Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня. Допоможіть з літературою для статті в фаховий журнал на тему: "Корпоративна культура як чинник успішності компанії"
>>> Дякую
1.
334.7
С72
Спивак, В.А. Корпоративная культура [Текст] / В. А. Спивак. – СПб. : Питер, 2001. – 352с. : ил. – (Теория и практика менеджмента).

2.
334.7
К68
Корпоративна культура [Текст] : навч. посіб. / Г. М. Захарчин, Н. П. Любомудрова, Р. О. Винничук, Н. В. Смолінська під ред. Г.М. Захарчин. – Львів : Новий світ-2000, 2011. – 342с. – (Вища освіта в Україні). 
3.


Бєлікова, А. Корпоративна культура як чинник підвищення якості роботи транспортної компанії [Текст] / А. Бєлікова, М. Мішанкова // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №9. – С. 163-170.

4.


Галло, П. Моделювання типології корпоративної культури з урахуванням організаційної структури [Текст] : [опитування щодо корпоративних культур було проведено на машинобудівних підприємствах Східної Словаччини] / П. Галло, Я. Гонос // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №12. – С. 304-310.

5.


Синицька, О.І. Вплив корпоративної культури на ефективність системи управління персоналом підприємства [Текст] / О. І. Синицька, С. В. Стрехова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №4,Т.2. – С. 82-85.

6.


Жаворонкова, Г.В. Корпоративна культура як інструмент ефективного управління персоналом [Текст] / Г. В. Жаворонкова, Т. Н. Шкода // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №3,Т.3. – С. 179-183.

7.


Кравченко, В.О. Корпоративна культура як стратегічна конкурентна перевага підприємства [Текст] / В. О. Кравченко, В. Г. Никифоренко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №3,Т.1. – С. 124-127.

8.


Харун, О.А. Вплив корпоративної культури на розвиток підприємства [Текст] / О. А. Харун, Л. М. Бойчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №4,Т.2. – С. 123-126.

9.


Бабчинська, О.І. Інвестиції в корпоративну культуру організації [Текст] / О. І. Бабчинська // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №4. – С. 16-17.

10.


Ушакова, Д. Корпоративная культура как инструмент тонкого управления [Текст] / Д. Ушакова, А. Славянская // Менеджмент и менеджер. – 2006. – №4. – С. 27-29.

11.
001
Н34
Скидоненко, Н.В. Роль корпоративної культури в управлінні підприємством [Текст] / Н. В. Скидоненко // Наука и образование. – 2013. – С. 133-138.

12.


Корпоративна культура як складова успішного підприємництва [Текст] / А. Кривонос, М. Білокур, О. Шевченко, О. Ляшенко // Персонал. – 2012. – №6. – С. 36-43.

13.
338(477)
П78
Ковальчук, Ю. Вплив корпоративної культури на ефективність діяльності підприємства [Текст] / Ю. Ковальчук, Л. Лазаренко // Проблеми розвитку соціально-економічних систем в контексті глобалізаційних викликів. – 2010. – Т.2. – С. 114-116.

14.


Штайльманн, К. Успех в предпринимательстве зависит от личности руководителя [Текст] / К. Штайльманн // Проблемы теории и практики управления. – 2003. – №4. – С.99-101.

15.


Наровецкая, Т. Роль корпоративной культуры в быстрорастущей компании [Текст] / Т. Наровецкая, Т. Пашкина // Управление персоналом ( укр.). – 2007. – №8. – С. 34-36.

16.


Богуш, Л. Потенциал и угрозы корпоративной культуры [Текст] / Л. Богуш // Управление персоналом ( укр.). – 2011. – №11. – С. 57-62.

17.


Плахова, Е. Диагностика и изменение корпоративной культуры [Текст] / Е. Плахова // Управление персоналом ( укр.). – 2015. – №1. – С. 47-50.

18.


Головань, Н. Роль лидеров в формировании корпоративной культуры [Текст] / Н. Головань, О. Савкина // Управление персоналом ( укр.). – 2012. – №12. – С. 26-29.

19.

Еремеева, Н. Основы корпоративной философии [Текст] / Н. Еремеева // Управление персоналом ( укр.). – 2012. – №12. – С. 31-32.
20.

Мілаш І. В. 
Корпоративна культура як основний чинник успішного розвитку фірми / І. В. Мілаш, М. В. Черкашина // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. - 2012. - Вип. 1(1). - С. 345-352. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/esprstp_2012_1(1)__51.pdf
21.Кузнецов А.А Корпоративная или организационная культура как объект менеджмента? / Основы экономики, управления и права, № 4 (16) / 2014 [Електронне джерело]/Режим доступу: http://cyberleninka.ru/article/n/korporativnaya-ili-organizatsionnaya-kultura-kak-obekt-menedzhmenta — Назва з екрану.
22.

Чопсієв Г.А Складові корпоративної культури підприємства/ Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 28-29 березня 2014 року) [Електронне джерело]/Режим доступу: http://www.lef.lviv.ua/files/archive/2014/03_2_2014.pdf#page=29 — Назва з екрану
23.

Максюта В. В. 
Корпоративна культура як основа підвищення продуктивності праці на підприємствах роздрібної торгівлі / В. В. Максюта // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Сер. : Економічні науки. - 2013. - № 6. - С. 56-60. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nvpusk_2013_6_12.pdf
24.

Тарасова О. В. 
Корпоративна культура як інструмент ефективного менеджменту підприємства / О. В. Тарасова, С. С. Марінова // Економіка харчової промисловості. - 2013. - № 3. - С. 28-32. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/echp_2013_3_8.pdf
25.

Химич І. 
Корпоративна культура – чинник фінансової стабільності підприємств у сучасних економічних умовах / І. Химич // Галицький економічний вісник. - 2012. - № 4. - С. 147-156. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/gev_2012_4_22.pdf
26.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Корпоративна культура.....”
27.

Радимо звертатись до електронних ресурсів інших бібліотек. Наприклад на сайт Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського за адресою http://www.nbuv.gov.ua/ ( БД «Система каталогів і картотек», «Електронний фонд», «Наукова періодика України»)!!!!