Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> допоможіть підібрати літературу до дипломної роботи на тему: Управління мотивацією праці персоналу промислового підприємства

1.
316.6
С69
Соціально-психологічні основи управління [Текст] : навч. посіб. / Н. Д. Лук`янченко, Л. Л. Бунтовська, Л. В. Шаульська, О. Л. Єськов. – Донецьк : ДонНУ, 2002. – 127с.

2.
005
З-13
Завадський, Й.С. Менеджмент. У 3-х т. [Текст] = Маnagment. : підручник. Т. 1 / Й. С. Завадський. – 3-є вид. – М. : УФIМБ, 2002. – 542с. – (Європейський університет). 
3.
658
К76
Кошелупов, І.Ф. Мотивація управлінського персоналу як складова стратегії підприємства [Текст] : автореф. дис.на здобут. наук. ступеня к.е.н.; спец. 08.06.01 / І. Ф. Кошелупов. – Одесса : ОДЕУ, 2006. – 20с.

4.
658
Х22
Харун, О.А. Мотиваційний механізм ефективного управління персоналом машинобудівних підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд.екон. наук; спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / О. А. Харун. – Хмельницький : ХНУ, 2010. – 20с. – [Існує електронна копія].

5.
331.108
Г65
Гончаров, В.М. Управління мотивацією персоналу на підприємствах [Текст] / В. М. Гончаров, А. В. Черкасов. – Л. : Янтар, 2010. – 268с.

6.
331.108
Н60
Нижник, В.М. Механізм мотивації високопродуктивної праці персоналу підприємств [Текст] : монографія / В. М. Нижник, О. А. Харун. – Хмельницький : ХНУ, 2011. – 210с. – [Існує електронна копія]. 
7.
331.108
Г85
Гриньова, В.М. Формування мотиваційної стратегії управління персоналом підприємства [Текст] : монографія / В. М. Гриньова, І. А. Грузіна. – Х. : Вид-во ХНЕУ, 2012. – 300с. 

8.


Нікітін, Ю.О. Сучасні моделі та механізми мотивації персоналу українських підприємств [Текст] / Ю. О. Нікітін, В. Г. Рукас-Пасічнюк // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №4. – С. 238-246.

9.


Хоменко, І.М. Особливості визначення рівня мотивації праці персоналу машинобудівних підприємств [Текст] / І. М. Хоменко // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №2. – С. 340-344.

10.


Крикуненко, Д.О. Розробка системи демотивації персоналу як одного з елементів мотиваційного управління на підприємстві [Текст] / Д. О. Крикуненко // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №6. – С. 212-217.

11.


Петрович, Й.М. Основні складові механізму забезпечення ефективного виконання роботи персоналом [Текст] / Й. М. Петрович, М. Р. Леськів // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №4. – С. 127-132.

12.


Живко, З.Б. Проблематика матеріальної мотивації праці в сучасному менеджменті підприємства [Текст] / З. Б. Живко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2009. – №5(640). – С. 271-279.

13.


Подольчак, Н.Ю. Удосконалення систем мотивації працівників шляхом урахування ризику [Текст] / Н. Ю. Подольчак // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2011. – №19(714). – С. 139-149.

14.


Машика, Ю.В. Аналіз нестандартних методів мотивації персоналу як одного з основних ресурсів підприємства [Текст] / Ю. В. Машика, В. В. Кочіш // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №4,Т.1. – С. 71-74. – [У статті розглянуто актуальну проблему – методи мотивації персоналу. Зокрема проаналізовано нестандартні методи мотивації персоналу в Україні як одного з основних ресурсів підприємства. Здійснено аналіз деяких основних систем
мотивації персоналу, які використовуються на сучасному етапі у найрозвинутіших країнах світу. Зроблено висновки щодо придатності їх до використання в сучасних умовах економічної діяльності. Запропоновано можливі удосконалення для
пристосування розглянутих систем до українських реалій ведення економічної діяльності. Стаття має практичне значення та являє собою науковий інтерес для економістів, керівників підприємств.
мотивації, розвиток України в умовах ринкової економіки.].

15.


Ляшенко, О.М. Базові компоненти математичної моделі управління мотивацією персоналу [Текст] / О. М. Ляшенко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №4,Т.1. – С. 269-271. – [У даній статті проаналізовано мету, завдання та основні елементи системи управління мотивацією персоналу, що дозволило визначити базові компоненти його моделі та обґрунтувати необхідність застосування апаратів штучного інтелекту для моделювання цього процесу.


16.


Гребінська, С.І. Визначення категоріальних понять мотивації персоналу машинобудівних підприємств [Текст] / С. І. Гребінська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №3,Т.3. – С. 143-148. – [Визначено сутність, зміст та взаємозв’язок основних категорій мотивації персоналу машинобудівних підприємств.
Обґрунтовано взаємозв’язок мотивації та стимулювання персоналу. Уточнено зміст поняття «мотивація персоналу». Виділені фактори, які впливають на мотиваційний процес.

17.


Гончар, О.І. Мотивація персоналу як інструмент удосконалення управління потенціалом підприємства [Текст] / О. І. Гончар, Н. В. Загоруйко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №6,Т.2. – С. 223-227.

18.


Кичал, Л.М. Напрями використання закордонного та вітчизняного досвіду мотивації персоналу [Текст] / Л. М. Кичал // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №2,Т.3. – С. 179-182.

19.


Кінаш, І.П. Пошук шляхів вдосконалення системи мотивації та стимулювання працівників вітчизняних підприємств [Текст] / І. П. Кінаш, Л. С. Вербовська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №2,Т.1. – С. 79-82. – [В статті розглянуто питання мотивації та стимулювання праці. Наведено основні мотивуючі показники, які впливають на працівників вітчизняних підприємств.

20.


Баник, О.Б. Сучасні проблеми мотивації праці та їх вплив на ефективну діяльність підприємств [Текст] / О. Б. Баник // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №2,Т.2. – С. 87-91. – [Досліджено й визначено основні проблеми мотивації праці, які виникають на сучасних підприємствах. Обґрунтовано необхідність застосування мотиваційних стимулів як одного з найефективніших методів та способів підвищення конкурентоспроможності вітчизняного виробництва. Запропоновано певні шляхи, які допоможуть підвищити довіру працівника до керівництва, сприятимуть плідній та якісній роботі, забезпечать розвиток та процвітання бізнесу.


21.


Мущинська, О.І. Мотивація праці персоналу підприємства в сучасних умовах [Текст] / О. І. Мущинська, В. В. Чеверда // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №3,Т.2. – С. 109-112.

22.


Скурська, В.А. Мотиваційні основи розвитку трудового потенціалу [Текст] / В. А. Скурська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №4,Т.2. – С. 102-105.

23.


Новікова, О.С. Формування мотиваційного механізму в системі управління персоналом [Текст] / О. С. Новікова, О. В. Ліпська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №4,Т.2. – С. 127-131.

24.


Савін, С.Ю. Прийоми та методи мотивації праці в забезпеченні розвитку підприємства [Текст] / С. Ю. Савін // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №4,Т.2. – С. 207-209.

25.


Грінько, І.М. Оцінка ефективності імплементації методів мотивації праці в системі управління персоналом машинобудівних підприємств [Текст] / І. М. Грінько // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №5,Т.1. – С. 102-105. – [В статті розглянуто актуальні проблеми мотивації праці персоналу, визначено їх вплив на ефективність діяльності підприємства.


26.


Харун, О.А. Теоретичні основи формування мотиваційного механізму управління персоналом машинобудівних підприємств [Текст] / О. А. Харун // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №5,Т.2. – С. 76-81.

27.


Харун, О.А. Методологія формування мотиваційних основ в управлінні потенціалом підприємства [Текст] / О. А. Харун // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №5,Т.2. – С. 199-204. – [У статті досліджено методи управління мотивацією персоналу промислових підприємств, їх класифікаційні ознаки, характеристики, способи застосування. Виділено об’єктивні закони, на яких ґрунтуються мотиваційні основи діяльності персоналу та запропоновано їх класифікацію, згруповано фундаментальні принципи управління мотивацією персоналу, визначено їх переваги та недоліки.].

28.


Харун, О.А. Моніторинг процесів мотивації в механізмі управління персоналом підприємств машинобудування [Текст] / О. А. Харун // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №6,Т.2. – С. 168-173.

29.


Йохна, М.А. Особливості формування мотиваційної основи розвитку інноваційного потенціалу підприємств машинобудування [Текст] / М. А. Йохна, А. Ю. Борщ // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №3,Т.2. – С. 81-84.

30.


Ніколіна, І.І. Деякі аспекти формалізації механізму управління мотивацією персоналу структурного підрозділу підприємства [Текст] / І. І. Ніколіна // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. – №1. – С. 62-68. – [В статті обґрунтовано теоретичні і практичні засади формалізації механізму управління мотивацією персоналу структурного підрозділу підприємства. Поглиблено сутність поняття «соціально-економічна мотивація», уточнено склад
зовнішніх і внутрішніх факторів мотивації працівників, а також, суб’єктивних (соціальних) й об’єктивних (економічних) показників. Проведені дослідження дозволили автору удосконалити науковий підхід до економіко-математичного
моделювання механізму управління мотивацією персоналу та його впровадження в систему управління.
Ключові слова: мотивація, соціально-економічні фактори, показники мотивації, механізм управління мотивацією персоналу, економіко-математичне моделювання, оцінка, ефективність.


31.


Сахно, А.А. Стратегія позиціонування у мотивації машинобудівних підприємств [Текст] / А. А. Сахно // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – №2,Т.1. – С. 7-10. – [В роботі розглянуті підходи до використання стратегій промисловими підприємствами. Стратегія позиціонування дозволяє оцінити ринкові перспективи підприємств та визначити мотиваційні можливості державного регулювання шляхом оптимізації витрат на досягнення ефективності.


32.


Нікітіна, О.В. Вплив факторів мотиваційних оновлень у стратегіях управління персоналом [Текст] / О. В. Нікітіна // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – №3,Т.1. – С. 146-150.

33.


Шмиголь, Н. Система управління мотивацією працівників як інструмент формування доходів підприємства [Текст] / Н. Шмиголь // Держава та регіони. – 2011. – №3. – С. 175-179.

34.


Пельтек, Л. Формування цілісної системи мотивації персоналу підприємства в контексті управління прибутком підприємства [Текст] / Л. Пельтек, К. Капустян // Економіка та підприємництвоДержава та регіони. – 2009. – №1. – С. 159-164.

35.


Криворотько, І. Легальна та латентна мотивація управлінського персоналу промислових підприємств [Текст] / І. Криворотько // Держава та регіони. – 2007. – №2. – С. 138-140.

36.


Горбань, В. Використання мотиваційного потенціалу підприємства для формування дієвої системи мотивації працівників [Текст] / В. Горбань // Економіка @ держава. – 2012. – №5. – С. 108-112.

37.


Дьолог, Т.І. Управління мотивацією у вітчизняних підприємствах: мотиваційний механізм, мотиваційні фактори і критерії ефективності мотивації [Текст] / Т. І. Дьолог // Економіка @ держава. – 2013. – №10. – С. 16-18.

38.


Пономарьова, І.В. Мотивація персоналу на основі збалансованої системи показників стратегічного управління підприємством [Текст] / І. В. Пономарьова // Інвестиції : практика та досвід. – 2010. – №19. – С. 61-65.

39.
63
Н34
Свидрук, І.І. Управління мотивацією творчого розвитку працівників підприємств [Текст] / І. І. Свидрук // Науковий вісник НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.5. – С. 395-401.

40.
63
Н34
Кучер, Л.Р. Значення мотиваційної культури в управлінні персоналом підприємства [Текст] / Л. Р. Кучер // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.7. – С. 374-377.

41.


Кузьмін, О.Є. Оцінювання впливу мотиваційного потенціалу підприємства на основні показники його фінансово-господарської діяльності [Текст] / О. Є. Кузьмін, Р. В. Фещур, В. Б. Горбань // Регіональна економіка. – 2012. – №2. – С. 89-98.

42.


Кушнерик, О. Сучасні методи мотивації праці персоналу та їх вплив на діяльність підприємства [Текст] / О. Кушнерик // Ринок цінних паперів України. – 2013. – №3-4. – С. 33-37.

43.
338(477)
Т28
Братусь, А.О. Мотиваційні аспекти управління персоналом на інноваційному підприємстві [Текст] / А. О. Братусь // Творчий пошук молоді - курс на ефективність. – 2014. – С. 332-334.

44.
338(477)
Т28
Михайлюк, О.А. Концептуальні основи мотивації працівників на сучасному підприємстві [Текст] / О. А. Михайлюк // Творчий пошук молоді - курс на ефективність. – 2014. – С. 348-350.

45.
338(477)
Т28
Пісьменко, К.О. Вдосконалення механізмів використання соціально-економічних мотивацій в управлінні підприємством [Текст] / К. О. Пісьменко // Творчий пошук молоді - курс на ефективність. – 2014. – С. 351-353.

46.
338(477)
Т28
Фандєєва, А.Є. Сучасні аспекти формування мотивації діяльності персоналу [Текст] / А. Є. Фандєєва // Творчий пошук молоді - курс на ефективність. – 2014. – С. 356-359.

47.


Колиснык, М. Конец эпохи традиционного менеджмента, или Нейробиологические основы мотивации [Текст] / М. Колиснык // Управление компанией (укр.изд.). – 2011. – №2. – С. 20-27.

48.


Скалозуб, А. Мотивационный климат: как его создать? [Текст] / А. Скалозуб // Управление персоналом ( укр.). – 2010. – №3. – С. 50-52.

49.


Кебас, М. Системность эффективной мотивации [Текст] / М. Кебас // Управление персоналом ( укр.). – 2010. – №4. – С. 52-55.

50.


Лукаш, Н. Новые подходы к управлению мотивационными системами [Текст] / Н. Лукаш // Управление персоналом ( укр.). – 2012. – №9. – С. 37-39.

51.
330.342.146
Ф79
Сухомлин, Л.Є. Удосконалення механізму мотивації праці на корпоративних підприємствах [Текст] / Л. Є. Сухомлин, М. А. Коваленко // Формування ринкової економіки. – 2005. – Т. 2. – С. 336-341.

1.http://www.zgia.zp.ua/gazeta/evzdia_5_098.pdf
2.http://center-yf.ru/data/Kadroviku/Personal-predpriyatiya.php
3.http://sesia.com.ua/book/45/3151.html

Додатково радимо звернутись до електронних ресурсів інших бібліотек. Наприклад, на сайт Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського за адресою http://www.nbuv.gov.ua/ ( БД «Система каталогів і картотек», «Електронний фонд», «Наукова періодика України»)

Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте на сайті НБ ХНУ БД «Електронна бібліотека», Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету