Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Допомжіть знайти джерела для питань:
>>> 1. Облік витрат діяльності з урахуванням їх класифікації за економічними елементами (одночасне використання рахунків 8, 9 класу)
>>> 2. Відображення інформації про витрати за елементами у фінансовій звітності (у повній і спрощеній звітності)
>>> Дякую)
I

1.
657
Р43
Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика [Текст] : навч.-практ. посіб. / Н. І. Верхоглядова, В. П. Шило, С. Б. Ільїна, В. І. Кисла. – К. : ЦУЛ, 2010. – 536с. 

2.
657
Б94
Бакун, Ю. Економічна доцільність використання рахунків класу 8 "Витрати за елементами" [Текст] / Ю. Бакун // Бухгалтерія. – 2001. – №10. – С. 47-50.

3.
658.7/.8
І-23
Безверхий, К. Концепція нової редакції плану рахунків бухгалтерського обліку в контексті законодавчих змін [Текст] / К. Безверхий // Бухгалтерський облік і аудит. – 2012. – №3. – С. 21-24.

4.
658
В27
Безверхий, К. План рахунків бухгалтерського обліку для цілей складання фінансової звітності за МСФЗ [Текст] / К. Безверхий // Бухгалтерський облік і аудит. – 2014. – №7. – С. 23-30.

5.
657
С22
Бенько, М. Розробка плану рахунків бухгалтерського обліку в інформаційному забезпеченні управління торговельним підприємством [Текст] / М. Бенько // Бухгалтерський облік і аудит. – 2011. – №7. – С. 21-26.

6.
657
Н37
Білик, І.А. Характеристика окремих етапів моделі формування механізму організації управлінського обліку витрат основної діяльності [Текст] / І. А. Білик // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №6,Т.1. – С. 223-226. – [Досліджено особливості формування методу управлінського обліку витрат основної діяльності, як одного із ключових елементів моделі механізму організації управлінського обліку витрат основної діяльності].

7.
657
Х76
Буфатіна, І. Облік доходів і витрат відповідно до нового плану рахунків [Текст] / І. Буфатіна // Бухгалтерський облік і аудит. – 2000. – С. 37-47.

8.
657
П69
Великий, Ю.М. Управління витратами підприємства [Текст] : монографія / Ю. М. Великий, В. В. Прохорова, Н. В. Сабліна. – Х. : ІНЖЕК, 2009. – 192с.
9.
657
Р43
Войнаренко, М.П. Використання позабалансових рахунків щодо обліку потенційних втрат і компенсацій за умов недобросовісної конкуренції [Текст] / М. П. Войнаренко, Г. І. Рзаєв // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – №2. – С. 114-116. – [У статті досліджено існуючі підходи до класифікації позабалансових рахунків, оцінено діючу класифікацію рахунків позабалансового обліку, відповідно до існуючої нормативно-правової бази, а також доведено необхідність використання позабалансових рахунків щодо обліку потенційних втрат і компенсацій від недобросовісної конкуренції.].

10.
657
О-17
Войнаренко, М.П. Управлінський облік [Текст] : підручник / М. П. Войнаренко, Л. П. Радецька, Л. В. Овод. – Хмельницький : ХНУ, 2013. – 363с. 
11.
657
К88
Войтенко, Т. Елементи облікової політики [Текст] / Т. Войтенко // Податки та бухгалтерський облік. – 2008. – №3. – С. 14-35.

12.
657
С49
Горщар, В. 1С: Використання позабалансових рахунків у податковому обліку [Текст] / В. Горщар // Бухгалтерія: Право, податки, консультаціїБухгалтерія. – 2005. – №51. – С. 63-68.

13.
657
П38
Задорожний, З. Управлінський облік витрат періоду операційної діяльності [Текст] / З. Задорожний // Вісник ТАНГ. – 2004. – №3. – С. 185-195.

14.
657
Ф59
Іванюта, П.В. Управління ресурсами та витратами [Текст] : навч. посіб. / П. В. Іванюта, О. П. Лугівська за ред. С.М.Іванюти. – К. : ЦУЛ, 2009. – 320с. – [
Рекомендовано МОН України].

15.
657
Т48
Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов`язань і господарських операцій підприємств і організацій [Текст] // Баланс. – 2007. – №1. – С. 10-64.

16.
658
У67
Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов`язань і господарських операцій підприємств і організацій [Текст] // Баланс. – 2009. – №22-23. – С. 10-78.

17.
657
В65
Коваль, О.М. Модель «витрати-випуск» у системі національних рахунків [Текст] / О. М. Коваль // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – №12. – С. 10-14.

18.
657
У67
Краснов, П. Основи бухгалтерського обліку. Витрати за елементами [Текст] / П. Краснов // Дебет-Кредит. Школа бухгалтераДебет-Кредит. Школа бухгалтера. – 2003. – №48. – С. 3-6.

19.
657
Н15
Краснов, П. Основи бухгалтерського обліку. Інші розрахунки і рахунки класу доходів [Текст] / П. Краснов // Дебет-Кредит. Школа бухгалтера. – 2003. – С. 3-6. – [Облік внутрішніх розрахунків].

20.
657
П38
Кужельний, М.В. Організація обліку [Текст] : підручник / М. В. Кужельний, С. О. Левицька. – К. : ЦУЛ, 2010. – 352с. –

21.


Лапа, Ю. Облік операційних витрат у господарській діяльності [Текст] / Ю. Лапа // Економіка АПК. – 2004. – №3. – С. 119-128.

22.


Майдановим, П.М. Елементи методу управлінського обліку [Текст] / П. М. Майдановим, Л. Б. Прокопович // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №9. – С. 265-271.

23.


Малишкін, О. Елементи витрат у фінансовій звітності [Текст] / О. Малишкін // Бухгалтерський облік і аудит. – 2002. – №3. – С. 16-18.

24.


Малишкін, О. Елементи податку на додану вартість в контексті міжнародного досвіду: обліковий аспект [Текст] / О. Малишкін // Світ фінансів. – 2015. – №1. – С. 34-47.

25.
331
А43
Михалевич, С. План рахунків бухгалтерського обліку і необхідність його вдосконалення [Текст] / С. Михалевич // Бухгалтерський облік і аудит. – 2011. – №7. – С. 7-9.

26.


Навчальна бухгалтерія [Текст] : навч.-практ. посіб. / П. С. Тютюнник, І. Г. Волошан, О. В. Фартушняк [та ін.] за ред.Тютюнника П.С. – Х. : Вид-во ХНЕУ, 2011. – 320с. – [

27.


Національні стандарти бухгалтерського обліку Частина II. А(С)БО26-34, План рахунків [Текст] // Все про бухгалтерський облік. – 2011. – №12. – С. 3-127.

28.


Нашкерська, Г.В. Фінансовий облік [Текст] : навч. посіб. / Г. В. Нашкерська. – К. : Кондор, 2009. – 503с. –

29.


Незборецька, Г.М. Облікова інтерпретація елементів власного капіталу акціонерних товариств [Текст] / Г. М. Незборецька, А. В. Хмелевська // Актуальні проблеми підвищення якості підготовки фахівців у галузі економіки в умовах сталого економічного розвитку України. – 2012. – С. 99-102.

30.


Нікшич, С.М. Управління рентабельністю клієнта у системі АВС-рахунку витрат [Текст] / С. М. Нікшич // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №6. Т.2. – С. 16-18. 

31.


Облік у галузях економіки [Текст] : навч. посіб. / В. Ф. Максімова, З. В. Кузіна, Л. М. Стиренко, Т. Г. Степова за ред. В.Ф. Максімової. – К. : ЦУЛ, 2010. – 496с. – [ Існує електронна копія ].

32.


Олексенко, Т. Облік витрат виробничої діяльності [Текст] / Т. Олексенко // Баланс. Бібліотека. Практичне керівництво. – 2009. – №5. – С. 26-39.

33.


Пантелійчук, Л. Про особливості відображення на рахунках бухгалтерського обліку рахунків за виплатами працівникам [Текст] / Л. Пантелійчук // Праця і зарплата. – 2008. – № 9. – С. 17-21.

34.


Панченко, І. Новації у Плані рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ [Текст] / І. Панченко // Головбух: Бюджет. – 2013. – №30. – С.8-16.

35.


Панчук, І.П. Гармонізація бухгалтерського та податкового обліку при формуванні звітної інформації про доходи та витрати фінансової діяльності підприємств [Текст] / І. П. Панчук // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – №3. – С. 373-378.

36.


Пархоменко, В. Удосконалення Плану рахунків бухгалтерського обліку [Текст] / В. Пархоменко // Бухгалтерський облік і аудит. – 2005. – №12. – С. 3-4.

37.


План рахунків бухгалтерського обліку [Текст] // Все про бухгалтерський облік. – 2012. – №7. – С. 3-79.

38.


План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов`язань і господарських операцій підприємств і організацій [Текст] // Баланс. – 2007. – №1. – С. 4-9.

39.


План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов`язань і господарських операцій підприємств і організацій [Текст] // Баланс. – 2009. – №22-23. – С. 2-9.

40.


План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов`язань і господарських операцій підприємств і організацій [Текст] // Бухгалтерський облік і аудит. – 2008. – №7. – С. 5-16.

41.


План рахунків бухгалтерського обліку та інструкція про його застосування [Текст] // Податки та бухгалтерський облік. СпецвипускПодатки та бухгалтерський облік. Спецвипуск. – 2008. – №8. – С. 2-95.

42.


Плиса, В.Й. Бухгалтерський облік [Текст] : навч. посіб. / В. Й. Плиса, З. П. Плиса. – 2-ге вид. випр. й доп. – К. : Каравела, 2011. – 520с.

43.


Плиса, В.Й. Бухгалтерський облік [Текст] : навч. посіб. / В. Й. Плиса, З. П. Плиса. – К. : Каравела, 2010. – 480с. 
44.


Практикум для самостійної роботи з навчальної дисципліни "Бухгалтерський облік" [Текст] : навч.-практ. посіб. Ч.2 / П. С. Тютюнник, О. О. Сотнікова, Г. М. Стародубова, В. О. Андрієнко. – Харків : ХНЕУ, 2009. – 388с. 
45.


Прахоменко, В. Динамічний розвиток плану рахунків бухгалтерського обліку [Текст] / В. Прахоменко // Бухгалтерський облік і аудит. – 2008. – №7. – С. 3-4.

46.


Реслер, М.В. Облік витрат та доходів операційної діяльності [Текст] : монографія / М. В. Реслер. – Мукачево : Карпатська вежа, 2009. – 208с. 

47.


Реслер, М.В. Облік витрат та доходів операційної діяльності меблевих підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец. 08.06.04 - бух. облік, аналіз та аудит / М. В. Реслер. – Тернопіль : ТДЕУ, 2006. – 20с.

48.


Сахарцева, І.І. Бухгалтерський облік [Текст] : навч. посіб. з викон. практ. завдань / І. І. Сахарцева, Г. А. Семенов, Г. М. Бескоста за ред. І.І.Сахарцевої. – К. : Кондор, 2010. – 554с. –
49.


Свідерський, Д. Відображення в обліку показників фінансової діяльності підприємства згідно з новим планом рахунків і П(С)БО [Текст] / Д. Свідерський // Бухгалтерський облік і аудит. – 2001. – №3. – С. 40-45.

50.


Скоробогатова, Л.В. Концепція відстрочення та трансформації рахунків в системі обліку [Текст] / Л. В. Скоробогатова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №6,Т.1. – С. 26-29. 
51.


Скрипник, М.І. Проблеми бухгалтерського обліку елементів позикових зобов`язань підприємства [Текст] / М. І. Скрипник, О. О. Зеленіна // Економічні наукиВісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2015. – №1(83). – С. 135-143.

52.


Сльозко, Т.М. Організація обліку [Текст] : навч. посіб. / Т. М. Сльозко. – К. : ЦУЛ, 2008. – 224с. 

53.


Сопко, В. Бухгалтерський облік (рахунковедення) : теоретичні основи та принципи побудови [Текст] / В. Сопко // Вісник ТАНГ. – 2004. – №4. – С. 115-123. – [Розглянуто методологічні аспекти бухгалтерського обліку (рахунковедення) на підприємствах. Запропоновано його нові принципи. ].

54.


Спецвипуск: План рахунків бухгалтерського обліку та інструкція про його застосування [Текст] // Податки та бухгалтерський облік. СпецвипускПодатки та бухгалтерський облік. Спецвипуск. – 2012. – №7. – С. 2-102.

55.


Сук, Л. Елементи методу бухгалтерського обліку в малому бізнесі [Текст] / Л. Сук, П. Сук // Бухгалтерський облік і аудит. – 2012. – №1. – С. 3-9.

56.


Темній, С. Дослідження та оцінка витрат підприємства. Елемент внутрішнього фінансового контролю [Текст] / С. Темній // Контроль. – 2008. – №6. – С. 42-48.

57.


Терещенко, В. Оптимізація порядку відображення операцій використання забезпечень майбутніх витрат і платежів на бухгалтерських рахунках [Текст] / В. Терещенко // Бухгалтерський облік і аудит. – 2011. – №8. – С. 30-36.

58.


Ткаченко, Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність [Текст] : підручник / Н. М. Ткаченко. – 5-те вид., доп. і перероб. – К. : Алерта, 2011. – 976с. – [Існує електронна копія]. 

59.


Управління витратами [Текст] : навч. посіб. / А. М. Асаул, М. П. Войнаренко, Л. П. Радецька, Н. В. Нікітченко. – Хмельницький : ХНУ, 2010. – 304с. –

60.


Управлінський облік [Текст] : навч.-практ. посіб. / В. П. Шило, С. Б. Ільїна, В. А. Шепелюк, І. І. Криштопа. – К. : Кондор, 2012. – 303с.

61.


Уткіна, Н. Застосування методу ланцюгових підстановок для дослідження впливу елементів облікової політики на фінансові результати діяльності підприємства [Текст] / Н. Уткіна // Економіка @ держава. – 2007. – №9. – С. 27-30.

62.


Фадєєва, І.Г. Аналіз взаємозв`язків окремих елементів витрат підприємств і вибір раціонального критерію оптимальності процесу їх формування [Текст] / І. Г. Фадєєва // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №3,Т.3. – С. 149-157. – [Розглянуто залежності і виявлені напрямки зміни окремих елементів витрат підприємств як функцій керувальних дій і продуктивності. Вибрано раціональний критерій оптимальності процесу формування
витрат, що базується на аналізі ефективності використання ресурсів.].

63.


Фінансовий та управлінський облік за національними стандартами [Текст] : підручник / М. Ф. Огійчук, В. Я. Плаксієнко, М. І. Беленкова [та ін.] за ред. М.Ф. Огійчука. – 6-те вид., перероб. і доп. – К. : Алерта, 2011. – 1042с. 

64.


Харченко, Н. Метод бухгалтерського обліку і його елементи [Текст] / Н. Харченко // Баланс. – 2003. – №11. – С. 37-44.

65.


Хом`як, Р.Л. Облік на підприємствах малого бізнесу [Текст] : навч. посіб. / Р. Л. Хом`як, З. М. Скибінська. – Львів : Магнолія 2006, 2008. – 205с. –
66.


Хомин, П. Баланс - елемент методу бухгалтерського обліку чи форма звітності [Текст] / П. Хомин // Вісник Тернопільського державного економічного університету. – 2006. – №2. – С. 76-84.

67.


Хомин, П. Податковий і фінансовий облік на тлі синкретизму плану рахунків [Текст] / П. Хомин // Бухгалтерський облік і аудит. – 2010. – №8. – С. 12-19.

68.


Хопчан, В.М. Оцінка методів обліку витрат в управлінні діяльністю підприємства [Текст] / В. М. Хопчан // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №15. – С. 50-53.

69.


Хоча, Н.В. Проблемні аспекти використання рахунків бухгалтерського обліку в обліково-аналітичній системі малого підприємства [Текст] / Н. В. Хоча // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2007. – №2 (577). – С. 413-419.

70.


Худакова, С.Л. (Худакова, Сташова Л.) Управління витратами на основі моделі обліку витрат за видами діяльності [Текст] / С. Л. Худакова, Р. Баюс // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – №2. – С. 373-386.

71.


Чирва, А. Удосконалення обліку виробничих витрат у системі рахунків у хлібопекарських підприємствах [Текст] / А. Чирва // Економіка АПК. – 2012. – №11. – С. 83-86.

На жаль, більш детальної інформації за Вашим запитом в фонді бібліотеки ХНУ не знайдено, можете самостійно переглянути рубрику БД ”Електронний каталог” “Облік витрат”.
Радимо додатково звертатись до електронних ресурсів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського за адресою http://www.nbuv.gov.ua/portal/ ( БД «Наукова періодика України»):
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe

1.
Чудовець В. В. 
Проблеми відображення витрат виробництва підприємств лісової галузі на рахунках обліку [Електронний ресурс] / В. В. Чудовець // Економічні науки. Cер. : Облік і фінанси. - 2013. - Вип. 10(2). - С. 282-290. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ecnof_2013_10(2)__38.pdf

2.

Мартинюк Н. Ю. 
Застосування методу обліку витрат за видами діяльності на будівельних підприємствах [Електронний ресурс] / Н. Ю. Мартинюк // Економічні науки. Cер. : Облік і фінанси. - 2013. - Вип. 10(2). - С. 156-160. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ecnof_2013_10(2)__22.pdf

3.

Швирид С. М. 
Облік витрат звичайної діяльності на підприємстві [Електронний ресурс] / С. М. Швирид, І. О. Кудіна // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. Сер. : Економіка і управління. - 2013. - Вип. 25. - С. 312-316. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Znpdetut_eiu_2013_25_43.pdf
4.
Шира Т. Б. 
Вплив виробничо-господарської діяльності поліграфічного виробництва на організацію управлінського обліку витрат по видах діяльності [Електронний ресурс] / Т. Б. Шира // Наукові записки [Української академії друкарства]. - 2012. - № 3. - С. 62-67. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nz_2012_3_12.pdf
Охарактеризовано основні етапи поліграфічного виробництва та чинники впливу на формування собівартості продукції. Розглянуто такі калькуляційні статті витрат, як витрати на поліграфічне виконання, загальновидавничі витрати, втрати від браку, витрати на збут, а також витрати по виду діяльності на підприємствах поліграфічної галузі.
5.
Півнюк О. П. 
Облік витрат операційної діяльності на підприємствах в умовах глобалізації економіки України [Електронний ресурс] / О. П. Півнюк // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Сер. : Економіка. - 2010. - Вип. 13. - С. 150-156. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nznuoa_2010_13_20.pdf
6.
Чернікова І. Б. 
Про функціональний облік витрат за видами діяльності в системі сучасного менеджменту [Електронний ресурс] / І. Б. Чернікова, Л. О. Кирильєва, О. І. Черніков // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. - 2009. - Вип. 2. - С. 73-82. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/esprstp_2009_2_13.pdf
7.
Стригуль Л. С. 
Актуальні проблеми системного підходу до організації обліку доходів, витрат і фінансових результатів діяльності підприємств [Електронний ресурс] / Л. С. Стригуль, В. П. Остапенко // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер. : Актуальні проблеми розвитку українського суспільства. - 2014. - № 37. - С. 116-120. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vcpiakc_2014_37_21.pdf
8.
Ісай О. В. 
Порівняльна характеристика систем обліку витрат при управлінні за функціями та за видами діяльності в стратегічному управлінському обліку [Електронний ресурс] / О. В. Ісай, В. В. Ходзицька // Незалежний аудитор. - 2014. - № 9. - С. 53-58. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Na_2014_9_8.pdf
9.
Бойко В. В. 
Планування та облік матеріальних витрат за видами діяльності підприємства [Електронний ресурс] / В. В. Бойко, О. Ю. Будинська // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Сер. : Економічні науки. - 2011. - Вип. 27(1). - С. 16-19. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Znpchdtu_2011_27(1)__6.pdf
10.
Цюцяк І. Л. 
Порядок оцінювання доходів і витрат та їх вплив на методику обліку власного капіталу, що отриманий в результаті ефективної діяльності суб`єктів господарювання [Електронний ресурс] / І. Л. Цюцяк // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Сер. : Економічні науки. - 2011. - Вип. 28(1). - С. 155-160. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Znpchdtu_2011_28(1)__37.pdf
11.
Юрченко О.А 
Роль і місце бухгалтерського обліку та контролю в системі управління витратами іншої операційної діяльності [Електронний ресурс] / О.А Юрченко // Бухгалтерський облік, аналіз та аудит. - 2014. - № 2. - С. 245-260. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/boaa_2014_2_26.pdf
12.
Панчук І. П. 
Гармонізація бухгалтерського та податкового обліку при формуванні звітної інформації про доходи та витрати фінансової діяльності підприємств [Електронний ресурс] / І. П. Панчук // Актуальні проблеми економіки. - 2015. - № 3. - С. 373-378. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ape_2015_3_47.pd


Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте на сайті НБ ХНУ БД Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету, розділ “Бухгалтерський облік та аудит”.

II


1.
657
Л26
Ластовецький, В.О. Виробничо-комерційний облік і внутрішньогосподарська (управлінська) звітність за центрами витрат і відповідальності [Текст] / В. О. Ластовецький. – Чернівці : Місто, 2003. – 156с.

2.
657
О-17
Облік і аудит у банках [Текст] : підручник /  за заг. ред. А.М. Герасимовича. – 2-ге вид. – К. : КНЕУ, 2006. – 536с. – [

3.
336.2
Б81
Бондаренко, Н.Д. Налоги, сборы и обязательные платежи в Украине [Текст] : справ.-практ. пособие / Н. Д. Бондаренко, Е. В. Хатунцева, М. В. Кавалерс. – Донецк : Сталкер, 1999. – 352с. –


4.
657
Ф59
Фінансовий облік [Текст] : навч. посіб. / В. К. Орлова, Л. А. Костецька, М. С. Орлів [та ін.] за ред.: В.К.Орловой, М.С. Орлів, С.В.Хоми. – К. : ЦУЛ, 2010. – 510с. –

5.
657
П38
Плиса, В.Й. Бухгалтерський облік [Текст] : навч. посіб. / В. Й. Плиса, З. П. Плиса. – К. : Каравела, 2010. – 480с. 

6.
657
П38
Плиса, В.Й. Бухгалтерський облік [Текст] : навч. посіб. / В. Й. Плиса, З. П. Плиса. – 2-ге вид. випр. й доп. – К. : Каравела, 2011. – 520с. –

7.


Панчук, І.П. Гармонізація бухгалтерського та податкового обліку при формуванні звітної інформації про доходи та витрати фінансової діяльності підприємств [Текст] / І. П. Панчук // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – №3. – С. 373-378.

8.


Миронова, О. Загальновиробничі витрати у фінансовій звітності [Текст] / О. Миронова // Баланс. – 2008. – №80. – С. 19-21.

9.


Лавроненко, І. Заняття № 16. Облік і відображення у звітності забезпечення майбутніх витрат і платежів [Текст] / І. Лавроненко // Баланс. – 2003. – №27. – С. 58-65.

10.


Бакун, Ю. Економічна доцільність використання рахунків класу 8 "Витрати за елементами" [Текст] / Ю. Бакун // Бухгалтерія. – 2001. – №10. – С. 47-50.

11.


Малишкін, О. Елементи витрат у фінансовій звітності [Текст] / О. Малишкін // Бухгалтерський облік і аудит. – 2002. – №3. – С. 16-18.

12.


Хомин, П. Облік витрат виробництва за журнально-ордерною формою має відповідати вимогам фінансової і внутрішньої звітності [Текст] / П. Хомин // Бухгалтерський облік і аудит. – 2003. – №6. – С.36-41.

13.


Янок, Д. Відображення витрат за податком на прибуток у звітності підприємства [Текст] / Д. Янок // Бухгалтерський облік і аудит. – 2003. – №6. – С.42-46.

14.


Городянська, Л. Облік доходів, витрат, фінансових результатів суб`єктів малого підприємництва та особливості фінансової звітності [Текст] / Л. Городянська // Бухгалтерський облік і аудит. – 2008. – №3. – С. 28-39.

15.


Озеран, А. Проблема узгодження стандартів (правил) бухгалтерського обліку і норм податкового кодексу у частині загальновиробничих витрат та їх відображення у фінансовій звітності [Текст] / А. Озеран // Бухгалтерський облік і аудит. – 2011. – №3. – С. 13-17.

16.


Безверхий, К. Непрямі витрати в контексті податкової та фінансової звітності: обліковий аспект узгодження показників [Текст] / К. Безверхий // Бухгалтерський облік і аудит. – 2011. – №6. – С. 23-33.

17.


Дуда, Т.Т. Аналітичний облік витрат і його роль у складанні звіту про фінансові результати [Текст] / Т. Т. Дуда, Л. Ю. Здихальська // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2002. – №2,Ч.1. – С. 107-109. – [Розглянуто формування та облік витрат виробництва і витрат діяльності з точки зору відображення їх у фінансовій звітності. Викладено практичні рекомендації щодо заповнення статей Звіту про фінансові результати із застосуванням різних варіантів обліку витрат на підставі аналітичної інформації.].

18.


Фадєєва, І.Г. Аналіз взаємозв`язків окремих елементів витрат підприємств і вибір раціонального критерію оптимальності процесу їх формування [Текст] / І. Г. Фадєєва // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №3,Т.3. – С. 149-157. – [Розглянуто залежності і виявлені напрямки зміни окремих елементів витрат підприємств як функцій керувальних дій і продуктивності. Вибрано раціональний критерій оптимальності процесу формування
витрат, що базується на аналізі ефективності використання ресурсів.].

19.


Гліненко, Л.К. Застосування функціонально-вартісного аналізу в процесі реструктурізації та реформування підприємств [Текст] / Л. К. Гліненко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2006. – №4,Т.3. – С. 39-43. – [Проаналізована існуюча технологія оцінки прийнятних витрат на елементи системи в функціонально- вартісному аналізі та можливості застосування методу під час реформування організаційних структур підприємств. Запропоновано удосконалити методику шляхом введення нового критерію функціональної доцільності витрат, перевагою якого є простота визначення надлишково витратних функцій у складних організаційно-управлінських системах.].

20.


Назарчук, Т.В. Матричні моделі розподілу накладних витрат за критерієм еквівалентного операційного потоку [Текст] / Т. В. Назарчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2006. – №4,Т.1. – С. 74-78. – [Стаття присвячена дослідженню проблеми розподілу накладних витрат. Доведено, що за допомогою еквівалентного операційного потоку стає можливим порівняння участі елементів системи управління у загальному виробничому потоці. Запропоновано матричні моделі розподілу, які дають можливість справедливого і об‘єктивного віднесення накладних витрат не тільки між визначеними видами продукції, а й окремими підрозділами і навіть окремими виконавцями.].

21.


Шеремета, О.В. Планування управлінських витрат [Текст] / О. В. Шеремета // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – №3,Т.1. – С. 141-144. – [Стаття присвячена дослідженню витрат підприємства, що направлено на забезпечення точності їх планового розрахунку при формуванні бюджетів витрат. В статті розглянуто планування витрат підприємства на основі поділу витрат за економічними елементами. Проаналізовано інші операційні витрати підприємства, здійснено їх групування на організаційні, управлінські та поточні. У відповідності до цієї класифікації визначено норми витрат, встановлені податковим законодавством у складі управлінських витрат підприємства.].

22.


Юзва, Р.П. Теоретичні аспекти управління витратами [Текст] / Р. П. Юзва // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – №6,Т.1. – С. 244-248. – [У статті висвітлюється роль обліку витрат в підвищенні ефективності виробництва та досліджуються завдання, елементи, принципи та функції управління ними.].

23.


Попович, В.І. Особливості класифікації витрат у туристичній діяльності [Текст] / В. І. Попович // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2005. – №4,Ч.2,Т.2. – С. 18-22. – [У статті розглянуто класифікацію витрат туристичного підприємства за різними класифікаційними ознаками: за складом та видами витрат, за статтями калькуляції й економічними елементами, за місцем виникнення і по відношенню до повної собівартості реалізованої турпродукції, за роллю, виконуваною у процесі формування турпродукту і цільовим призначенням, за способом включення у собівартість турпродукту, за відношенням до обсягу діяльності, залежно від часу виникнення витрат і віднесення на собівартість турів, за доцільністю здійснення витрат та інші.].

24.


Горицька, Н. Бухгалтерський облік і відображення у фінансовій звітності витрат відповідно до П(С)БО 16 "Витрати" [Текст] / Н. Горицька // Дебет-Кредит. – 2000. – №11. – С. 20-37.

25.


Краснов, П. Основи бухгалтерського обліку. Витрати за елементами [Текст] / П. Краснов // Дебет-Кредит. Школа бухгалтераДебет-Кредит. Школа бухгалтера. – 2003. – №48. – С. 3-6.

26.


Лахтіонова, Л.А. Поняття категорії "витрати" відповідно до національних стандартів бухгалтерського обліку і міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності [Текст] / Л. А. Лахтіонова // Фінанси України. – 2006. – №8. – С. 68-74.


1.http://nbuv.gov.ua/j-pdf/med_2014_1(1)__22.pdf
2.http://nbuv.gov.ua/j-pdf/sre_2013_4_60.pdf