Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> доброго дня! Допоможіть будь ласка підібрати літературу до курсової роботи на тему: " Розвиток компетенції персоналу в умовах стратегічного управління"
1.


Бондаренко, О. Значення компетентності персоналу у процесі впровадження системи менеджменту якості [Текст] / О. Бондаренко // Економіка @ держава. – 2009. – №4. – С. 70-72.

2.


Бондаренко, О.О. Інвестиції у персонал як фактор формування та розвитку його компетенцій [Текст] / О. О. Бондаренко // Інвестиції : практика та досвід. – 2007. – №6. – С. 14-15.

3.


Смагина, Т.В. Как повысить компетентность и осведомленность персонала [Текст] / Т. В. Смагина, К. М. Бланк, В. А. Каспаров // Методы менеджмента качества. – 2004. – №1. – С.42-45.

4.


Швець, І. Компетентність управлінського персоналу: формування, розвиток та ефективність використання [Текст] / І. Швець, С. Позднякова // Україна: аспекти праці. – 2011. – №1. – С. 31-36.

5.


Кортенко, Л. Компетентностная модель успешности работника для оценки профессионального развития персонала [Текст] / Л. Кортенко // Стандарты и качество. – 2008. – №11. – С. 38-40.

6.


Никитин, Ю.А. Компетентностный подход и инновационные компетенции персонала как основа инновационного развития организации [Текст] / Ю. А. Никитин, В. Г. Рукас-Пасичнюк // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №12. – С. 48-56.

7.


Черных, В.В. Компетенция персонала - важная составляющая системы экологической безопасности сварочного производства [Текст] / В. В. Черных // Автоматическая сварка. – 2003. – №3. – С.45-47. – [положения европейских сертификационных схем по системам качества и управлению окружающей средой].

8.
331.108
Ш35
Швець, І.Б. Комплексна оцінка якості управління персоналом [Текст] : монографія / І. Б. Швець, Т. В. Коваленко. – Донецьк : ДВНЗ "ДонНТУ ", 2013. – 159с.

9.


Бардадим, О. Концепція стимулювання креативності персоналу підприємства на основі аналізу його компетенцій [Текст] / О. Бардадим // Економіка @ держава. – 2010. – №6. – С. 70-73.

10.
658.5.012.32
М50
Менеджмент організації [Текст] : підручник / В. П. Пєтков, С. В. Пєтков, М. І. Ануфрієва [та ін.] за заг. ред. В.П.Пєткова. – Київ : КНТ, 2011. – 488с.

11.


Мухаровський, М. Моделювання комплексної оцінки компетентності персоналу [Текст] / М. Мухаровський, Г. Хімічева // Стандартизація сертифікація якість. – 2006. – №5. – С. 34-39.

12.


Філиппова, С.В.Ч.С.О. (Філиппова, С. В.. Черкасова С. О.) Моніторинг та інструментарій оцінювання управлінських компетенцій персоналу в контексті забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств [Текст] / С. В. Філиппова // Економіка розвитку. – 2013. – №1. – С. 87-93.

13.


Славоградська, О.Ю. Мотивація персоналу до підвищення компетентності як інструмент забезпечення конкурентоспроможності підприємства [Текст] / О. Ю. Славоградська // Проблеми науки. – 2010. – №1. – С. 29-35.

14.


Стадник, В.В. Особливості організації розвитку компетенцій персоналу у системі кросс-культурного менеджменту [Текст] / В. В. Стадник, О. В. Вешко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №5,Т3. – С. 121-124. 

15.
330.342.146
Ф79
Швец, И.Б. Применение метода компетенций при найме и оценке персонала [Текст] / И. Б. Швец, А. Н. Следь, С. В. Позднякова // Формування ринкової економіки. – 2005. – Т. 3. – С. 561-567.

16.


Шестопаль, Е. Проблема компетентности персонала [Текст] / Е. Шестопаль // Управление персоналом ( укр.). – 2007. – №2. – С. 52-53.

17.


Дрозач, М. Проблеми якості персоналу: можливості розвитку компетенцій на робочому місці [Текст] / М. Дрозач // Україна: аспекти праці. – 2013. – №6. – С.47-51.

18.


Котун, К. Розвиток компетентності як важлива складова професійної підготовки педагогічного персоналу Фінляндії [Текст] / К. Котун // Порівняльна професійна педагогіка. – 2012. – №1. – С. 116-121.

19.


Арапова, О.М. Роль використання моделі компетенції в управлінні персоналом [Текст] / О. М. Арапова, М. О. Сітор, В. А. Модирка // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №2,Т.2. – С. 7-11.

20.


Богатирьов, А.М. Стратегічне планування розвитку людських ресурсів компанії з використанням моделей компетенцій персоналу [Текст] / А. М. Богатирьов, К. М. Столярська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №5,Т.2. – С. 7-9.

21.


Круп`як, Л. Удосконалення методологічних засад професійної компетентності персоналу в системі державного адміністрування [Текст] / Л. Круп`як // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2011. – №16. – С. 71-73.

22.


Каргина, И. Управление персоналом на основе компетенций [Текст] / И. Каргина // Контроль. – 2011. – №3-4. – С. 98-102.

23.


Онищук, А. Управление эффективностью персонала на основании компетенций [Текст] / А. Онищук, О. Шкуть // Управление персоналом ( укр.). – 2007. – №4. – С. 74-77.

24.
331.108
Н62
Ніколайчук, М.В. Управління людським капіталом за умов розвитку економіки знань: проблеми теорії та практики [Текст] : монографія / М. В. Ніколайчук. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – 201с. 

25.
331.108
Р85
Рульєв, В.А. Управління персоналом [Текст] : навч. посіб. / В. А. Рульєв, С. О. Гуткевич, Т. Л. Мостенська. – К. : Кондор, 2012. – 310с. 

26.


Валуев, Ю.Б. Уровни компетенции собственника и наемного персонала в системе управления предприятием [Текст] / Ю. Б. Валуев // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №1. – С. 3-12.

27.

 
Зленко А. М.Компетенції в системі оцінки персоналу / А. М. Зленко // Економічний вісник університету. - 2013. - Вип. 20(1). - С. 99-102. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ecvu_2013_20(1)__21.pdf
28.

Столярук Х. С. 
Розробка рольового сценарію діяльності фахівця з управління персоналом / Х. С. Столярук // Бізнес Інформ. - 2013. - № 12. - С. 378-383. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/binf_2013_12_69.pdf
29.

Цюрко І. А. 
Модель ідеального керівника відділу персоналу / І. А. Цюрко // Бізнес Інформ. - 2013. - № 12. - С. 372-377. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/binf_2013_12_68.pdf
30.

Волобоєва І. О. 
Компетенції: ключовий елемент управління людським капіталом організації / І. О. Волобоєва // Соціально-трудові відносини: теорія та практика . - 2014. - № 2. - С. 223-228. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/stvttp_2014_2_33.pdf
31.

Рвачова І. М. 
Концептуальний підхід до управління маркетинговою компетенцією підприємств / І. М. Рвачова // Бізнес Інформ. - 2013. - № 8. - С. 373-378. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/binf_2013_8_66.pdf
32.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “менеджмент персоналу=кадровий менеджмент=управління персоналом=управління кадрами=управління трудовим колективом.....”
33.

Додатково радимо Вам звернутись до Навігатора Інтернет- ресурсів за профілем університету на сайті НБ ХНУ- розділ “.Менеджмент ..”