Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Добрий день, допоможіть з літературою до курсової "Ефективність діяльності підприємства: вимірювання і чинники підвищення". Дякую


Зверніть увагу, що кількість документів за вашим запитом в електронному каталозі бібліотеки нараховує 180 (рубрика: ефективність діяльності підприємства).


1.
Бабчинська, О.І. Особливості оцінки ефективності інноваційної діяльності підприємства [Текст] / О. І. Бабчинська, А. Р. Левченко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – №4,Т.1. – С. 87-92.

2.
Багорка, М.О. Диверсифікація як фактор підвищення ефективності діяльності підприємств в сучасних умовах [Текст] / М. О. Багорка, І. А. Білоткач // Інвестиції : практика та досвід. – 2009. – №10. – С. 17-21.

3. 658
Б48 Березін, О.В. Економіка підприємства [Текст] : навч. посіб. / О. В. Березін, Л. М. Березіна, Н. В. Бутенко. – К. : Знання, 2009. – 390с. – (Вища освіта ХХІ століття).

4.
Воротіна, Л.І. Раціональні управлінські рішення як ресурс підвищення ефективності операційної діяльності підприємства [Текст] / Л. І. Воротіна, А. С. Пятигін // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №10. – С. 90-94.

5.
Гарачук, Ю.О. Підвищення ефективності діяльності підприємства за рахунок управління конкурентоспроможністю [Текст] / Ю. О. Гарачук // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – №2. – С. 60-65.

6.
Геселева, Н.В. Шляхи підвищення ефективності інноваційної діяльності підприємства [Текст] / Н. В. Геселева, О. В. Омелюх // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2014. – №3. – С. 63-70.

7. 658
Г44 Гетьман, О.О. Економіка підприємства [Текст] : навч. посіб. / О. О. Гетьман, В. М. Шаповал. – 2-ге вид. – К. : ЦНЛ, 2010. – 488с.

8.
Гонтарева, І.В. Міра системної ефективності діяльності підприємства [Текст] / І. В. Гонтарева // Економіка розвитку. – 2014. – №3. – С. 80-84.

9.
Гонтарева, І.В. Погодженість відтворювальних циклів ефективності діяльності підприємства [Текст] / І. В. Гонтарева // Економіка розвитку. – 2012. – №2. – С. 90-93.

10.
Гонтарева, І.В. Умови формування та властивості системної ефективності діяльності підприємства [Текст] / І. В. Гонтарева // Економіка розвитку. – 2014. – №4. – С. 79-83.

11.
Гризовська, Л.О. Чинники мотивації у підвищенні ефективності інноваційної діяльності підприємства [Текст] / Л. О. Гризовська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – №3,Т.2. – С. 90-94.

12. 658
Г85 Гринчуцький, В.І. Економіка підприємства [Текст] : навч. посіб. / В. І. Гринчуцький, Е. Т. Карапетян, Б. В. Погріщук. – К. : ЦНЛ, 2010. – 304с.
13.
Дибленко, В.І. Основи ефективності діяльності підприємства [Текст] / В. І. Дибленко, О. О. Шевченко, М. А. Рискулова // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2012. – №4. – С. 192-195.

14. 658
Е45 Економіка підприємства [Текст] : зб. тестів і задач ; навч. посіб. / А. В. Шегда, Т. Б. Харченко, Ю. А. Сагайдак, Л. О. Пашнюк. – К. : ЦНЛ, 2010. – 240с. –

15.
Єпіфанова, І.Ю. Ефективність інноваційної діяльності промислових підприємств [Текст] / І. Ю. Єпіфанова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №6,Т.1. – С. 127-130.

16.
Жуков, А.В. Діагностика як елемент механізму ефективного управління діяльності підприємства [Текст] / А. В. Жуков // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №4,Т.2. – С. 102-106.

17.
Ібрагімов, Е.Е. Роль інтелектуального капіталу в ефективній діяльності підприємства [Текст] / Е. Е. Ібрагімов // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №7. – С. 110-117.

18. 658
І-19 Іванілов, О.С. Економіка підприємства [Текст] : підручник / О. С. Іванілов. – К. : ЦУЛ, 2009. – 728с.

19. 658
Й75 Йохна, М.А. Організаційно-структурне забезпечення ефективності інноваційної діяльності машинобудівного підприємства [Текст] : монографія / М. А. Йохна, Н. В. Прилепа. – Хмельницький : ПП Гонта А.С., 2014. – 168с.

20. 658
К17 Калініченко, О.В. Економіка підприємства [Текст] : практикум : навч. посіб. / О. В. Калініченко, О. Д. Плотник. – К. : Кондор, 2012. – 600с.

21. 658.7/.8
К61 Колодізєва, Т.О. Методичне забезпечення оцінки ефективності логістичної діяльності підприємств [Текст] : монографія / Т. О. Колодізєва, Г. Р. Руденко. – Х. : Вид-во ХНЕУ, 2012. – 292с.

22.
Коровіна, О.В. Обгрунтування управлінського рішення щодо підвищення ефективності діяльності підприємства [Текст] / О. В. Коровіна // Економіка @ держава. – 2014. – №6. – С. 33-38.

23.
Королько, О.М. Напрями підвищення ефективності інноваційної діяльності підприємств легкої промисловості [Текст] / О. М. Королько // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №5,Т.3. – С. 157-160.

24.
Косянчук, Т.Ф. Теоретичні засади оцінки ефективності діяльності підприємства за сучасних умов [Текст] / Т. Ф. Косянчук, С. В. Кучма // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – №3,Т.3. – С. 113-116.

25.
Крисанов, Д. Результативність й ефективність діяльності підприємств: оцінювання та максимізація [Текст] / Д. Крисанов, Л. Стешенко // Економіст. – 2012. – №7. – С. 21-25.

26.
Лукан, О. Аналіз ефективності маркетингової діяльності підприємства [Текст] / О. Лукан // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2014. – №5. – С. 42-50.

27.
Малярець, Л.М.Ж.А.В. (Малярець, Л. М.. Жуков А. В.) Математико-статистичні інструменти діагностики ефективності виробничо-господарської діяльності підприємства [Текст] / Л. М. Малярець // Економіка розвитку. – 2013. – №3. – С. 121-125.

28.
Мамчин, М.М. Вплив логістичних ризиків на підвищення ефективності діяльності підприємств [Текст] / М. М. Мамчин, О. А. Русановська // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2011. – №25(720). – С. 45-52.

29. 658
М36 Мацибора, В.І. Економіка підприємства [Текст] : навч. посіб. / В. І. Мацибора, В. К. Збарський, Т. В. Мацибора. – К. : Каравела, 2009. – 312с.

30.
Орлов, В. Підвищення ефективності діяльності підприємств у сучасних умовах господарювання [Текст] / В. Орлов, К. Купріянова, О. Орлова // Економіст. – 2010. – №10. – С. 56-58.

31.
Осипов, В. Про системний підхід до вимірювання ефективності господарсько-фінансової діяльності підприємства [Текст] / В. Осипов // Економіка України. – 2011. – №12. – С. 15-22.

32.
Перекремст, Т. Реорганізація підприємства як чинник підвищення ефективності діяльності [Текст] / Т. Перекремст // Держава та регіони. – 2011. – №6. – С. 181-189.

33.
Полянська, А.С. Сучасні підходи до оцінки ефективності інноваційної діяльності підприємства [Текст] / А. С. Полянська // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2010. – №24(684). – С. 175-190.

34.
Радіонова, Н.Й. Застосування процесно-орієнтованого підходу для підвищення ефективності діяльності підприємства [Текст] / Н. Й. Радіонова // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2011. – №4. – С. 168-175.

35.
Романєєв, О.В. Економічне оцінювання ефективності інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств машинобудування регіону [Текст] / О. В. Романєєв // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №3,Т.2. – С. 153-156.

36.
Рябкова, О.В. Сутність результативності та ефективності діяльності підприємства [Текст] / О. В. Рябкова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №3,Т.3. – С. 43-46.

37. 658
Ш33 Шваб, Л.І. Економіка підприємства [Текст] : підручник / Л. І. Шваб. – К. : Каравела, 2011. – 416с.


Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте БД «Електронна бібліотека», Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету на сайті НБ ХНУ (http://lib.khnu.km.ua/) та електронні ресурси Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (http://www.nbuv.gov.ua/ )