Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Буду дуже вдячний якщо ви зробите мені список літератури до курсової тема якої є наступною - Сучасні шляхи формування доходів та прибутків підприємства. Наперед дуже дякую.
1.


Підгірна, В.С. Фінансовий механізм забезпечення прибуткової діяльності підприємства [Текст] / В. С. Підгірна // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №1. – С. 7-12.
2.


Подать, В.М. Використання індексного методу щодо збільшення прибутку при сукупному впливу натурального обсягу продажу і ціни [Текст] / В. М. Подать // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №2,Т.3. – С. 58-61.
3.


Чебан, Т.М. Оцінка ефективності системи управління доходами підприємства як перспективний напрямок розвитку аудиту [Текст] / Т. М. Чебан // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – №1. – С. 145-148. 
].

4.


Шаховалова, Є.О. Фінансові методи збільшення прибутку [Текст] / Є. О. Шаховалова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – №2,Т.2. – С. 128-133.

5.


Щука, В.Г. Обгрунтування вибору факторів, які чинять вплив на чистий прибуток енергопостачального підприємства пат "Хмельницькобленерго" для його моделювання [Текст] / В. Г. Щука, Я. І. Щипанова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. – №1. – С. 105-108. 
6.


Орлов, О.А. Планирование цен, затрат и прибыли в условиях единичного производства [Текст] / О. А. Орлов // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. – №2,Т.2. – С. 7-11.
7.


Мазарчук, А.Ю. Моделювання прибутку виробничого підприємства на прикладі державного підприємства «Новатор» [Текст] / А. Ю. Мазарчук, Г. С. Більовська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – №5,Т.1. – С. 256-260. 
8.


Дзюба, О.М. Узагальнення інформації про формування та використання прибутку підприємства у звітності [Текст] / О. М. Дзюба // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – №6,Т.1. – С. 102-105.
9.


Подать, В.М. Використання системи важелів щодо прогнозу прибутку для підприємств з асортиментом продукції [Текст] / В. М. Подать // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №6,Т.2. – С. 17-22
10.


Томчук, О.Ю. Сутність та принципи визнання доходів підприємств готельної індустрії [Текст] / О. Ю. Томчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №2,Т.2. – С. 69-70. 
11.


Чалий, І. Визнання доходу: новий МСФЗ 15 [Текст] / І. Чалий // Все про бухгалтерський облік. – 2014. – №101. – С. 20-22.
12.


Харламова, О. Трансформація: акценти щодо об`єктів обліку [Текст] / О. Харламова // Все про бухгалтерський облікВсе про бухгалтерський облік. – 2014. – №56-57. – С. 14-23.
13.


Шмиголь, Н. Аналіз методів формування доходів підприємства в ринковій економіці [Текст] / Н. Шмиголь // Економіка та підприємництвоДержава та регіони. – 2010. – №2. – С. 233-236.
14.


Исмаилов, Н.М. Значение организации учета и анализа финансовых результатов в укреплении и наращивании экономического потенциала компаний [Текст] / Н. М. Исмаилов // Економіка @ держава. – 2013. – №10. – С. 49-54.
15.


Нагайчук, В.В. Вплив якості прибутку підприємства на ефективність його функціонування [Текст] / В. В. Нагайчук // Економіка розвитку. – 2013. – №1. – С. 73-77.
16.


Колумбет, О. Економічна сутність і роль доходів основної діяльності підприємства [Текст] / О. Колумбет // Економіка. Фінанси. Право. – 2012. – №7. – С. 3-7.
17.


Олсон, М.С. Когда прекращается рост [Текст] / М. С. Олсон, Д. Бевер, С. Верри // Компаньон.Стратегии. – 2008. – №4. – С. 17-28. – [Причины прекращения роста доходов компании].
18.
63
Н34
Дулябa, Н.І. Дослідження сутності прибутку підприємства в різноманітних концепціях його формування [Текст] / Н. І. Дулябa, Л. В. Миник // Науковий вісник НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.1. – С. 229-233.
19.
63
Н34
Васильців, Т.Г. Прибуток підприємства: особливості його формування та використання у ринкових умовах [Текст] / Т. Г. Васильців, М. В. Марчишак // Науковий вісник НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.2. – С. 152-156.
20.
338(477)
П78
Уряди, Т. Прибутковість підприємства та шляхи її підвищення на прикладі ТОВ "Полімермаш " [Текст] / Т. Уряди, Н. Скриннік // Проблеми розвитку соціально-економічних систем в контексті глобалізаційних викликів. – 2010. – Т.3. – С. 124-128.
21.
338(477)
П78
Хитра, К. Трактування та визнання поняття "прибуток підприємства" у сучасних умовах [Текст] / К. Хитра, Н. Хрущ // Проблеми розвитку соціально-економічних систем в контексті глобалізаційних викликів. – 2010. – Т.2. – С. 193-196.
22.


Мельник, В.М. Еволюція поглядів на дохід і прибуток підприємства як потенційні об`єкти оподаткування [Текст] / В. М. Мельник, О. Д. Борзенкова // Фінанси України. – 2011. – №10. – С. 32-43.
23.


Лондар, С.Л. Середньострокове прогнозування доходів бюджету: надходження податку на прибуток підприємств [Текст] / С. Л. Лондар, Л. О. Мельникова // Фінанси України. – 2012. – №1. – С. 28-40.
24.


Терещенко, О.О. Концептуальні підходи до визначення залишкового прибутку підприємства [Текст] / О. О. Терещенко, Т. Ю. Макаренко // Фінанси України. – 2015. – №10. – С. 104-115.
25.


Яценко В. М. 
Чистий дохід та прибуток підприємства: тлумачення, формування та розподіл [Електронний ресурс] / В. М. Яценко // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Сер. : Економічні науки. - 2012. - Вип. 30(1). - С. 12-15. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Znpchdtu_2012_30(1)__5.pdf
26.

Мардус Н. Ю. 
Особливості формування і використання прибутку підприємства [Електронний ресурс] / Н. Ю. Мардус, Ю. М. Товт // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Серія : Технічний прогрес та ефективність виробництва. - 2014. - № 64. - С. 16-19. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vcpitp_2014_64_6.pdf
27.

Дулябa Н. І. 
Дослідження сутності прибутку підприємства в різноманітних концепціях його формування [Електронний ресурс] / Н. І. Дулябa, Л. В. Миник // Науковий вісник НЛТУ України. - 2012. - Вип. 22.1. - С. 229-234. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/nvnltu_2012_22.1_43.pdf
28.

Ткаченко Т. П. 
Організаційно-економічний механізм забезпечення прибутковості підприємства [Електронний ресурс] / Т. П. Ткаченко // Економічний вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". - 2014. - № 11. - С. 192-197. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/evntukpi_2014_11_32.pdf
29.

Дуляба Н. І. 
Значення прибутку підприємства в сучасних умовах господарювання [Електронний ресурс] / Н. І. Дуляба, С. О. Корнілов // Науковий вісник НЛТУ України. - 2012. - Вип. 22.12. - С. 238-242. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/nvnltu_2012_22.12_46.pdf

30.

ВС57197 Костирко, Л. А.
Фінансовий механізм забезпечення прибутковості підприємств: проблеми, інструменти, перспективи [Текст] : монографія / Костирко Л. А., Чернодубова Е. В. ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. - Луганськ : Ноулідж, 2013. - 179 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 151-164. - 500 экз. - ISBN 978-617-579-688-7
31.ВА790538
Теорія і практика визначення оподатковуваного прибутку підприємств в Україні: обліковий аспект [Текст] : монографія / [Павлова І. М. та ін. ; за заг. ред. О. М. Смірнової] ; Держ. фіскал. служба України, Нац. ун-т Держ. податк. служби України, НДІ фінанс. права. - Київ : Алерта, 2014. - 498 с. : рис., табл. - Дод. тит. арк. англ. - Бібліогр.: с. 206-221. - 150 экз. - ISBN 978-617-566-319-6
32.

Радимо звертатись до електронних ресурсів інших бібліотек. Наприклад на сайт Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського за адресою http://www.nbuv.gov.ua/ ( БД «Система каталогів і картотек», «Електронний фонд», «Наукова періодика України»)!!!!