Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня! Допоможіть будь ласка підібрати літературу для курсової роботи з макроекономіки на тему: "Міжнародний валютний фонд: роль у світовому господарстві".
1.
339.92
Ц58
Циганкова, Т.М. Міжнародні організації [Текст] : навч. посіб. / Т. М. Циганкова, Т. Ф. Гордєєва. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К. : КНЕУ, 2001. – 340с.

2.
339.7
Ш75
Шмырева, А.И. Международные валютно-кредитные отношения [Текст] : учебн. пособие для вузов / А. И. Шмырева, В. И. Колесников, А. Ю. Климов. – СПб. : Питер, 2002. – 272с. : ил. – (Учебники для вузов).

3.
339.94
М14
Майєр, Д. (Майєр, Дж.) Міжнародне середовище бізнесу: Конкуренція та регулювання у глобальній економіці [Текст] = The international environment of business. Competition and Governance in the Global Economy / Д. Майєр, Д. Олесневич пер. з англ. – К. : Либідь, 2002. – 703с.

4.
339.9
С80
Стиглиц, Д. Глобализация: тревожные тенденции [Текст] / Д. Стиглиц. – М. : Мысль, 2003. – 300с.

5.
336.7
Щ70
Щетинін, А.І. Гроші та кредит [Текст] : підручник / А. І. Щетинін. – 2-ге вид., переробл., та доповн. – К. : ЦНЛ, 2006. – 432с.

6.
339.92
Ф53
Філіпенко, А.С. Міжнародні економічні відносини: теорія [Текст] : підручник / А. С. Філіпенко. – К. : Либідь, 2008. – 408с. – [Затверджено МОН України].

7.


Саакадзе, Л.В. Трансформація політики МВФ по контролю в області світового руху капіталу [Текст] / Л. В. Саакадзе // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2005. – №1,Вип.52. – С.71-73.

8.


Тіптюк, Н.М. Формування нової моделі співпраці країн з перехідною економікою і Міжнародного валютного фонду [Текст] / Н. М. Тіптюк // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2004. – №1,Вип.47. – С. 219-224.

9.


Примаченко, І.В. Вплив МФІ на економіки країн, що трансформуються [Текст] / І. В. Примаченко // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2005. – №2,Вип.58. – С. 64-66.

10.


Шаров, О. Україна та МВФ : "у пошуках втраченого часу" [Текст] / О. Шаров // Вісник Національного банку України. – 2002. – №9. – С. 38-46.

11.


Круглик, С. Міжнародний валютний фонд перед новими викликами [Текст] / С. Круглик, О. Єременко // Вісник Національного банку України. – 2008. – №3. – С. 8-13.

12.


Круглик, С. Проблеми реформування управління Міжнародним валютним фондом [Текст] / С. Круглик, О. Єременко // Вісник Національного банку України. – 2009. – №1. – С. 50-53.

13.


Петрик, О. Фінансові програми Міжнародного валютного фонду для надання фінансової допомоги країнам [Текст] / О. Петрик, В. Батковський // Вісник Національного банку України. – 2014. – №6. – С. 11-18.

14.


Черемісова, Т.А. Система МВФ - Світовий банк: фінансування у XXI ст. [Текст] / Т. А. Черемісова // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2011. – №19(714). – С. 547-554.

15.


Смыслов, Д.В. Мировые деньги в прошлом, настоящем и будущем [Текст] / Д. В. Смыслов // Деньги и кредит. – 2002. – №7. – С. 52-58.

16.


Філіпенко, А. Зовнішні запозичення України: доцільність отримання, ефективність використання [Текст] / А. Філіпенко // Економічний часопис - XXI. – 2009. – №3-4. – С. 6-7.

17.


Федоренко, В.Г. Міжнародні фінансово-валютні організації як джерела інвестування [Текст] / В. Г. Федоренко, Е. Р. Якушев, О. Ф. Іткін // Інвестиції : практика та досвід. – 2004. – №2. – С. 23-36.

18.


Шкарпова, О. Фонд у поміч [Текст] / О. Шкарпова // Інвестиції : практика та досвід. – 2006. – №19. – С. 6-10. – [Кредитна діяльність МВФ та Світового банку в Україні].

19.


Осадчая, И. МВФ и "новый монетаризм" стиглица [Текст] / И. Осадчая // Мировая экономика и международные отношения. – 2003. – №12. – С. 105-111.

20.


Лабунська, А. Еволюція світової валютної системи та роль правової науки у створенні та діяльності МВФ [Текст] / А. Лабунська // Право України. – 2013. – №8. – С. 309-317.

21.
338(477)
П78
Найдук, В. Міжнародний валютний фонд, проблеми його управління та співпраця МВФ з Україною [Текст] / В. Найдук, Н. Стеценко // Проблеми розвитку соціально-економічних систем в контексті глобалізаційних викликів. – 2010. – Т.2. – С. 256-259.

22.


Сущенко, О. Роль Міжнародного валютного фонду у макрофінансовій стабілізації України [Текст] / О. Сущенко, І. Руденко // Ринок цінних паперів України. – 2010. – №1-2. – С. 23-29.

23.


Салтинський, В.В. Особливості організації кредитування національних економік Міжнародним валютним фондом [Текст] / В. В. Салтинський // Фінанси України. – 2009. – №2. – С. 60-65.

24.


Трифонов, С.В. Україна і МВФ: шляхи подальшої співпраці [Текст] / С. В. Трифонов // Фінанси України. – 2002. – №9. – С. 113-117.

25.


Колосова, В.П. Інституціональні чинники та наслідки реформування міжнародних фінансових організацій [Текст] / В. П. Колосова // Фінанси України. – 2015. – №10. – С. 32-52.

26.

Салтинський В. В. 
Особливості організації кредитування національних економік Міжнародним валютним фондом / В. В. Салтинський // Фінанси України. - 2009. - № 2. - С. 60-65. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Fu_2009_2_7.pdf
27.

Бех М. С. 
Особливості міжнародного кредитування: міжнародний валютний фонд і Україна / М. С. Бех // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. - 2013. - Вип. 37. - С. 197-203. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/pprbsu_2013_37_23.pdf
28.


29.


Фіннік С. Г. 
Правові й економічні підстави укладення угоди про створення МВФ / С. Г. Фіннік // Проблеми законності. - 2013. - Вип. 123. - С. 348-355. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Pz_2013_123_40.pdf
30.

Косова Т. Д. 
Кодекс фіскальної прозорості: ініціативи МВФ / Т. Д. Косова, І. А. Ангеліна // Держава та регіони. Сер. : Економіка та підприємництво. - 2014. - № 3. - С. 107-113. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/drep_2014_3_22.pdf
31.

Ящук С. П. 
Роль та місце ОЕСР та МВФ у процесі інституалізації міжнародних фінансових відносин у податковій сфері / С. П. Ящук // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. - 2014. - № 1. - С. 199-204. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/uazt_2014_1_30.pdf
32.

Колосова В. П. 
Співробітництво з МВФ: реформа квот країн - членів Міжнародного валютного фонду / В. П. Колосова // Фінанси України. - 2011. - № 8. - С. 29-34. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Fu_2011_8_4.pdf
33.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Міжнародний валютний фонд=МВФ .....”
34.

Додатково радимо Вам звернутись до Навігатора Інтернет- ресурсів за профілем університету на сайті НБ ХНУ- розділ “Фінанси та банківська справа ” (http://lib.khnu.km.ua/inf_res/res_internet/navigator_SHV.php)