Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Потрібна література до реферату на тему:"Управління розробкою річного кошторису. Етапи розробки кошторису"
>>> Допоможіть будь ласка!
>>>


1.
657
Т48
Атамас, П.Й. Облік у бюджетних установах [Текст] : навч. посіб. / П. Й. Атамас. – 3-тє вид. переробл. та доповн. – К. : ЦУЛ, 2009. – 288с. – [Відповідно до програми дисципліни розглядаються проблеми організації та методики обліку основних господарських операцій з виконання кошторису доходів і видатків бюджетних установ, наводиться характеристика нового плану рахунків, форм облікових регістрів і балансу, порядок закриття рахунків і визначення результатів виконання кошторису. Розглядається облік фінансування, грошових коштів, доходів і видатків загального та спеціального фондів, необоротних активі в, запасів, розрахунків і зобов`язань. Окремий розділ присвячено характеристиці звітності бюджетних установ та порядку її складання і подання.
Враховано всі зміни в обліку станом на 1 січня 2009 р.
Розраховано на студентів спеціальності «Облік і аудит», може бути корисним бухгалтерам бюджетних установ і організацій.


Рекомендовано МОН України].

2.


Блакита, Г.В. Бухгалтерський облік [Текст] : практикум; навч. посіб. / Г. В. Блакита, Н. О. Ромашевська. – К. : ЦУЛ, 2010. – 152с. – [Даний навчальний посібник дає можливість студентам набути певного обсягу навичок організації та ведення бухгалтерського обліку, засвоїти методику розв`язання задач. Наведені у посібнику задачі сприяють самостійній роботі над вивченням курсу, розвитку навичок творчого мислення, підвищують практичну підготовку з економічних спеціальностей.
Посібник призначений для студентів (бакалаврів, спеціалістів) та викладачів економічних дисциплін, а також для працівників, які цікавляться проблемами облікової діяльності на підприємстві.

Рекомендовано МОН України].

3.
330.322
П27
Буковинський, С.А. Кошториси доходів і видатків бюджетних установ і організацій [Текст] / С. А. Буковинський // Фінанси України. – 2000. – С. 60-66.

4.
657
Б94
Бухгалтерський облік у бюджетних установах [Текст] : навч. посiб. / Л. В. Панкевич, М. А. Зварич, Р. С. Бойко, Л. М. Лучечко. – Львів : Аверс, 2002. – 316с.

5.
658
М48
Бюджетні установи: бухгалтерський облік та оподаткування [Текст] : навч. посіб. /  за ред. В.І. Лемішовського. – 3-тє вид., доповн. і переробл. – Львів : Інтелект-Захід, 2008. – 1120с. – [Існує електронна копія].

6.
657
Л46
Войнаренко, М.П. Управлінський облік [Текст] : підручник / М. П. Войнаренко, Л. П. Радецька, Л. В. Овод. – Хмельницький : ХНУ, 2013. – 363с. – [Розкрито засади, принципи, функції, методи, об`єкти управлінського обліку, вміщено класифікацію та характеристику витрат і методів їх обліку, проаналізовано процеси прийняття управлінських рішень, бюджетування, контролю, визначення ефективності діяльності суб`єктів господарювання, особливості аналізу і прийняття інвестиційних рішень і стратегічного управлінського обліку.
Поглибленню теоретичних знань і виробленню практичних навичок сприятимуть практичні завдання та короткий термінологічний словник.
Для студентів ВНЗ, може бути у нагоді менеджерам у практичній діяльності.].

7.
657
М21
Галімон, Т. Складаємо кошторис бюджетної установи [Текст] / Т. Галімон // Баланс-бюджет. – 2012. – №5. – С. 24-29.

8.
336.7
Г16
Галушка, Є.О. Казначейська справа [Текст] : навч. посіб. / Є. О. Галушка, Охрімовський, Й. С. Хижняк. – Чернівці : Книги-ХХІ, 2004. – 248с. – [ У навчальному посібнику всебічно висвітлені теоретичні та практичні аспекти функціонування Державного казначейства в сучасних ринкових умовах. Розкрито загальнометодологічні основи утворення та розвитку Казначейства і його перспективи, процеси казначейського обслуговування державного бюджету, специфіку обслуговування місцевих бюджетів, бюджетно-кошторисного фінансування, організації бухгалтерського обліку та звітності.
Для студентів економічних спеціальностей вищих закладів освіти третього та четвертого рівнів акредитації, науковців і працівників-практиків.
].

9.
658
М23
Данилко, В.К. Управління витратами [Текст] : навч. посіб. / В. К. Данилко, О. М. Кушніренко, К. С. Марченко. – 2-ге вид. – Київ : Каравела, 2015. – 216 с. – [Підручник дає можливість забезпечити навчальний процес із підготовки студентів за спеціальностями "Облік і аудит", "Фінанси", "Бухгалтерський облік" із дисципліни "Організація і методика аудиту" напряму підготовки спеціалістів «Економіка та підприємництво". У підручнику відповідно до навчальної програми розглянуті питання організації аудиторської діяльності й методики проведення аудиту у суб`єктів господарювання. Матеріал викладений з урахуванням нової нормативної бази — Міжнародних стандартів аудиту (МСА), надання впевненості та етики Міжнародної федерації бухгалтерів (МФБ), які, відповідно до рішення Аудиторської палати України, прийняті як стандарти аудиту.
].

10.


Данилко, В.К. Управління витратами [Текст] : навч. посіб. / В. К. Данилко, О. М. Кушніренко, К. С. Марченко. – К. : Каравела, 2012. – 216с.

11.


Даценко, Г.В. Внутрішній та зовнішній фінансовий контроль виконання кошторису бюджетної установи [Текст] / Г. В. Даценко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №3,Т.3. – С. 207-211. – [В статті автор визначає основні складові елементи організації державного фінансового контролю щодо виконання кошторису бюджетної установи. Зроблено аналіз нормативноправової бази з акцентом на типові порушення в бюджетній сфері та аспекти в напрямку контрольних заходів. Запропоновано запровадження
методики періодичного контролю відповідності розпорядників бюджетних коштів.
Ключові слова: бюджетна установа, державний фінансовий контроль, інспектування, ревізія, кошторис, виконання кошторису.
Abstract The aim of the article is research of component elements of organization financial control, analysis of operating normativelylegal base, research of necessity of input of methodology of periodic control of accordance of civil servants.
In the article an author determines basic component elements state financial control of implementation of estimate of budgetary establishment. The analysis of normativelylegal
is done base with accenting on typical violations in a budgetary sphere and aspects in
direction of control measures.
As realization of budgetary process takes place through the proper public organs and senior officials, with actions or inactivity of which many failings in activity of establishments, consider that expedient would be introduction of method of periodic control, in relation to accordance of higher office workers which provide realization of such process. Introduction of this method and control after his obligatory observance, will allow to define qualification of persons, them official and professional.
Keywords: budgetary establishment, state financial control, inspection, revision, estimate, implementation of estimate.
].

12.
657
Т48
Дивнич, О. Кошторис бюджетної установи: від планування до виконання [Текст] / О. Дивнич // Головбух: Бюджет. – 2014. – №25. – С. 15-24.

13.
657
Б98
Дивнич, О. Складаємо кошторис на поточний рік [Текст] / О. Дивнич // Головбух: Бюджет. – 2012. – №4. – С. 6-10.

14.
657
А92
Дивнич, О. Складаємо кошториси та враховуємо показники тимчасових кошторисів [Текст] / О. Дивнич // Головбух: Бюджет. – 2014. – №6. – С. 10-16.

15.
658.7/.8
І-23
Дроздовська, О. Виготовлення проектно-кошторисної документації: плануємо та обліковуємо [Текст] / О. Дроздовська // Головбух: Бюджет. – 2014. – №9. – С. 6-9.

16.
657
Х76
Дудчик, В.В. Перевірка правильності складання кошторису бюджетної установи: методика і завдання [Текст] / В. В. Дудчик, В. В. Фірстенко // Фінансовий контроль. – 2007. – №1. – С. 58-63.

17.
657
О-17
Іванюта, П.В. Управління ресурсами та витратами [Текст] : навч. посіб. / П. В. Іванюта, О. П. Лугівська за ред. С.М.Іванюти. – К. : ЦУЛ, 2009. – 320с. – [
Рекомендовано МОН України].

18.


Іжевський, П.Г. Фінанси [Текст] : навч. посіб. / П. Г. Іжевський, О. В. Кошонько. – Львів : Магнолія 2006, 2013. – 373с. – [У навчальному посібнику подається сукупність необхідних знань як цілісної навчальної дисципліни економічного профілю. Розглядаються сутність та функції фінансів, фінансова політика та механізм її реалізації, податки та податкова система, сутність бюджету та його призначення, страховий ринок та його сегменти, фінанси підприємств та фінансовий менеджмент. До кожної теми подається практикум, який містить питання для самоперевірки, тестові та практичні завданий. Посібник складено на основі нормативної програми курсу «Фінанси» для студентів вищих навчальних закладів очної, заочної та дистанційної форм навчання економічних спеціальностей.].

19.
657
Л46
Лень, В.С. Звітність підприємств [Текст] : підручник / В. С. Лень, В. В. Гливенко. – 3-є вид., випр. і доп. – К. : Каравела, 2010. – 672с. – [У підручнику розкриваються сутність та зміст звітності підприємств, теоретичні та практичні аспекти її складання, джерела інформації для заповнення показників, порядок заповнення та відповідальність підприємств і працівників за достовірність звітності, яка є важливим джерелом інформації для її користувачів при формуванні поточних та стратегічних рішень.
Розраховано на студентів вищих навчальних закладів спеціальності "Облік і аудит" та слухачів інститутів шслядипломного навчання. Підручник буде корисним також викладачам вищих навчальних закладів, бухгалтерам-практикам, керівникам підприємств і організацій, студентам інших економічних спеціальностей, які прагнуть оволодіти знаннями про порядок і особливості звітності підприємств.

Затверджено МОН України].

20.
657
Т48
Лень, В.С. Управлінський облік [Текст] : навч. посіб. / В. С. Лень. – К. : Знання-Прес, 2003. – 287с. – (Вища освіта XXI століття).

21.
658.14/.17
Л48
Лепейко, Т.І. Фінанси підприємств [Текст] = Finance of Enterpises: Textbook : навч. посіб. / Т. І. Лепейко, О. М. Миронова, Т. П. Близнюк. – Х. : ХНЕУ, 2010. – 248с. – [The manual is devoted to the basic theory of financial management in an enterprise Methods of analysis of financial conditions of an enterprise, the principles of analysis in terms of inflation, methods of analysis of financial reporting of an enterprise are proposed The content and principles of traditional and new financial instruments are considered. Each unit contains control questions
It is recommended for students of economic specialities of higher educational institutions, for managers, professionals of various industries, entrepreneurs, businessmen.

Присвячено питанням вивчення основ теорії управління фінансами на Підприємстві Наведено методики аналізу фінансового стану підприємства принципи аналізу в умовах інфляції методи аналізу фінансової звітності підприємства Розглянуто зміст та принципи використання традиційних і нових фінансових інструментів До кожної теми наведено питання для самоконтролю
Рекомендовано для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також для керівників, спеціалістів різних галузей, підприємців та бізнесменів.
].

22.
657
Ш25
Маляревський, Ю.Д. Бюджетний облік і звітність [Текст] : навч. посіб. / Ю. Д. Маляревський, Л. М. Сімченко, В. В. Ольховська. – Х. : ВД "ІНЖЕК", 2003. – 208с. – [Існує електронна копія]. – [Викладено питання методики та організації бюджетного обліку і звітності. Особливу увагу приділено таким об`єктам обліку, як кошти спеціального фонду, праця та її оплата, розрахунки зі стипендіатами, основні засоби й інші необоротні матеріальні активи, запаси, результати виконання кошторисів по загальному і спеціальному фондах, фінансова звітність про виконання кошторисів.
Навчальний посібник підготовлений відповідно до програми курсу «Бюджетний облік і звітність» для студентів спеціальності 7.050106 «Облік і аудит».
].

23.
657
Б68
Манів, З.О. Економіка підприємства [Текст] : навч. посiб. / З. О. Манів, І. М. Луцький. – К. : Знання, 2004. – 580с. – [Навчальний посібник написаний відповідно до програми Міністерства освіти і науки України з дисципліни "Економіка підприємства". У посібнику викладено теоретичні, методологічні та практичні основи формування й розвитку економіки підприємства у ринкових умовах господарювання. Охоплено весь основний цикл багатогранної діяльності підприємства, розкрито причини інфляційних процесів, показано шляхи і напрямки подальшого розвитку економіки.].

24.
336.7
П58
Матвєєва, В. Складання кошторису бюджетними установами [Текст] / В. Матвєєва // Податки та бухгалтерський облік. – 2006. – №17. – С. 48-54.

25.
336
П12
Мельник, Л.Г. Економіка підприємства [Текст] : навч. посiб. / Л. Г. Мельник, О. І. Карінцева. – Суми : ВТД "Університетська книга", 2003. – 412с.

26.


Навчальна бухгалтерія [Текст] : навч.-практ. посіб. / П. С. Тютюнник, І. Г. Волошан, О. В. Фартушняк [та ін.] за ред.Тютюнника П.С. – Х. : Вид-во ХНЕУ, 2011. – 320с. – [Викладено загальні методичні рекомендації щодо виконання практичного завдання з бухгалтерського обліку в умовах комп`ютерної програми "1С:бухгалтерія" та складання форм фінансової звітності в обсязі за рік. Завдання включає майже всі господарські операції, які відбуваються в діяльності акціонерного товариства.
Рекомендовано для студентів спеціальності "Облік і аудит" для проходження практики на віртуальному підприємстві такої організаційно-правової форми господарювання, як акціонерне товариство.].

27.


Облік у бюджетних установах [Текст] : навч. посіб. / І. Д. Ватуля, М. І. Ватуля, З. М. Левченко, Ю. О. Романченко. – К. : ЦУЛ, 2009. – 368с. – [У навчальному посібнику висвітлено організацію та методологію бухгалтерського обліку в бюджетних установах. Змістовно викладено методику обліку доходів, видатків і виробничих витрат бюджетних установ, фінансово-розрахункових операцій, розрахунків із заробітної плати та страхування, необоротних активів, запасів, власного капіталу, а також висвітлено вимоги щодо інвентаризації активів і зобов`язань установ.
Враховано всі зміни в обліку станом на 1.11.2008 р.
До посібника увійшли основні чинні нормативні матеріали, що регламентують методику бухгалтерського обліку в установах бюджетної сфери.
Рекомендується для студентів вищих навчальних закладів III—IV рівнів акредитації галузі знань «Економіка та підприємництво».

Рекомендовано МОН України].

28.


Обліково-аналітичні аспекти управлінських концепцій : процеси формування та реалізації [Текст] : монографія /  за ред.: Войнаренка М.П., Скоробагатої Л.В. – Хмельницький : ФОП Мельник А.А., 2014. – [В колективній науковій монографії досліджуються актуальні питання формування та реалізації управлінських концепцій в обліково-аналітичному аспекті.
Розглядаються сучасні тенденції розвитку облікових систем суб`єктів господарювання у теоретичному та прикладному контекстах; проблеми облікового забезпечення управлінських рішень щодо господарської діяльності. Досліджуються особливості організація облікової системи підприємства на основі обґрунтування облікової політики та шляхів її реалізації; узагальнюється облікова інтерпретація господарської діяльності малих підприємств та пропонуються напрями удосконалення; систематизуються сучасні підходи до складання і подання звітності та надання впевненості щодо її достовірності. Обґрунтовано теоретико-методологічні основи аналізу й оцінки діяльності підприємств у процесі формування їх стратегій; розглядаються питання статистичного моделювання і прогнозування показників соціально-економічного розвитку підприємства.
Для економістів, керівників підприємств, менеджерів, науковців, аспірантів, магістрантів та студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.
].

29.
657
В65
Пазинич, В.І. Фінансовий менеджмент [Текст] : навч. посіб. / В. І. Пазинич, А. В. Шулешко. – К. : ЦУЛ, 2011. – 408с. – [Навчальний посібник охоплює комплекс теоретичних і практичних питань фінансового менеджменту у відповідності із положенням вітчизняних програм вивчення даної навчальної дисципліни. В посібнику сформульовані сутність, призначення, функції фінансового управління підприємствами, розглянуті його основні методичні інструменти, що визначають зміст фінансових рішень довгострокового та поточного розвитку суб`єктів підприємницької діяльності. В посібнику викладені сучасні методи фінансового управління грошовими потоками, активами, капіталом, інвестиціями підприємства.
Навчальний посібник розрахований на студентів економічних спеціальностей, керівників, фінансових менеджерів, бухгалтерів, економістів та інших фахівців підприємств


Рекомендовано МОН України].

30.
657
У67
Пересада, А.А. Управління інвестиційним процесом [Текст] : монографія / А. А. Пересада. – К. : Лібра, 2002. – 472с.

31.


Плиса, В.Й. Бухгалтерський облік [Текст] : навч. посіб. / В. Й. Плиса, З. П. Плиса. – 2-ге вид. випр. й доп. – К. : Каравела, 2011. – 520с. – [У навчальному посібнику розглянуто теоретичні основи організації бухгалтерського обліку на підприємстві; зміст та структуру бухгалтерського балансу та рахунків бухгалтерського обліку, сутність подвійного запису; місце та роль оцінювання і калькулювання в системі бухгалтерського обліку; організацію документообороту на підприємствах. Зосереджено увагу на особливостях обліку необоротних й оборотних активів, власного капіталу та зобов`язань, доходів і витрат підприємства. З`ясовано склад і порядок подання фінансової (бухгалтерської) звітності. Наведено основні поняття і терміни бухгалтерського обліку.
Для студентів вищих навчальних закладів, слухачів системи після-дипломної освіти, усіх, хто цікавиться бухгалтерським обліком.

Рекомендовано МОН України].

32.
657
Т48
Попова, Л.М. Казначейська справа [Текст] : навч. посіб. / Л. М. Попова, С. М. Попова, В. І. Успаленко. – К. : ЦУЛ, 2011. – 164с. – [У навчальному посібнику всебічно висвітлені теоретичні та практичні аспекти функціонування Державного казначейства в сучасних ринкових умовах. У ньому висвітлено сутність і роль Державного казначейства, загальнометодологічні основи його створення та перспективи розвитку. Розкрито сутність та організацію платіжної системи виконання бюджетів, процесії казначейського обслуговування бюджетів за доходами та видатками, особливості казначейського виконання місцевих бюджетів, організацію бухгалтерського обліку та звітності в Державному казначействі, контроль у системі казначейства та інфор-маційно-технічне забезпечення діяльності органів Державного казначейства.
Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, науковців, практичних працівників у сфері фінансів.

Рекомендовано МОН України
].

33.


Ткаченко, І.Т. Звітність бюджетних організацій [Текст] : навч. посiб. / І. Т. Ткаченко. – К. : КНЕУ, 2000. – 216с.

34.


Ткаченко, І.Т. Звітність бюджетних установ [Текст] : навч. посіб. / І. Т. Ткаченко. – 2-ге вид., доповн. і переробл. – К. : КНЕУ, 2005. – 548с. – [Рекомендовано МОН України].

35.
657
Н15
Ткаченко, Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України [Текст] : підручник / Н. М. Ткаченко. – 6-те вид. – К. : "А.С.К.", 2001. – 784с. – (Економіка. Фінанси. Право.). – [Підручник відповідає чинній програмі курсу "Бухгалтерський фінансовий облік". У ньому викладено основи теорії бухгалтерського фінансового обліку, організації його на підприємствах України. Основна увага приділена вивченню економічного змісту рахунків бухгалтерського обліку і методології його ведення з урахуванням вимог Національних стандартів, з використанням найостанніших нормативних документів, чинних в Україні на 1 липня 2000 р.
Автор підручника — професор кафедри обліку й аудиту Українського державного університету харчових технологій Н. М. Ткаченко.
Для студентів вищих навчальних закладів за спеціальностями "Облік і аудит", "Економіка підприємств" (спеціалісти, бакалаври, магістри). Може бути використаний також учнями коледжів, професійно-технічних навчальних закладів, слухачами курсів підвищення кваліфікації, бухгалтерами, фінансистами, економістами, працівниками контрольно-ревізійних служб, аудиторами, а також кожним, хто цікавиться технікою ведення бухгалтерського обліку.].

36.
658.14/.17
Д18
Ткаченко, Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність [Текст] : підручник / Н. М. Ткаченко. – 5-те вид., доп. і перероб. – К. : Алерта, 2011. – 976с. – [Існує електронна копія]. – [Підручник підготовлений професором кафедри обліку і аудиту Національного університету харчових технологій Н. М. Ткаченко у повній відповідності з програмою курсу "Бухгалтерський фінансовий облік". У підручнику викладено "Основи побудови бухгалтерського фінансового обліку" (Частина 1-4 розділи), "Бухгалтерський фінансовий облік" (Частина II - 11 розділів), "Система і підсистема оподаткування, збори, штрафні санкції, облік (Частина III - 3 розділи), "Нарахування та сплата єдиного соціального внеску (Частина IV - 3 розділи), "Фінансова звітність" (Частина V - 2 розділи). Розкрито основні положення сучасної теорії і практики ведення обліку на основі діючої законодавчо-нормативної бази. Наведено методики розрахунків, відповідну документацію, регістри і наприкінці кожного розділу -зведену кореспонденцію рахунків бухгалтерського обліку.
Призначений для студентів вищих навчальних закладів. Може бути корисним також учням коледжів, професійно-технічних навчальних закладів, бухгалтерам, фінансистам, економістам, працівникам контрольно-ревізійних служб, аудиторам, викладачам, а також усім, хто цікавиться технікою ведення бухгалтерського фінансового обліку.


Затверджено МОН України].

37.


Управлінський облік [Текст] : навч.-практ. посіб. / В. П. Шило, С. Б. Ільїна, В. А. Шепелюк, І. І. Криштопа. – К. : Кондор, 2012. – 303с. – [У віданні висвітлені методичні та теоретичні аспекти управлінського обліку на підприємствах України всіх форм власності. У цьому посібнику систематизовано викладено організація і методика управлінського обліку на підставі роботи промислових підприємств.
Знайшли відображення Податковий кодекс України, законодавчі та нормативні акти, автореферати, статті провідних економістів - практиків, пов`язані з поглибленим дослідженням навчального матеріалу з управлінського обліку.
У посібнику наведено численні ситуаційні приклади, проблемні питання для самоперевірки, тести для самоконтролю та практичні вправи для самостійного вивчення матеріалу. Матеріал ілюстрований таблицями, рисунками, схемами.
Рекомендується для студентів економічних та фінансових спеціальностей, спеціалістів практиків, бухгалтерів.менеджерів та керівників підприємств, установ незалежно від форм власності.

Рекомендовано МОН України].

38.
336
І-31
Холоша, Ю. Річний розпис бюджету (кошторису): плануємо та вносимо зміни [Текст] / Ю. Холоша // Все про бухгалтерський облік. – 2011. – №40. – С. 39-40.

39.
657
О-17
Хом`як, Р.Л. Облік на підприємствах малого бізнесу [Текст] : навч. посіб. / Р. Л. Хом`як, З. М. Скибінська. – Львів : Магнолія 2006, 2008. – 205с. – [У навчальному посібнику розкрито особливості ведення обліку на підприємствах малого бізнесу відповідно до програми навчальної дисципліни. Зокрема подано методику обліку діяльності малих підприємств, побудовану за наскрізними принципами, процедуру відкриття власної справи та методику аналізу діяльності малого підприємства, окремо подано відповідні нормативні інструктивні матеріали щодо організації ведення бухгалтерського обліку на малих підприємствах.
Посібник розрахований на забезпечення викладачів, студентів, облікових працівників та підприємців малих підприємств теоретичним, практичним та інструктивним матеріалом.


Рекомендовано МОН України].

40.
658.14/.17
Д18
Шамрай, Г. Контролюємо стан виконання кошторису: практичні аспекти [Текст] / Г. Шамрай // Головбух: Бюджет. – 2013. – №2. – С. 12-14.

41.
657
П38
Шара, Є.Ю. Бухгалтерський фінансовий та податковий облік [Текст] : навч. посіб. / Є. Ю. Шара, О. О. Бідюк, І. Є. Соколовська-Гонтаренко. – К. : ЦУЛ, 2011. – 424с. – [Навчальний посібник написано відповідно до типових програм навчальних дисциплін „Фінансовий облік" та „Податковий облік" затверджених Міністерством освіти і пауки України з врахуванням вимог національних стандартів бухгалтерського обліку, нового плану рахунків зі змінами та доповненнями до них, а також інших нормативних документів.
Посібник призначений для самостійної підготовки до комплексного державного екзамену з фахових дисциплін спеціальності „Облік і аудит".
Дня студентів вищих навчальних закладів, які здобувають освіту за спеціальністю „Облік і аудит".].

42.
657
Ш35
Швець, В.Г. Теорія бухгалтерського обліку [Текст] : підручник / В. Г. Швець. – 4-те вид., перероб. і допов. – Київ : Знання, 2015. – 572 с. – [ Підручник написано відповідно до програми навчальної дисципліни "Теорія бухгалтерського обліку" для студентів економічних спеціальностей. У ньому розкриваються основи бухгалтерського обліку, знання яких необхідне для подальшого вивчення фінансового та управлінського обліку. Висвітлюються теоретичні положення предмета, методу, техніки та організації ведення бухгалтерського обліку на підприємствах, питання історії розвитку, гармонізації та стандартизації бухгалтерського обліку.
Розраховано на студентів економічних спеціальностей та викладачів вищих навчальних закладів.].

Додатково радимо Вам звернутись до Навігатора Інтернет- ресурсів за профілем університету на сайті НБ ХНУ- розділ “Бухгалтерський облік і аудит”, "Економіка підприємства" та "Фінанси та банківська справа".