Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня! Допоможіть будь ласка зі списком літератури на тему курсової роботи: "Чинники та резерви зростання продуктивності праці на підпрємстві" з економіки підприємства. Буду вам вдячна.
1.


Мірошниченко, І.С. Основні підходи до класифікації резервів росту продуктивності праці підприємств з різним типом виробництв [Текст] / І. С. Мірошниченко // Вісник економічної науки України. – 2007. – №1. – С. 94-98.

2.


Танасієнко, Н.П. Методологічні основи формування системи виявлення та реалізації резервів продуктивності праці [Текст] / Н. П. Танасієнко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №2,Т.2. – С. 110-113. – [У статті розглянуті методологічні основи формування системи виявлення та реалізації резервів продуктивності праці. На думку автора, досягти зростання продуктивності праці можливо тільки за умови розробки ефективного механізму виявлення та впровадження резервів продуктивності праці.].

3.


Богиня, Д. Мотиваційні чинники продуктивності праці [Текст] / Д. Богиня, С. Клюшке // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2003. – №4,Ч.1,Т.1. – С. 39-43. – [В статті розглянуті теоретико-методологічні і науково-практичні аспекти мотивації продуктивної праці.
].

4.


Сем`ян, О.В. Продуктивність праці персоналу як фактор забезпечення конкурентоспро­можності підприємства [Текст] / О. В. Сем`ян // Проблеми науки. – 2010. – №7. – С. 43-49.

5.


Горщинська, Л.О. Старіння персоналу як чинник його конкурентоспроможності та продуктивності праці [Текст] / Л. О. Горщинська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №5,Т.2. – С. 105-107.

6.
658.56
Т31
Тельнов, А.С. Управління якістю продукції промислових підприємств на основі формування якості праці [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт.екон. наук; спец.08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / А. С. Тельнов. – Одеса : НАН України, 2011. – 39с.

7.


Орленко, О.М. Продуктивність праці як критерій ефективності інноваційної діяльності підприємства [Текст] / О. М. Орленко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №2,Т.2. – С. 91-95.

8.


Орленко, О.М. Найвпливовіші фактори зростання продуктивності праці вітчизняних підприємств [Текст] / О. М. Орленко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №4,Т.2. – С. 203-207.

9.


Цуркан, С.М. Продуктивність праці як складова інтегрального показника оцінки рівня ефективності персоналу промислових підприємств: проблеми визначення та використання [Текст] / С. М. Цуркан // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №4,Т.2. – С. 216-219.

10.


Швець, І.Б. Регулювання продуктивності праці на підприємствах [Текст] / І. Б. Швець, М. Г. Борейко, Р. С. Распопов // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №2,Т.2. – С. 167-171.

11.


Гусаріна, Н.В. Удосконалення методичного забезпечення планування продуктивності праці на машинобудівному підприємстві [Текст] / Н. В. Гусаріна // Проблеми науки. – 2011. – №10. – С. 23-28.

12.


Танасієнко, Н.П. Методи виявлення резервів продуктивності праці: їх переваги та недоліки [Текст] / Н. П. Танасієнко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №5,Т3. – С. 64-68.

13.


Костюк, М.В. Елементи економіко-математичного моделювання як механізми підвищення продуктивності праці та інтенсифікації виробництва машинобудівного підприємства [Текст] / М. В. Костюк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2011. – №19(714). – С. 219-224.

14.


Ткаченко, А.М. Продуктивність праці та чинники, що впливають на неї [Текст] / А. М. Ткаченко, О. М. Дмитренко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №5,Т.1. – С. 130-134.

15.


Криворучкіна, О.В. Сучасні підходи до планування підвищення продуктивності праці персоналу підприємства [Текст] / О. В. Криворучкіна // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №5,Т.1. – С. 156-160.


16.
338(477)
П78
Гончаров, Я. Управління продуктивністю праці на підприємстві [Текст] / Я. Гончаров, М. Ведерніков // Проблеми розвитку соціально-економічних систем в контексті глобалізаційних викликів. – 2010. – Т.3. – С. 99-100.

17.
338(477)
П78
Дмитрієва, Н. Продуктивність праці та шляхи її поліпшення на підприємстві [Текст] / Н. Дмитрієва, М. Ведерніков // Проблеми розвитку соціально-економічних систем в контексті глобалізаційних викликів. – 2010. – Т.3. – С. 102-104.

18.
338(477)
П78
Москалюк, І. Фактори підвищення продуктивності праці персоналу підприємства [Текст] / І. Москалюк, О. Чернушкіна // Проблеми розвитку соціально-економічних систем в контексті глобалізаційних викликів. – 2010. – Т.2. – С. 221-223.

19.


Мороз, Л.І. Якість праці та продукції як взаємозалежні чинники управління виробничим процесом підприємства [Текст] / Л. І. Мороз // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2012. – №5(725). – С. 313-323.

20.


Кучер, Л.Р. Внутрішньоорганізаційні чинники підвищення продуктивності праці персоналу торговельних підприємств [Текст] / Л. Р. Кучер // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №2,Т.1. – С. 81-85.

21.


Грішнова, О.А. Інформаційні технології в системі новітніх чинників зростання продуктивності праці: тенденції і парадокси [Текст] / О. А. Грішнова, Т. О. Костенко // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №2. – С. 462-469.

22.


Танасієнко, Н. Методика вимірювання соціальних факторів і резервів підвищення продуктивності праці на підприємстві [Текст] / Н. Танасієнко // Україна: аспекти праці. – 2014. – №7. – С. 40-43.

23.


Грипинська, Н.В. Математичне моделювання задач маркетингу в підприємництві на прикладі оптимізаційних моделей випуску продукції, максимального використання наявних ресурсів, прийому працівників на роботу [Текст] / Н. В. Грипинська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – №6,Т.1. – С. 65-74.

24.
331.101.6
Т18
Танасієнко, Н.П. Формування системи виявлення та реалізації резервів продуктивності праці на промислових підприємствах [Текст] : дис. ... канд екон. наук; спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Н. П. Танасієнко. – Хмельницький : ХНУ, 2015. – 229 c.

25.


Капінос, Г.І. Основні аспекти управління продуктивністю праці на промислових підприємствах України [Текст] / Г. І. Капінос // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. – №2,Т.2. – С. 268-273.

26.


Верба, В. Продуктивність праці на підприємстві: сучасний вимір і ключові чинники зростання [Текст] / В. Верба // Україна: аспекти праці. – 2015. – №5. – С.20-27.

27.

http://pidruchniki.com/1356061547507/ekonomika/metodi_viznachennya_produktivnosti_pratsiМетоди визначення продуктивності прац

28.

http://library.if.ua/book/40/2690.htmlФактори і резерви підвищення продуктивності праці

29.

http://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/25664/1/Zhulavskui.
Pdf ЧИННИКИ ТА ФАКТОРИ ЗРОСТАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ

30.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “фактори росту продуктивності праці, продуктивність праці”
31.

Додатково радимо Вам звернутись до Навігатора Інтернет- ресурсів за профілем університету на сайті НБ ХНУ- розділ “Економіка праці
...”
32.

Радимо звертатись до електронних ресурсів інших бібліотек. Наприклад на сайт Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського за адресою http://www.nbuv.gov.ua/ ( БД «Система каталогів і картотек», «Електронний фонд», «Наукова періодика України»)!!!!