Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня. Допоможіть знайти з економіки підприємства інформацію для реферату за темою "Система цін. Види цін і їх структура ". Дякую.

1.


Мір, І.А. Вплив різних рівнів знижок на сприйняття споживачів та намір зробити покупку [Текст] / І. А. Мір // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №5. – С. 409-416.

2.


Булана, О.О. Гармонізація трансфертного ціноутворення та митної оцінки товарів [Текст] / О. О. Булана // Фінанси України. – 2014. – №4. – С. 83-93.

3.
658
Е45
Економіка підприємств [Текст] : навч. посіб. /  за ред. П.С. Харіва. – Тернопіль : Економічна думка, 2000. – 500с. – [У посібнику розглянуто економічні основи функціонування підприємства в умовах перехідної економіки, ресурси підприємств та методи їх ефективного використання, питання організації виробництва і його технічного обслуговування, а також економічний механізм управління підприємствами різних галузей.
].

4.


Хижа, Н.М. Економічна сутність механізму ринкового ціноутворення в роздрібній торгівлі [Текст] / Н. М. Хижа // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №11. – С. 132-137.

5.


Савченко, Т.Г. Застосування трансфертного ціноутворення за узгодженими строками для управління процентним ризиком банку [Текст] / Т. Г. Савченко, О. М. Пожар // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – №3. – С. 163-174.

6.
339.3
Є74
Єрмошенко, М.М. Комерційна діяльність посередницьких організацій [Текст] : навч. посіб. / М. М. Єрмошенко. – К. : НАУ, 2003. – 345с. – [У навчальному посібнику викладено теоретичні, методологічні та практичні засади комерційної діяльності посередницьких організацій як сучасного напряму підприємництва. Наведено основні характеристики комерційної діяльності посередників, організаційно-господарські форми їх функціонування, сутність комерційних зв`язків і договірних відносин посередників із контрагентами, засади організації закупівель і реалізації продукції посередницькими організаціями, роль і місце активів в забезпеченні ефективної діяльності посередників та система розрахунків, сутність витрат на здійснення комерційної діяльності, прибутку і ціноутворення на посередницькі послуги, а також основні напрямки розвитку комерційної діяльності посередників.].

7.


Потій, В. Механізм ціноутворення в управлінні фінансами підприємств [Текст] / В. Потій, Г. Куліш // Ринок цінних паперів України. – 2010. – №1-2. – С. 13-16.

8.


Шеламова, І.Д. Міжнародний досвід формування трансфертних цін [Текст] / І. Д. Шеламова, В. Р. Костюк // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – №6. – С. 170-176.

9.


Лабурцева, О. Обгрунтування цін на продукцію в умовах ризику змін споживчого попиту [Текст] / О. Лабурцева // Економіка @ держава. – 2009. – №6. – С. 21-23.

10.


Дроб, О. Оптимізація трансфертного ціноутворення в економічних мережах: деякі теоретичні аспекти [Текст] / О. Дроб // Економіка України. – 2011. – №6. – С. 86-93.

11.
339.5
М80
Морозов, В.В. Основи закупівель товарів, робіт та послуг в проектах: тендерні процедури та контракти [Текст] : навч. посіб. / В. В. Морозов. – К. : Таксон, 2003. – 744с. – [У посібнику розкриваються методологічні основи побудови системи закупівель та матеріально-технічного забезпечення організації через конкурсні процедури. Значна увага приділена особливостям організації та проведення закупівель окремо для товарів, робіт і послуг, які базуються на застосуванні вітчизняного законодавства. Розглянуті особливості проведення міжнародних тендерних процедур згідно з міжнародним законодавчим оточенням процесів закупівель.].

12.
338.5
О-75
Основи ціноутворення [Текст] : навч. посіб. / Н. І. Верхоглядова, С. Б. Ільіна, Н. А. Іваннікова [та ін.]. – К. : Кондор, 2007. – 252с. –

13.
338.5
О-75
Основи ціноутворення [Текст] : навч. посіб. /  за ред. Олійник Д.І., Кириченка О.А., Денисенка М.П. – К. : Видавн. Дім "Професіонал", 2009. – 384с. – [
].

14.


Базилюк, А.В. Особливості ринкового ціноутворення в Україні в контексті реформування економічних відносин та майнових прав власників [Текст] / А. В. Базилюк // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – №4. – С. 3-13.

15.


Балюк, Т. Регулювання трансферного ціноутворення в країнах з різним рівнем розвитку [Текст] / Т. Балюк // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2010. – №1,Вип.88. – С. 178-179.

16.


Десятнюк, О. Теоретико-методологічні засади формування трансфертного ціноутворення на мікрорівні в умовах вітчизняної економіки [Текст] / О. Десятнюк, О. Черевко // Економіст. – 2015. – №1. – С. 45-48.

17.


Терещенко, О.О. Трансфертне ціноутворення як інструмент контролінгу [Текст] / О. О. Терещенко, Н. В. Волошанюк // Фінанси України. – 2007. – №5. – С. 127-135.

18.


Свідерська, І.М. Трансфертне ціноутворення як інструмент фінансового контролінгу: проблематика практичного використання в Україні [Текст] / І. М. Свідерська, Н. В. Волошанюк // Фінанси України. – 2014. – №8. – С. 97-111.

19.


Волошенко, А.В. Трансфертное ценообразование как сфера теневой экономики в Украине [Текст] / А. В. Волошенко // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №2. – С. 53-58.

20.


Козенкова, Т. Трансфертные цены в группе компаний [Текст] / Т. Козенкова // Проблемы теории и практики управления. – 2007. – №8. – С. 49-58. – [Россия].

21.


Марцин, В.С. Трансформація функцій ціни в умовах ринкових перетворень [Текст] / В. С. Марцин // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №5. – С. 9-21.

22.
336
М31
Маслова, С.О. Фінансовий ринок [Текст] : навч. посіб. / С. О. Маслова, О. А. Опалов. – 3-тє вид., випр. – К. : Каравела, 2004. – 344с. – (Вища освіта в Україні).

23.


Мельник, А.А. Формирование стратегического механизма трансфертного ценообразования на предприятии [Текст] / А. А. Мельник // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – №5. – С. 72-77.

24.


Андрушкевич, З.М. Формування споживчої цінності товару в сучасних умовах господарювання [Текст] / З. М. Андрушкевич // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №6,Т.2. – С. 75-79. – [Із насиченням товарних ринків, загостренням конкуренції і підвищенням вимогливості споживачів, на ринку збільшується пропозиція конкурентоспроможних благ і способів задоволення потреб споживачів. За таких умов важливим завданням підприємства є отримання конкурентної переваги, яка створює додаткову цінність товару для споживачів та задовольняє їх потреби краще, ніж конкуренти. У даній статті розглянуто різні підходи до визначення споживчої цінності товару та запропоновано підхід до її формування на основі інтеграції комплексів маркетингу та логістики.

25.


Ковальчук, Л.П. Ціна як чинник формування споживчого попиту [Текст] / Л. П. Ковальчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. – №1. – С. 180-182. – [Наведено види еластичності попиту за ціною. Досліджено методи розрахунку еластичності попиту. Особлива увага відведена ціновим методам стимулювання збуту. Наведено ситуації, за яких використовується зв’язане ціноутворення.

26.
338.5
Ш66
Шкварчук, Л.О. Ціни і ціноутворення [Текст] : навч. посіб. / Л. О. Шкварчук. – К. : Кондор, 2003. – 214с.

27.
338.5
Т59
Тормоса, Ю.Г. Ціни та цінова політика [Текст] : навч. посіб. / Ю. Г. Тормоса. – К. : КНЕУ, 2001. – 122с. – [Існує електронна копія]

28.
338.5
Ш66
Шкварчук, Л.О. Ціноутворення [Текст] : підручник / Л. О. Шкварчук. – К. : Кондор, 2006. – 460с. –

Додатково можете звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрики “Економічні науки//види цін", "Економічні науки//система цін
” (загалом 236 джерел), а також до електронних ресурсів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського за адресою http://www.nbuv.gov.ua/portal/ ( БД «Наукова періодика України»)