Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго вечора. Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу на тему "Атрактори соціально-економічних систем мікро і макрорівня" (предмет синергетика).Дякую.

1.
007
С89
Сугаков, В.Й. Основи синергетики [Текст] / В. Й. Сугаков. – К. : Обереги, 2001. – 287с : іл. – (Б-ка Держ. фонду фундамент. досліджень).

2.
007
Д69
Дорогунцов, С.І. Сталий розвиток і безпека: аспекти сполучення [Текст] / С. І. Дорогунцов, О. М. Ральчук. – К. : Т-во "Знання" України, 2002. – 34с.

3.
339.9
Ш37
Шевчук, О.Б. Глобально-інформаціональна економіка та синергетичний підхід до її дослідження [Текст] / О. Б. Шевчук. – К. : Фенікс, 2004. – 112с. –

4.
339.92
Х52
Хитра, О.В. Синергізм у міжнародному співробітництві [Текст] : монографія / О. В. Хитра. – Львів : Новий світ-2000, 2006. – 200с. 

5.
007
Б61
Білоус, В.С. Синергетика і самоорганізація в економічній діяльності [Текст] : навч. посіб. / В. С. Білоус. – К. : КНЕУ, 2007. – 376с. 

6.


Михайловська, О.В. Системно-синергетичний підхід у дослідженні глобалізаційних трансформацій [Текст] / О. В. Михайловська // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №7. – С. 40-50.

7.


Гражевська, Н. Управління складними соціально-економічними системами в контексті синергетичної парадигми [Текст] / Н. Гражевська // Вища школа. – 2008. – №3. – С. 62-70.

8.


Потапова, Н.А. Синергетичний розвиток складних економічних систем [Текст] / Н. А. Потапова // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2012. – №5(725). – С. 180-187.

9.


Хитра, О.В. Синергетичний аспект управління глобальним розвитком [Текст] / О. В. Хитра // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №4,Т.2. – С. 118-126.

10.


Свентух, А.О. Сутність, ключові детермінанти та особливості управління розвитком соціально-економічних систем: синергетичний аспект [Текст] / А. О. Свентух // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №2,Т.2. – С. 221-224. – [В статті розглянуті особливості функціонування соціально-економічних систем як надскладних еволюціонуючих утворень. Проведено аналіз сценаріїв зміни параметрів економічних систем та обґрунтовано
доцільність використання системно-синергетичного підходу в управлінні ними. Також доведено загальний характер і універсальність чинників еволюційних змін, обґрунтована необхідність приведення інформаційної складової забезпечення системи менеджменту у відповідність до нових умов функціонування господарських
об’єктів та удосконалена методологічна база оцінювання їх стану як еволюціонуючих об’єктів.].

11.


Хитра, О.В. Економічна глобалізація крізь призму синергетики [Текст] / О. В. Хитра // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2005. – №6,Т.2. – С. 39-48. – [Узагальнено зміст, рушійні сили, наслідки і взаємозв’язки процесів формальної інтернаціоналізації, інтеграції, транснаціоналізації, глобалізації та регіоналізації. Охарактеризовано синергічні риси світової економіки як відкритої, нелінійної, дисипативної системи, яка еволюціонує на засадах самоорганізації та саморозвитку. Виявлено асиметричність синергізму як неоднозначність впливу глобалізації на національні економіки, що взаємодіють на засадах когерентності. Визначено логіку досягнення симетрії синергізму учасниками глобалізаційного процесу. Оцінено перспективи подальшого розвитку світової економіки через співвідношення тенденцій глобалізації та регіоналізації.].

12.


Крамар, В.І. Порівняльний аналіз моделей процесів самоорганізації та їх застосування в інформаційних системах [Текст] / В. І. Крамар, С. А. Лупенко // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2011. – №3. – С. 254-258.

13.


Королюк, Ю. Виявлення перспективних кластерних формувань як засіб управління соціально-економічним розвитком регіону: синергетичні аспекти [Текст] / Ю. Королюк // Економіка @ держава. – 2010. – №12. – С. 87-89.

14.


Коляда, Ю. Синергетичне моделювання економічного стану суспільства [Текст] / Ю. Коляда // Економіка @ держава. – 2010. – №4. – С. 28-31.

15.


Степанов, В. Методологічні проблеми інвестиційної атрактивності: контекст економіко-екологічних досліджень [Текст] / В. Степанов, С. Рассадникова // Економіст. – 2014. – №10. – С. 56-59.

16.


Решетило, В. Синергетика потенційного й актуального в становленні і розвитку інституційних систем [Текст] / В. Решетило // Економічна теорія. – 2006. – №1. – С. 24-39.

17.


Крюкова, І.О. Суспільно-економічні аспекти синергетики [Текст] / І. О. Крюкова // Економічний часопис - XXI. – 2010. – №5-6. – С. 53-57.

18.


Літовченко, Б. Синенергія теорій міжнародного та стратегічного менеджменту в умовах глобалізації [Текст] / Б. Літовченко // Журнал Європейської економіки. – 2011. – Т.10№1. – С. 99-108.

19.


Гладій, І. Транснаціональна регіоналізація глобалізованого економічного простору: системно-синергетичний підхід [Текст] / І. Гладій // Журнал Європейської економіки. – 2004. – №1. – С. 7995. – [Міжнародне виробництво].

20.


Ганзюк, С.М. Методологічно-синергетичний підхід щодо інноваційного розвитку економічної системи [Текст] / С. М. Ганзюк // Інвестиції : практика та досвід. – 2009. – №24. – С. 14-16.

1.http://pidruchniki.com/13650714/ekonomika/riven_metodologiyi_zagalnonaukovih_printsipiv_doslidzhennya
2.http://www.rusnauka.com/18_NiIN_2007/Economics/22724.doc.htm