Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня! Допоможіть будь ласка підібрати літературу до такого питання " Міжнародні і національні стандарти бухгалтерського обліку". Зарання дякую.
1. 657
Д19 Даньків, Й.Я. Стандартизація обліку і аудиту [Текст] : навч. посіб. / Й. Я. Даньків, М. Р. Лучко, М. Я. Остап`юк. – 2-ге вид., випр., і доповн. – К. : Знання, 2006. – 350с.
2. 657
Л46 Лень, В.С. Стандарти бухгалтерського обліку в Україні [Текст] : навч. матеріали / В. С. Лень. – К. : ЦУЛ, 2009. – 440с.


3.
Лісна, І. Види діяльності за нацстандартами [Текст] / І. Лісна // Все про бухгалтерський облік. – 2006. – №120. – С. 23-25.

4. 657
М21 Маляревський, Ю.Д. Облік у зарубіжних країнах [Текст] : навч. посіб. / Ю. Д. Маляревський, О. В. Фартушняк, І. Ю. Пасічник. – Х. : ВД "ІНЖЕК", 2003. – 164с.
5. 657
О-17 Мандзюк, С.О. Гармонізація вітчизняного обліку з міжнародними стандартами обліку [Текст] / С. О. Мандзюк, В. Г. Лопатовський // Облік, аудит і економічний аналіз: історія становлення, проблеми та перспективи. У 2 т. – 2008. – Т. 2. – С. 61-63.

6.
Національні стандарти бухгалтерського обліку [Текст] // Все про бухгалтерський облік. – 2003. – №14. – С. 2-79.

7.
Національні стандарти бухгалтерського обліку. Всі в одному номері [Текст] // Все про бухгалтерський облік. – 2000. – №86Все про бухгалтерський облік. – 2000. – №86. – 64с. – [ П(С)БО №№ 1-12; 14-16; 19-21; 25].

8. 657
Н35 Національні стандарти в бухгалтерському обліку. Питання використання [Текст] : навч. посiбник / за ред. М.Г. Михайлова. – 2-ге вид., доповн. – К. : Вища освіта, 2002. – 400с.

9.
Нишенко, Л. Гармонізація бухгалтерського обліку та фінансової звітності України з міжнародними стандартами [Текст] / Л. Нишенко // Бухгалтерський облік і аудит. – 2006. – №9. – С. 6-9.

10. 657
О-54 Олійник, О. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку [Електронний ресурс] / О. Олійник. – Чернівці : Украінська Консалтингова Мережа. – 56с.

11.
Орлова, В. Трансформація фінансової звітності за міжнародними стандартами [Текст] / В. Орлова, С. Кафка // Бухгалтерський облік і аудит. – 2013. – №5. – С. 3-7.

12.
Пархоменко, В. Фінансова звітність за міжнародними стандартами [Текст] / В. Пархоменко // Вісник податкової служби. – 2012. – №11. – С. 44-47. – [Вкладка].

13. 657
П91 Пушкар, М.С. Національні стандарти бухгалтерського обліку України [Текст] : збірник / М. С. Пушкар. – Тернопіль : ЛІЛЕЯ, 2000. – 100с.

14.
Риндя, А. Бухгалтерські стандарти: немає межі досконалості [Текст] / А. Риндя // Податки та бухгалтерський облік. – 2003. – №50. – С. 19-33.

15.
Сушко, Н. Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в держсекторі: перші ластівки [Текст] / Н. Сушко // Все про бухгалтерський облік. – 2011. – №9. – С. 51-54.

16.
Сушко, Н. Перспективи запровадження національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в держсекторі [Текст] / Н. Сушко // Баланс-бюджет. – 2012. – №41. – С. 15-17.

17.
Тимощик, Л. Основні засади Національного стандарту №4 <<Оцінка майнових прав інтелектуальної власності>>(коментар фахівця) [Текст] / Л. Тимощик // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію. – 2007. – №11. – С. 7-11.

18. 657
У74 Усач, Б.Ф. Теорія бухгалтерського обліку [Текст] : навч. посіб. / Б. Ф. Усач, Р. К. Шурпенкова. – К. : Знання-Прес, 2004. – 301с.
19.
Хомуляк, Т.І. Критичний погляд на уніфікацію національної облікової системи згідно з вимогами міжнародних стандартів [Текст] / Т. І. Хомуляк // Регіональна економіка. – 2010. – №3. – С. 116-121.

20.
Цвєтнова, О. Актуальність розробки положення (стандарту) бухгалтерського обліку ``прибуток (збиток) за звітній період`` на основі аналізу міжнародного досвіду [Текст] / О. Цвєтнова // Економіка та підприємництвоДержава та регіони. – 2010. – №6. – С. 239-242.

21.
Чалий, І. Другий національний (новий стандарт про консолідовану фінзвітність) [Текст] / І. Чалий // Бухгалтерія. – 2013. – №36. – С. 60-61.

22.
Чалий, І. Євроінтеграція: бухаспект [Текст] / І. Чалий // Все про бухгалтерський облікВсе про бухгалтерський облік. – 2014. – №67. – С. 33-35.

23.
Чернявская, О. Международная бухгалтерская интеграция [Текст] / О. Чернявская // Бухгалтерія. – 2014. – №4. – С. 10-11.

24. 657
Ш35 Швець, В.Г. Теорія бухгалтерського обліку [Текст] : підручник / В. Г. Швець. – 4-те вид., перероб. і допов. – Київ : Знання, 2015. – 572 с.
25.
Шрайбер, С. Порівняльне дослідження загальноприйнятих принципів бухгалтерського обліку США, міжнародних стандартів бухгалтерської та фінансової звітності і Німецького Комерційного Кодексу в аспектах обліку витрат [Текст] / С. Шрайбер // Журнал Європейської економіки. – 2005. – №3, Т.4. – С. 347-366.

26.
Воськало Н. М.
Порівняльна характеристика національних і міжнародних стандартів бухгалтерського обліку для державного сектору / Н. М. Воськало // Науковий вісник НЛТУ України. - 2014. - Вип. 24.4. - С. 258-263. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/nvnltu_2014_24.4_44.pdf

27. Линник О. І.
Особливості обліку та оцінки витрат відповідно до національних та міжнародних стандартів бухгалтерського обліку / О. І. Линник, О. В. Кадук // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер. : Технічний прогрес та ефективність виробництва. - 2014. - № 33. - С. 22-27. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vcpitp_2014_33_6.pdf

28.
Завацька О. А.
Гармонізація звіту про рух грошових коштів відповідно до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку / О. А. Завацька, Н. А. Букало. // Економіка. Управління. Інновації. - 2014. - № 1. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/eui_2014_1_40.pdf

29. Пігош В. А.
Трансформація бухгалтерського обліку запасів в умовах гармонізації облікової системи державного сектору економіки до міжнародних стандартів / В. А. Пігош // Облік і фінанси. - 2014. - № 4. - С. 54-63. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Oif_apk_2014_4_10.pdf

30. Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Міжнародні бухгалтерські стандарти=міжнародні стандарти бухгалтерського обліку....”

31. Додатково радимо Вам звернутись до Навігатора Інтернет- ресурсів за профілем університету на сайті НБ ХНУ- розділ “ Бухгалтерський облік і аудит...”