Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Допоможіть з літературою для статті на тему
>>> "Трудова поведінка як форма реалізації професійних здібностей особистості"

1.
37
Ж81
Базалійська, Н.П. Особливості регулювання трудової поведінки працівника на засадах синергізму [Текст] / Н. П. Базалійська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №5,Т.1. – С. 258-261.

2.
316
Л84
Базалійська, Н.П. Узагальнюючі показники оцінювання трудової поведінки працівника виробничої організації [Текст] / Н. П. Базалійська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №5, Т.1. – С. 185-191. – [Розглянуто особливості оцінювання трудової поведінки працівника виробничої організації. Представлено фактори впливу на трудову поведінку працівника. Визначено узагальнюючі показники оцінювання трудової поведінки
працівника виробничої організації.

3.
316
Л84
Базалійська, Н.П. Управління трудовою поведінкою працівника в загальній системі управління підприємством [Текст] / Н. П. Базалійська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №2,Т.1. – С. 152-156.

4.
316
В14
Балакірєва, О. Соціально-трудовий статус та розшарування за доходами як детермінанти соціального самопочуття та економічної поведінки населення України [Текст] / О. Балакірєва, А. Ноур // Економіка і прогнозування. – 2010. – №1. – С. 111-129.

5.
331.108
Г85
Башук, Л. Експериментальне вибіркове дослідження та соціально-психологічний аналіз поведінки безробітної молоді з питань трудової мотивації [Текст] / Л. Башук // Україна: аспекти праці. – 2008. – №3. – С. 14-18.

6.


Вакуленко, С.М. Соціологія праці [Текст] : навч.-метод. посіб. / С. М. Вакуленко. – К. : Знання, 2008. – 262с. – [Посібник складається з трьох модулів, що становлять логічно завершені частини теоретичного та практичного матеріалу навчальної дисципліни "Соціологія праці". У першому модулі розкриваються загальні положення соціології праці, її об`єкт, предмет, основні категорії, методологія. Другий модуль містить теми, що стосуються вивчення та дослідження трудової поведінки, ставлення до праці, мотивації праці, її стимулювання. У третьому — йдеться про трудові організації та колективи як об`єкти дослідження соціології праці, розглядається процес трудової адаптації. Посібник устаткований тематичним планом, навчальною програмою, планами семінарських занять, тестами, термінологічним словником та іншими методичними матеріалами.
Розраховано на студентів і викладачів вищих навчальних закладів. Книга буде корисною також науковцям, спеціалі-стам-практикам, яких цікавлять проблеми соціології праці.


Рекомендоно МОН України].

7.


Гриньова, В.М. Формування мотиваційної стратегії управління персоналом підприємства [Текст] : монографія / В. М. Гриньова, І. А. Грузіна. – Х. : Вид-во ХНЕУ, 2012. – 300с. – [Обірунтовано необхідність урахування компетенція персоналу у процесі формування стратегії управління ним. Виявлено проблеми у сфері мотиваційною управління працівниками сучасних підприємств, вплив факторів середовища підприємства на процес формування мотиваційної стратегії управління персоналом. Підкреслено значення оцінки рівня прояву компетенцій співробітників у підвищенні результатів функціонування підприємства, розроблено методику оцінки на підставі моделі компетенцій та рекомендації з преміювання працівників.
Рекомендовано для наукових співробітників, підприємців, студентів економічних спеціальностей.
].

8.


Данюк, В. Мотивування як чинник активізації трудової поведінки [Текст] / В. Данюк, О. Чернушкіна // Україна: аспекти праці. – 2008. – №4. – С. 32-36.

9.


Ємельяненко, Л.М. Детермінанти формування мотиваційного механізму трудової поведінки молоді [Текст] / Л. М. Ємельяненко // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2004. – №1,Ч.2,Т.2. – С. 100-103. – [Інституціональні зрушення в економіці України, провокуючи виникнення соціальної напруги суспільства, повсякчас вимагають активізації державної соціальної політики в сфері удосконалення психологічного сприйняття особистісних цінностей молодої людини як визначального джерела поповнення трудових ресурсів країни. Метою статті є безпосереднє визначення детермінант формування та закріплення ефективного механізму регуляції трудової поведінки молоді в контексті її включення в систему інституціональних перетворень в якості носія оновленого інтелектуального та творчого потенціалу нації.
].

10.


Жорова, І.Я. Формування професійних здібностей майбутніх кваліфікованих робітників сфери обслуговування у професійно-технічних навчальних закладах [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.п.н.; спец.13.00.04 - Теорія і методика професійної освіти / І. Я. Жорова. – Вінниця : ВДПУ, 2007. – 20с.

11.


Королев, О. Нетерпимость молодых работников [Текст] / О. Королев, В. Штефан, М. Кольцова // Управление персоналом. – 2007. – №7. – С. 64-65. – [Автоматизация производственных и управленческих процессов создают условия для позитивной организационной культуры, оставляет мало почвы для явления "нетерпимости" среди работников ].

12.


Літинська, В.А. Визначення базових сегментів моделі трудової поведінки керівників [Текст] / В. А. Літинська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №1,Т.1. – С. 51-54. – [Дана стаття присвячена висвітленню питань пов’язаних з трудовою поведінкою керівників різних
рівнів управління. Особливу увагу приділено комплексній моделі оцінки трудової поведінки керівників та
охарактеризовано сегменти цієї моделі.].

13.


Лукашевич, М.П. Соціологія [Текст] : загальний курс; підручник / М. П. Лукашевич, М. В. Туленков. – 2-ге вид. – К. : Каравела, 2006. – 408с. – (Вища освіта в Україні). – [
Затверджено МОН України].

14.


Лукашевич, М.П. Соціологія праці [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закладів / М. П. Лукашевич. – К. : Либідь, 2004. – 440с. – [Існує електронна копія].

15.


Лукашевич, Н.П. Социология труда [Електронний ресурс] : учеб. пособие / Н. П. Лукашевич. – К. : МАУП, 2001. – 320с.

16.


Пилипенко, В. Поведінка населення за ринкових умов: соціологічний аналіз [Текст] / В. Пилипенко // Україна: аспекти праці. – 2006. – №6. – С. 48-51.

17.


Польова, В.В. Типи трудової поведінки працівників [Текст] / В. В. Польова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №6,Т.1. – С. 59-65. – [У статті запропоновано визначення поняття «тип трудової поведінки», розкрито його сутність та зміст; систематизовано відомі та запропоновано власну типізацію трудової поведінки працівників, що заснована на принципі
соціокультурної ідентичності; представлено коротку характеристику ціннісно-мотиваційної орієнтації працівників з різними типами трудової поведінки.
Ключові слова: мотивація, трудова поведінка, працівник, потреби, праця, тип.


18.


Семів, Л.К. Трудова діяльність в економіці знань: підходи до оцінки впливу знаннєвих факторів [Текст] / Л. К. Семів, У. Є. Гузар // Регіональна економіка. – 2011. – №3. – С. 130-140.

19.


Стожаров, Н. И в сердце лесть всегда отыщет уголок... [Текст] / Н. Стожаров // Управление компанией (укр.изд.). – 2005. – №10. – С. 55-58. – [Эффективное поведение руководителя].

20.


Хитра, О.В. Синергетичний підхід до управління трудовою поведінкою [Текст] / О. В. Хитра // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №3,Т.2. – С. 178-186.

21.


Ядранський, Д. Правові та моральні норми регламентації трудової поведінки [Текст] / Д. Ядранський // Політичний менеджмент. – 2010. – №1. – С. 115-122.

22.


Ядранський, Д.М. Підходи до моделювання економічної поведінки індивідів [Текст] / Д. М. Ядранський // Економічний часопис - XXI. – 2012. – №5-6. – С. 3-6.

23.


Яшкіна, Н. Форми і методи активізації трудової поведінки: досвід зарубіжних країн [Текст] / Н. Яшкіна // Економіка @ держава. – 2010. – №11. – С. 53-55.




Також: Радимо звертатись до електронних ресурсів інших бібліотек. Наприклад на сайт Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського за адресою http://www.nbuv.gov.ua/ ( БД «Система каталогів і картотек», «Електронний фонд», «Наукова періодика України»):

1.
Слабко Я. Я. 
Основні напрями вдосконалення мотивування трудової поведінки працівників ТОВ "Восток-Руда” [Електронний ресурс] / Я. Я. Слабко, І. І. Касілов // Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики. - 2013. - Вип. 57. - С. 211-220. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/stapttp_2013_57_30.pdf
2.
Дрожанова О. М. 
Інституціалізація чинників регуляції трудової поведінки [Електронний ресурс] / О. М. Дрожанова // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили]. Сер. : Соціологія. - 2008. - Т. 103, Вип. 90. - С. 29-34. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Npchdusoc_2008_103_90_6.pdf

3.

Токмакова І. В. 
Мотивація трудової поведінки працівників підприємств залізничного транспорту в умовах реформування [Електронний ресурс] / І. В. Токмакова // Вісник економіки транспорту і промисловості. - 2013. - Вип. 44. - С. 286-298. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vetp_2013_44_68.pdf

4.

Коваленко О. О. 
Філософсько-правовий аспект волі як чинника, що обумовлює поведінку суб’єкта трудового права [Електронний ресурс] / О. О. Коваленко // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. "Право". - 2011. - Вип. 17. - С. 53-55. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/znpkhnpu_pravo_2011_17_9.pdf

5.
Польова В. В. 
Теоретичні аспекти дослідження трудової поведінки персоналу [Електронний ресурс] / В. В. Польова // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. Сер. : Економіка і управління. - 2012. - Вип. 21-22(2). - С. 285-298. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Znpdetut_eiu_2012_21-22(2)__39.pdf
6.

Балакирева О. Н. 
Соціально-трудовий статус та розшарування за доходами як детермінанти соціального самопочуття та економічної поведінки населення України [Електронний ресурс] / О. Н. Балакирева, А. М. Ноур // Економіка і прогнозування. - 2010. - № 1. - С. 111-129. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/econprog_2010_1_10.pdf
7.
Компанієць В. В. 
Ефективна трудова поведінка: сутність, умови формування, підходи до оцінювання [Електронний ресурс] / В. В. Компанієць, В. В. Польова // Вісник економіки транспорту і промисловості. - 2014. - Вип. 45. - С. 290-294. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vetp_2014_45_66.pdf

8.

Польова В. В. 
Мотивація як фактор підвищення ефективності трудової поведінки працівників [Електронний ресурс] / В. В. Польова. // Економіка. Управління. Інновації. - 2014. - № 1. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/eui_2014_1_90.pdf
13.


9.

Базалійська Н. П. 
Планування трудової поведінки робітника як визначальна передумова ефективного управління промислово-виробничим персоналом підприємства [Електронний ресурс] / Н. П. Базалійська // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. - 2014. - Вип. 25. - С. 98-104. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Npkntu_e_2014_25_17.pdf

10.

Лінцова Н. Ю. 
Форми трудової поведінки селян: результати соціологічного дослідження сільського способу життя [Електронний ресурс] / Н. Ю. Лінцова // Грані. - 2014. - № 8. - С. 69-76. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Grani_2014_8_14.pdf
11.

Лизньова А. Ю. 
Предикат мотивації трудової поведінки персоналу та її значення [Електронний ресурс] / А. Ю. Лизньова // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. - 2013. - Вип. 1(3). - С. 273-279. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Tpaeiv_2013_1(3)__62.pdf

12.

Базалійська Н. П. 
Показники результативності реалізації трудової поведінки робітників промислового підприємства [Електронний ресурс] / Н. П. Базалійська // Вісник ДДФА. Економічні науки. - 2014. - № 1. - С. 189-196. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vddfae_2014_1_26.pdf

13.

Базалійська Н. П. 
Комплексна оцінка трудової поведінки працівника виробничої організації [Електронний ресурс] / Н. П. Базалійська // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Сер. : Економічні науки. - 2013. - № 1. - С. 218-222. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nvpusk_2013_1_46.pdf

14.

Базалійська Н. П. 
Контролінг як інноваційна комплексна система управління трудовою поведінкою робітників на підприємстві [Електронний ресурс] / Н. П. Базалійська // Соціально-трудові відносини: теорія та практика . - 2014. - № 2. - С. 402-407. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/stvttp_2014_2_61.pdf

15.
Яшкіна Н. В. 
Форми і методи активізації трудової поведінки: досвід зарубіжних країн [Електронний ресурс] / Н. В. Яшкіна // Економіка та держава. - 2010. - № 11. - С. 53-55. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ecde_2010_11_17.pdf

Додатково радимо Вам звернутись до Навігатора Інтернет- ресурсів за профілем університету на сайті НБ ХНУ- розділи - “Економіка праці” (http://lib.khnu.km.ua/inf_res/res_internet/navigator_SHV.php#eko_pra), "Менеджмент" (http://lib.khnu.km.ua/inf_res/res_internet/navigator3.htm#menedj).