Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Допоможіть з літературою для реферату на тему:
>>> " Глобалізація: її сутність, розвиток, переваги, недоліки"
>>> Дякую
1.
338(477)
П78
Проблеми розвитку соціально-економічних систем в контексті глобалізаційних викликів [Текст] : матеріали міжнар. науково-практ. конф. студ. та молодих вчених (17-22 квітня 2012р.). Т.2. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – 270с. – [У збірнику розміщені матеріали за результатами проведення міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених.].

2.
327
М58
Міжнародні системи та глобальний розвиток [Текст] : підручник / В. А. Манжола, О. А. Коппель, М. Г. Капітоненко, Л. В. Губерський за ред. Л.В. Губерського, В.А. Манжоли. – 2-ге вид. , перероб. і допов. – Київ : Знання, 2014. – 526 с.

3.


Богатирьов, І.І. Системні трансформації фінансової архітектури в парадигмі глобального економічного розвитку [Текст] / І. І. Богатирьов // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – №7. – С. 8-14.

4.


Карлова, І.О. Глобалізація : сутність, наслідки та вплив на соціально-економічний розвиток України [Текст] / І. О. Карлова // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – №11. – С. 41-52.

5.


Корсак, К. Глобальне майбутнє людства в контексті розвитку вищої освіти [Текст] / К. Корсак, Ю. Корсак // Вища освіта України. – 2013. – №3. – С. 35-40.

6.


Вергун, А.М. Концепція сталого розвитку в умовах глобалізації [Текст] / А. М. Вергун, І. О. Тарасенко // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2014. – №2. – С. 207-219.

7.


Павлова, В. Глобалізація і розвиток підприємств: можливі ризики та переваги [Текст] / В. Павлова // Вісник Тернопільського державного економічного університету. – 2006. – №1. – С. 52-58.

8.


Задоя, А. Продуктові та чинникові конкурентні переваги національної економіки в умовах глобалізації [Текст] / А. Задоя, Б. Шлюсарчик // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2005. – №5-1. – С. 57-63.

9.


Лазебник, Л.Л. Фінансові важелі розвитку конкурентних переваг країни в умовах глобалізації [Текст] / Л. Л. Лазебник // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2004. – №1,Ч.2.Т.1. – С. 129-132.

10.


Стройко, Т.В. Розвиток глобальної інфраструктури в контексті посилення світових інтеграційних процесів [Текст] / Т. В. Стройко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №4,Т.2. – С. 274-279.

11.


Мейш, А.В. Теоретичні підходи до вивчення сутності феномену "глобалазація": позитивні та негативні сторони [Текст] / А. В. Мейш // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №4,Т.3. – С. 199-203.

12.


Мазурок, П. Умови та чинники розвитку сучасного ринку праці України під впливом глобалізації [Текст] / П. Мазурок, А. Шахно // Економіка @ держава. – 2013. – №3. – С. 16-20.

13.


Шумська, С.С. Глобальні виклики та внутрішні ризики економічного розвитку України [Текст] / С. С. Шумська // Економіка @ держава. – 2015. – №7. – С. 40-44.

14.


Волдинський, Г. Про конкурентні переваги в умовах глобалізації [Текст] / Г. Волдинський // Економіка України. – 2006. – №12. – С. 68-72.

15.


Шнипко, О. Постіндустріальна глобалізація: сутність, чинники, тенденції та суперечності розвитку [Текст] / О. Шнипко // Економіст. – 2005. – №4. – С.76-79.

16.


Гончар, О. Розробка стратегії розвитку потенціалу підприємства за умов глобалізації та євроінтеграції [Текст] / О. Гончар // Економіст. – 2015. – №1. – С. 49-50.

17.


Наливайченко, К. Сутність інновацій в економіці України як складової глобалізаційних процесів світогосподарського простору [Текст] / К. Наливайченко // Журнал Європейської економіки. – 2011. – Т.10№1. – С. 90-98.

18.
330.3
Н34
Яременко, О.Ф. Концептуальні підходи забезпечення економічної безпеки підприємств за умов глобалізації [Текст] / О. Ф. Яременко // Науково-практичні проблеми розвитку економічних систем. – 2013. – №1. – С. 66-70.

19.


Михайлишин, Л. До питання глобалізації української економіки: сутність, стан, проблеми [Текст] / Л. Михайлишин // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – №8. – С. 168-173. – [Місце України в глобальній економіці. Зовнішня торгівля України як один із чинників глобалізації економіки.].

20.
338(477)
П78
Кошулаб, Н. Глобалізація як чинник розвитку національного господарства України [Текст] / Н. Кошулаб // Проблеми розвитку соціально-економічних систем в контексті глобалізаційних викликів. – 2010. – Т.3. – С. 217-219.

21.


Диба, О. Вплив глобалізації на соціально-економічний стан України [Текст] / О. Диба, Є. Осадчий // Ринок цінних паперів України. – 2014. – №7. – С. 19-28.

22.
378
У59
Грауманн, О. Розвиток інтернаціоналізації вищої школи у контексті глобалізаційних викликів [Текст] / О. Грауманн, М. Н. Певзнер, К. О. Захарчук // Університет на шляху Болонських перетворень. – 2012. – С. 67-73.

23.

Григор О. 
Глобалізаційні зміни сучасного світу / О. Григор // Гілея: науковий вісник. - 2015. - Вип. 94. - С. 339-342. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/gileya_2015_94_87.pdf
24.

Степаненко А. 
Основні закони геполітики в умовах глобалізації світового простору / А. Степаненко // Часопис соціально-економічної географії. - 2015. - Вип. 18(1). - С. 33-40 . - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Chseg_2015_18(1)__7.pdf
25.

Квітка С. А. 
Синергетика глобалізації та державне управління: методологічні аспекти / С. А. Квітка // Аспекти публічного управління. - 2015. - № 3. - С. 13-18. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/aplup_2015_3_4.pdf
26.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “економічна глобалізація світу.....”


Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте БД «Електронна бібліотека», Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету