Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня. Допоможіть будь ласка з літературою для статті на тему "Синергетичне трактування інвестицій"
>>> Дякую
1.
504
О-75
Основи стійкого розвитку [Текст] = Basics of Sustainable Developmen : навч. посіб. / за ред. Л.Г. Мельника. – Суми : "Університетська книга", 2005. – 654с. – (Стійкий розвиток). –

2.
007
Б61
Білоус, В.С. Синергетика і самоорганізація в економічній діяльності [Текст] : навч. посіб. / В. С. Білоус. – К. : КНЕУ, 2007. – 376с.

3.
502
О-75
Основи інтегрованого управління природокористуванням і розвитком інфраструктур. Методологія. Практика. Освіта. [Текст] : монографія / В. А. Баженов, Т. В. Тимочко, Ю. М. Саталкін [та ін.] за заг. ред. О.І. Бондаря. – К. : Каравела, 2010. – 320с.

4.
330.322
С91
Сухарев, О.С. Синергетика инвестиций [Електронний ресурс] : учеб.-метод. пособие / О. С. Сухарев. – М. : Финансы и статистика, 2008. – 368с. – ил.

5.
330.342.146
Г61
Головніна, О.Г. Основи соціальної економіки [Текст] : підручник / О. Г. Головніна 2-ге вид., перероб. та доп. – К. : ЦУЛ, 2013. – 648с.

6.


Димченко, О.В. Синергетична концепція управління інвестиційною діяльністю комунальних підприємств у контексті підвищення інвестиційної привабливості галузі [Текст] / О. В. Димченко, Ю. Г. Ільяшенко // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №1. – С. 8-15.

7.


Кучеров, О.П. Роль інформаційної реальності в теорії управління синергетичним ефектом [Текст] / О. П. Кучеров, Я. Є. Паздрій // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №11. – С. 292-299.

8.


Ареф`єва, О.В. Економічні засади формування потенціалу підприємства [Текст] / О. В. Ареф`єва, Т. В. Харчук // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – №7. – С. 71-76.

9.


Ісаєва, Т.М. Синергетичні засади сучасної економічної теорії [Текст] / Т. М. Ісаєва // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2010. – №5(55). – С. 118-123.

10.


Потапова, Н.А. Синергетичний розвиток складних економічних систем [Текст] / Н. А. Потапова // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2012. – №5(725). – С. 180-187.

11.


Хитра, О.В. Економічна глобалізація крізь призму синергетики [Текст] / О. В. Хитра // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2005. – №6,Т.2. – С. 39-48. – [Узагальнено зміст, рушійні сили, наслідки і взаємозв’язки процесів формальної інтернаціоналізації, інтеграції, транснаціоналізації, глобалізації та регіоналізації. Охарактеризовано синергічні риси світової економіки як відкритої, нелінійної, дисипативної системи, яка еволюціонує на засадах самоорганізації та саморозвитку. Виявлено асиметричність синергізму як неоднозначність впливу глобалізації на національні економіки, що взаємодіють на засадах когерентності. Визначено логіку досягнення симетрії синергізму учасниками глобалізаційного процесу. Оцінено перспективи подальшого розвитку світової економіки через співвідношення тенденцій глобалізації та регіоналізації.].

12.


Крюкова, І.О. Суспільно-економічні аспекти синергетики [Текст] / І. О. Крюкова // Економічний часопис - XXI. – 2010. – №5-6. – С. 53-57.

13.


Сорока, К.О. Синергетичний ефект управління маркетинговою діяльністю машинобудівного підприємства [Текст] / К. О. Сорока // Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – №12. – С. 61-63.

14.


Романова, Т.В. Програма розвитку інвестиційного потенціалу регіону як складова досягнення синергетичного ефекту [Текст] / Т. В. Романова // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №9. – С. 11-13.

15.


Тарасевич, В.Н. Очерки экономической синергетики [Текст] / В. Н. Тарасевич // Науковий вісник національного гірничого університету. – 2003. – №5. – С. 79-86.

16.

irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis.../cgiirbis_64.exe Oлена В. Димченко, Юлія Г. Ільяшенко
СИНЕРГЕТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ УПРАВЛІННЯ
ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ КОМУНАЛЬНИХ
ПІДПРИЄМСТВ У КОНТЕКСТІ ПІДВИЩЕННЯ
ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ГАЛУЗІ

17.

http://institutiones.com/general/1960-sinergetika-investicij-suxarev.html Синергетика инвестиций - Сухарев О.С. - Учебное пособие


Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “синергетика.....”
3.

Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте на сайті НБ ХНУ БД «Електронна бібліотека», Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету