Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня!
>>> ТЕРМІНОВО!
>>> Допоможіть мені, будь-ласка, знайти літературу до курсовоі роботи з Економіки підприємства на тему: "Структура капіталу підприємства: джерела формування та чинники зміни".
>>> ДЯКУЮ! )

1. 658.14/.17
Б48 Бердар, М.М. Фінанси підприємств [Текст] : навч. посіб. / М. М. Бердар. – К. : ЦУЛ, 2010. – 352с.

2. Бичкова Н. В.
Оптимізація структури капіталу вітчизняних підприємств у контексті підвищення ефективності фінансової діяльності [Електронний ресурс] / Н. В. Бичкова // Вісник соціально-економічних досліджень. - 2013. - Вип. 1. - С. 16-23. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vsed_2013_1_4.pdf

3. Близнюк О. П.
Теоретичні підходи до формування структури капіталу підприємства [Електронний ресурс] / О. П. Близнюк, С. С. Конончук // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. - 2013. - Вип. 1(1). - С. 163-172. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/esprstp_2013_1(1)__25.pdf

4. Бондаренко Т. В.
Аналіз основних джерел формування власного капіталу на промисловому підприємстві [Електронний ресурс] / Т. В. Бондаренко. // Економіка. Управління. Інновації. - 2013. - № 2. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/eui_2013_2_11.pdf

5. 63
Н34 Висоцька, І.Б. Оптимізація структури капіталу підприємства з метою підвищення його фінансової безпеки [Текст] / І. Б. Висоцька, В. В. Комаричина // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.1. – С. 224-230.

6. 658
Г85 Гринчуцький, В.І. Економіка підприємства [Текст] : навч. посіб. / В. І. Гринчуцький, Е. Т. Карапетян, Б. В. Погріщук. – К. : ЦНЛ, 2010. – 304с.

7. Грінченко В. О.
Концептуальні засади оптимізації структури капіталу українських підприємств [Електронний ресурс] / В. О. Грінченко // Формування ринкових відносин в Україні. - 2013. - № 8. - С. 97-100. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/frvu_2013_8_26.pdf

8. Дуда С. Т.
Узагальнення методичних підходів до оптимізації структури капіталу підприємства [Електронний ресурс] / С. Т. Дуда, В. А. Палько // Науковий вісник НЛТУ України. - 2014. - Вип. 24.2. - С. 227-233. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/nvnltu_2014_24.2_38.pdf

9.
Ємельянова, Л.О. Структура акціонерного капіталу на підприємствах країн центральної та східної Європи [Текст] / Л. О. Ємельянова // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2011. – №19(714). – С. 200-207.

10. Ісар І. В.
Оптимізація структури капіталу як передумова підвищення ефективності діяльності підприємства: проблеми та напрямки їх розв’язання [Електронний ресурс] / І. В. Ісар // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. - 2013. - Вип. 4. - С. 125-131. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vchtei_2013_4_22.pdf
Курінна О. В.

11. 658
К17 Калініченко, О.В. Економіка підприємства [Текст] : практикум : навч. посіб. / О. В. Калініченко, О. Д. Плотник. – К. : Кондор, 2012. – 600с.

12. Корнєєв В. В.
Структура капіталу підприємства та шляхи її оптимізації [Електронний ресурс] / В. В. Корнєєв, О. Ю. Лезнюк // Наука й економіка. - 2013. - Вип. 2. - С. 40-44. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nie_2013_2_8.pdf

13. Короленко С. М.
Удосконалення підходу до оптимізації структури капіталу промислового підприємства [Електронний ресурс] / С. М. Короленко, Р. В. Короленко, О. В. Патицька. // Економіка. Управління. Інновації. - 2013. - № 1. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/eui_2013_1_32.pdf

14. Костаневич Н. І.
Структура капіталу та її вплив на результати діяльності підприємства [Електронний ресурс] / Н. І. Костаневич, Т. С. Заєць // Економічний простір. - 2013. - № 78. - С. 233-241. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ecpros_2013_78_24.pdf

15. Курінна О. В.
Теоретичні основи формування оптимальної структури капіталу підприємства [Електронний ресурс] / О. В. Курінна // Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія : Економіка. - 2012. - Вип. 12. - С. 94-100. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nvamu_ekon_2012_12_13.pdf

16. 658.14/.17
М20 Малярець, Л.М. Управління процесом росту власного капіталу підприємства [Текст] : монографія / Л. М. Малярець, Н. М. Пономаренко. – Х. : ХНЕУ, 2011. – 132с.

17.
Матвійчук, Л.О. Теоретичні основи структуризації капіталу підприємства [Текст] / Л. О. Матвійчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №5,Т.2. – С. 147-150.

18. 658.14/.17
М33 Матвійчук, Л.О. Формування та оптимізація структури капіталу в системі фінансової безпеки підприємства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук; спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Л. О. Матвійчук. – Хмельницький : ХНУ, 2011. – 20с. – [Існує електронна копія].

19. Могилова А. Ю.
Джерела капіталізації підприємства: особливості формування [Електронний ресурс] / А. Ю. Могилова // Mechanism of Economic Regulation. - 2013. - № 1. - С. 109-114. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Mre_2013_1_13.pd

20.
Момчев, О.М. Формування оптимальної структури власного капіталу на вітчизняних підприємствах та шляхи її удосконалення [Текст] / О. М. Момчев, О. В. Стащук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. – №2,Т.1. – С. 30-34.

21.
Никитюк, Т. Вплив рівня невизначеності на динаміку структури капіталу промислових підприємств України [Текст] / Т. Никитюк // Вісник економічної науки України. – 2011. – №2. – С. 133-137.

22. 658.14./17
Олександренко, І.В. Фінанси підприємств [Текст] : навч. посіб. / І. В. Олександренко. – Львів : Академія технологій та бізнесу, 2012. – 538с.

23.
Пойда-Носик, Н.Н. Оцінка ефективності й оптимізація структури капіталу в системі фінансової безпеки підприємства [Текст] / Н. Н. Пойда-Носик, Л. В. Петришинець // Фінанси України. – 2010. – №10. – С. 100-112.

24.
Семенов, Г. Оптимізація структури капіталу підприємства [Текст] / Г. Семенов, А. Пелешко // Економіка та підприємництвоДержава та регіони. – 2010. – №4. – С. 164-170.

25. Семенова Т. В.
Оптимізація структури капіталу підприємства [Електронний ресурс] / Т. В. Семенова, А. С. Шамрицька // Молодий вчений. - 2014. - № 6(2). - С. 32-34. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/molv_2014_6(2)__10.pdf

26.
Смирна, О. Управління структурою капіталу вітчизняних підприємств після IPO [Текст] / О. Смирна // Ринок цінних паперів України. – 2013. – №9-10. – С. 63-67.

27. 65.012
С83 Стратегічний аналіз [Текст] : навч. посіб. / Г. М. Давидов, В. М. Малахова, О. А. Магопець [та ін.]. – К. : Знання, 2011. – 389с. – (Вища освіта ХХI).

28. 65.012
Т19 Тарасенко, Н.В. Фінансовий аналіз [Текст] : навч. посіб. / Н. В. Тарасенко, І. М. Вагнер. – Львів : Новий світ-2000, 2009. – 444с. – (Вища освіта в Україні).

29. Ушеренко С. В.
Управління капіталом підприємства: напрями оптимізації структури [Електронний ресурс] / С. В. Ушеренко, М. В. Ляшенко // Формування ринкових відносин в Україні. - 2013. - № 5. - С. 127-131. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/frvu_2013_5_30.pdf

30. 658.14/.17
Ф59 Фінанси підприємств: проблеми і перспективи.У 3-х т. [Текст] : монографія. Т.2 : Фінансові аспекти інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств / за ред. М.Д. Білик. – К. : ТОВ Пан Тот, 2012. – 277с.

31. 658.14/.17
Ф59 Фінанси підприємств: Теоретико-методичне забезпечення формування та відтворення [Текст] : монографія / І. В. Журавльова, О. М. Ястремська, Л. О. Меренкова, Т. Б. Кузенко. – Х. : ХНЕУ, 2010. – 428с.

32. Хворостян Ю. В.
Оптимізація структури капіталу підприємства [Електронний ресурс] / Ю. В. Хворостян // Управління розвитком. - 2014. - № 10. - С. 100-102. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Uproz_2014_10_38.pdf

33.
Чернецька, Ю.А. Формування оптимальної структури капіталу підприємства [Текст] / Ю. А. Чернецька // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №2,Т.3. – С. 109-112.

34. Чернякова Р. А.
Формування оптимальної структури капіталу підприємства [Електронний ресурс] / Р. А. Чернякова // Економіка харчової промисловості. - 2013. - № 1. - С. 43-45 . - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/echp_2013_1_13.pdf

35. Чміль Г. Л.
Капітал підприємства та чинники зміни його оборотності [Електронний ресурс] / Г. Л. Чміль. // Економіка. Управління. Інновації. - 2014. - № 1. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/eui_2014_1_109.pdf

36. Шаблиста Л. М.
Капітал підприємств: природа, структура, тенденції формування і відтворення [Електронний ресурс] / Л. М. Шаблиста // Економіка і прогнозування. - 2012. - № 4. - С. 36-45. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/econprog_2012_4_5.pdf

37.
Шаблиста, Л. Капітал підприємств: природа, структура, тенденції формування і відтворення [Текст] / Л. Шаблиста // Економіка і прогнозування. – 2012. – №4. – С. 36-45.

38. 658
Ш26 Шарко, М.В. Економіка підприємства [Текст] : навч. посіб. / М. В. Шарко, Н. В. Мєшкова-Кравченко, О. М. Радкевич Ч.1. – Херсон : Олді-Ппюс, 2014. – 436 с.

39. 658
Ш33 Шваб, Л.І. Економіка підприємства [Текст] : підручник / Л. І. Шваб. – К. : Каравела, 2011. – 416с.

40. 658.14/.17
Ш35 Швиданенко, Г.О. Управління капіталом підприємства [Текст] : навч. посіб. / Г. О. Швиданенко, Н. В. Шевчук. – К. : КНЕУ, 2007. – 440с. – [Допущено МОН України].

41.
Шиндирук, І.П. Економіко-математичне моделювання та оптимізація структури капіталу підприємств [Текст] / І. П. Шиндирук // Фінанси України. – 2012. – №2. – С 111-118.


Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрики “капітал підприємства”, «структура капіталу».
Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте БД «Електронна бібліотека», Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету