Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Потрібна література на тему курсової роботи: 1. "Комп`ютерні технології аналізу в малому бізнесі"
>>> 2. "Комп’ютерні технології аналізу в управлінні та його основні функції"

Нагадуємо, що в рамках Вірт. довідковї служби дається відповідь на одну тему в рамках запиту.

1."Комп`ютерні технології аналізу в малому бізнесі"

1.
65.012
І-23
Івахненко, В.М. Курс економічного аналізу [Текст] : навч. посiб. / В. М. Івахненко. – К. : Знання-Прес, 2000. – 207с. – (Вища освіта ХХI століття).

2.
65.012
Б19
Баканов, М.И. Теория экономического анализа [Текст] : учебник / М. И. Баканов, А. Д. Шеремет. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Финансы и статистика, 1999. – 416с.

3.
330.4
О-75
Основи інформаційних систем [Текст] : навч. посіб. / В. Ф. Ситник, Т. А. Писаревська, Н. В. Єрьоміна, О. С. Краєва. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К. : КНЕУ, 2001. – 420с.

4.
334
И74
Информационные технологии в бизнесе [Текст] /  под ред. М. Желены; пер. с англ. – СПб. : Питер, 2002. – 1120с : ил. – (Бизнес-класс).

5.


Андрейчиков, А.В. Автоматизированная информационная технология для поддержки процесса выбора экономически перспективных технических решений [Текст] / А. В. Андрейчиков, Р. М. Бахмудов, Д. Е. Декатов // Известия высших учебных заведений. Машиностроение. – 2003. – №4. – С. 16-19.

6.
334
Г29
Гейтс, Б. Бизнес со скоростью мысли [Текст] / Б. Гейтс. – 2-е изд., испр. – М. : ЭКСМО-Пресс, 2001. – 480с.

7.
65.012
К56
Ковбасюк, М.П. Економічний аналіз діяльності комерційних банків і підприємств [Текст] : навч. посiб. / М. П. Ковбасюк. – К. : Скарби, 2001. – 336с. – (Природа економіки).

8.


Плескач, В. Мультиагентні системи в електронній комерції [Текст] / В. Плескач // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2003. – №3. – С.68-73. – [Електронний бізнес.].

9.
65.012
Е45
Економічний аналіз [Текст] : підручник /  за ред. М.Г. Чумаченка. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К. : КНЕУ, 2003. – 556с.

10.
65.012
Ш65
Шиян, Д.В. Фінансовий аналіз [Текст] : навч. посіб. / Д. В. Шиян, Н. І. Строченко. – К. : А.С.К., 2003. – 240с. – (Університетська бібліотека). – [Посібник підготовлено відповідно до типової програми вивчення дисципліни «Фінансовий аналіз». Розглянуто теоретичні, методичні та практичні питання оцінки фінансового стану підприємства. Висвітлено основні моменти, пов`язані з практичним використанням інформації, наведеної в фінансовій звітності, для оцінки рівня фінансового потенціалу підприємства. Викладено основні технології фінансового аналізу.
Посібник розрахований на викладачів вищих навчальних закладів, студентів, а також працівників фінансових служб підприємств, банків.
].

11.
65.012
Т19
Тарасенко, Н.В. Економічний аналіз [Текст] : підручник / Н. В. Тарасенко. – 3-є вид., переробл. – Львів : Новий світ-2000, 2004. – 344с.

12.


Жданов, Б.И. ITIL-изация предприятий [Текст] / Б. И. Жданов // Корпоративные системы. – 2004. – №3. – С.13-18. – [информационные технологии в управлении предприятием].

13.


Радзишевский, А.О. Практика автоматизации бизнес-процессов [Текст] / А. О. Радзишевский // Корпоративные системы. – 2004. – №4. – С.30-37.

14.


Роньшин, М. Опыт внедрения мобильных терминалов [Текст] / М. Роньшин // Корпоративные системы. – 2004. – №4. – С.36-38. – [системы автоматизации работы мобильных представителей (не только в области оптовой торговли, но и для складов, гостиничного бизнеса, ресторанов, социологических опросов и др. видов деятельности)].

15.
65.012
С13
Савицька, Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства [Текст] : навч. посіб. / Г. В. Савицька. – К. : Знання, 2004. – 654с. – [Існує електронна копія]. – [Це один із найбільш відомих посібників з економічного аналізу. Книгу написано з урахуванням найновіших досягнень теорії економічного аналізу діяльності підприємств в умовах ринкової економіки. Значну увагу приділено використанню економіко-математичного інструментарію економічного аналізу. Посібник насичений сучасними прикладами необхідних економічних розрахунків.].

16.


Капелюшний, А.В. ИТ и бизнес: вопросы организации взаимоотношений [Текст] / А. В. Капелюшний // Корпоративные системы. – 2004. – №6. – С.45-48. – [в статье рассматриваются вопросы формирования оргструктуры предприятия, роли в ней ИТ-подразделения, проблемы, возникающие во взаимоотношениях бизнес- ИТ-подразделений].

17.


Кластерний аналіз регіонального розвитку малого бізнесу в Україні [Текст] / І. Аніщенко, Ю. Керімов, Ю. Храмов, Л. Павленко // Економіка @ держава. – 2005. – №9. – С. 55-58.

18.


Белялов, Т.Е. Інформаційні технології у забезпеченні розвитку фінансової діяльності підприємств корпоративного типу [Текст] / Т. Е. Белялов // Актуальні проблеми економіки. – 2005. – №10. – С. 25-31.

19.


Вартанов, М. Проект Европейского союза "Электронные навыки для российских малых и средних предприятий" [Текст] / М. Вартанов // Проблемы теории и практики управления. – 2006. – №2. – С. 32-39.

20.


Варфоломєєва, В.О. Інформаційне забезпечення управління розвитком інноваційного потенціалу підприємств малого бізнесу [Текст] / В. О. Варфоломєєва // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – №4. – С. 165-171.

21.


Квасницька, Р.С. Автоматизована система оптимізації цільової структури капіталу підприємства [Текст] / Р. С. Квасницька, Ю. В. Форкун, І. В. Форкун // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2005. – №4.Ч.2,Т.1. – С. 190-195. – [Обґрунтовано необхідність автоматизації процесу формування оптимальної цільової структури капіталу підприємства. Запропоновано варіант автоматизації процесу пошуку оптимального співвідношення структурних елементів капіталу підприємства, яка реалізується засобами ОС Windows середовища програмування Delph та сервера БД FireBird.].

22.


Тарасова, І.І. Інтелектуальне забезпечення електронної торгівлі малого та середнього бізнесу на ринку високих інформаційних технологій [Текст] / І. І. Тарасова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2006. – №2,Т.1. – С. 249-253. – [В статті розглядається проблема забезпечення електронної торгівлі інформацією, яка має свої
особливості. Зараз реально продається інформація, необхідна для ведення бізнесу. Пріоритетними є політичні,
економічн, законодавчі матеріали, ті, що допомагають вести підприємницьку діяльність. Саме ці напрямки
будуть основними і базовими в подальшому розвитку ринку електронної торгівлі інформацією в Україні.].

23.


Парфенова, М.Я. Профиль операционной среды автоматизированной системы с принятием решений [Текст] / М. Я. Парфенова, И. И. Парфенов // Машиностроитель. – 2006. – №8. – С. 47-52.

24.


Фатюха, Ю.Л. Модель інформаційного забезпечення прийняття фінансових рішень на підприємстві [Текст] / Ю. Л. Фатюха, В. В. Фатюха // Держава та регіони. – 2006. – №4. – С. 367-372.

25.


Сіленко, А. Сучасні інформаційні технології як чинник ефективності керування підприємством [Текст] / А. Сіленко // Віче. – 2007. – №11. – С. 27-28.

26.
65.012
С13
Савицька, Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства [Текст] : навч. посіб. / Г. В. Савицька. – 2-ге вид., випр. і доповн. – К. : Знання, 2005. – 662с. – (Вища освіта ХХІ століття). – [ Це один із найбільш відомих навчальних посібників з економічного аналізу в Росії, Білорусі та інших країнах, що утворилися на пострадянському просторі. Книгу написано з урахуванням найновіших досягнень теорії економічного аналізу діяльності підприємств в умовах ринкової економіки. Значну увагу приділено використанню економіко-мате-матичного інструментарію економічного аналізу. Видання українською мовою доопрацьоване автором відповідно до господарської практики в Україні. Посібник насичений сучасними прикладами необхідних економічних розрахунків і прекрасно написаний з погляду дидактики. Це робить його доступним для студентів і дає можливість легко застосувати викладений матеріал на практиці.
Посібник розрахований на студентів економічних спеціальностей. Книга буде корисною також керівникам підприємств усіх форм власності, економістам-практикам, фінансистам, працівникам банків, менеджерам, бухгалтерам, усім, кого цікавлять теорія, методика й організація сучасного економічного аналізу.

Рекомен].

27.


Мельниченко, С. Вплив інформаційних технологій на маркетинг туристичних підприємств [Текст] / С. Мельниченко // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2007. – №5. – С. 68-74.

28.
65.012
Е45
Економічний аналіз [Текст] : зб. наук. праць Тернопільського нац. екон. ун-ту. Вип. 1. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – 344с.

29.


Корнєв, Ю.Г. Аналіз інформаційної діяльності як сфери бізнесу [Текст] / Ю. Г. Корнєв // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – №6. – С. 241-248.

30.


Корнєв, Ю. Інформаційне забезпечення розвитку підприємницької діяльності [Текст] / Ю. Корнєв // Вісник НАН України. – 2008. – №5. – С. 24-32.

31.


Нос, І.М. Правові аспекти використання інформаційних технологій у бізнесі [Текст] / І. М. Нос, О. А. Кулешенко, М. І. Керницька // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – №10. – С. 149-157.

32.


Михальчик, С.О. Інформаційні технології в системі логістики середнього та малого бізнесу [Текст] / С. О. Михальчик, Т. В. Михальчик // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №3,Т.2. – С. 188-190.

33.


Гавриш, Р. Организация 2.0 - быстрее, прозрачнее, агрессивнее! [Текст] / Р. Гавриш // Компаньон.Стратегии. – 2009. – №5. – С. 34-40. – [Использование Интернет в ведении бизнеса].

34.
65.012
Ш65
Шиян, Д.В. Фінансовий аналіз [Текст] : навч. посіб. / Д. В. Шиян, Н. І. Строченко. – К. : А.С.К., 2005. – 240с. – (Університетська бібліотека). – [Посібник підготовлено відповідно до типової програми вивчення дисципліни «Фінансовий аналіз». Розглянуто теоретичні, методичні та практичні питання оцінки фінансового стану підприємства. Висвітлено основні моменти, пов`язані з практичним використанням інформації, наведеної в фінансовій звітності, для оцінки рівня фінансового потенціалу підприємства. Викладено основні технології фінансового аналізу.
Посібник розрахований на викладачів вищих навчальних закладів, студентів, а також працівників фінансових служб підприємств, банків.

Рекомендовано МОН України].

35.
004
А43
Максимова, Н.І. Перспективи використання сучасних ІT-технологій для розробки багатофункціонального автоматизованого інтернет-магазину [Текст] / Н. І. Максимова // Актуальні проблеми комп`ютерних технологій. – 2008. – Т. 2. – С. 35-41.

36.


Янчук, Т.В. Сучасні парадигми інформатизації малого бізнесу [Текст] / Т. В. Янчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №5,Т.2. – С. 80-84.

37.
334.012.6
С40
Сиротинська, А.П. Інформаційні системи підприємств малого бізнесу [Текст] : навч. посіб. / А. П. Сиротинська, І. Д. Лазаришина. – К. : ЦУЛ, 2008. – 264с. – [Навчальний посібник присвячений питанням автоматизованої обробки економічної інформації підприємств малого бізнесу з використанням інформаційних систем. Розглянуто методику роботи із програмами „1С: Бухгалтерія" конфігурації „Бухгалтерський облік для України", „Парус-Підприємство", „Парус-Зарплата".
Авторами представлені методичні аспекти обробки облікових даних підприємств матого бізнесу у спеціалізованих програмних продуктах. Розглянуті найбільш актуальні питання налагодження та підготовки програм до роботи, автоматизації обліку фінансо-. во-розрахункових операцій, товарно-матеріальних цінностей, необоротних активів, розрахунків з дебіторами, кредиторами і працівниками, формування регістрів та звітності.
Посібник розрахований на студентів економічних спеціальностей, слухачів інститутів післядипломної освіти. Може бути корисним для працівників підприємницьких структур, викладачів і аспірантів вищих навчальних закладів.


Рекомендовано МОН України].

38.


Пиріг, Д.З. Застосування інформаційних технологій в управлінні розвитком інноваційного потенціалу [Текст] / Д. З. Пиріг // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №5. – С. 135-142.

39.


Митус, К.Н. Модель совокупной стоимости владения SaaS [Текст] / К. Н. Митус // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №3,Т.2. – С. 204-206.

40.


Лоттенбах, Д. Цифровой тюнинг бизнеса [Текст] / Д. Лоттенбах // Управление компанией (укр.изд.). – 2010. – №6. – С. 18-29. – [Улучшение бизнес-модели компании при помощи цифровых технологий].

41.


Филина, Н. Интернет-ресурс в управлении и экономике [Текст] / Н. Филина, Н. Филин // Проблемы теории и практики управления. – 2010. – №11. – С. 13-19.

42.


Зарудна, Н. Використання облікової інформації в ході економічного аналізу процесу постачання [Текст] / Н. Зарудна // Журнал Європейської економіки. – 2010. – №2,Т.9. – С. 232-245.

43.


Место информационных технологий в бизнес-среде [Текст] // Экономика и управление в зарубежных странах. – 2011. – №1. – С. 47-55.

44.


Русяева, Е. Разработка программных продуктов для малого предпринимательства: анализ методологических подходов [Текст] / Е. Русяева // Проблемы теории и практики управления. – 2011. – №4. – С. 102-109.

45.


Кузнєцова, Н.В. Інформаційна технологія аналізу фінансових даних на основі інтегрованого методу [Текст] / Н. В. Кузнєцова, П. І. Бідюк // Системні дослідження та інформаційні технології. – 2011. – №1. – С. 22-33.

46.


Пономаренко, B.C. Обобщенное многомерное шкалирование при анализе объектов в экономике, описанных в пространстве разнородных признаков [Текст] / B. C. Пономаренко, Л. М. Малярец, А. В. Дорохов // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №9. – С. 280-288.

47.


Демченко, Т.А. Напрями удосконалення обліку, аналізу та аудиту оборотних активів підприємств на базі сучасних комп`ютерних технологій [Текст] / Т. А. Демченко // Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – №23. – С. 51-54.

48.


Стасієнко, Ю. Нове покоління аналітичного інструментарію [Текст] / Ю. Стасієнко, Р. Вєриньська // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №5. – С. 438-448.

49.
65.012
П82
Проскурович, О.В. Комп`ютерні технології економічного аналізу [Текст] : навч. посіб. / О. В. Проскурович, В. А. Бойчук. – Львів : Новий світ-2000, 2012. – 310с. – (Вища освіта в Україні). – [Навчальний посібник розкриває найважливіші теоретичні та практичні питання організації і застосування комп`ютерних технологій в економічному аналізі.
Розглядаються основні теоретичні положення інформаційної бази економічного аналізу (FA), сучасні підходи до цієї проблеми, наводиться характеристика основних методів ЕА, загальна характеристика автоматизованої обробки інформації за основними його напрямками, організація інформаційної бази технічного забезпечення автоматизованого управління на підприємстві. Викладаються поняття і роль інформаційних систем та основні методики автоматизованої обробки інформації: з управління виробничо-збутовою діяльністю, з управління трудовими ресурсами та засобами виробництва, з формування собівартості продукції, фінансових результатів та фінансового стану на підприємстві.
У посібнику наведено програму дисципліни, основні теоретичні відомості щодо самостійного вивчення всіх програмних тем та контрольні питання до кожної теми, вимоги та рекомендації щодо виконання лабораторних робіт, завдання для індивідуальної роботи з дисципліни та інші навчально-методичні матеріаш.
Виконання лабораторних робіт передбачається на сучасних ПЕОМ, багатьох з вико ристанням існуючих програмних продуктів для розв`язування задач економічного аналізу
Призначений для студентів бакалаврів всіх форм навчання напряму підготовки 6.03050201 «Економічна кібернетика», студентів економічних спеціальностей та аспірантів, діяльність яких пов`язана із застосуванням ПЕОМ. Може бути корисним і для менеджерів, керівників та фахівців різних рівнів.

Рекомендовано МОН України].

50.
339.3
А64
Ананьєв, О.М. Інформаційні системи і технології в комерційній діяльності [Текст] : підручник / О. М. Ананьєв, В. М. Білик, Я. А. Гончарук. – Львів : Новий світ-2000, 2011. – 584с. – [Підручник містить основні положення з організацій і фунуціонування АІС в комерційній діяльності і технологій, які їх підтримують.
Розглянуто інформаційні системи в комерційній діяльності, основи побудови і експлуатації АРМ торговельних підприємств і організацій, інформаційні технології в АІС комерційної діяльності, основи електронної комерції.
У підручнику також розглянуто основи мережних технологій та роботи в глобальній мережі Internet. Проаналізовано перспективи розвитку інформаційних технологій.
Для студентів вищих навчальних закладів, інженерно-технічних, торговельно-економічних, аспірантів і викладачів, а також усіх тих, хто вирішив зробити досягнення інформаційних технологій повноправним елементом свого арсеналу професійних інтересів.

Затверджено МОН].

51.
334
І-74
Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів [Текст] : навч. посіб. / О. М. Томашевський, Г. Г. Цегелик, М. Б. Вітер, В. І. Дубук. – К. : ЦУЛ, 2012. – 296с. – [У навчальному посібнику проведено аналіз інформаційної технології, що представляється як сукупність процесів, які оперують первинною інформацією для отримання інформаційного продукту. Розглянуті експертні технології дозволяють з більшою ефективністю отримати знання та прийняти оптимальне у певній ситуації рішення. Досліджено галузь математичного моделювання бізнес-процесів та методів прийняття рішення з оптимізацією за заданим критерієм. Стисло викладено відомості про базові мережні технології, протоколи та сервіси, механізми пошуку, електронні платіжні системи, розглянуто види інформаційних та програмних продуктів і можливі загрози для них. Досліджено питання захисту персональної інформації і протидії програмним продуктам шкідливого характеру.
Для студентів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей та фахівців з розробки інформаційних систем.

Рекомендовано МОН України].

52.
65.012
К63
Комп`ютерні технології економічного аналізу [Текст] : метод. вказівки до викон. курсової роботи для студ. напряму підготовки "Економічна кібернетика" /  уклад. О.В. Проскурович. – Хмельницький : ХНУ, 2013. – 69с.

53.


Бучацька, І.О. Можливості використання інформаційно-комунікаційних технологій в маркетингу підприємств малого та середнього бізнесу в Україні [Текст] / І. О. Бучацька // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №2,Т.2. – С. 15-19.

54.


Бессонова, А.С. Активизация применения категорий электронной коммерции малыми и средними предприятиями: опыт зарубежных стран [Текст] / А. С. Бессонова, Е. Ф. Мазай // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №2,Т.3. – С. 285-290.

55.


Паньчик, Б. Розробка ефективних веб-додатків [Текст] / Б. Паньчик // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – №11. – С. 443-251.

56.


Wasielewski, М. ERP system for measuring needs of an enterprise [Текст] / М. Wasielewski // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №6,Т.2. – C. 88-90. – [Wraz z rosn№c№ њwiadomoњci№ przedsiкbiorstw na temat korzyњci, wynikaj№cych z uїytkowania systemуw ERP, rosn№ takїe ich oczekiwania dotycz№ce samej funkcjonalnoњci. Obecnie firmy poszukuj№ rozwi№zaс, ktуre bкd№ je wspieraж na kaїdym etapie dziaіalnoњci. To oznacza, їe patrz№ na system nie tylko pod k№tem aktualnych potrzeb, ale i przyszіego rozwoju. Artykuі podejmuje
prуbк odpowiedzi na pytanie: czy w maіej lub њredniej firmie konieczne jest korzystanie z informatycznego systemu klasy ERP.
Sіowa kluczowe: systemy ERP, ERP system komputerowy, rozwi№zania dla wsparcia, dane w czasie rzeczywistym
poprawia, oszczкdnoњж czasu pracownikуw.
With the growing awareness of companies about the benefits of the use of ERP systems, and increasing their expectations for the same functionality. Today, companies are looking for solutions that will support them at every stage of
business. This means that they look at the system, not only for current needs but also future development. Article attempts to answer the question of whether in a small or medium-sized company, it is necessary to use an ERP computer system.
Keywords: ERP systems, ERP computer system, solutions for support, real-time data improves, savings in staff time.
].

57.


Пальчук, O.І. Вплив інформаційних технологій на підходи до бізнесу [Текст] / O. І. Пальчук // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2012. – №11(748). – С. 84-87.

58.


Берко, А.Ю. Структура засобів опрацювання інформаційних ресурів у системах електронної контент-комерції [Текст] / А. Ю. Берко, В. А. Висоцька, Л. В. Чирун // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2013. – №16(770). – С. 12-21.

59.


Лобов, С.П. Оцінка економічної ефективності впровадження новітніх інформаційних технологій [Текст] / С. П. Лобов // Економіка @ держава. – 2014. – №10. – С. 55-57.

60.


Серединська, В.М. Економічний аналіз [Електронний ресурс] : навч. посіб. / В. М. Серединська, О. М. Загородна, Р. В. Федорович. – Тернопіль : Вид-во Астон, 2010. - Систем.вимоги: Adobe Reader/ Foxit Reader. - Режим доступу: доступний тільки для користувачів НБ ХНУ. – Назва з екрана.

61.


Сурмай, Д.Д. Об`єктний підхід до інформаційного забезпечення прийняття управлінських рішень [Текст] / Д. Д. Сурмай // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – №5,Т.2. – С. 240-243.

62.


Степова, С.В. Адаптація інтегрованих інформаційних систем до підприємств малого бізнесу [Текст] / С. В. Степова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. – №1. – С. 32-35. – [У статті розглянуто процес адаптації інформаційних систем до підприємств малого бізнесу: визначено етапи адаптації, критерії якості інформаційної системи, що забезпечують ефективну діяльність підприємства на конкурентному
ринку. Обґрунтовано необхідність налаштування інтегральних інформаційних систем відповідно до бізнес-процесів, що відбуваються на конкретному підприємстві; застосовування референтних моделей, які базуються на відкритих алгоритмах, що дасть інформаційним системам пристосовуватись до впливу змінних чинників та самонавчатись, отримувати ефективні для прийняття рішень висновки.2. "Комп’ютерні технології аналізу в управлінні та його основні функції"

1.
005
Г75
Грабауров, В.А. Информационные технологии для менеджеров [Текст] / В. А. Грабауров. – М. : Финансы и статистика, 2001. – 368с. – (Прикладные информационные технологии).

2.
65
С50
Смачило, Т.В. Інформаційне забезпечення організації моніторингу підтримки та прийняття управлінських рішень (на прикладі підприємств електротехнічної галузі) [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец. 08.03.02 - економіко-математичне моделювання / Т. В. Смачило. – Хмельницький : ТУП, 2002. – 233с.

3.
005
И20
Иванов, А.П. Менеджмент [Текст] : учебник / А. П. Иванов. – СПб. : Из-во Михайлова, 2002. – 440с. – (Высшее профессиональное образование).

4.
005
Т26
Твердохліб, М.Г. Інформаційне забезпечення менеджменту [Текст] : навч. посіб. / М. Г. Твердохліб. – 2-ге вид., доповн. та переробл. – К. : КНЕУ, 2002. – 224с.

5.
004
Н73
Нові інформаційні технології в вирішенні проблем виробництва, екології, освіти, управління та права [Текст] : зб. наук. праць; за результатами симпозіуму 16-19 2003 р., м. Хмельницький. – Хмельницький : ТУП, 2003. – 168с.

6.
316
Б12
Бабосов, Е.М. Социология управления [Текст] : учеб. пособие / Е. М. Бабосов. – Минск : ТетраСистемс, 2000. – 288с.

7.
35
С31
Сендзюк, М.А. Інформаційні системи в державному управлінні [Текст] : навч. посіб. / М. А. Сендзюк. – К. : КНЕУ, 2004. – 339с. – [У навчальному посібнику висвітлюються основи створення і функціонування інформаційно-аналітичних систем в органах державного управління, питання інформаційного, апаратного і програмного забезпечення. Розглядаються структура та технологія автоматизації функцій управління в інформаційних системах державних органів: Міністерства фінансів України, Державного казначейства України, Державної податкової служби України, Національного банку України, Держкостату України, а також у державних правових органах.
Для студентів, які навчаються за магістерською програмою "Інформаційні системи в менеджменті", аспірантів, викладачів, практичних працівників у сфері державного управління.].

8.
005
Ф34
Федулова, Л.І. Актуальні проблеми менеджменту в Україні [Текст] : монографія / Л. І. Федулова. – К. : Фенікс, 2005. – 320с. – [У монографії системно розглянуто проблеми формування менеджменту як науки і практики управління сучасним підприємством в умовах трансформаційних змін, починаючи з виявлення закономірностей та міжнародних тенденцій і закінчуючи аналізом проблем бізнес-освіти та формуванням стратегії і принципів підготовки менеджерів на основі впровадження науково-методичних інновацій в економічній освіті. Дослідження базується на даних соціально-економічного аналізу діяльності реальних вітчизняних підприємств і широко використовує досвід міжнародних компаній.
Для науковців, викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, спеціалістів і керівників пшприємств, а також всіх тих, хто займається розбудовою системи менеджменту в Україні.

В монографии системно рассматриваются проблемы формирования менеджмента как науки и практики управления современным предприятием в условиях трансформационных изменений, начиная с выявления закономерностей и международных тенденций и заканчивая ана].

9.
005
І-74
Інформаційні системи в менеджменті [Текст] : навч. посіб. – Суми : Університетська книга, 2005. – 407с. – [ Узагальнені сучасні методи використання інформаційних комп`ютерних технологій при побудові інформаційних систем підприємств та компаній різного профілю діяльності. Детально розглядається економічна сутність, предмет, об`єкт та функції інформаційних систем управління компанією. Проаналізовані можливості ведення бізнесу із застосуванням мережі Інтернет. Ґрунтовно розглянуті правові відносини у сфері інформатизації економічної діяльності. Значна увага приділяється аналізу ефективності застосування комп`ютерних методів автоматизованого керування економічними процесами компанії, подано поради щодо написання курсових робіт з курсу "Інформаційні системи в економіці".
Навчальний посібник рекомендується при вивченні дисциплін "Інформаційні системи", "Автоматизоване робоче місце менеджера", "Інформаційне правове забезпечення" тощо студентам економічних спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст та магістр.
].

10.
330.4
З-38
Зацеркляний, М.М. Основи комп`ютерних технологій для економістів [Текст] : навч. посіб. / М. М. Зацеркляний, О. Ф. Мельников, В. М. Струков. – К. : Професіонал, 2007. – 672с. – [ Робота призначена для студентів економічних спеціальностей, які вивчають сучасні інформаційні технології в рамках дисципліни «Економічна інформатика», викладачів, які забезпечують навчальний процес із даної дисципліни, та спеціалістів-економістів, що підвищують свою кваліфікацію в галузі сучасних інформаційних технологій.
В роботі розглянуті основні інформаційні технології та програмні засоби, які застосовуються в економічних розрахунках, приведені способи найбільш ефективного підходу до розв`язування виникаючих практичних задач.


Рекомендовано МОН України
].

11.
35
Г68
Гордієнко, Л.Ю. Адміністративний менеджмент [Текст] : навч. посіб. / Л. Ю. Гордієнко, Л. Г. Шемаєва. – Х. : ХНЕУ, 2006. – 212с. – [ Систематизовані базові поняття та навчальні матеріали з метою формування необхідних фахівцям здібностей і вмінь за тематикою фахових модулів навчальної дисципліни "Менеджмент у системі органів державної влади та місцевого самоврядування" відповідно до програми підготовки магістрів державної служби.
Розраховано на слухачів магістратури державної служби зі спеціальності "Державна служба" спеціалізації "Адміністративний менеджмент". Буде корисним також і для викладачів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів, а також слухачів навчальних закладів системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації персоналу державної служби.].

12.
336
А72
Антонов, В.М. Фінансовий менеджмент. (Сучасні інформаційні технології) [Текст] : навч. посіб. / В. М. Антонов, Г. К. Яловий за ред. В.М. Антонова. – К. : ЦНЛ, 2006. – 432с. – [Рекомендовано МОН України].

13.
005
Н72
Новак, В.О. Інформаційне забезпечення менеджменту [Текст] : навч. посіб. / В. О. Новак, Л. Г. Макаренко, М. Г. Луцький. – К. : Кондор, 2007. – 462с. – [Рекомендовано МОН України].

14.
65.012
Е45
Економічний аналіз і діагностика стану сучасного підприємства [Текст] : навч. посіб. / Т. Д. Костенко, Є. О. Підгора, В. С. Рижиков [та ін.]. – 2-ге вид., переробл. та доповн. – К. : ЦУЛ, 2007. – 400с. – [ Існує електронна копія ]. – [Рекомендовано МОН України].

15.
65.012
С60
Соляник, Л.Г. Економічний аналіз [Текст] : навч. посіб. / Л. Г. Соляник. – Дніпропетровськ : НГАУ, 2007. – 199с.

16.
65.012
Т19
Тарасенко, Н.В. Економічний аналіз [Текст] : практикум; навч. посiб. / Н. В. Тарасенко. – Львів : Новий світ-2000, 2006. – 280с. – [Призначений для повного і глибокого вивчення методики комплексного, системного економічного аналізу діяльності підприємств.
Основне спрямування цієї роботи - здобуття практичних навичок об` єктивної оцінки основних показників діяльності підприємства, вміння виявляти резерви і можливості їх мобілізації, виробляти пропозиції за результатами аналізу для прийняття оптимальних управлінських рішень щодо успішної діяльності в умовах ринку.
Особливість навчального посібника полягає в тому, що кожна з восьми тем містить основні теоретичні поняття, рисунки та аналітичні таблиці з аналізу показників діяльності підприємства, методичні рекомендації щодо вивчення теми, що дозволяє студентам краще засвоїти теоретичний матеріал та виконати практичні завдання.
За джерела інформації взято форми річної звітності, розроблені за міжнародними стандартами і впроваджені в практику роботи підприємств.
Наведені у посібнику дані є умовними і не можуть слугувати довідковим матеріалом.
Для студентів, аспірантів, викладачів і практичних працівників.

Рекомендовано МОН України].

17.
65.012
Г75
Грабовецький, Б.Є. Економічний аналіз [Текст] : навч. посіб. / Б. Є. Грабовецький. – К. : ЦУЛ, 2009. – 256с. – [Існує електронна копія]. – [У посібнику розкриті теоретичні основи та практика проведення економічного аналізу діяльності суб`єктів господарювання з метою підвищення аналітичної підготовки студентів і спеціалістів.
Для студентів, аспірантів, слухачів та набувачів другої економічної освіти зі спеціальності -«Менеджмент організації».].

18.
65.012
Ч-49
Черниш, С.С. Економічний аналіз [Текст] : навч. посіб. / С. С. Черниш. – К. : ЦУЛ, 2010. – 312с. – [Існує електронна копія]. – [В книзі викладено теоретичні і практичні положення методичного апарату та інструментарію економічного аналізу для визначення стану підприємства. Розкрито сутність економічного аналізу, визначено основні показники і методи господарсько-фінаисового аналізу, дана кількісна характеристика та якісна ідентифікація стану підприємства з мстою ефективного управління ним. Для перевірки ступеня засвоєння теоретичного матеріалу розміщено тестові завдання, а також сформовано глосарій основних термінів.

Рекомендовано МОН України].

19.
65.012
М73
Мних, Є.В. Економічний аналіз [Текст] : підручник / Є. В. Мних. – К. : Знання, 2011. – 630с. – (Вища освіта ХХI століття). – [Затверджено МОН України].

20.
63
Н34
Лозовицький, Д.С. Методичні аспекти побудови системи управління діяльністю підприємства на базі сучасних інформаційних технологій [Текст] / Д. С. Лозовицький // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.13. – С.377-386.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “інформаційні технології в менеджменті”, а також до БД "Навігатора Інтернет- ресурсів за профілем університету на сайті НБ ХНУ- розділ “Макро-мікроекономіка”, "Автоматизовані системи і моделювання в економіці" та ін.