Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня, підкажіть будь ласка літературу для наукової статті "Вплив батареек на навколишнє ссередовтще"

1.
628
М80
Аналіз політики передових країн світу у сфері поводження з твердими побутовими відходами та перспективи застосування напрацьованої стратегії для України [Текст] / О. Р. Попович, Ю. Й. Ятчишин, Г. З. Кіндій, М. В. Леськів // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2010. – №7(667). – С. 294-298.

2.
504
З-33
Бондаренко, Б. Проект концепції державної цільової науково-технічної програми "утилізація твердих побутових відходів і знешкодження небезпечних відходів" : запрошення до обговорення [Текст] / Б. Бондаренко, В. Жовтянський // Енергозбереження Поділля. – 2011. – №2. – С. 3-8.

3.
504
З-33
Буряк, Н.Б. Проблеми збирання, транспортування та утилізації твердих побутових відходів в Україні [Текст] / Н. Б. Буряк, С. В. Лукаш // Науковий вісник НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.5. – С. 82-89.

4.


Дмитриков, В.П. Реагентная утилизация отработанных железо-никелевых аккумуляторов. 1. Основные этапы и процессы переработки [Текст] / В. П. Дмитриков, А. В. Проценко // Энерготехнологии и ресурсосбережение. – 2009. – №5. – С. 62-64.

5.
504
С91
Дмитриков, В.П. Реагентная утилизация отработанных железо-никелевых аккумуляторов. 2. Схема утилизации и переработки аккумуляторов [Текст] / В. П. Дмитриков, А. В. Проценко // Энерготехнологии и ресурсосбережение. – 2010. – №2. – С. 65-67.

6.
504
З-91
ЕКО-Хмельницький. Екологічні проблеми відходів [Текст] : міський екологічний бюлетень. Т. 2 /  відпов. за вип.: Т. Дзюблюк, П. Гавриляк, Л. Кухар. – Хмельницький, 2002. – 80с.

7.
504
Т38
Запольський, А.К. Основи екології [Текст] : підручник / А. К. Запольський, А. І. Салюк за ред. К.М. Ситника. – 3-тє вид., стер. – К. : Вища школа, 2005. – 382с : іл. – [ Викладено основні теоретичні положення загальної екології. Розглянуто аспекти прикладної екології з охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів та екологічної безпеки. Особливу увагу приділено раціональному використанню сировини, тепло-і енергоресурсів, води, атмосферного повітря, а також безвідходних і маловід-ходних технологій у виробництві. Висвітлено загальні принципи екологізації виробництва та екологічного менеджменту. Наведено відомості про сучасну організацію та правову систему управління екологічною безпекою довкілля, державну програму охорони навколишнього природного середовища, використання природних ресурсів та екологічну безпеку. Окремі розділи присвячено екології міських екосистем, радіаційній екології, екологічним проблемам космосу, військово-промислового комплексу.
Для студентів техніко-технологічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Затверджено МОН України].

8.
658.567
Р15
Запольський, А.К. Основи екології [Текст] : підручник / А. К. Запольський, А. І. Салюк за ред. К.М. Ситника. – К. : Вища школа, 2003. – 358с : іл. – [ Викладено основні теоретичні положення загальної екології. Розглянуто аспекти прикладної екології з охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів та екологічної безпеки. Особливу увагу приділено раціональному використанню сировини, тепло-і енергоресурсів, води, атмосферного повітря, а також безвідходних і маловід-ходних технологій у виробництві. Висвітлено загальні принципи екологізації виробництва та екологічного менеджменту. Наведено відомості про сучасну організацію та правову систему управління екологічною безпекою довкілля, державну програму охорони навколишнього природного середовища, використання природних ресурсів та екологічну безпеку. Окремі розділи присвячено екології міських екосистем, радіаційній екології, екологічним проблемам космосу, військово-промислового комплексу.
Для студентів техніко-технологічних спеціальностей вищих навчальних закладів.
].

9.
504
К49
Зубик, С.В. Техноекологія. Джерела забруднення і захист навколишнього середовища [Текст] : навч. посіб. / С. В. Зубик. – Львів : Оріана-Нова, 2007. – 400с.

10.
504
Т38
Исаева, Н.В. Проблемы и перспективы электрохимической переработки свинцово-кислотных аккумуляторов (Обзор) [Текст] / Н. В. Исаева, А. И. Сердюк // Экотехнологии и ресурсосбережение. – 2005. – №5. – С. 48-54. – [перспективность применения экологически и экономически выгодных новых методов утилизации отработанных свинцово-кислотных аккумуляторов ].

11.


Клименко, М.О. Екологічне обґрунтування необхідності рециклінгу відпрацьованих побутових батарейок [Текст] / М. О. Клименко, А. М. Прищепа, О. О. Бєдункова // Екологічний вісник. – 2014. – №5. – С. 23-24.

12.


Клименко, М.О. Техноекологія [Текст] : навч. посіб. / М. О. Клименко, І. І. Залеський. – Одеса : Академія, 2011. – 256с. – (Альма-матер). – [Техноекологія досліджує широкий спектр прикладних проблем, спричинених антропогенним навантаженням на екосистеми, довкілля загалом, доповнюючи курси основ екології, екології людини, екології рослин, гідроекології. У її предметному полі зосереджені знання, на яких ґрунтуються експертне екологічне оцінювання промислових проектів і виробничих процесів, нормативи шкідливого впливу на довкілля в різних сферах господарювання, санітарно-гігієнічні та екологічні вимоги, стандарти влаштування полігонів твердих побутових і промислових відходів. Усе це систематизовано і детально розкрито у пропонованому навчальному посібнику, зміст якого допоможе студентам розширити і поглибити свої екологічні знання, здійснювати різноманітні технологічні розрахунки, прогнозувати та оцінювати негативний вплив техногенних джерел на довкілля, орієнтуватися на екозбе-рігальні технології.
Адресовано студентам вищих навчальних закладів. Прислужиться організаторам виробництва, фахівцям із екологічного аудиту, екологічної експертизи, учасникам природоохоронної діяльності.

Рекомендовано МОН України].

13.


Койнова, І.Б. Проблеми поводження з побутовими електричними та електронними відходами у м. Львові [Текст] / І. Б. Койнова, І. М. Рожко // Екологічний вісник. – 2013. – №5. – С. 7-9.

14.


Мороз, О.В. Економічні аспекти вирішення екологічних проблем утилізації твердих побутових відходів [Текст] : монографія / О. В. Мороз, А. О. Свентух, О. Т. Свентух. – Вінниця : УНІВЕРСУМ, 2003. – 110с.

15.


Мороз, О.В. (Мороз, А.О.. Леонтьєва О.В.) Еколого-економічні проблеми утилізації твердих побутових відходів [Текст] / О. В. Мороз, А. О. Свентух // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2004. – №3. – С.27-33.

16.


Немировский, И.А. Переработка ТБО : проблемы и достоинства (Часть2) [Текст] / И. А. Немировский // Энергосбережение. Энегретика. Энергоаудит. – 2011. – №8. – С. 31-37. – [(Часть1 опубликована в №6/2011г.)].

17.


Онищенко, В.О. Екологоорієнтований розвиток України: проблеми та перспективи [Текст] / В. О. Онищенко, І. А. Брижань, В. Я. Чевганова // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №5. – С. 261-270.

18.


Павлович, В.П. Реализация программы информирования населения в рамках общественной природоохранной акции "Батарейкам - утилизация!" [Текст] / В. П. Павлович // Екологічний вісник. – 2013. – №5. – С. 30.

19.


Петрук, М. Вирішення проблем утилізації твердих побутових відходів та продуктів їх спалювання [Текст] / М. Петрук // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2011. – №10(700). – С. 275-278.

20.


Попович, В.В. Поводження із небезпечними побутовими відходами та особливості їх депонування на сміттєзвалищах [Текст] / В. В. Попович, А. М. Перепелиця, А. Є. Квічка // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.13. – С. 155-160.

21.


Радовенчик, В.М. Тверді відходи : збір, переробка, складення [Текст] : навч. посіб. / В. М. Радовенчик, М. Д. Гомеля. – К. : Кондор, 2010. – 552с. – [Навчальний посібник складається з трьох частин.
Перша частина присвячена проблемам класифікації твердих відходів та основним процесам і апаратам, що використовуються в технологіях їх знешкодження та утилізації. Викладені сучасні технологічні процеси переробки твердих відходів, котрі сьогодні вважаються досить перспективними та ефективними.
Друга частина присвячена проблемам поводження з твердими промисловими відходами. Розглянуто тверді відходи, що утворюються в основних галузях народного господарства, проаналізовано існуючі проблеми та методи їх вирішення. Наведено основні напрямки використання та способи захоронения твердих промислових відходів.
Третя частина включає основні проблеми утворення, накопичення, збору, переробки та захоронения твердих побутових відходів. Наведено основні способи збору твердих побутових відходів, їх транспортування та захоронения. Розглянуто останні нормативні документи України, котрі регламентують створення та реконструкцію полігонів твердих побутових відходів. Описані існуючі та перспективні технології знешкодження твердих побутових відходів, їх переваги та недоліки.
Наведено широкий перелік літературних джерел, сайтів в Інтернеті та нормативних документів України в галузі поводження з твердими відходами.
Призначений для студентів вищих навчальних закладів спеціальності „Екологія та охорона навколишнього середовища", спеціалістам-екологам, фахівцям комунальної сфери, працівникам адміністрацій різних рівнів.


Рекомендовано МОН України
].

22.


Руденко, Б. Цена цивилизации [Текст] / Б. Руденко // Наука и жизнь. – 2004. – №7. – С. 32-36. – [Бытовые и производственные отходы].

23.


Свояк, Н.І. Проблеми поводження з побутовими відходами [Текст] / Н. І. Свояк, Н. М. Фоміна // Екологічний вісник. – 2012. – №6. – С. 14-15.

24.


Сухарев, С.М. Техноекологія та охорона навколишнього середовища [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / С. М. Сухарев, С. Ю. Чундак, О. Ю. Сухарева. – Львів : "Новий світ-2000", 2004.

25.
63
Н34
Сухарев, С.М. Техноекологія та охорона навколишнього середовища [Текст] : навч. посіб. / С. М. Сухарев, С. Ю. Чундак, О. Ю. Сухарева. – 2-ге вид., стер. – Львів : Новий Світ-2000, 2005. – 256с. – [Рекомендовано МОН України].

26.
63
Н34
Техноекологія [Текст] : підручник / М. С. Мальований, В. М. Боголюбов, Т. П. Шаніна [та ін.] за ред. М.С. Мальованого. – Херсон : Олді-Плюс, 2014. – 616 с. – [У підручнику викладено теоретичні основи техноекології, показано місце дисципліни в блоці нормативних дисциплін підготовки фахівців напряму "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування". Підручник містить характеристику основних галузей виробничої діяльності та необхідних для цієї діяльності природних ресурсів, інформацію щодо негативного впливу антропогенної діяльності на довкілля та заходи зі зниження ріння цього впливу чи його попередження, приводиться інформація щодо перспективності впровадження альтернативних скологобезпечних технологій. Видання дасть можливість студентам ширше та глибше опанувати технологічно-виробничу інформацію для вивчення таких дисциплін екологічного спрямування, як «Моніторинг довкілля», «Нормування антропогенного навантаження на навколишнє: середовище», «Екологічна безпека», «Моделювання ті прогнозування стану довкілля», «Організація та управління в природоохоронній діяльності» та ін.
Підручник може бути корисним також студентам Інших спеціальностей для вивчення нормативної дисципліни «Екологія» і для нсіх, хто вивчає проблеми, пов`язані з впливом виробничої діяльності людини на стан навколишнього середовища.
].

27.


Топольний, Ф.П. Шляхи розв`язання проблеми збирання твердих побутових відходів [Текст] / Ф. П. Топольний, О. Ф. Гелевера // Екологічний вісник. – 2009. – №4. – С. 18.

28.


Утилизация отработавшей бытовой техники и электроники [Текст] // Діловий вісник. – 2007. – №5. – С. 7.

29.


Федоренко, О.В. Глобальні проблеми утилізації відходів електричного та електронного устаткування та шляхи їх вирішення [Текст] / О. В. Федоренко, Н. М. Соколепко // Економіка @ держава. – 2014. – №12. – С. 88-92.

30.


Яворський, В.Т. Утилізація цінних компонентів із відпрацьованих малих джерел електричного струму [Текст] / В. Т. Яворський, Г. І. Зозуля, Р. Л. Буклів // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2014. – №17(787). – С. 117-121.

31. Про шкідливий вплив батарейок на довкілля //
http://pryingul.inf.ua/articles_archives/educational_articles/pro-shkidliviy-vpliv-batareyok-na-dovk/
32. Прихована загроза маленької батарейки // http://college.tim.ua/upload/conf_may_12/tsybenko.pdf
33. Обережно, батарейка-вбивця! // http://gk-press.if.ua/x8922/


Радимо звертатись до електронних ресурсів інших бібліотек. Наприклад на сайт Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського за адресою http://www.nbuv.gov.ua/ ( БД «Система каталогів і картотек», «Електронний фонд», «Наукова періодика України»)

1. Башевая Т. С.
Определение экологических критериев риска при обращении с сернокислыми отходами аккумуляторных батарей [Електронний ресурс] / Т. С. Башевая // Проблеми екології. - 2013. - № 1. - С. 35-42. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pe_2013_1_7
Рассмотрена оценка риска негативного воздействия на окружающую среду сернокислых отходов аккумуляторных батарей. Предложена формула для расчета величины риска, адаптированная для оценки опасности причиняемой жидкими отходами свинцово-кислотных аккумуляторов. Определены величины риска и ущерба, который наносит данный вид отходов, в зависимости от форм собственности автотранспортных средств, способов обращения с отходами, типа почв подвергаемого экодеструктивному воздействию и др.
Попередній перегляд: Завантажити - 321.304 Kb Зміст випуска Реферативна БД [Google Scholar] Цитування


Додатково радимо Вам звернутись до Навігатора Інтернет-ресурсів за профілем університету на сайті НБ ХНУ- розділ “Екологія” (http://lib.khnu.km.ua/inf_res/res_internet/navigator_SHV.php#3)