Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго вечора! Чи не могли б ви підсказати літературу до курсової роботи на тему: "Формування амортизаційної політики підприємства".
>>> Дякую.
1.
657
О-74
Осипа, Н.В. Формування амортизаційної політики вугледобувних підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец. 08.06.01 - економіка, організація і управління підприємствами / Н. В. Осипа. – Луганськ : СУНУ, 2006. – 20с.

2.
658
Б19
Бакай, В.Й. Амортизаційна політика та оновлення основних фондів на промислових підприємствах [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец. 08.06.01- економіка, організація і управління підприємствами / В. Й. Бакай. – Хмельницький : ХНУ, 2006. – 20с.

3.
65
О-32
Овод, Л.В. Організаційно-економічний механізм управління амортизаційною політикою промислових підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук; спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Л. В. Овод. – Хмельницький : ХНУ, 2014. – 19 c.

4.


Саєнко, С.Г. Методичні підходи до формування амортизаційної політики машинобудівних підприємств [Текст] / С. Г. Саєнко // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №8. – С. 192-197.

5.


Кленін, О. До питання впливу реформування державної амортизаційної політики в Україні на процес відтворення капіталу промислових підприємств [Текст] / О. Кленін // Вісник економічної науки України. – 2006. – №2. – С. 109-112.

6.


Бабич, A.M. Вдосконалення амортизаційної політики як передумова розвитку інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств [Текст] / A. M. Бабич // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2010. – №1(51). – С. 155-160.

7.


Орлов, В. Оцінка економічного ефекту прискореної амортизації на промислових підприємствах в умовах реформування державної амортизаційної політики [Текст] / В. Орлов, С. Орлов, О. Іванова // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2007. – №23(606). – С. 369-374.

8.


Білик, І.А. Актуальні проблеми вибору амортизаційної політики підприємства [Текст] / І. А. Білик // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2003. – №5,Ч.2,Т.1. – С. 132-135. – [Обґрунтовано необхідність використання трьох методів нарахування амортизації (виробничого, кумулятивного та прямолінійного) при формуванні амортизаційної політики на підприємствах плодоконсервної промисловості. Запропоновано шляхи удосконалення податкового законодавства, які дозволять вирішити проблеми, що постають при виборі методів нарахування амортизації та максимально реалізувати можливості, які втілені у національних стандартах бухгалтерського обліку.].

9.


Бакай, В.Й. Удосконалення амортизаційної політики як чинник оновлення основних фондів на підприємстві [Текст] / В. Й. Бакай // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №4,Т.2. – С. 252-255.

10.


Бакай, В.Й. Амортизаційна політика як один із основних чинників ефективного розвитку підприємств [Текст] / В. Й. Бакай, В. М. Найдук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №3,Т.2. – С. 19-22.

11.


Загорська, Т.В. Амортизаційна політика у забезпеченні стратегічного розвитку промислового підприємства [Текст] / Т. В. Загорська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – №3,Т.1. – С. 48-50.

12.


Овод, Л.В. Критерії та показники оцінки рівня ефективності амортизаційної політики промислових підприємств [Текст] / Л. В. Овод // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – №3,Т.1. – С. 74-77.

13.


Козак, В.Є. Особливості амортизаційної політики підприємств в Україні [Текст] / В. Є. Козак // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2005. – №6,Т.3. – С. 7-9. – [У статті розглянуті основні аспекти амортизації та визначені механізми та напрями аморти-заційної політики в умовах погіршення інвестиційного клімату в Україні.].

14.


Лісовський, І.В. Вплив амортизаційної політики держави на стан основних засобів підприємства [Текст] / І. В. Лісовський, С. Й. Ядуха // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №4,Т.1. – С. 70-73. – [Проаналізовано динаміку стану основних засобів підприємства та частки амортизації в собівартості продукції.
Розглянуто вплив реформування амортизаційної політики держави на процес відтворення основних засобів підприємства.


15.


Бакай, В.Й. Методи формування амортизаційної політики на промислових підприємствах [Текст] / В. Й. Бакай // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №5,Т.2. – С. 97-100.

16.


Бабяк, Н.Д. Теоретичні засади формування амортизаційної політики підприємства [Текст] / Н. Д. Бабяк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2006. – №1,Т.2. – С. 203-209. – [В статті розглянуті фактори, що обумовлюють вибір амортизаційної політики підприємства,
наведені приклади нарахування амортизації.].

17.


Максута, О. Удосконалення амортизаційної політики вітчизняних підприємств [Текст] / О. Максута // Держава та регіони. – 2007. – №2. – С. 155-158.

18.


Бойко, В. Світовий досвід формування амортизаційної політики підприємства [Текст] / В. Бойко, О. Руденко // Економіка та підприємництвоДержава та регіони. – 2010. – №6. – С. 185-189.

19.


Бондарчук, М. Амортизаційна політика в технічному оновленні сільськогосподарських підприємств [Текст] / М. Бондарчук // Економіка АПК. – 2007. – №7. – С. 75-80.

20.


Приймак, Н.С. Ефективна амортизаційна політика підприємства як об`єкт управління [Текст] / Н. С. Приймак // Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – №14. – С. 40-42.

21.


Вініченко, І.І. Амортизаційна політика в інвестиційній діяльності підприємств [Текст] / І. І. Вініченко // Інвестиції : практика та досвід. – 2007. – №8. – С. 3-6.

22.


Борисенко, М.А. Інноваційні засади формування амортизаційної політики вітчизняного підприємства [Текст] / М. А. Борисенко // Проблеми науки. – 2004. – №5. – С.31-36.

23.


Рєпіна, І. Ключові елементи формування амортизаційної політики підприємства [Текст] / І. Рєпіна // Ринок цінних паперів України. – 2011. – №9-10. – С. 67-73.

24.


Кузьмін, О.Є. Амортизаційна політика підприємств [Текст] / О. Є. Кузьмін, С. В. Князь, Н. В. Тувакова // Фінанси України. – 2002. – №12. – С. 20-25.

25.


Никифоров, А.Є. Вплив державної амортизаційної політики на оновлення основного капіталу інноваційних підприємств [Текст] / А. Є. Никифоров, В. М. Диба // Фінанси України. – 2007. – №1. – С. 67-74.


1.http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ape_2012_8_25.pdf
2.http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ecnof_2012_9(1)__7.pdf
3.http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ecnof_2012_9(3)__18.pdf
4.http://nbuv.gov.ua/j-pdf/esprstp_2009_2_23.pdf
5.http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Npkntu_e_2009_16(1)__31.pdf
6.http://nbuv.gov.ua/j-pdf/inek_2014_4_16.pdf
7.http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Modre_2013_2_18.pdf
8.http://nbuv.gov.ua/j-pdf/echp_2015_7_3_9.pdf

Додатково радимо Вам звернутись до Навігатора Інтернет- ресурсів за профілем університету на сайті НБ ХНУ- розділ “Економіка підприємства ” (http://lib.khnu.km.ua/inf_res/res_internet/navigator_SHV.php)