Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго вечора,будь ласка підскажіть літературу до курсової роботи на тему:Аналіз фінансового стану підприємства.Дякую!
1.
657
Ц14
Цал-Цалко, Ю.С. Фінансова звітність підприємства та її аналіз [Текст] : навч. посiб. / Ю. С. Цал-Цалко. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К. : ЦУЛ, 2002. – 360с.

2.
65.012
Ш65
Шиян, Д.В. Фінансовий аналіз [Текст] : навч. посіб. / Д. В. Шиян, Н. І. Строченко. – К. : А.С.К., 2003. – 240с. – (Університетська бібліотека).

3.
658.14/.17
М55
Мец, В.О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства [Текст] : навч. посiб. / В. О. Мец. – К. : Вища школа, 2003. – 278с.

4.
65.012
Ц14
Цал-Цалко, Ю.С. Методологія статистичного аналізу фінансового стану суб`єктів господарювання [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д.е.н.; спец. 08.03.01 - статистика / Ю. С. Цал-Цалко. – К. : Київський нац-ний економічний ун-т, 2005. – 33с.

5.
65.012
Ц14
Цал-Цалко, Ю.С. Фінансовий аналіз [Текст] : підручник / Ю. С. Цал-Цалко. – К. : ЦУЛ, 2008. – 566с. 

6.
657
Л12
Лахтіонова, Л.А. Фінансовий аналіз сільськогосподарських підприємств [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Л. А. Лахтіонова. – К. : КНЕУ, 2003. – 381с.

7.


Мних, Є. Застосування рангових експертних оцінок при аналізі фінансового стану підприємства [Текст] / Є. Мних // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2005. – №3. – С. 37-41.

8.


Наконечний, П.М. Фінансовий стан підприємства як об`єкт аналізу [Текст] / П. М. Наконечний // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2004. – №1,Ч.2.Т.1. – С. 113-117.

9.


Янковой, О.Г. Методологічні аспекти аналізу фінансового стану підприємства [Текст] / О. Г. Янковой, Г. В. Юр`ева // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2005. – №2,Т.1. – С. 108-113.

10.


Паліга, Н.Б. Оцінка підприємницьких ризиків на основі аналізу фінансового стану підприємства [Текст] / Н. Б. Паліга // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2006. – №4,Т.1. – С. 208-212. 

11.


Наконечна, Г.Ф. Проблеми аналізу динаміки фінансових результатів підприємства [Текст] / Г. Ф. Наконечна, П. О. Магдійчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – №6,Т.2. – С. 16-20.

12.


Чернецька, С.А. Значущість аналізу ефективності фінансово-господарської діяльності підприємства та наслідки нехтування вказаним аналізом на прикладі державного підприємства Міністерства оборони України «Центральний військовий санаторій «Ялтинський» [Текст] / С. А. Чернецька // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №4,Т.1. – С. 78-80.

13.


Нижник, О.В. Аналіз фінансових ризиків підприємства та напрями їх нейтралізації [Текст] / О. В. Нижник // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – №4,Т.2. – С. 151-154.

14.


Хрущ, Н.А. Аналіз сучасних підходів до визначення сутності фінансових ресурсів підприємства [Текст] / Н. А. Хрущ, В. В. Доценко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. – №3,Т.3. – С. 274-277.

15.


Семенов, А. Аналіз фінансового стану державного підприємства [Текст] / А. Семенов // Держава та регіони. – 2007. – №4. – С. 222-231.

16.


Матвієць, М. Проведення аналізу фінансового стану підприємств України в контексті економічної безпеки [Текст] / М. Матвієць, Х. Успенська // Економіка та підприємництвоДержава та регіони. – 2010. – №4. – С. 123-128.

17.


Кущик, А. Взаємозв`язок фінансового аналізу та планування на підприємстві [Текст] / А. Кущик, О. Маслова // Держава та регіони. – 2007. – №1. – С. 187-190.

18.


Скриньковський, P.M. Фінансовий стан підприємств: сутність, прийоми та методи проведення аналізу [Текст] / P. M. Скриньковський, Ж. В. Семчук // Економіка @ держава. – 2014. – №3. – С. 47-50.

19.


Черниш, С. Аналіз стратегічного розвитку підприємства в умовах фінансової нестабільності [Текст] / С. Черниш // Економіка АПК. – 2007. – №7. – С. 115-119.

20.


Цигилик, І. Роль аналізу фінансової діяльності підприємства у системі стратегічного управління [Текст] / І. Цигилик, О. Бойчук // Економіка. Фінанси. Право. – 2006. – №7. – С. 8-14.

21.


Майорченко, В. Аналіз ключових галузевих показників фінансового стану підприємств України [Текст] / В. Майорченко // Економіст. – 2003. – №10. – С. 46-49.

22.


Ткаченко, І.П. Управління фінансовими ресурсами підприємств: аналіз джерел їх формування та підвищення ефективності використання [Текст] / І. П. Ткаченко, Ю. С. Вергнигора, І. Л. Чайка // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №7. – С. 55-59.

23.


Серединська, В. Деякі питання аналізу фінансових результатів підприємства [Текст] / В. Серединська // Наукові записки. – 2003. – №1,вип.12. – С. 18-21.

24.


Фещенко, О. Інформаційне та методичне забезпечення аналізу фінансового стану державних підприємств України [Текст] / О. Фещенко // Ринок цінних паперів України. – 2009. – №1-2. – С. 49-62.

25.


Котляр, М.Л. Аналіз фінансового стану підприємства [Текст] / М. Л. Котляр // Фінанси України. – 2004. – №5. – С. 99-104.

26.

Фоменко К. Ю. 
Методичні підходи до аналізу фінансового стану підприємства / К. Ю. Фоменко // Управління розвитком. - 2014. - № 14. - С. 136-138. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Uproz_2014_14_48.pdf
27.

Садкова В. В. 
Комплексна оцінка фінансового стану підприємства на основі застосування методу таксономічного аналізу / В. В. Садкова // Управління розвитком. - 2014. - № 10. - С. 75-79. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Uproz_2014_10_29.pdf
28.

Загреба М. М. 
Теоретичні аспекти використання факторного аналізу при аналізі динаміки фінансового стану підприємства / М. М. Загреба // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. - 2014. - Вип. 25. - С. 455-460. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Npkntu_e_2014_25_69.pdf
29.

Ющик Я. С. 
Особливості аналізу фінансового стану підприємства / Я. С. Ющик // Управління розвитком. - 2014. - № 6. - С. 108-111. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Uproz_2014_6_47.pdf
30.


Ніколаєва С. П. 
Сутність, прийоми та методи аналізу фінансового стану підприємств / С. П. Ніколаєва // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. - 2011. - Вип. 20(1). - С. 317-324. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Npkntu_e_2011_20(1)__49.pdf
31.


Безкоровайна О. А. 
Аналіз фінансового стану підприємств-емітентів цінних паперів на прикладі ПАТ "Турбогаз" / О. А. Безкоровайна // Управління розвитком. - 2014. - № 4. - С. 35-38. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Uproz_2014_4_15.pdf
32.

Зигрій О. В. 
Комплексна оцінка фінансового стану підприємства на основі показників звітності: розрахунковий підхід / О. В. Зигрій // Інноваційна економіка. - 2014. - № 3. - С. 243-249. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/inek_2014_3_37.pdf
33.

Васильців Т. Г. 
Уточнення основ аналізу фінансового стану підприємства та напрями його покращення / Т. Г. Васильців, Ю. М. Пацула // Науковий вісник НЛТУ України. - 2012. - Вип. 22.2. - С. 120-125. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/nvnltu_2012_22.2_23.pdf
34.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Фінанси підприємств, аналіз фінансового стану підприємства....”
35.

Додатково радимо Вам звернутись до Навігатора Інтернет- ресурсів за профілем університету на сайті НБ ХНУ- розділ “Економіка підприємства ” (http://lib.khnu.km.ua/inf_res/res_internet/navigator_SHV.php)
36.

Радимо звертатись до електронних ресурсів інших бібліотек. Наприклад на сайт Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського за адресою http://www.nbuv.gov.ua/ ( БД «Система каталогів і картотек», «Електронний фонд», «Наукова періодика України»)