Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня! Допоможіть будь ласка зі списком літератури на тему: "Традиційний і логістичний підходи до управління розподілом матеріалів і готової продукції.Проблеми і перспективи формування логістичної системи в економіці України".(Дякую)

1.
658.7/.8
М25
Маренкова, Г.О. Управління розподілом в умовах маркетингової орієнтації підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец. 08.06.01 - економіка, організація і управління підприємствами / Г. О. Маренкова. – Донецьк : Донецький держ. ун-т економіки і торгівлі ім. Туган-Барановського, 2005. – 19с.

2.
658.7/.8
П56
Пономарьова, Ю.В. Логістика [Текст] : навч. посіб. / Ю. В. Пономарьова. – К. : ЦНЛ, 2003. – 192с. 

3.


Шульгина, Л. Есть ли будущее у дистрибьютора? [Текст] / Л. Шульгина // Компаньон. – 2006. – №33. – С. 22-23. – [Современнные требования к дистрибуции].

4.


Гончаренко, І. Сутність розподілу продукції та їх зв`язок з комплексами маркетингу і логістики [Текст] / І. Гончаренко // Держава та регіони. – 2007. – №2. – С. 81-84.

5.
658.7/.8
К82
Крикавський, Є.В. Логістика: компендіум і практикум [Текст] : навч. посіб. / Є. В. Крикавський, Н. І. Чухрай, Н. В. Чорнописька. – 2-ге вид., доповн. і переробл. – К. : Кондор, 2007. – 340с. – [Рекомендовано МОН України].

6.


Комарницький, І. Механізми формування логістичних центрів [Текст] / І. Комарницький, Н. Питуляк, І. Когут // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2007. – №9(582). – С. 190-196.

7.


Калинин, И. Есть ли будущее у дистрибуторского бизнеса, или когда умрет последний дистрибутор? [Текст] / И. Калинин // Маркетинг и реклама. – 2008. – №4. – С. 31-33.

8.


Егоров, В. Стратегическое развитие системы дистрибуции предприятия [Текст] / В. Егоров // Економіст. – 2008. – №4. – С. 48-53.

9.
334
Г81
Грєхов, А.М. Електронний бізнес (Е-комерція) [Текст] : навч. посіб. / А. М. Грєхов. – К. : Кондор, 2008. – 302с.

10.


Смиричинський, В.В. Методичні умови логістичних підходів до організації розподілу готової продукції підприємств переробної промисловості [Текст] / В. В. Смиричинський, Л. Я. Якимишин // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №6. Т.2. – С. 37-42. – [В статті розкрито і обґрунтовано суть розподілу продукції та логістичних методів управління
процесом розподілу ресурсів з врахуванням специфіки українських умов господарювання. Виявлено конкурентні
переваги, які отримують вітчизняні господарюючі суб’єкти, що опираються на теорію і методологію
логістичних розподільчих відносин в організованих каналах товароруху. Актуалізовано функції та завдання
розподільчої логістики та обґрунтовано у цьому зв’язку напрями діяльності органів уравління].

11.


Антощишина, Н.І. Теоретичні аспекти систем дистрибуції авіатранспортного продукту [Текст] / Н. І. Антощишина // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №2. – С. 76-81.

12.


Соколенко, А. Хлебный прорыв [Текст] / А. Соколенко // Управление компанией (укр.изд.). – 2010. – №3. – С. 48-52. – [Опыт политики дистрибуции концерна "Хлебпром"].

13.
658.7/.8
Л69
Логістика [Текст] : навч. посіб. / О. М. Тридід, Г. М. Азаренкова, С. В. Мішина, І. І. Борисенко. – К. : Знання, 2008. – 566с. – (Вища освіта ХХІ століття). 

14.
658.7/.8
Л69
Логістика: теорія та практика [Текст] : навч. посіб / В. М. Кислий, О. А. Біловодська, О. М. Олефіренко, О. М. Соляник. – К. : ЦУЛ, 2010. – 360с. –

15.


Алексеева, А. Оптимизация движения [Текст] / А. Алексеева // Компаньон. – 2010. – №37. – С. 20-23. – [Системы доставки товаров до конечного потребителя].

16.


Герцик, В.А. Маркетинг стосунків як складова каналу розподілу [Текст] / В. А. Герцик // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №5,Т.3. – С. 46-50. – [Розглянуто існуючі підходи до структури каналів розподілу промислової продукції. Зроблено висновок про взаємозв’язок маркетингової і логістичної діяльності в каналах розподілу, що дозволило виділити структуру фізичного розподілу, за допомогою якого здійснюється рух продукту від виробника до споживача або користувача, і маркетингову структуру, як частину каналу розподілу, забезпечую чи виробнику досягнення його маркетингових цілей.

17.


Гладун, П.П. Управління каналами розподілу продукції як складова комерційного успіху підприємства [Текст] / П. П. Гладун // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №6. – С. 82-88.

18.


Раменська, С.Є. Вертикальна інтеграція в розвитку українського ринку дистрибуції [Текст] / С. Є. Раменська, І. М. Сабірова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №1. – С. 206-209.

19.


Устименко, М.В. Функціонування механізму управління логістичними операціями міжнародних каналів розподілу на фармацевтичному ринку [Текст] / М. В. Устименко, О. Л. Каніщенко // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2011. – №3. – С. 166-171.

20.


Шипуліна, В.О. Формування транспортно-логістичних систем в Україні [Текст] / В. О. Шипуліна, А. В. Пархомець, Г. А. Ребекевша // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №4,Т.3. – С. 120-123.

21.


Сумець, О.М. Ключові завдання розроблення концепції створення системи регіональних логістичних кластерів на території України [Текст] / О. М. Сумець // Логистика: проблемы и решения. – 2012. – №4. – С. 22-26.

22.
658.7/.8
Д81
Дудар, Т.Г. Основи логістики [Текст] : навч. посіб. / Т. Г. Дудар, Р. В. Волошин. – К. : ЦУЛ, 2012. – 176с. –

23.


Голованенко, М.В. Розвиток логістичних систем в Україні: стан і перспективи [Текст] / М. В. Голованенко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №6,Т.3. – С. 19-22.

24.


Яренко, А.В. Моделювання впливу змінних ринку на структуру каналів розподілу виробничого підриємства [Текст] / А. В. Яренко // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2013. – №3. – С. 189-196.

25.


Шарчук, Т.В. Автоматизація бізнес-процесів в системах дистрибуції споживчих товарів [Текст] / Т. В. Шарчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №5,Т.3. – С. 128-135.

26.


Шванський, В.С. Поняття складності та невизначеності в ланцюгах поставок продовольчих товарів [Текст] / В. С. Шванський // Економіка @ держава. – 2014. – №11. – С. 137-141.

27.


Біловодська, О.А. Логістичне обслуговування у каналі розподілу інноваційної продукції як чинник його оптимальної структури [Текст] / О. А. Біловодська, Н. В. Гайдабрус, Л. Ю. Сагер // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №11. – С. 147-153.

28.
339.3
Р64
Роздрібна торгівля у ХХІ столітті [Текст] /  ред. М.Крафф, К.Мантрала, пер. з англ. Л. Савицької. – К. : Вид-во О. Капусти, 2008. – 462с. –