Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго вечора.Допоможіть з новою літературою на тему "Хлібопекарська галузь України: стан,тенденції та перспективи". Дякую.
1.


Омельченко, К. Вплив цін на рівень прибутковості хлібопекарських підприємств [Текст] / К. Омельченко // Економіка АПК. – 2008. – №1. – С. 116-119.

2.


Скопенко, Н.С. Інноваційний розвиток хлібопекарської галузі України: основні напрями, проблеми, ризики [Текст] / Н. С. Скопенко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2010. – №24(684). – С. 66-71.

3.


Васильців, Н.М. Логістика та ефект масштабу на ринку хлібопродуктів [Текст] / Н. М. Васильців, Л. Я. Якимишин, О. С. Мельниченко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2007. – №14 (594). – С. 370-376.

4.
339.138
С31
Сенішина, Л.О. Маркетинг хлібобулочних виробів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец.08.06.01 - економіка, організація і управління підприємствами / Л. О. Сенішина. – Донецьк : ДДУЕІ, 2003. – 18с.

5.
664
М54
Методи контролю якості харчової продукції [Текст] : навч. посіб. / О. І. Черевко, Л. М. Крайнюк, Л. О. Касілова, Л. Р. Димитрієвич за ред. Л.М. Крайнюк. – Суми : Університетська книга, 2012. – 512с. 

6.


Карпова, В. Особливості калькулювання собівартості у хлібопекарському виробництві [Текст] / В. Карпова // Все про бухгалтерський облік. – 2014. – №83. – С. 10-14.

7.


Жужукіна, Н. Парадигма регіонального інноваційного розвитку хлібопекарських підприємств України [Текст] / Н. Жужукіна, С. Петруха, М. Колотуша // Економіст. – 2008. – №4. – С. 28-43.

8.
338.43
Ч-49
Черниш, С.С. Підвищення ефективності функціонування хлібопродуктового підкомплексу АПК [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец. 08.07.02 - економікака сільського господарства і АПК / С. С. Черниш. – Тернопіль : Тернопільська академія народного господарства, 2004. – 19с.

9.


Примерение ИК-обработки при производстве зернового хлеба и зерновых хлопьев [Текст] / Г. Н. Панкратов, Е. М. Мельников, В. П. Изосимов, Е. В. Петруня // Хлебобулочное и кондитерское производство. – 2004. – №1. – С.10-11.

10.


Старкова, И.А. Регулирование рынка хлебопекарной продукции путем выбора способа формирования затрат [Текст] / И. А. Старкова // Хлебобулочное и кондитерское производство. – 2003. – №12. – С.6-8.

11.


Обідіна, Я. Рентабельність і конкурентоспроможність [Текст] / Я. Обідіна // Харчова і переробна промисловість. – 2008. – №4. – С. 4-6. – [Про стан та перспективи розвитку хлібопекарської галузі України].

12.


Рост потребления и изменение структуры ассортимента хлебобулочных изделий в Западной Европе [Текст] // Хлебобулочное и кондитерское производство. – 2003. – №12. – С.9.

13.


Плотнікова, М. Стратегічні орієнтації підприємств хлібопекарської промисловості [Текст] / М. Плотнікова, В. Мосейчук // Економіка АПК. – 2007. – №12. – С. 42-48.

14.


Бондаренко, В. Сучасне обладнання - хлібопекарській галузі [Текст] / В. Бондаренко, Л. Каретнікова, П. Ляшко // Харчова і переробна промисловість. – 2005. – №1. – С.26-27.

15.
664
Ц94
Цыганова, Т.Б. Технология хлебопекарского производства [Текст] : учебник / Т. Б. Цыганова. – М. : ПрофОбрИздат, 2002. – 432с. – (Профессиональное образование).

16.
664
Т38
Технологічне устаткування хлібопекарського, макаронного і кондитерського виробництв [Текст] : підручник / В. Ф. Петько, О. І. Гапонюк, Є. В. Петько, А. В. Ульяницький за ред. О.І. Гапонюка. – К. : ЦУЛ, 2007. – 432с. – [Затверджено МОН України].

17.
339.3
С40
Сирохман, І.В. Товарознавство харчових продуктів функціонального призначення [Текст] : навч. посіб. / І. В. Сирохман, В. М. Завгородня. – К. : ЦУЛ, 2009. – 544с. – [ Існує електронна копія]. 

18.
658.56
У67
Управління якістю переробних і харчових виробництв [Текст] : навч. посіб. / О. В. Богомолов, О. М. Сафонова, О. І. Шаповаленко, О. І. Черевко. – Харків : Еспада, 2006. – 296с.

19.

Солошонок А. Л. 
Хлібопекарська галузь України: реалії та перспективи розвитку / А. Л. Солошонок, О. М. Полонська // Продуктивність агропромислового виробництва. економічні науки. - 2014. - Вип. 25. - С. 78-91. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Pav_2014_25_15.pdf
20.

Кайтанський І. С. 
Аналіз шляхів і резервів підвищення прибутковості хлібопекарської галузі України / І. С. Кайтанський, В. А. Самофатова, В. В. Олійник // Економіка харчової промисловості. - 2015. - № 1. - С. 33-37. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/echp_2015_1_6.pdf
21.


Бокій О. В. 
Інвестиційно-інноваційний розвиток хлібопекарської галузі України / О. В. Бокій // Збірник наукових праць Національного університету кораблебудування. - 2014. - № 2. - С. 91-95. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/znpnuk_2014_2_17.pdf
22.

Бокій О. 
Аналіз фінансового механізму хлібопекарської галузі України / О. Бокій // Галицький економічний вісник. - 2014. - № 3. - С. 12-19. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/gev_2014_3_4.pdf
23.

Андрейшина Н. Б. 
Моделювання попиту та пропозиції щодо продукції хлібопекарської галузі України / Н. Б. Андрейшина // Бізнес Інформ. - 2015. - № 4. - С. 77-82.181
24.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Хлібопекарське виробництво.....”
25.

Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте на сайті НБ ХНУ БД «Електронна бібліотека», Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету