Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго вечора. Допоможіть будь ласка, з інформацією на тему "Нормативно-правове регулювання інститутів спільного інвестування". Дякую.
1.


Москвін, С. Венчурні фонди компаній з управління активами як феномен спільного інвестування в Україні [Текст] / С. Москвін // Ринок цінних паперів України. – 2003. – №9-10. – С. 79-85.

2.


Письменна, І. Взаємодія інститутів спільного інвестування з банківськими установами на фінансовому ринку [Текст] / І. Письменна // Світ фінансів. – 2006. – №4(9). – С. 178-182.

3.


Долінський, Л. Деякі аспекти кількісного аналізу ефективності управління активами інститутів спільного інвестування [Текст] / Л. Долінський, Ю. Павленко // Ринок цінних паперів України. – 2007. – №3-4. – С. 53-58.

4.


Швець, В.Я. Економіко-інституційне середовище функціонування інститутів спільного інвестування в Україні [Текст] / В. Я. Швець, Г. В. Соломіна // Інвестиції : практика та досвід. – 2009. – №22. – С. 4-8.

5.
34(477)
В48
Вінник, О.М. Інвестиційне право [Текст] : навч. посіб. / О. М. Вінник. – 2-ге вид., переробл. та доповн. – К. : ЦУЛ, 2009. – 616с. 

6.


Кабанов, В.Г. Інноваційні аспекти в системі спільного інвестування глобальної економіки [Текст] / В. Г. Кабанов // Проблеми науки. – 2007. – №4. – С.35-42.

7.


Фурдичко, Л.Є. Інститути спільного інвестування : міжнародний досвід, специфіка та розвиток в Україні [Текст] / Л. Є. Фурдичко // Регіональна економіка. – 2009. – №1. – С. 81-88.

8.
63
Н34
Качур, Р.П. Інституційна структура і нормативно-правове забезпечення регулювання інвестиційного ринку в умовах трансформаційної економіки [Текст] / Р. П. Качур // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.7. – С. 241-248.

9.


Лукашова, І.О. Класифікація інститутів спільного інвестування: необхідність і проблеми [Текст] / І. О. Лукашова, О. С. Власова // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №4. – С. 71-80.

10.


Клименко, К.В. Конкурентні позиції інститутів спільного інвестування в системі інституційних інвесторів України [Текст] / К. В. Клименко // Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – №20. – С. 36-39.

11.


Лубенець, І. Контроль за діяльністю інститутів спільного інвестування в Україні та за кордоном [Текст] / І. Лубенець // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – №11. – С. 82-85.

12.


Бліхар, М.М. Методи адміністративно-правового регулювання інвестиційної діяльності в Україні [Текст] / М. М. Бліхар // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2014. – №14(807). – С. 16-21.

13.


Дацій, Н.В. Механізм функціонування інституту спільного інвестування в державі [Текст] / Н. В. Дацій // Інвестиції : практика та досвід. – 2010. – №14. – С. 6-8.

14.


Кауфман, Б. Міжнародний досвід правового регулювання приватного інвестування (на прикладі інститутів спільного інвестування [Текст] / Б. Кауфман // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – №4. – С.96-99. – [Міжнародне приватне право].

15.


Ковтюх, В. Нормативна база інститутів спільного інвестування [Текст] / В. Ковтюх // Ринок цінних паперів України. – 2002. – №1-2. – С. 53-63.

16.


Жеваго, А. Оптимізація діяльності інститутів спільного інвестування в Україні [Текст] / А. Жеваго, О. Фурсова // Ринок цінних паперів України. – 2011. – №1-2. – С. 77-81.

17.
338(477)
П78
Ковальова, З. Організаційно-правове регулювання інвестиційної діяльності [Текст] / З. Ковальова, Л. Бушовська // Проблеми розвитку соціально-економічних систем в контексті глобалізаційних викликів. – 2010. – Т.3. – С. 216-217.

18.


Клименко, К.В. Основи функціонування інститутів спільного інвестування в посткризовий період [Текст] / К. В. Клименко // Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – №18. – С. 13-15.

19.


Гордієнко, Т. Особливості міжнародного господарського співробітництва вітчизняних підприємців та іноземних інвесторів на основі договору про спільну інвестиційну діяльність [Текст] / Т. Гордієнко // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – №10. – С. 22-25. – [Господарське право].

20.


Матвєєв, П. Особливості правового застосування інвестиційних договорів в умовах інноваційного розвитку України [Текст] / П. Матвєєв // Підприємництво, господарство і право. – 2013. – №6. – С. 29-31.

21.


Рєзнікова, В. Особливості правового регулювання договорів про спільну господарську діяльність за участю іноземного інвестора [Текст] / В. Рєзнікова // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – №10. – С. 12-17. – [Господарське право].

22.


Федоренко, А.В. Особливості правового статусу інституту спільного інвестування як платника податку на прибуток [Текст] / А. В. Федоренко // Фінанси України. – 2014. – №12. – С. 69-82.

23.


Клименко, К. Особливості типологізації інститутів спільного інвестування в Україні, в країнах Західної Європи та США [Текст] / К. Клименко // Економіка @ держава. – 2012. – №3. – С. 62-68.

24.


Крейдич, І.М. Перспективи розвитку інститутів спільного інвестування в Україні [Текст] / І. М. Крейдич // Інвестиції : практика та досвід. – 2007. – №19. – С. 4-7.

25.


Жорнокуй, Ю. Поняття спільного (корпоративного інвестування та його ознаки) [Текст] / Ю. Жорнокуй // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – №10. – С. 8-11. – [Господарське право].

26.


Циганова, Н.В. Потенціал розвитку вітчизняного ринку спільного інвестування [Текст] / Н. В. Циганова, А. С. Шпанко // Фінанси України. – 2007. – №8. – С. 100-108.

27.


Омельченко, А.В. Правовий механізм іноземного інвестування в Україні [Текст] / А. В. Омельченко // Митна справа. – 2013. – №4. – С. 44-50.

28.
63
Н34
Ватаманюк, О.З. Результати і перспективи інститутів спільного інвестування в Україні [Текст] / О. З. Ватаманюк, М. В. Бундзило // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.13. – С. 214-220.

29.


Мороз, В.В. Ринок спільного інвестування в Україні: тенденції розвитку та державного регулювання [Текст] / В. В. Мороз // Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – №6. – С. 98-104.

30.


Шпанко, А. Роль банківських установ на ринку спільного інвестування [Текст] / А. Шпанко // Вісник Національного банку України. – 2008. – №6. – С. 30-34.

31.


Соломка, Я.В. Роль інформаційної прозорості інститутів спільного інвестування в системі інвестиційних взаємовідносин [Текст] / Я. В. Соломка // Інвестиції : практика та досвід. – 2010. – №17. – С. 11-14.

32.


Сельський, В. Стан та проблеми розвитку інститутів спільного інвестування як ефективного механізму залучення інвестицій в економіку України [Текст] / В. Сельський // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – №1. – С. 137-140.

33.
330.322
К56
Коваленко, М.А. Фінанси спільного інвестування [Текст] : навч. посіб. / М. А. Коваленко, Л. М. Радвановська. – Херсон : ОЛДІ-плюс, 2007. – 248с. – [Рекомендовано МОН України].

34.


Лєонов, С.В. Формалізація функціональних обмежень діяльності інститутів спільного інвестування на основі порівняльного аналізу фінансових ринків країн групи FM СЕЕС [Текст] / С. В. Лєонов, Т. А. Васильєва, Д. Л. Циганюк // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №8. – С. 75-85.

35.

Олексів І. Б. 
Особливості функціонування інститутів спільного інвестування / І. Б. Олексів, І. Р. Шпакович // Науковий вісник НЛТУ України. - 2014. - Вип. 24.7. - С. 268-274. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/nvnltu_2014_24.7_45.pdf
36.

Кричковська М. 
Становлення інститутів спільного інвестування / М. Кричковська // Вісник Львівського університету. Сер. : Юридична. - 2014. - Вип. 59. - С. 200-208. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vlnu_yu_2014_59_30.pdf
37.

Гончаренко В. О. 
Інститути спільного інвестування / В. О. Гончаренко // Актуальні проблеми держави і права. - 2008. - Вип. 38. - С. 151-155. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/apdp_2008_38_28.pdf
38.

Грінченко О. В. 
Інститути спільного інвестування: сутність, функціонування та місце в економічній системі / О. В. Грінченко // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія : Економічні науки. - 2014. - № 3. - С. 207-212. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vzhdtu_econ_2014_3_32.pdf
39.

Яновська І. П. 
Особливості правового регулювання спільного інвестування на інтегрованому ринку цінних паперів ЄС / І. П. Яновська // Актуальні проблеми держави і права. - 2011. - Вип. 62. - С. 577-583. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/apdp_2011_62_79.pdf
40.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Правове регулювання інвестиційної діяльності.....”
41.

Додатково радимо Вам звернутись до Навігатора Інтернет- ресурсів за профілем університету на сайті НБ ХНУ- розділ “Право України ” (http://lib.khnu.km.ua/inf_res/res_internet/navigator_SHV.php)