Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго вечора. Допоможіть з літературою для статті з Економіки праці в організації на тему:
>>> "Місце і роль внутрішнього та зовнішнього ринку праці в системі ринкового механізму"
>>> Дякую


1.


Швець, В.Я. Аналіз моделей ринку праці: теоретичне та практичне значення [Текст] / В. Я. Швець, Н. Ф. Єфремова, В. О. Галаганов // Економіка @ держава. – 2015. – №2. – С. 70-74.

2.


Красноносова, О.М. Аналіз поточного стану ринку праці України [Текст] / О. М. Красноносова, Д. А. Педоренко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – №2,Т.2. – С. 149-153.

3.


Добренко, О.О. Аналіз структурних невідповідностей між попитом на робочу силу та її пропозицією [Текст] / О. О. Добренко // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2014. – №5. – С. 133-137.

4.


Кратт, О.А. Внутрішньофірмовий ринок праці: співвідношення спадкоємності та оновлення кадрів [Текст] / О. А. Кратт, Д. П. Кляус // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №4,Т.1. – С. 74-79. – [Окреслено контури проблеми співвідношення спадкоємності та оновлення кадрів на внутрішньофірмовому ринку праці. Якісні характеристики персоналу "стаж" і "вік" дозволяють виявити співвідношення. Сформовано інструментарій, що
дозволяє кількісно обчислити структуру персоналу за цими характеристиками. За допомогою їхнього синтезу оцінено співвідношення спадкоємності та оновлення кадрів. Використання інструментарію дозволило виявити стохастичний характер
співвідношення на внутрішньофірмовому ринку праці.
5.


Гетьманенко, Ю.О. Вплив глобалізації на трансформацію ринку праці України [Текст] / Ю. О. Гетьманенко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – №2,Т.2. – С. 202-205.

6.


Асіф, Х.М. (Асіф, Хан М.) Вплив орієнтації на внутрішній ринок та результати роботи працівників [Текст] / Х. М. Асіф // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №8. – С. 309-316.

7.


Стаканов, Р.Д. Глобальний ринок праці в контексті міжнародної трудової міграції [Текст] / Р. Д. Стаканов // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2013. – №1,Вип115. – С. 94-99.

8.
331
Ч-45
Червінська, Л.П. Економіка праці [Текст] : навч. посіб. / Л. П. Червінська. – К. : ЦУЛ, 2010. – 288 с. – [У навчальному посібнику висвітлюються актуальні питання економіки праці, економічні, організаційні, правові та соціально-психологічні тощо. При підготовці видання використовувались відомі наукові праці, законодавчі й нормативні акти та інші розробки з окремих проблем економічної науки і практики. Навчальний посібник призначений для студентів, магістрів, аспіратів, викладачів з економіки праці, науковців і тих, хто самостійно вивчає економічні проблеми у сфері соціально-трудових відносин.

Рекомендовано МОН України].

9.
331
Е45
Економіка праці і соціально-трудові відносини [Текст] : навч. посіб. / М. Д. Ведерніков, О. В. Хитра, О. А. Гарват [та ін.]. – Львів : Новий світ-2000, 2012. – 869с. – (Вища освіта в Україні). – [Матеріал посібника включає базові положення і методичні основи економіки праці і соціально-трудових відносин та охоплює всі теми, передбачені навчальною програмою. Питання для самоконтролю, рекомендована література дозволять забезпечити більш ефективне опрацювання студентом навчального матеріалу у процесі самостійної роботи, сприятимуть формуванню практичних врийомів і навичок логічного мислення.
Навчальний посібник може бути використаний й фахівцями підприємств з метою фундаменталізації знань у галузі організації та нормування праці на виробництві, регулювання соціально-трудових відносин, формулювання раціональних організаційних, технічних та економічно обгрунтованих управлінських рішень за сучасних умов господарювання.
10.
331
А39
Акіліна, О.В. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : навч. посіб. / О. В. Акіліна, Л. М. Ільїч. – К. : Алерта, 2010. – 734с. – [У навчальному посібнику розглядаються теоретичні та практичні аспекти функціонування ринку праці. Відповідно до ринкових умов, міжнародних стандартів та норм трудового права сформовано основний понятійний апарат економіки праці, висвітлено методологічні засади дослідження сучасних суспільних тенденцій і явищ у сфері соціально-трудових відносин.
Навчальний посібник розкриває основні проблеми трансформації концепції зайнятості, становлення та розвитку соціального партнерства, сучасні підходи до управління людськими ресурсами тощо.

11.
331
Е45
Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : навч. посіб. / Є. П. Качан, О. П. Дяків, С. А. Надвиничний, В. М. Островерхов за ред. Є.П. Качана. – К. : Знання, 2008. – 407с. – [


Затверджено МОН України].

12.
331
Л84
Лукашевич, В.М. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : навч. посіб. / В. М. Лукашевич. – 2-ге вид., переробл. та доповн. – Львів : Новий світ-2000, 2010. – 424с. – [До книги додається CD-диск]. – [Розглядаються сучасні концептуальні основи економіки праці: теоретичні погляди, методологія, сутність і зміст понять про працю, її продуктивність, ринок праці. З позицій ринкової економіки викладені традиційні питання організації, нормування та оплати праці. Розкриваються сутність та зміст соціально-економічних відносин у галузі праці.
Як складові соціального механізму регулювання трудових відносин розглядаються соціальна політика, проблеми зайнятості, безробіття, механізм реапізації громадянами права на працю, соціальне партнерство, управління персонаїом.
Навчальний посібник оснащено необхідними ілюстраційними та активізуючими пізнавальний процес матеріалами та тестами комп`ютерного контролю знань студентів (біля 300 позицій у друкованому та електронному вигляді).
Навчальний посібник рекомендовано для студентів вищих навчапьних закладів. Він також може бути корисний викладачам, аспірантам, науковцям, фахівцям, що причетні до проблем економіки та організації праці.


Рекомендовано МОН України
].

13.
331
Е45
Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : навч. посіб. / С. М. Пилипенко, М. В. Горобинська, Л. І. Піддубна [та ін.]. – Харків : ХНЕУ, 2008. – 296с. – [Розкрито основні проблеми, що виникають у сфері соціально-трудових відносин. Належну увагу приділено висвітленню тем, які передбачені навчальною програмою. Ґрунтовно викладено механізм функціонування сучасного ринку праці, зайнятості і безробіття, управління продуктивністю, вартістю робочої сили, організацією, нормування та оплати праці, її державне регулювання, аналіз трудових показників.
Рекомендовано для студентів економічних спеціальностей.].

14.
331
Г85
Грішнова, О.А. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : підручник / О. А. Грішнова. – 4-те вид., оновлене. – К. : Знання, 2009. – 390с. – [ Підручник написано на новій концептуальній основі, що враховує орієнтацію України на побудову соціально орієнтованої ринкової економіки та створення спільного економічного, інформаційного й освітнього простору Європи. Повно і доступно висвітлено всі теми, передбачені програмою нормативного курсу "Економіка праці та соціально-трудові відносини". Крім того, у підручнику подано новий для вітчизняної навчальної літератури матеріал, що розкриває проблеми людського розвитку, людського капіталу, самореалізації людини на ринку праці. Наведений матеріал сповнений ідеями пріоритету соціальної орієнтації економічного розвитку та поєднання навчання у ВНЗ із науковими дослідженнями.
Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Книга буде корисною також викладачам, аспірантам, науковцям, спеціалістам у галузі економіки праці та управління соціально-трудовими відносинами.


Затверджено МОН України].

15.


Торжевський, М. Європейський досвід боротьби з тіньовою зайнятістю [Текст] / М. Торжевський // Україна: аспекти праці. – 2015. – №4. – С.34-37.

16.


Гук, Л.П. Забезпечення конкурентоспроможності ринку праці України в контексті глобалізаційних процесів [Текст] / Л. П. Гук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №6,Т.3. – С. 36-41.

17.


Руденко, Н.В. Зайнятість населення у контексті інтеграційної перспективи [Текст] / Н. В. Руденко, В. В. Осокіна. – С. 49-52.

18.


Ши, Х. (Ши, Хун) Институциональные преобразования на рынке труда транзитивных экономических систем [Текст] / Х. Ши // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2004. – №3,Ч.2. – С. 198-202. – [Статтю присвячено актуальній темі институційних перетворень сфери праці та зайнятості, національного ринку праці в трансформаційній економіці. Обґрунтовано об’єктивність можливості оптимізації інституційних перетворень цієї сфери, проаналізовано і систематизовано їх особливості та фактори. Викладено рекомендації автора щодо підвищення ефективності інституційних перетворень національного ринку праці трансформаційних систем, методологічний підхід до її оцінки.].

19.


Штундер, І. Інституційні обмеження ефективної зайнятості в економіці України [Текст] / І. Штундер // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2015. – №1. – С. 22-33.

20.


Перегудова, Т. Інституціональний механізм регулювання нестандартної зайнятості в Україні [Текст] / Т. Перегудова // Україна: аспекти праці. – 2015. – №4. – С.24-33.

21.


Думанська, І.Ю. Інтеграційні процеси світового ринку праці в Україні [Текст] / І. Ю. Думанська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – №5,Т.1. – С. 203-207. – [В публікації досліджено вплив інтеграційних процесів на динаміку і тенденції світового ринку праці. Узагальнено перспективи вітчизняного ринку праці на основі оцінки та аналізу статистичних даних стану трудового потенціалу України в
контексті інтеграції до світового ринку праці. Здійснено критичний аналіз ринку праці при капіталізмі і в соціально- орієнтованій ринковій економіці, встановлено їх переваги та стримуючі фактори.
Ключові слова: ринок праці, робоча сила, зайнятість, безробіття, інтеграція, міжнародні зв’язки.
This publication investigates the impact of the integration process on the dynamics and trends of the global labour market. Summarizes the prospects of the domestic labour market by assessing and analyzing statistical data state employment
potential in the context of Ukraine`s integration into the global labour market. On the labour market of Ukraine allocated such important problems as the problem of the competitiveness of the national labour market; reproduction of human potential; issue of
labour mobility, gender differentiation of incomes and others. The critical analysis of the labour market under capitalism and the social market economy, set their preferences and constraints. Thus, the global labour market - is an important element of establishing economic relations between the countries. Become an equal partner in the global labour market and a member of the integration of Ukraine only under conditions more efficient use of existing employment potential and ensure its development in accordance with international standards, as it is the primary productive force and underpins the economic competitiveness of each state. To determine strengthen Ukraine`s integration interaction needed is a comprehensive and in-depth analysis of the processes
taking place in the global labour market.
Keywords: labour market, labour force, employment, unemployment, integration, international relations.
].

22.


Прощарнов, В. Криза і витчизняний ринок праці [Текст] / В. Прощарнов // Праця і зарплата. – 2010. – №15. – С. 4-5.

23.


Близнюк, В.В. Лібералізація зовнішньої торгівлі та ринок праці в Україні [Текст] / В. В. Близнюк // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2004. – №3,Ч.1. – С. 185-191. – [
Розроблено аналітичну модель оцінки стану ринку праці за умови вступу України до СОТ та побудовано ієрархію даної проблеми. Визначено основні цілі та політики акторів, а також розраховано узагальнений сценарій розвитку процесів на ринку праці України.].

24.
330.101.541
С30
Семюелсон, П.А. Макроекономiка [Текст] / П. А. Семюелсон, В. Д. Нордгауз пер. с англ. – К. : Основи, 1995. – 572с.

25.
330.101.541
К49
Кліменко, О.М. Макроекономіка [Текст] : навч. посіб. / О. М. Кліменко, О. М. Крюкова, М. С. Бріль. – Х. : Вид-во ХНЕУ, 2012. – 136с. – [Розглянуто економічні процеси, що відбуваються на рівні народного господарства Наведено теоретичний матеріал контрольні запитання, ситуаційні завдання та графічні вправи, тести, задачі та приклади їх вирішення.
Рекомендовано для студентів економічних спеціальностей
].

26.
330.101.541
Б91
Бункина, М.К. Макроэкономика [Текст] : учеб. пособие / М. К. Бункина, В. А. Семенов. – М., 1995. – 152с.

27.
330.101.541
Л92
Лэйард, Р. (Лэйард, Лэйард Ричард) Макроэкономика [Текст] : курс лекций / Р. Лэйард. – М. : Джон УАйли энд Санз, 1994. – 160с.

28.


Мельник, О.Г. Маркетингові дослідження ринку праці України [Текст] / О. Г. Мельник, Н. І. Горбаль, А. В. Гривнак // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2014. – №19(789). – С. 92-99.

29.


Виценец, Т.Н. Механизм регулирования миграционных процессов [Текст] / Т. Н. Виценец // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – №5. – С. 346-351.

30.


Ушаков, Д.С. Міжнародна міграція як чинник економічного росту в умовах глобалізації [Текст] / Д. С. Ушаков, О. В. Козлова // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – №1. – С. 391-397.

31.


Черняк, Є.О. Міжнародна трудова еміграція та "відтік мізків": економічне обгрунтування еміграції з України [Текст] / Є. О. Черняк // Економіка @ держава. – 2015. – №5. – С. 120-124.

32.


Лісогор, Л.С. Мотиваційні та особистісні детермінанти формування конкурентних відносин на ринку праці України [Текст] / Л. С. Лісогор // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2003. – №4,Ч.1,Т.1. – С. 82-86.

33.


Сибірцев, В.В. Організація інформаційно-інституціональної підтримки державного регулювання розвитку ринку праці [Текст] / В. В. Сибірцев // Економіка розвитку. – 2014. – №4. – С. 72-79.

34.
330
У68
Уразов, А.У. Основи економічної теорії [Текст] : навч. посіб. / А. У. Уразов, П. В. Маслак, І. В. Саух. – К. : МАУП, 2005. – 328с. – [

Рекомендовано МОН України].

35.
330.342.146
Г61
Головніна, О.Г. Основи соціальної економіки [Текст] : підручник / О. Г. Головніна 2-ге вид., перероб. та доп. – К. : ЦУЛ, 2013. – 648с. – [В підручнику послідовно розглядаються теоретичні, методологічні засади соціально орієнтованої ринкової економіки. Докладно висвітлені мікро- та макроаспекти реалізації прав власності, мотивізаційні засади активності особистості в суспільстві, особливості державного регулювання в трансформаційній економіці, основні фактори та критерії, що визначають особливості формування людського та соціального капіталу, розглянуті деякі аспекти ефективності національного українського розвитку та обґрунтовані фактори його сучасного уповільнення. Особливе місце займають розділи методологічного значення.
Для викладачів і студентів економічних факультетів, наукових працівників, державних службовців, усіх, хто цікавиться проблемами соціально-економічного розвитку нашої держави, засадами підвищення рівня соціально-економічної захищеності особистості в суспіл.

Затверджено МОН України].

36.


Гнибіденко, І.Ф. Особливості інвестиційного процесу в Україні і його вплив на розвиток ринку праці [Текст] / І. Ф. Гнибіденко // Інвестиції : практика та досвід. – 2007. – №1. – С. 24-28.

37.


Махсма, М. Особливості сучасного ринку праці в аграрному секторі України [Текст] / М. Махсма // Економіка України. – 2010. – №12. – С. 59-68.

38.


Гончаренко, О.Г. Особливості формування внутрішнього ринку праці. [Текст] / О. Г. Гончаренко // Університетські наукові записки. – 2012. – №3. – С. 562-567.

39.


Кравченко, В.Л. Оцінка зрушень в галузевій структурі молодіжного сегменту ринку праці України [Текст] / В. Л. Кравченко // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науи. – 2003. – №1,Ч.2. – С. 11-14. – [Тенденції постійного зростання чисельності незайнятої молоді в Україні підкреслюють необхідність активізації уваги органів державної влади до організаційно-економічних та соціально-психологічних аспектів стабільного функціонування молодіжного сектора на ринку праці, неефективність якого вповільнює процес відновлення робочої сили і знижує якість інтелектуального потенціалу трудових ресурсів.].

40.


Гончарук, В.В. Перспективи розвитку ринку праці України [Текст] / В. В. Гончарук, О. М. Козік, В. Д. Павлюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №2,Т.2. – С. 100-102. – [В статті розглядається стан ринку праці в Україні та Подільському регіоні, аналізуються перспективи його розвитку за умов інтеграції України у світову економічну систему.].

41.


Дружиніна, В.В. Перспективна оцінка поточної пропозиції робочої сили на місцевому ринку праці [Текст] / В. В. Дружиніна // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – №1. – С. 64-69. – [Розглянуто прогнозну модель для узгодження динаміки чисельності безробітного населення від соціально- економічних показників розвитку міста, яка формується спочатку на базі методу статистичних рівнянь. Далі на підставі розрахованих значень цих параметрів та на основі економіко-математичного моделювання певних макроекономічних показників побудовано рівняння множинної регресії, використання якого дасть змогу прогнозувати поточну пропозицію на
місцевому ринку праці у середньостроковій перспективі.
Ключові слова: місцевий ринок праці, поточна пропозиція, прогнозування, економетричні моделі.
The objective of the article is to predict trends of current supply in local labor market on the basis of statistical dependence equations and correlation- regression analysis for the extension of the relevant processes at the intermediate stage.
The predictictable model for the coordination dynamics of the unemployed on the socio-economic performance of the city that is formed on the method of statistical equations has been considered. This method requires the determination of the parameters of equations of one-component dependency ratios and sustainability communications. Furthermore, according to the calculated values of these parameters and on the basis of economic and mathematical modelling of certain macroeconomic indicators the equation of the multiple regression has been formulated, the use of which will help to predict the current supply in the local labor market in the medium-term perspective. The perspectives for further research are to predict the level of the current balance in the local labor
market taking into account the use of induced current methods for predictable demand.
Keywords: local labour market , the current supply, prediction, econometric model.
].

42.


Гальперіна, Л.П. Підвищення ефективності вітчизняного ринку праці в умовах глобалізації [Текст] / Л. П. Гальперіна // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №6,Т.3. – С. 21-27.

43.


Шубала, І. Підхід до формування стратегії забезпечення ефективної зайнятості [Текст] / І. Шубала // Економіст. – 2014. – №12. – С. 74-78.

44.
330
П50
Політична економія [Текст] : підручник /  за заг. ред. Г.І. Башняніна. – 4-те вид., переробл. і випр. – Л. : Магнолія 2006, 2008. – 280с. – [


Рекомендовано МОН України].

45.


Дружиніна, В.В. Поняття «ринок праці»: ретроспектива і сучасність [Текст] / В. В. Дружиніна // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – №4,Т.1. – С. 227-231. – [В статті узагальнено теоретичні підходи до визначення поняття «ринок праці». Встановлено, що ринок праці – це дуже складна, багатогранна система соціальних, правових відносин і розглядається як сфера, механізм, система,
простір.
Ключові слова: ринок праці, система, механізм, простір, сфера, трудові відносини.
The purpose of this study is to review the theoretical approaches to the definition of "labour market" definition of contradictions and unity of the labour market and the labour market. On the basis of generalization and systematization of theoretical approaches regarding the nature of the labour market, which is seen as a socio-economic relations, the system, the scope of the mechanism. To date the labour market as a system insufficiently reasoned. Systematization copyright definitions in this area can be considered as the labour market seen as a system of labour relations that reflect the level of social development and achieve a balance of interests between actors: employers, employees, government, trade unions and intermediaries, complex behaviour is seen through the distribution function, regulatory, information, mediation, stimulating, recreation. The authorized version on the interpretation of the labour market as a system of labour relations, subjects, objects, and subject-object structure of which will be considered in future studies.
Keywords: labour market system, mechanism, space, sphere, labour relations.
].

46.


Дружиніна, В.В. Поняття «ринок праці»: ретроспектива і сучасність [Текст] / В. В. Дружиніна // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – №3,Т.2. – С. 263-268. – [В статті узагальнено теоретичні підходи щодо визначення поняття «ринок праці». Встановлено, що ринок праці – це дуже складна, багатогранна система соціальних, правових відносин і розглядається як сфера, механізм, система, простір.
Ключові слова: ринок праці, система, механізм, простір, сфера, трудові відносини.
Abstract The purpose of this study is to review the theoretical approaches to the definition of "labor market" definition of contradictions and unity of the labor market and the labor market. On the basis of generalization and systematization of theoretical approaches regarding the nature of the labor market, which is seen as a socioeconomic
relations, the system, the scope of the mechanism. To date the labor market as a system insufficiently reasoned. Systematization copyright definitions in this area can be considered as the labor market seen as a system of labor relations that reflect the
level of social development and achieve a balance of interests between actors: employers, employees, government, trade unions and intermediaries, complex behavior is seen through the distribution function, regulatory, information, mediation, stimulating, recreation. The authorized version on the interpretation of the labor market as a system of labor relations, subjects, objects, and subjectobject structure of which will be considered in future studies.
Keywords: labor market system, mechanism, space, sphere, labor relations.
].

47.


Марченко, О. Последние тренды кадрового рынка [Текст] / О. Марченко, Е. Вознюк, Е. Гринева // Управление персоналом ( укр.). – 2011. – №12. – С. 58-60.

48.


Маршавін, Ю.М. Професійний дисбаланс на ринку праці: економічні втрати та шляхи їх мінімізації [Текст] / Ю. М. Маршавін // Економіка @ держава. – 2014. – №8. – С. 6-10.

49.


Давидова, І.О. Прояв модальностей у сфері зайнятості та соціально-трудових відносин [Текст] / І. О. Давидова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. – №2,Т.1. – С. 58-60. – [Завдання наукового дослідження полягають в обґрунтуванні теоретичних підходів до визначення природи зайнятості в системі соціальноекономічних
відносин та її взаємозв’язків з процесами, що формують постіндустріальну економіку. Визначено особливість зайнятості як модальної категорії з врахуванням особливостей її здійснення в соціальнотрудовій
сфері. Висновки дослідження полягають у розробці науковотеоретичного
забезпечення аналізу розвитку системи соціальнотрудових відносин як поєднання економічних досліджень зайнятості з використанням загальної методології аналізу постіндустріального суспільства. У статті визначені ключові закономірності інформаційної та постіндустріальної економіки, які впливають на
розвиток соціальнотрудової сфери.
Ключові слова: зайнятість, соціальнотрудові відносини, модальний підхід, постіндустріальна економіка.
Abstract The task of scientific research is to substantiate theoretical approaches to determine the nature of employment in the social and economic relations and its relationships with the processes that shape the postindustrial economy. Employment as defined feature modal category, taking into account the peculiarities of its implementation in the social and labour field, investigation of mechanisms and methods of influence on the processes of employment, taking into account trends in post industrial economy is given. Conclusions of the research lies in the development of scientific and theoretical analysis of informational system of industrial relations as a combination of economic research employment using the general methodology for the analysis of postindustrial
society. The paper identified key patterns of information and postindustrial economy that influence the development of social and labour sphere.
Keywords: employment, Labour Relations, modal approach, postindustrial
economy.
].

50.


Швидка, Г.Ю. Регіональні аспекти розвитку ринку праці в Україні [Текст] / Г. Ю. Швидка // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2003. – №4,Ч.1,Т.2. – С. 146-150. – [Стаття присвячена всебічному аналізу регіональних ринків праці та окремих їх аспектів. Висвітлено основу формування пропозиції робочої сили на регіональних ринках праці, показано взаємозалежність окремих аспектів ринку праці Досліджено територіальні особливості формування економічно активного та зайнятого населення. Приділено увагу вирішенню проблем безробіття за допомогою активних заходів соціальної політики.].

51.


Ворвинець, Б. Регулювання регіонального ринку праці в сучасних умовах [Текст] / Б. Ворвинець // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2014. – №4. – С. 75-86.

52.
331.108
Ш24
Шаповалова, Е.В. Регулювання руху робочих кадрів на внутрішньому ринку праці [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец. 08.09.01 - демографія, економіа праці, соціальна економіка і політика / Е. В. Шаповалова. – Донецьк : Донецький нац-ний ун-т, 2004. – 18с.

53.


Головіна, С.В. Регулювання українського ринку робочої сили відповідно до циклічності економіки [Текст] / С. В. Головіна // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – №11. – С. 175-180.

54.


Навроцька, І. Ретроспективний аналіз регулювання ринку праці в країнах з перехідною економікою центрально-східної Європи у 1990-х рр. [Текст] / І. Навроцька // Україна: аспекти праці. – 2015. – №5. – С. 43-50.

55.
331.5
В67
Волкова, О.В. Ринок праці [Текст] : навч. посіб. / О. В. Волкова. – К. : ЦУЛ, 2007. – 624с. – [Зміст навчального посібника відповідає змісту дисципліни, викладеного в освітньо-професійній програмі підготовки бакалавра, спеціаліста і магістра напряму 0501 - "Економіка і підприємництво". Навчальний посібник складається із трьох розділів і є зручним для опанування дисципліни за модульно-рейтинговою системою навчання.
Навчальний посібник розрахований на студентів економічних спеціальностей. Але може бути корисним також для студентів інших спеціальностей, аспірантів, викладачів, та усіх, хто бажає опанувати теоретичну базу функціонування ринку праці та володіти практичними знаннями щодо сучасного стану та прогнозів розвитку ринку праці України.


Рекомендовано МОН України].

56.


Жадан, Р.П. Ринок праці в Україні: особливості становлення та функціонування [Текст] / Р. П. Жадан // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2003. – №2,Т.1. – С. 54-57. – [Аналіз становлення ринку праці в Україні виходить з того беззаперечного факту, що функціонування ринку праці є необхідним структурним елементом ринкової економіки. Аналіз умов становлення ринку праці здійснюється на основі класичного підходу до визначення суб’єктів ринкових відносин. Особливо підкреслюється, що ринкова організація поєднання працівника з засобами виробництва передбачає включення в цю систему як ринку живої праці, так і ринку робочих місць. Показані сучасні тенденції формування ринку праці в Україні.].

57.


Аймурзина, Б.Т. Рынок труда как объект прогнозирования: зарубежный опыт и возможности его применения в Казахстане [Текст] / Б. Т. Аймурзина, К. Ж. Садвакасова // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – №5. – С. 444-453.

58.
330.101.542
Х15
Хайман, Д.Н. Современная микроэкономика: анализ и применение. В 2-х т [Текст]. Т. 2 / Д. Н. Хайман пер. с англ. – М. : Финансы и статистика, 1992. – 384с.

59.


Буда, Т. Соціальна робота у сфері зайнятості: державні приоритети [Текст] / Т. Буда // Психологія і суспільство. – 2014. – №4. – С. 132-137.

60.


Нижник, В.М. Стан і перспективи ринку праці в Україні за умов розвитку євроінтеграційних процесів [Текст] / В. М. Нижник, М. Я. Зуб // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – №5,Т.1. – С. 115-122. – [Досліджено стан ринку праці в Україні та її окремих регіонах і проаналізовано перспективи ринку праці в Україні за умов розвитку євроінтеграційних процесів.].

61.


Оліскевич, М.О. Структурна коінтеграційна модель українського ринку праці [Текст] / М. О. Оліскевич, В. А. Козицький // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – №6. – С. 444-456.

62.


Маршавін, Ю. Сучасні проблеми ринку праці України [Текст] / Ю. Маршавін // Праця і зарплата. – 2010. – №14. – С. 6-7.

63.
331.5
П75
Приймак, В. Трудовий потенціал і механізми його реалізації в регіоні [Текст] : монографія / В. Приймак. – Львів : Вид.центр ЛНУ ім. І.Франка, 2002. – 383с. – [ У монографії висвітлено методологічні засади та розроблено теоретичний інструментарій дослідження трудового потенціалу в сучасних економічних умовах. Комплексно оцінено трудовий потенціал регіонів України як багатовимірну категорію економічного аналізу, виконано моделювання та прогнозування деяких складових цього потенціалу. На підставі вивчених тенденцій розвитку і використання трудового потенціалу в регіонах України, аналізу змін на регіональних ринках праці та результатів прогнозів запропоновано нові механізми удосконалення формування і реалізації цього потенціалу в регіоні.
Для наукових працівників, аспірантів, студентів.
64.


Нікіфоров, П.О. Фінансово-економічні аспекти розвитку ринку праці та боротьби з безробіттям [Текст] / П. О. Нікіфоров, А. О. Вольська // Фінанси України. – 2008. – №10. – С. 22-30.

65.
331.5
Н73
Новікова, М.М. Формування організаційного механізму забезпечення продуктивної зайнятості персоналу [Текст] : монографія / М. М. Новікова, А. В. Діоба. – Х. : Вид-во ХНЕУ, 2012. – 248с. – [Розглянуто питання розробки теоретико-мєтодичних положень формування організаційного механізму забезпечення продуктивної зайнятості персоналу промислових підприємств, досліджено методичний підхід до комплексної` оцінки стану забезпечення продуктивної` зайнятості персоналу та обґрунтовано напрями управлінського впливу щодо його поліпшення.
Рекомендовано для фахівців з управління персоналом, наукових співробітників, аспірантів і студентів, які займаються дослідженнями проблем управління персоналом].

66.


Ольшевська, І. Чинники трансміграційних процесів в глобальному середовищі [Текст] / І. Ольшевська // Ринок цінних паперів України. – 2014. – №9-10. – С. 69-73.

67.
330
М15
Макконнелл, К.Р. Экономикс: Принципы, проблемы и политика. В 2-х т. [Текст]. Т. 1 / К. Р. Макконнелл, С. Л. Брю пер. с англ. 11-го изд. ; Пер.пер.с англ.11-го изд. – М. : Республика, 1992. – 399с : табл.,граф.

68.


Гук, Л.П. Якість трудового потенціалу та забезпечення соціальної стабільності на ринку праці України [Текст] / Л. П. Гук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №5,Т.1. – С. 248-252.

За необхідністю можете переглянути рубрику "Ринок праці"(2465 документів)- БД "Електронний каталог" на сайті НБ ХНУ.
Радимо додатково звертатись до електронних ресурсів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського за адресою http://www.nbuv.gov.ua/portal/ ( БД «Наукова періодика України»).