Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня! Допоможіть,будь ласка, знайти літературу до курсовоі роботи з Економіки підприємства на тему: "Особливості сучасних систем оплати праці: український та закордонний досвід"
1.


Гриненко, А.М. Сучасні тенденції оплати праці у сфері досліджень і розробок в Україні [Текст] / А. М. Гриненко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2005. – №2,Т.2. – С. 34-38. 


2.
331.2
Г20
Гарват, О.А. Регулювання оплати праці управлінського персоналу на промислових підприємствах у сучасних умовах господарювання [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец. 08.06.01 - економіка, організація і управління підприємствами / О. А. Гарват. – Хмельницький : ХНУ, 2005. – 211с.

3.


Махсма, М. Сучасні тенденції в оплаті праці зайнятих в аграрному секторі [Текст] / М. Махсма // Україна: аспекти праці. – 2005. – №6. – С. 3-7.

4.


Матюх, С.А. Типологія національних систем оплати праці в країнах з ринковою економікою [Текст] / С. А. Матюх // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2006. – №3. – С. 174-179.

5.


Корягін, С.В. Сучасні системи оплати праці працівників персонального продажу [Текст] / С. В. Корягін // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2006. – №12(567). – С. 68-73.

6.


Деркач, О. Недоліки сучасного колективно-договірного регулювання оплати праці [Текст] / О. Деркач // Економіка. Фінанси. Право. – 2007. – №6. – С. 25-26.

7.


Гамова, О.В. Сучасні підходи до організації оплати праці на промислових підприємствах України [Текст] / О. В. Гамова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – №3,Т.1. – С. 202-205. – [Аргументовано доцільність наукового підходу до організації праці та її оплати в сучасних умовах. Розглянуто принципи організації, характеристику основних форм та систем, а також роль держави у сфері регулювання заробітної плати.].

8.


Матюх, С.А. Аналіз впливу інфляційних процесів на формування рівня оплати праці в країнах ЄС та України [Текст] / С. А. Матюх // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – №5,Т.1. – С. 179-183. –
9.


Черняга, Л.П. Зарубіжний досвід формування оплати праці агентів та менеджерів з операцій по нерухомості [Текст] / Л. П. Черняга // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №5,Т.2. – С. 213-214. 


10.


Єремян, О.М. Вдосконалення системи обліку та оптимізація оподаткування розрахунків з оплати праці в сучасних умовах розвитку ринкових відносин [Текст] / О. М. Єремян // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №1. – С. 116-119. 


11.


Пивоваров, М. Сучасна методика стимулювання оплати праці персоналу в автомобілебудівному виробництві [Текст] / М. Пивоваров, К. Кондратенко // Економіка та підприємництвоДержава та регіони. – 2009. – №3. – С. 122-127.

12.


Костишина, Т.А. Удосконалення моделей оплати праці в Україні на основі досвіду США [Текст] / Т. А. Костишина // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №5,Т.2. – С. 69-72.

13.


Кузьменко, В.В. Зарубіжний досвід визначення частки оплати праці у ВВП та собівартості продукції [Текст] / В. В. Кузьменко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №5,Т.2. – С. 72-76.

14.


Монастирська, Г.В. Творці інновацій: оплата праці в ЄС, США і в Україні [Текст] / Г. В. Монастирська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №5,Т.2. – С. 87-91.

15.


Гребінська, С.І. Розробка систем мотивації і оплати праці на основі використання зарубіжного досвіду [Текст] / С. І. Гребінська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №5,Т.2. – С. 91-94.

16.


Павловська, О.В. Пріоритети в галузі оплати праці у контексті євроінтеграції [Текст] / О. В. Павловська // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2004. – №3,Ч.1. – С. 29-31. 

17.


Лагутін, В. Теоретико-методологічні підходи до сучасних проблем оплати праці [Текст] / В. Лагутін // Економічна теорія. – 2010. – №1. – С. 29-38.

18.


Сергієнко, О.М. Оплата праці і трудові відносини на сучасному етапі [Текст] / О. М. Сергієнко // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №9. – С. 55-59.

19.


Повшедный, А. Опыт внедрения системы грейдов [Текст] / А. Повшедный // Управление персоналом ( укр.). – 2012. – №10. – С. 26-28.

20.


Сидор, О. Опыт внедрения новой системы компенсаций [Текст] / О. Сидор // Управление персоналом ( укр.). – 2012. – №10. – С. 32-34.

21.
658
К90
Кулішов, В.В. Економіка підприємства: теорія і практика [Текст] : навч. посiб. / В. В. Кулішов. – 2-ге вид, перероб. і доп. – Львів : Магнолія, 2008. – 208с. – (Вища освіта в Україні).
22.


Оплата труда в условиях кризиса [Текст] // Экономика и управление в зарубежных странах. – 2012. – №10. – С. 24-37.

23.


Костишина, Т.А. Сучасні проблеми оплати праці в контексті конкурентоспроможності національної економіки [Текст] / Т. А. Костишина // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №2,Т.1. – С. 65-69. 


24.


Ільєнко, Н. Застосування прогресивних форм і систем оплати праці відповідно до сучасних вимог економічного розвитку України [Текст] / Н. Ільєнко, Ю. Спасенко // Україна: аспекти праці. – 2013. – №3. – С. 32-37.

25.


Підвисоцький, Р. Безготівкові розрахунки - надійний і сучасний спосіб оплати [Текст] / Р. Підвисоцький // Вісник Національного банку України. – 2013. – №10. – С. 11.

26.


Меньшикова, Е. Как оценивают специалистов в Украине и за рубежом? [Текст] / Е. Меньшикова // Управление персоналом ( укр.). – 2014. – №7. – С. 64-65.

27.


Овсюк, Н.В. Сутність та особливості понять "оплата праці" та "заробітна плата", визначених в нормативно-правовій базі України [Текст] / Н. В. Овсюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – №3,Т.2. – С. 27-31.

28.


Куліков, Г. Вартість робочої сили і витрати роботодавця на її утримання [Текст] / Г. Куліков // Україна: аспекти праці. – 2014. – №7. – С. 26-33.

29.
338(477)
Т28
Шевченко, І.В. Форми і системи оплати праці та їх удосконалення [Текст] / І. В. Шевченко // Творчий пошук молоді - курс на ефективність. – 2014. – С. 142-145.

30.
338(477)
Т28
Ковальчук, О.І. Сучасні проблеми обліку розрахунків з оплати праці на підприємствах України [Текст] / О. І. Ковальчук // Творчий пошук молоді - курс на ефективність. – 2014. – С. 156-159.

31.


Сазонець, О.М. Наукові підходи до виявлення тенденцій оплати праці в Україні і країнах світу [Текст] / О. М. Сазонець // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №9. – С. 344-350.

32.


Ільєнко, Н. Забезпечення оптимальної диференціації заробітної праці - важливий напрям регулювання оплати праці [Текст] / Н. Ільєнко, Ю. Спасенко // Україна: аспекти праці. – 2015. – №1. – С. 22-27.

33.
658
Ш26
Шарко, М.В. Економіка підприємства [Текст] : навч. посіб. / М. В. Шарко, Н. В. Мєшкова-Кравченко, О. М. Радкевич Ч.1. – Херсон : Олді-Ппюс, 2014. – 436 с. 

34.

irbis-nbuv.gov.ua/.../cgiirbis_64.exe В.В. Баранов,
Світовий досвід побудови ефективної системи
оплати праці на підприємстві
35.

nesen.vk.vntu.edu.ua/.../2c06cd5a832cbdbd12. Леонід Миколайович Несен,

Інноваційні підходи до системи оплати праці в посередницьких організаціях
36.


ev.nmu.org.ua/docs/.../EV20053_027-034.pdf Доценко О.Ю.
ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ ОПЛАТИ ПРАЦІ НА
ПІДПРИЄМСТВА

37.

http://agroua.net/economics/documents/category-82/doc-242/Досвід мотивації праці у розвинутих країнах світу

38.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “оплата праці, оплта праці за кордоном.....”
39.

Додатково радимо Вам звернутись до Навігатора Інтернет- ресурсів за профілем університету на сайті НБ ХНУ- розділ “.Економіка праці ..”
40.

Радимо звертатись до електронних ресурсів інших бібліотек. Наприклад на сайт Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського за адресою http://www.nbuv.gov.ua/ ( БД «Система каталогів і картотек», «Електронний фонд», «Наукова періодика України»)!!!!