Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня. Потрібні книжки з економіки підприємства, можете щось підказати? Дякую.
336
Р98 Рясних, Є.Г. Основи фінансового менеджменту [Текст] : навч. посіб. / Є. Г. Рясних. – К. : Академвидав, 2010. – 336с. – (Альма-матер). – [Рекомендовано МОН України].

658
Ш35 Швець, Л.П. Економіка виробництва [Текст] : навч. посіб. / Л. П. Швець, Н. І. Доберчак. – Львів : Новий Світ-2000, 2010. – 258с. – (Вища освіта в Україні
658
Г44 Гетьман, О.О. Економіка підприємства [Текст] : навч. посіб. / О. О. Гетьман, В. М. Шаповал. – 2-ге вид. – К. : ЦНЛ, 2010. – 488с.
339.137
У67 Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств [Текст] : навч. посіб. / за ред. І.Ю. Сіваченка. – 3-тє вид., переробл. та доповн. – К. : ЦУЛ, 2010. – 312c.
338.242.3
К17 Калайтан, Т.В. Контролінг [Текст] : навч. посіб. / Т. В. Калайтан. – Львів : Новий світ-2000, 2010. – 552с. – (Вища освіта в Україні
65
Б48 Березін, О.В. Стратегія підприємства [Текст] : навч. посіб. / О. В. Березін, М. Г. Безпарточний. – К. : Ліра-К, 2010. – 224с.
658
Е45 Економіка підприємства [Текст] : зб. тестів і задач ; навч. посіб. / А. В. Шегда, Т. Б. Харченко, Ю. А. Сагайдак, Л. О. Пашнюк. – К. : ЦНЛ, 2010. – 240с.
330.341.1
К56 Ковальчук, С.В. Інноваційна парадигма формування економічної стратегії підприємств [Текст] : монографія / С. В. Ковальчук, О. В. Гродовський. – Хмельницький : ХНУ, 2010. – 199с. – [Існує електронна копія].
65.012
Ш35 Швець, Л.П. Проектний аналіз [Текст] : навч. посіб. / Л. П. Швець, О. В. Пилипяк, Н. І. Доберчак. – Львів : Новий світ-2000, 2011. – 643с. – (Вища освіта в Україні
658
Ф59 Фінансова безпека підприємства [Текст] : навч. посіб. / Т. Б. Кузенко, Л. С. Мартюшева, О. В. Грачов, О. Ю. Литовченко. – Харків : ХНЕУ, 2010. – 300с.
65
Г85 Гриньова, В.М. Процес підготовки реструктуризації підприємств машинобудування: організація управління [Текст] : монографія / В. М. Гриньова, М. В. Новікова. – Харків : ХНЕУ, 2010. – 240с.
658.5.012.38
Н19 Назарова, Г.В. Управління соцільно-трудовою сферою підприємства [Текст] : монографія / Г. В. Назарова, С. Ю. Гончарова, Н. В. Водницька. – Харків : ХНЕУ, 2010. – 324с.
331.108
Л48 Лепейко, Т.І. Управління персоналом підприємства в умовах невизначеності (поведінковий підхід) [Текст] : монографія / Т. І. Лепейко, О. М. Миронова. – Харків : ХНЕУ, 2010. – 236с. – [
65
Н19 Назарова, Г.В. Управління розвитком діяльності промислових підприємств [Текст] : монографія / Г. В. Назарова, О. В. Іванісов, О. Ф. Доровський. – Харків : ХНЕУ, 2010. – 240с.
658
П85 Прус, Л.Р. Управління потенціалом підприємства [Текст] : навч. посіб. / Л. Р. Прус. – Хмельницький : МРЦ ПВНЗ "УЕП", 2010. – 364с
330.341.1
І-66 Інноваційний розвиток підприємств за умов ринку: аналіз та оцінки [Текст] : монографія / М. П. Войнаренко, А. В. Череп, Л. Г. Олейнікова, О. Г. Череп. – Хмельницький : ХНУ, 2010. – 444с. – [Існує електронна копія].
65.012
Е45 Економічний аналіз [Текст] : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Тернопіл. нац. екон. ун-ту. Вип. 6. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 544с.
658
Г85 Гринчуцький, В.І. Економіка підприємства [Текст] : навч. посіб. / В. І. Гринчуцький, Е. Т. Карапетян, Б. В. Погріщук. – К. : ЦНЛ, 2010. – 304с.
657
Л46 Лень, В.С. Звітність підприємств [Текст] : підручник / В. С. Лень, В. В. Гливенко. – 3-є вид., випр. і доп. – К. : Каравела, 2010. – 672с.
65.012
С41 Сич, Є.М. Стратегічний аналіз [Текст] : навч. посіб. / Є. М. Сич, О. В. Пилипенко, М. С. Стасишен. – К. : Каравела, 2010. – 304с.
658
О-64 Організація виробництва [Текст] : підручник / за заг. ред. П.В. Круша, В.І. Подвігіної, В.О., Гулевич. – К. : Каравела, 2010. – 536с
658
Ш33 Шваб, Л.І. Економіка підприємства [Текст] : підручник / Л. І. Шваб. – К. : Каравела, 2011. – 416с.
330.322
У67 Управління інвестиціями та інноваціями [Текст] : текст лекцій; навч. посіб. / Г. В. Жаворонкова, О. М. Скібіцький, Т. В. Сівашенко, О. І. Туз. – К. : Кондор, 2011. – 184с.
65.012
С83 Стратегічний аналіз [Текст] : навч. посіб. / Г. М. Давидов, В. М. Малахова, О. А. Магопець [та ін.]. – К. : Знання, 2011. – 389с. – (Вища освіта ХХI).
658
Е45 Економіка і фінанси підприємства [Текст] : навч. посіб. / Й. С. Ситник, Л. Р. Струтинська, Т. В. Склярук, М. В. Гербут. – Львів : Тріада плюс, 2010. – 244с.
658.56
К56 Ковалев, А.И. Менеджмент качества функционирования предприятий [Текст] : монография / А. И. Ковалев, А. С. Зенкин, А. И. Химичева. – Хмельницький : ПП ЦЮПАК, 2010. – 520с. – [
65
Х95 Хрущ, Н.А. Конкурентні стратегії: процеси створення та реалізації [Текст] : монографія / Н. А. Хрущ, М. В. Желіховська. – К. : Освіта України, 2010. – 316с.
658
У67 Управління витратами [Текст] : навч. посіб. / А. М. Асаул, М. П. Войнаренко, Л. П. Радецька, Н. В. Нікітченко. – Хмельницький : ХНУ, 2010. – 304с. –
331.108
Г65 Гончаров, В.М. Управління мотивацією персоналу на підприємствах [Текст] / В. М. Гончаров, А. В. Черкасов. – Л. : Янтар, 2010. – 268с
].

658
Д69 Дороніна, М.С. Соціальний капітал виробничої організації [Текст] : монографія / М. С. Дороніна, А. І. Нечепуренко. – Х. : ХНЕУ, 2011. – 232с.
].

658.14/.17
Ф59 Фінанси підприємств: Теоретико-методичне забезпечення формування та відтворення [Текст] : монографія / І. В. Журавльова, О. М. Ястремська, Л. О. Меренкова, Т. Б. Кузенко. – Х. : ХНЕУ, 2010. – 428с.
339.3
П77 Притиченко, Т.І. Комерційна діяльність підприємств [Текст] : навч. посіб. / Т. І. Притиченко, В. М. Щетинін. – Х. : ХНЕУ, 2010. – 320с.
658.14/.17
Л48 Лепейко, Т.І. Фінанси підприємств [Текст] = Finance of Enterpises: Textbook : навч. посіб. / Т. І. Лепейко, О. М. Миронова, Т. П. Близнюк. – Х. : ХНЕУ, 2010. – 248с. –
658.14/.17
М20 Малярець, Л.М. Управління процесом росту власного капіталу підприємства [Текст] : монографія / Л. М. Малярець, Н. М. Пономаренко. – Х. : ХНЕУ, 2011. – 132с
65
Д69 Дорошук, Г.А. Антикризове управління підприємством: теорія та практика [Текст] : навч. посіб. / Г. А. Дорошук, Н. М. Дащенко. – Львів : Новий світ-2000, 2010. – 332с.
338.22.021.4
Т35 Теребух, А.А. Господарські рішення на машинобудівних підприємствах: прийняття, оцінювання та моделювання [Текст] : монографія / А. А. Теребух. – Львів : Новий світ-2000, 2010. – 244с.
65.012
О-64 Організація і методика економічного аналізу [Текст] : навч. посіб. / Т. Д. Косова, П. М. Сухарева, Л. О. Ващенко [та ін.]. – К. : ЦУЛ, 2012. – 528с.
330.341.1
З-38 Захарченко, В.І. Інноваційний менеджмент: теорія і практика в умовах трансформації економіки [Текст] : навч. посіб. / В. І. Захарченко, Н. М. Корсікова, М. М. Меркулов. – К. : ЦУЛ, 2012. – 448с.
330.131.7
О-76 Останкова, Л.А. Аналіз моделювання та управління економічними ризиками [Текст] : навч. посіб. / Л. А. Останкова, Н. Ю. Шевчеко. – К. : ЦУЛ, 2011. – 256с.
658.14/.17
П50 Полінкевич, О.М. Фінансова санація та банкрутство підприиємств [Текст] : навч. посіб. / О. М. Полінкевич, В. П. Лещук. – К. : ЦУЛ, 2011. – 400с.
336
П12 Пазинич, В.І. Фінансовий менеджмент [Текст] : навч. посіб. / В. І. Пазинич, А. В. Шулешко. – К. : ЦУЛ, 2011. – 408с.
334.7
А66 Андрушків, Б.М. Корпоративне управління [Текст] : навч. посіб. / Б. М. Андрушків, С. П. Черничинець. – К. : Кондор, 2011. – 528с.
658.14/.17
Ф59 Фінанси підприємств ( за модульною системою навчання) [Текст] : теорет.-практ. посіб. / В. П. Шило, С. Б. Ільїна, В. В. Барабанова, І. І. Криштопа. – 2-ге вид. – К. : Кондор, 2011. – 429с.

658.14/.17
Х65 Хмелевський, О.В. Оцінка прибутковості промислових підприємств [Текст] : монографія / О. В. Хмелевський. – Хмельницький : Поліграфіст, 2011. – 202с.
658.14/.17
О-66 Орлов, О.А. Маржинальная прибыль в экономических расчетах на промышленных предприятиях [Текст] : монография / О. А. Орлов, Е. Г. Рясных. – К. : Освіта України, 2011. – 192с. – [
].

65
У67 Управління підприємством: організаційно-економічний аспект [Текст] : монографія / за наук. ред. Нижника В.М., Ніколайчука М.В. – Хмельницький : ХНУ, 2010. – 389с. – [Існує електронна копія].
658
К72 Косянчук, Т.Ф. Комплексне оцінювання економічної стабільності промислових підприємств [Текст] : монографія / Т. Ф. Косянчук, Н. Л. Любченко. – Хмельницький : ХНУ, 2011. – 218с. – [Існує електронна копія].
.].

658.14/.17
Л84 Лук`янова, В.В. Бюджетування витрат операційної діяльності [Текст] : монографія / В. В. Лук`янова, О. В. Яковенко. – Хмельницький : ХНУ, 2011. – 224с. – [Існує електронна копія]. – [
658
Е45 Економічний потенціал підприємства: обліково-статистичний та інформаційно-технологічний контекст [Текст] : монографія / М. П. Войнаренко, О. Г. Осауленко, Л. В. Скоробогата, В. О. Шевчук. – К. : Інформ.-аналіт. підприємство, 2010. – 223с. – [
658
І-20 Іванова, В.В. Планування і контроль на підприємстві [Текст] : навч. посіб. / В. В. Іванова. – Суми : Університетська книга, 2011. – 443с.
330.341.1
М55 Механізм стратегічного управління інноваційним розвитком [Текст] : монографія. – Суми : Університетська книга, 2010. – 432с.
].

658.14/.17
Д39 Дехтяр, Н.А. Фінансовий механізм діяльності суб`єктів господарювання [Текст] : монографія / Н. А. Дехтяр, О. В. Люта, Н. Г. Пігуль. – Суми : Університетська книга, 2011. – 182с.
339.138
І-44 Ілляшенко, С.М. Маркетингова товарна політика промислового підприємства : управління стратегіями диверсифікації [Текст] : монографія / С. М. Ілляшенко, Г. О. Пересадько. – Суми : Університетська книга, 2012. – 328с. – [
658
Я85 Ястремська, О.М. Планування діяльності підприємства [Текст] : навч. посіб. / О. М. Ястремська, К. В. Яковенко, О. О. Ястремська. – Харків : ХНЕУ, 2011. – 172с.
658.7/8
М55 Механізми стратегічного управління підприємством на засадах логістики [Текст] : монографія / В. М. Гриньова, К. М. Таньков, С. О. Огієнко, Т. О. Колодізєва. – Харків : ХНЕУ, 2011. – 232с. – [
65
П52 Полтавська, Є.О. Конкурентний аналіз [Текст] : навч. посіб. / Є. О. Полтавська, Г. А. Іващенко, П. М. Куліков. – Харків : ХНЕУ, 2011. – 200с. –
658
М42 Медведєва, І.Б. Діагностування безпеки промислового підприємства у трирівневій системі фінансових відносин [Текст] : монографія / І. Б. Медведєва, М. Ю. Погосова. – Харків : ХНЕУ, 2011. – 264с.
65
Н60 Нижник, І.В. Управління конкурентоспроможністю промислових підприємств: методи та механізми підвищення [Текст] : монографія / І. В. Нижник за наук. ред. Войнаренка М.П. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – 219с.
658
Й75 Йохна, М.А. Управління ефективністю енергоспоживання підприємства [Текст] : монографія / М. А. Йохна, О. А. Миколюк, В. В. Стадник. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – 194с. –
65
Т98 Тюріна, Н.М. Антикризове управління [Текст] : навч. посіб. / Н. М. Тюріна, Н. С. Карвацька, І. В. Грабровська. – К. : ЦУЛ, 2012. – 448с.
658
В40 Взаємовідносини у системі "підприємство - державна податкова служба" : формування механізмів та напрями розвитку [Текст] : монографія / О. Є. Кузьмін, Н. Ю. Подольчак, А. А. Тимейчук, В. Є. Гаврилюк. – Львів : МІС, 2012. – 218с.
658
М55 Механізм управління потенціалом інноваційного розвитку промислових підприємств [Текст] : монографія / за заг. ред. Ю.С. Шипуліною. – Суми : Друкарський дім "Папірус", 2012. – 458с. – [
658
Х76 Хомяков, В.І. Потенціал і розвиток підприємства [Текст] : навч. посіб. / В. І. Хомяков, В. М. Бєлінська, О. В. Федоренко. – К. : Кондор, 2012. – 432с.
658.14./17
Олександренко, І.В. Фінанси підприємств [Текст] : навч. посіб. / І. В. Олександренко. – Львів : Академія технологій та бізнесу, 2012. – 538с.

330.131.7
С89 Сулим, М. Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків [Текст] : підручник / М. Сулим, О. Пенцак. – Львів : Новий світ-2000, 2011. – 330с.
658.5
Г83 Григурко, І.О. Організація та планування виробництва в курсових та практичних роботах [Текст] : навч. посіб. / І. О. Григурко, М. Ф. Брендуля, С. М. Доценко. – Львів : Новий світ-2000, 2011. – 232с. – (Вища освіта в Україні).
338.22.021.4
О-13 Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків [Текст] : навч. посіб. / за ред. Л.І. Донець. – К. : ЦУЛ, 2012. – 472с.
339.9
Т98 Тюріна, Н.М. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства [Текст] : навч. посіб. / Н. М. Тюріна, Н. С. Карвацька. – К. : ЦУЛ, 2012. – 408с.
658.14/.17
К32 Квасницька, Р.С. Фінансова діяльність суб`єктів підприємництва [Текст] : навч. посіб. / Р. С. Квасницька. – Львів : Магнолія, 2012. – 631с. – (Вища освта в Україні).
339.9
Т98 Тюріна, Н.М. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства [Текст] : навч. посіб. / Н. М. Тюріна, Н. С. Карвацька. – К. : ЦУЛ, 2013. – 408с.

502
Я95 Ячменьова, В.М. Оцінка ефективності витрат на природоохоронну діяльність промислового підприємства [Текст] : монографія / В. М. Ячменьова, Н. В. Святохо. – Сімферополь : ВД"АРІАЛ", 2011. – 264с.

65
С76 Стадник, В.В. Стратегія диверсикації в управлінні міжнародною конкурентоспроможністю підприємства [Текст] : монографія / В. В. Стадник, М. А. Йохна, Г. О. Соколюк. – Хмельницький : ПП Гонта А.С., 2013. – 200с.
].

658.8
К72 Косянчук, Т.Ф. Маркетинговий потенціал підприємства: особливості формування та оцінювання [Текст] : монографія / Т. Ф. Косянчук, Л. В. Григор`єва. – Хмельницький : ХНУ, 2013. – 172с.
658
К64 Конкурентний потенціал у системі управління підприємством [Текст] / за наук. ред. В.М. Нижника. – Хмельницький : ХНУ, 2013. – 367с.
658
М55 Механізми підвищення конкурентного потенціалу промислових підприємств [Текст] : монографія / за наук. ред. В.М. Нижника, М.В. Ніколайчука. – Хмельницький : ХНУ, 2013. – 347с. – [
330.341.1
І-66 Інноваційні процеси економічного і соціально-культурного розвитку: вітчизняний та зарубіжний досвід [Текст] : тези доп. Міжнар. конф. молодих учених і студ. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 379с.

339.94
З-78 Зовнішньоекономічна діяльність підприємства [Текст] : підручник / В. О. Новак, Т. Л. Мостенська, М. Г. Луцький [та ін.]. – К. : Кондор, 2013. – 495с.
658
К17 Калініченко, О.В. Економіка підприємства [Текст] : практикум : навч. посіб. / О. В. Калініченко, О. Д. Плотник. – К. : Кондор, 2012. – 600с.
658
Г65 Гончаров, С.М. Основи економічної безпеки підприємства [Текст] : навч. посіб. / С. М. Гончаров, Т. В. Кузнєцова, О. Ю. Лесняк. – К. : Кондор, 2012. – 216с.

339.9
Д83 Дунська, А.Р. Зовнішньоекономічна діяльність : теорія і практика [Текст] : навч. посіб. / А. Р. Дунська. – К. : Кондор, 2013. – 688с. –

65
Б12 Бабій, І.В. Антикризове управління підприємством : механізми реструктизації та стабілізації [Текст] : монографія / І. В. Бабій. – Хмельницький : ХНУ, 2013. – 232с.
.].

658
Т98 Тюріна, Н.М. Формування та використання експортного потенціалу машинобудівних підприємств [Текст] : монографія / Н. М. Тюріна, Є. О. Шелест. – Хмельницький : ХНУ, 2013. – 243с.
65
П32 Підвищення конкурентного потенціалу та економічної безпеки промислових підприємств за умов розвитку глобалізаційних процесів [Текст] / за ред. В.М. Нижника. – Хмельницький : ХНУ, 2013. – 525с.
330.3
Н34 Науково-практичні проблеми розвитку економічних систем [Текст] : збірник наукових праць. №1. – Хмельницький : ХНУ, 2013.
658.14/.17
В20 Васюренко, В.О. Фінансове регулювання зовнішньоекономічної діяльності підприємств : теоретичне узагальнення та прикладний аналіз [Текст] : монографія / В. О. Васюренко. – Х. : Вид-во ХНЕУ, 2012. – 100с. –
65
П91 Пушкарь, А.И. Управление информационной деятельностью предприятия в єкономике знаний [Текст] : монография / А. И. Пушкарь, С. А. Назарова, К. С. Сибилев под ред. А.И. Пушкаря. – Х. : Изд-во ХНЭУ, 2012. – 560с. –
659
П56 Пономаренко, В.С. Управління іміджем підприємства [Текст] : монографія / В. С. Пономаренко, О. О. Ястремська. – Х. : Вид-во ХНЕУ, 2012. – 240с.
].

658
О-82 Отенко, І.П. Економічна безпека підприємства [Текст] : навч. посіб. / І. П. Отенко, Г. А. Іващенко, Д. К. Воронков. – Х. : Вид-во ХНЕУ, 2012. – 252с. –
658
Л84 Лук`янова, В.В. Діагностика економічної безпеки підприємства [Текст] : монографія / В. В. Лук`янова, Ю. В. Шутяк. – Хмельницький : ХНУ, 2014. – 165с.
658
К90 Куліков, П.М. Діагностика стану підприємства [Текст] : навч. посіб. / П. М. Куліков, О. Є. Попов, А. М. Котов. – Х. : Вид-во ХНЕУ, 2011. – 228с.
658.14/.17
М21 Малярець, Л.М. Збалансована система показників як інструмент визначення стратегії підприємства в умовах кризи [Текст] : монографія / Л. М. Малярець, О. В. Ачкасова. – Х. : Вид-во ХНЕУ, 2012. – 304с.
657
П32 Пилипенко, А.А. Формування обліково-аналітичного забезпечення управління витратами підприємств та їх об`єднань [Текст] : монографія / А. А. Пилипенко, І. П. Дзьобко, О. В. Писарчук. – Х. : Вид-во ХНЕУ, 2011. – 344с. –
65
Л48 Лепейко, Т.І. Процесний підхід до управління конкурентноспроможністю підприємства [Текст] : монографія / Т. І. Лепейко, А. В. Котлик. – Х. : Вид-во ХНЕУ, 2012. – 316с. – [
005
І-73 Інтелектуальний капітал підприємства як об`єкт [Текст] : монографія / К. Г. Сердюков, Н. Л. Гавкалова, М. П. Хохлов [та ін.]. – Х. : Вид-во ХНЕУ, 2012. – 324с.
336
Ф59 Фінансовий менеджмент [Текст] : навч. посіб. / Т. І. Лепейко, О. М. Миронова, К. В. Кривобок, К. Р. Немашкало. – Х. : Вид-во ХНЕУ, 2012. – 292с.
338
Е45 Економіка і менеджмент [Текст] : матеріали I- Міжнар. конф. молодих вчених ЕМ-2010; 25-27 листопада 2010. Україна, Львів. – Л. : Львівська політехніка, 2010. – 268с.

658.14/.17
Д18 Данилко, В.К. Управління витратами [Текст] : навч. посіб. / В. К. Данилко, О. М. Кушніренко, К. С. Марченко. – К. : Каравела, 2012. – 216с.

658.14/.17
У67 Управління фінансовою санацією підприємства [Текст] : підручник / за заг. ред. Т.А. Говорушко. – К. : ЦУЛ, 2013. – 400с. – [
65.012
А64 Аналіз господарської діяльності [Текст] : навч. посіб. / за ред. І.В. Сіменко, Т.Д. Косової. – К. : ЦУЛ, 2013. – 384с. –
658.7/.8
Т98 Тюріна, Н.М. Формування та реалізація процесів логістизації машинобудівних підприємств [Текст] : монографія / Н. М. Тюріна, І. В. Гой, О. С. Шкодіна. – Хмельницький : ХНУ, 2014. – 257с. – [
336
І-31 Іжевський, П.Г. Фінанси [Текст] : навч. посіб. / П. Г. Іжевський, О. В. Кошонько. – Львів : Магнолія 2006, 2013. – 373с. – [
658
Е45 Економіка та управління підприємством : сучасні підходи, методи та моделі [Текст] : монографія. – К.-Подільський : ПП "Медобори-2006", 2013. – 496с.
65
З-12 Забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств на базі інноваційного розвитку [Текст] : монографія / за ред. О.С. Галушко. – Дніпропетровськ : НГУ, 2012. – 212с.
658.14/.17
К32 Квасницька, Р.С. Фінансова діяльність суб`єктів підприємництва [Текст] : навч. посіб. / Р. С. Квасницька. – Львів : Магнолія, 2013. – 631с. – (Вища освта в Україні).
664
К43 Кирич, Н. Диверсифікаційні засоби забезпечення стабільного розвитку переробних підприємств в умовах економічних трансформацій [Текст] : монографія / Н. Кирич, І. Кінаш, О. Погайдак. – Тернопіль : ТНТУ ім. І. Пулюя, 2010. – 524с.
339.138
М27 Маркетингові технології економічного зростання [Текст] : монографія / за ред. М.А. Окландера. – Одесса : Астропринт, 2012. – 376с. – [ Монографія присвячена вирішенню наукової проблеми розробки теоретико-прикладних положень формування маркетингових технологій економічного зростання. Запропоновані напрямки модернізації концепції маркетингу. Показані теоретико-методичні особливості Інтернет-маркетингу, фінансового маркетингу. Наведено математичні моделі, які дозволяють оцінити вплив факторів маркетингового середовища на обсяги збуту продукції підприємства і зменшити ризики.
Для науковців, викладачів та студентів економічних спеціальностей.].

658.56
О-51 Окрепилов, В.В. Менеджмент качества [Текст] : учебник / В. В. Окрепилов. – СПб. : Изд-во Политехн. ун-та, 2013. – 650с. – [
658.14/.17
Ф59 Фінанси підприємств: проблеми і перспективи.У 3-х т. [Текст] : монографія. Т.2 : Фінансові аспекти інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств / за ред. М.Д. Білик. – К. : ТОВ Пан Тот, 2012. – 277с.
65
Й75 Йохна, М.А. Інституційні та ресурсні аспекти міжнародної конкурентноспроможності промислових підприємств [Текст] : монографія / М. А. Йохна. – Хмельницький : ХНУ, 2014. – 294с.

658
В19 Васильківський, Д.М. Підвищення економічного потенціалу підприємства : теорія, методи, практика [Текст] : монографія / Д. М. Васильківський. – Хмельницький : ХНУ, 2014. – 226с.

65
Д82 Думанська, К.С. Механізм розробки стратегії промислового підприємства на основі системного підходу [Текст] : монографія / К. С. Думанська. – Хмельницький : ФОП Мельник А.А., 2015. – 260с.

330.341.1
І-66 Інноваційне управління промисловими підприємствами в системі ефективного використання конкурентного потенціалу [Текст] : монографія / за наук. ред. Нижника В.М. – Хмельницький : ХНУ, 2014. – 547с.

658.14/.17
Д18 Данилко, В.К. Управління витратами [Текст] : навч. посіб. / В. К. Данилко, О. М. Кушніренко, К. С. Марченко. – 2-ге вид. – К. : Каравела, 2015. – 216с.
658
Т19 Тарасюк, Г.М. Планування діяльності підприємства [Текст] : навч. посіб. / Г. М. Тарасюк, Л. І. Шваб. – 4-те вид. – К. : Каравела, 2011. – 352с. –
Додатково радимо Вам звернутись до Навігатора Інтернет- ресурсів за профілем університету на сайті НБ ХНУ- розділ “Економіка підприємства”