Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня. Допоможіть знайти з економіки підприємства інформацію для реферату за темою "Цінова політика як елемент загальної стратегії підприємства ". Дякую.
>>>
1. 658
Е45 Економіка і фінанси підприємства [Текст] : навч. посіб. / Й. С. Ситник, Л. Р. Струтинська, Т. В. Склярук, М. В. Гербут. – Львів : Тріада плюс, 2010. – 244с
2. 339.9
Д44 Дідківський, М.І. Зовнішньо-економічна діяльність підприємства [Текст] : навч. посіб. / М. І. Дідківський. – К. : Знання, 2006. – 463с.
3.
4. 658.8
Б20 Балабанова, Л.В. Маркетинг підприємства [Текст] : навч. посіб. / Л. В. Балабанова, В. В. Холод, І. В. Балабанова. – К. : ЦУЛ, 2012. – 612с
5. 339.138
Л81 Лошенюк, І.Р. Маркетингова цінова політика [Текст] : навч. посіб. / І. Р. Лошенюк, А. М. Гуменюк, Ю. Б. Чаплінський. – К. : Дакор, 2008. – 184с
6. 339.138
Л64 Литвиненко, Я.В. Маркетингова цінова політика [Текст] : навч. посіб. / Я. В. Литвиненко. – К. : Персонал, 2008. – 244с
7.
Устименко, В.А. Маркетингові дослідження впливу цінової політики та якості виробів на конкурентоспроможність продукції [Текст] / В. А. Устименко, Г. О. Данилова // Держава та регіони. – 2011. – №2. – С. 198-205.

8.
Сагайдак, М.П. Методичні підходи до формування і оцінки результативності цінової політики підприємства на нових ринках [Текст] / М. П. Сагайдак // Економіка @ держава. – 2014. – №12. – С. 24-29.

9.
Мельник, С.І. Методологічні аспекти формування ефективної цінової політики вітчизняних підприємств [Текст] / С. І. Мельник // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №4,Т.3. – С. 153-157.

10.
Набок, І. Механізм стимулювання цінами інноваційних процесів на машинобудівних підприємствах [Текст] / І. Набок // Держава та регіони. – 2007. – №6. – С. 121-125.

11.
Жуков, С.А. Оптимізація маркетингової цінової політики промислових підприємств [Текст] / С. А. Жуков, В. П. Федурця, Я. А. Громова // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №6. – С. 213-219.

12.
Подмешальська, Ю. Оцінювання реакції споживачів при формуванні цінової стратегії машинобудівного підприємства [Текст] / Ю. Подмешальська // Економіка та підприємництвоДержава та регіони. – 2008. – №5. – С. 136-140.

13.
Доберчак, Н.І. Планування структури цінової політики на прикладі машинобудівного підприємства [Текст] / Н. І. Доберчак // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №4,Т.1. – С. 68-71. – [Здійснюється планування структури цінової політики машинобудівного підприємства, розглядаються принципи ціноутворення, цінові стратегії, метод ціноутворення, цінові знижки на продукцію підприємства.].

14.
Корж, М.В. Прогнозування оптимального цінового рівня як складова загальної системи управління маркетингом на сучасному підприємстві [Текст] / М. В. Корж // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – №6,Т.1. – С. 172-176. – [У статті розроблена методика розрахунку оптимального рівня ціни, яка дозволяє спрогнозуватицінову стратегію забезпечення максимального прибутку від виробничо-збутової діяльності підприємства у загальної системі управління маркетингом.].

15. 658.8
П81 Промисловий маркетинг. Формування професійних компетенцій у майбутніх маркетологів [Текст] : підручник / М. В. Вачевський, В. М. Мадзігон, І. Ф. Прокопенко, Г. Є. Левченко за ред. М.В.Вачевського. – К. : Кондор, 2010. – 486с.
16.
Пархоменко, Н.О. Процес встановлення цін при виході підприємства на зовнішній ринок [Текст] / Н. О. Пархоменко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №4,Т.3. – С. 223-227.

17.
Литвиненко, Я.В. Стратегія планування ціни та напрями її удосконалення [Текст] / Я. В. Литвиненко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №4,Т.1. – С. 89-92.
18. 338.5
Б39 Безкоровайна, С.В. Управління ціновою політикою підприємства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец. 08.06.01 - економіка, організація і управління підприємствами / С. В. Безкоровайна. – К. : Нац-ний ун-т харчових технологій, 2005. – 20с.

19.
Иващенко, Н.С. Ценовая политика: технология разработки [Текст] / Н. С. Иващенко // Текстильная промышленность. – 2003. – №4. – С.70-72.

20. 338.5
Т59 Тормоса, Ю.Г. Ціни та цінова політика [Текст] : навч. посіб. / Ю. Г. Тормоса. – К. : КНЕУ, 2001. – 122с. – [Існує електронна копія].
21.
Шевченко, А.А. Цінова політика як основний мотиваційний чинник підвищення ефективності виробництва підприємств харчової та переробної промисловості [Текст] / А. А. Шевченко // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2003. – №2,Т.1. – С. 117-120.
22.
Гончаров, В.М. Цінова ситуація на підприємствах [Текст] / В. М. Гончаров, Т. С. Капустіна // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №5,Т.1. – С. 19-21.

23. 65
К79 Крейчман, Ф.С. Эффективное управление предприятием на основе демократизации собственности [Текст] / Ф. С. Крейчман. – М. : ВШПП, 2009. – 488с.
24. Жуков С. А.
Оптимізація маркетингової цінової політики промислових підприємств / С. А. Жуков, В. П. Федурця, Я. А. Громова // Актуальні проблеми економіки. - 2014. - № 6. - С. 213-219. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ape_2014_6_26.pdf

25. Єрмошенко М. М.
Урахування цінової чутливості споживачів при формуванні цінової політики підприємства / М. М. Єрмошенко // Держава та регіони. Серія : Економіка та підприємництво. - 2014. - № 6. - С. 41-45. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/drep_2014_6_10.pdf

26.
Бакаєва І. Г.
Удосконалення цінової політики торговельного підприємства / І. Г. Бакаєва, М. Ю. Гулько // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. Сер. : Економіка і управління. - 2013. - Вип. 25. - С. 212-216. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Znpdetut_eiu_2013_25_30.pdf

27. Дуляба Н. І.
Удосконалення цінової політики підприємства - стратегічна альтернатива збільшення його доходів / Н. І. Дуляба, І. Б. Зілінська // Науковий вісник НЛТУ України. - 2013. - Вип. 23.1. - С. 269-274. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/nvnltu_2013_23.1_45.pdf

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “ цінова політика підприємства.....”

Додатково радимо Вам звернутись до Навігатора Інтернет- ресурсів за профілем університету на сайті НБ ХНУ- розділ “ Економіка підприємства...”