвитку підприємства розглянуто місце відділу стратегічного управління в організаційній структурі управління підприємства. Охарактеризовано послідовність формування процесу управління стратегією розвитку
підприємств та розкрито зміст механізму управління стратегією розвитку як складової організаційно-економічного механізму управління розвитком підприємства. Виділено стратегії фінансово-економічного, організаційного та соціального розвитку підприємства.
Ключові слова: стратегія розвитку підприємства, стратегічне управління, інструменти реалізації стратегії розвитку, стратегічна карта, система збалансованих показників, стратегічний бюджет, механізм управління стратегією розвитку, стратегічна зона господарювання, стратегічна господарська одиниця
]

18.


Лабурцева, О.І. Способи підвищення стратегічної гнучкості підприємства [Текст] / О. І. Лабурцева // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – №1. – С. 18-25. – [В роботі досліджено сутність поняття стратегічної гнучкості підприємства, запропоновано систематизацію факторів стратегічної гнучкості за функціональними зонами діяльності підприємства. Розглянуто способи підвищення стратегічної гнучкості за рахунок таких факторів, як гнучка стратегія маркетингових комунікацій; формування виробничої програми з
орієнтацією на зміни; орієнтація на гнучкість при побудові організаційних структур управління. Обґрунтовано доцільність застосування двохетапних задач стохастичного програмування для підвищення виробничої гнучкості.
Ключові слова: стратегічне управління, стратегічна гнучкість підприємства, фактори гнучкості].

19.


Загорська, Т.В. Амортизаційна політика у забезпеченні стратегічного розвитку промислового підприємства [Текст] / Т. В. Загорська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – №3,Т.1. – С. 48-50.

20.


Назаренко, І.М. Науково-практичні аспекти комплексного підходу щодо класифікації стратегій підприємства [Текст] / І. М. Назаренко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – №3,Т.1. – С. 68-73.

21.


Наконечна, Г.Ф. Графічна інтерпретація аналізу стратегії розвитку підприємства [Текст] / Г. Ф. Наконечна // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – №3,Т.1. – С. 175-177.

22.


Ларіонова, К.Л. Формування санаційної стратегії підприємства [Текст] / К. Л. Ларіонова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – №4,Т.2. – С. 131-134. – [В статті розглянуті актуальні питання формування санаційної стратегії, яка лежить в основі концепції управління санацією підприємства, що опинилося у фінансовій кризі та вимушене працювати в умовах нестабільного економічного середовища.
Ключові слова: санаційна стратегія, концепція управління санацією підприємства, фінансова криза, підприємствобанкрут, санаційний потенціал, санація, фінансове оздоровлення].

23.


Михайловська, І.М. Місце корпоративної соціальної відповідальності у системі управління розвитком підприємства [Текст] / І. М. Михайловська, К. І. Ткач // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – №4,Т.2. – С. 142-145. – [У статті проаналізовано різні погляди щодо сутності поняття «управління розвитком підприємства», висвітлено основні дискусійні аспекти його трактування, на основі чого сформульовано власне бачення суті управління розвитком підприємства. Також розглянуті основні складові системи управління розвитком і визначено місце корпоративної соціальної відповідальності у цій системі.
Ключові слова: внутрішнє і зовнішнє середовище, управління розвитком підприємства, система управління, корпоративна соціальна відповідальність.

24.


Параска, С.Г. Оцінка інноваційного потенціалу в процесі формування інноваційної стратегії підприємства [Текст] / С. Г. Параска // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – №5,Т.1. – С. 35-39. – [У статті досліджено процеси формування інноваційної стратегії підприємства. Запропоновано науково-методичний підхід до оцінки інноваційного потенціалу в процесі формування інноваційної стратегії підприємства.
].

25.


Луцяк, В.В. Інноваційна стратегія виробничого підприємства [Текст] / В. В. Луцяк, А. В. Попеляр // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №6,Т.2. – С. 18-21. – [В статті розглянуто основні типи інноваційних стратегій виробничого підприємства, визначено основні переваги та недоліки та вплив національної економіки на їх розвиток, вирішено проблеми щодо реалізації підходу шляхом вибору найбільш ефективної інноваційної стратегії. Зроблено висновок щодо оптимальності отримання результатів у ході розробок інноваційних стратегій безпосередньо для виробничого підприємства.
виробниче підприємство, інвестиційна стратегія, інноваційний процес, технологічне нововведення].

26.


Шкодіна, О.С. Засади формування логістичної стратегії промислового підприємства [Текст] / О. С. Шкодіна, Н. М. Тюріна // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №2,Т.1. – С. 26-29. – [Метою дослідження є розгляд й аналіз сутності логістичної стратегії підприємства, факторів та основних структурних елементів, що її визначають. Особливу увагу акцентовано на концептуальних засадах її формування ].

27.


Романюк, О.Ю. Інструменти реалізації стратегії промислового підприємства [Текст] / О. Ю. Романюк, І. В. Сокирник // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №3,Т.1. – С. 94-98.

28.


Мних, О.Б. Розвиток організаційно-корпоративної культури в міжнародній маркетинговій стратегії підприсмства [Текст] / О. Б. Мних, Г. М. Захарчин // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №6,Т.4. – С. 38-43.

29.


Сталинська, Е.В. Маркетинговая концепция стратегического управления предприятием [Текст] / Е. В. Сталинська, А. И. Шикеря // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №6,Т.4. – С. 44-47.

30.


Стойловська, О.М. Проблеми розвитку системи стратегічного планування на сучасних підприємствах [Текст] / О. М. Стойловська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №3,Т.2. – С. 262-264.

31.


Кравченко, О.С. Організація процесу трансформації бізнес-моделі підприємства при реалізації інтеграційної стратегії розвитку [Текст] / О. С. Кравченко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – №3,Т.2. – С. 15-19. – [У статті представлено основні фази процесу трансформації бізнесмоделі
підприємства на основі
операцій злиття або поглинання та визначено зміст кожної з них. Визначено основні критерії оцінки альтернативності сценаріїв об’єднання підприємств при трансформації бізнесмоделі підприємства ініціатора угоди злиття або поглинання. Розглянуто основні методичні підходи оцінки ефективності операцій злиття та
поглинань. Визначені можливі види інтеграції при здійсненні трансформації бізнесмоделі підприємства в залежності від поставлених цілей
].

32.


Тараненко, С.М. Необхідність управління підприємством за слабкими сигналами [Текст] / С. М. Тараненко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – №2,Т.2. – С. 225-228.

33.


Гарафонова, О.І. Методика розробки та вибору стратегії здійснення змін на підприємстві [Текст] / О. І. Гарафонова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – №3,Т.3. – С. 87-90.

34.


Пожуєва, Т.О. Стратегічна безпека підприємства як основа надійності функціонування бізнесу [Текст] / Т. О. Пожуєва // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – №3,Т.3. – С. 126-130.

35.


Ступчук, С.М. Формування системи цільових показників як складова стратегії розвитку підприємства [Текст] / С. М. Ступчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – №3,Т.3. – С. 168-172.

36.


Бойко, О.С. Теоретико-методичні підходи до оцінки потенціалу модернізації як основи стратегії модернізації підприємства [Текст] / О. С. Бойко, Л. М. Гейко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – №3,Т.3. – С. 195-199.

37.


Бєляєва, С.В. Проблеми формування операційних стратегій [Текст] / С. В. Бєляєва // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №6,Т.1. – С. 250-251. – [У статті проаналізовано основні підходи до визначення поняття «операційна стратегія», досліджено наукові підходи до визначення операційних рішень як засобу стратегічного управління. Визначено роль та значення операційного
менеджменту в управлінні конкурентоспроможністю підприємства].

38.


Дроб, М. Базові елементи концептуальної основи сучасної парадигми стратегічного управління [Текст] / М. Дроб // Економіка @ держава. – 2013. – №10. – С. 37-43.

39.


Сакалош, Т. Концептуальні основи розробки технологічної стратегії підприємства [Текст] / Т. Сакалош // Економіка @ держава. – 2013. – №4. – С. 29-31.

40.


Рибак, М.І. Види виробничих стратегій підприємств [Текст] / М. І. Рибак // Економіка @ держава. – 2014. – №6. – С. 114-120.

41.


Смолянюк, О. Використання соціальних мереж у маркетингових комунікаційних стратегіях підприємств [Текст] / О. Смолянюк // Економіка @ держава. – 2013. – №5. – С. 105-108.

42.


Сігуа, В.Т. Використання механізму трансляції в процесі формування ефективних стратегій інноваційного розвитку підприємст [Текст] / В. Т. Сігуа // Економіка розвитку. – 2013. – №3. – С. 76-79.

43.


Ковтун, О.І. Про методологію формування стратегії підприємства [Текст] / О. І. Ковтун // Економіка України. – 2014. – №9. – С. 19-34.

44.


Сіленков, Б.В. Наукові засади формування стратегії розвитку і підвищення ефективності аграрних підприємств регіону із використанням ГІС-технологій [Текст] / Б. В. Сіленков // Інвестиції : практика та досвід. – 2008. – №19. – С. 32-33.

45.


Гайдукова, Т.П. Визначення ефективності реалізації стратегічних заходів з інноваційно-технологічного розвитку металургійного підприємства [Текст] / Т. П. Гайдукова // Інвестиції : практика та досвід. – 2010. – №12. – С. 18-20.

46.
63
Н34
Дуда, С.Т. Основні аспекти управління стратегічним потенціалом підприємства в сучасних умовах [Текст] / С. Т. Дуда, І. Б. Манчур // Науковий вісник НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.1. – С. 226-229.

47.
63
Н34
Васьків, О.М. Автоматизація процесу вибору оптимальної стратегії розвитку підприємства в умовах ринку та невизначеності [Текст] / О. М. Васьків, В. В. Здрок // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.1. – С. 347-353.

48.
63
Н34
Потинський, М.Л. Формування концептуальної моделі стратегічного управління потенціалом підприємства [Текст] / М. Л. Потинський // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.14. – С. 231-232.

49.


Дурицька, Г. Формування стратегії ефективного розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств [Текст] / Г. Дурицька // Регіональна економіка. – 2006. – №4. – С. 250-254.

За необхідності радимо переглянути такі рубрики ЕК НБ ХНУ -
всі документи тем з підтемами: Економічні науки//корпоративна стратегія підприємства, Економічні науки//стратегічні альтернативи підприємства, Економічні науки//стратегічні ресурси підприємства, Економічні науки//стратегія диверсифікації діяльності підприємства, Економічні науки//стратегія підприємства, Економічні науки//стратегія розвитку підприємства, Економічні науки//фінансова стратегія підприємств.