Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго вечора. Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу на тему `Взаємозв’язок стратегії розвитку персоналу та стратегії управління організації` (предмет - управління розвитком персоналу).Дякую!
1.
331.108
Ж91
Журавльова, І.В. Управління людським капіталом підприємства [Текст] / І. В. Журавльова, А. В. Кудлай. – Х. : ХНЕУ, 2004. – 284с. –

2.
65
Р49
Ривкіна, О.Л. Організація управління реалізацією стратегії підприємства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н. / О. Л. Ривкіна. – Луганськ : Східноукраїнський національний університет, 2006. – 19с.

3.
005
С83
Стратегічне управління організаційними перетвореннями на промислових підприємствах [Текст] / В. С. Пономаренко, А. М. Золотарьов, О. М. Ястремська, І. М. Волик. – Х. : ХНЕУ, 2005. – 452с. –

4.
65
C89
Сучасні концептуальні стратегії та технології управління організаційними структурами підприємств та їх об`єднань : звіт про НДР у 2-х ч. Ч. 1 /  кер. НДР М.П. Войнаренко. – Хмельницький : ХНУ, 2008. – 378с.

5.
65
C89
Сучасні концептуальні стратегії та технології управління організаційними структурами підприємств та їх об`єднань : звіт про НДР у 2-х ч. Ч. 2 /  кер. НДР М.П. Войнаренко. – Хмельницький : ХНУ, 2008. – 392c.

6.
005
Р31
Ребрик, С. Уроки Тома Питерса и других гуру бизнеса [Електронний ресурс] / С. Ребрик. – М. : Изд-во "ЭКСМО", 2005. – 110с. – [Стратегический менеджмент].

7.
005
Р31
Ребрик, С. Тренинг профессиональных продаж [Електронний ресурс] / С. Ребрик. – М. : Изд-во "ЭКСМО". – 112с.

8.
159.9
М19
Малхазов, О.Р. Психологія праці [Текст] : навч. посіб. / О. Р. Малхазов. – К. : ЦУЛ, 2010. – 208с. – [ Існує електронна копія]. –

9.
658
П85
Прус, Л.Р. Управління потенціалом підприємства [Текст] : навч. посіб. / Л. Р. Прус. – Хмельницький : МРЦ ПВНЗ "УЕП", 2010. – 364с. – прийняттям ефективних рішень.

10.
331.5
Д69
Дороніна, М.С. Людські ресурси виробничої організації. Діагностика, розвиток [Текст] : монографія / М. С. Дороніна, К. В. Сатушеєва. – Х. : ХНЕУ, 2011. – 232с. –

11.
658
У67
Управління розвитком персоналу для підвищення результативності інноваційної діяльності підприємства : звіт про НДР (заключний) : 4-2009 ТС /  кер. Стадник В.В. ; викон.: Кабальська Б.В. – Хмельницький : ХНУ, 2010. – 59 с.

12.
331.108
Р85
Рульєв, В.А. Управління персоналом [Текст] : навч. посіб. / В. А. Рульєв, С. О. Гуткевич, Т. Л. Мостенська. – К. : Кондор, 2012. – 310с. –

13.
334.7
К68
Корпоративна культура [Текст] : навч. посіб. / Г. М. Захарчин, Н. П. Любомудрова, Р. О. Винничук, Н. В. Смолінська під ред. Г.М. Захарчин. – Львів : Новий світ-2000, 2011. – 342с. – (Вища освіта в Україні). 
14.


Дмитренко, Г.А. Стратегический менеджмент: целевое управление персоналом организаций [Електронний ресурс] : учеб. пособие / Г. А. Дмитренко. – 2-е изд., испр. – К. : МАУП, 2002. - Систем.вимоги: Adobe Reader/ Foxit Reader. - Режим доступу: доступний тільки для користувачів НБ ХНУ. – Загл. с экрана.

15.
331.108
Г12
Гавкалова, Н.Л. Управління витратами на персонал - основа ефективності менеджменту персоналу [Текст] : монографія / Н. Л. Гавкалова, А. С. Криворучко. – Х. : Вид-во ХНЕУ, 2012. – 232с. –

16.
331.108
М26
Маркова, Н.С. Розвиток персоналу [Текст] : навч. посіб. / Н. С. Маркова. – Х. : Вид-во ХНЕУ, 2012. – 256с. – [
].

17.
331.108
Я85
Ястремська, О.М. Оцінювання результатів діяльності управлінського персоналу : теоретичні та практичні аспекти [Текст] : монографія / О. М. Ястремська. – Х. : Вид-во ХНЕУ, 2012. – 196с. – [
18.
331.108
Н19
Назарова, Г.В. Розвиток та використання управлінського персоналу - стратегічний підхід [Текст] : монографія / Г. В. Назарова, С. Ю. Гончарова, О. О. Затєйщикова. – Х. : Вид-во ХНЕУ, 2012. – 216с. –

19.
331.108
Ш35
Швець, І.Б. Комплексна оцінка якості управління персоналом [Текст] : монографія / І. Б. Швець, Т. В. Коваленко. – Донецьк : ДВНЗ "ДонНТУ ", 2013. – 159с. –

20.


Ачкасова, О.В. Визначення пріоритетних напрямків формування освітньо-професійного потенціалу персоналу в сучасних умовах [Текст] / О. В. Ачкасова, І. В. Литовченко // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №12. – С. 222-228.

21.


Маркова, С.В. Управлінські підходи до формування системи менеджменту якості підприємства засобами розвитку персоналу та самоменеджменту [Текст] / С. В. Маркова, А. С. Чкан, О. М. Олійник // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №7. – С. 194-201.

22.


Подольчак, Н.Ю. Коучинг як мистецтво підвищення ефективної реалізації управлінського потенціалу підприємства [Текст] / Н. Ю. Подольчак, Л. М. Прокопишин-Рашкевич, В. Я. Карковська // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №8. – С. 147-153.

23.


Корнілова, О.В. Інтелектуальний капітал як вагомий ресурс економічного розвитку [Текст] / О. В. Корнілова, О. Ю. Кліменко // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №4. – С. 165-171.

24.


Шарко, М.В. Формирование политики наращивания интеллектуального потенциала [Текст] / М. В. Шарко, Ю. В. Панченко // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №6. – С. 30-41.

25.


Лукашик, Е. Електронне навчання як сучасний засіб корпоративних тренінгів [Текст] / Е. Лукашик, М. Скублевська-Пашковська // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №10. – С. 496-501.

26.


Бузько, І.Р. Формування методологічних основ розвитку персоналу [Текст] / І. Р. Бузько, Ю. Ю. Д`яченко // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №3. – С. 8-12.

27.


Жарінова, А.Г. Розвиток інтелектуальних здібностей персоналу як основа стратегічної орієнтації [Текст] / А. Г. Жарінова // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №6. – С. 38-46.

28.


Смолінська, О.Є. Стратегія організації та управління людськими ресурсами крізь призму організаційної культури [Текст] / О. Є. Смолінська // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – №6. – С. 107-114.

29.
331
А43
Пенцак, О.П. Актуальні проблеми підготовки персоналу підприємства [Текст] / О. П. Пенцак, О. О. Чернушкіна // Актуальні проблеми підвищення якості підготовки фахівців у галузі економіки в умовах сталого економічного розвитку України. – 2012. – С. 40-42.

30.


Сомов, Д. Системный подход в развитии концепции стратегического управления организацией [Текст] / Д. Сомов // Вісник економічної науки України. – 2008. – №2. – С. 146-148.

31.


Писак, В.Ю. Суть коучингу та його роль в роботі персоналу [Текст] / В. Ю. Писак // Вісник Кам`янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка. – 2014. – №9. – С. 323-327.

32.


Миколайчук, І. Коучинг у системі управління персоналом [Текст] / І. Миколайчук // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2015. – №4. – С. 50-67.

33.


Меренкова, В.І. Професійний розвиток персоналу і його вплив на результати діяльності підприємства [Текст] / В. І. Меренкова, В. І. Бокій // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2012. – №6. – С. 309-315.

34.


Захарчин, Г.М. Синтез інноваційного і традиційного в сучасній концепції управління персоналом підприємства [Текст] / Г. М. Захарчин // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2013. – №18(778). – С. 212-217.

35.


Павлов, В.І. Коучинг та наставництво у підприємницькій діяльності України [Текст] / В. І. Павлов, О. Ю. Кушнірук // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2012. – №7(727). – С. 276-280.

36.


Любченко, Н.Л. Коучинг як стиль управління підприємством [Текст] / Н. Л. Любченко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №2,Т.3. – С. 144-147.

37.


Гризовська, Л.О. Актуальні проблеми управління розвитком персоналу на вітчизняних підприємствах [Текст] / Л. О. Гризовська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №5,Т.2. – С. 192-196. – [В статті розглянуто проблему управління розвитком персоналу на вітчизняних підприємствах та запропоновано основні шляхи її вирішення.


38.


Сокирник, І.В. Управління реалізацією стратегії сучасної організації [Текст] / І. В. Сокирник // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №4,Т.2. – С. 112-118.

39.


Богатирьов, А.М. Стратегічне планування розвитку людських ресурсів компанії з використанням моделей компетенцій персоналу [Текст] / А. М. Богатирьов, К. М. Столярська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №5,Т.2. – С. 7-9.

40.


Жуковська, В.М. Оцінка управлінського персоналу в стратегії кадрового розвитку підприємства [Текст] / В. М. Жуковська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №3,Т.1. – С. 51-55.

41.


Сокирник, І.В. Реалізація процесу стратегічного управління в організаціях малого та середнього бізнесу [Текст] / І. В. Сокирник // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №3,Т.2. – С. 154-159.

42.


Коваль, Н.О. Формування безперервної професійної підготовки в контексті розвитку трудового потенціалу країни [Текст] / Н. О. Коваль // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №6,Т.1. – С. 37-39.

43.


Буковинська, М. Розвиток персоналу як вагомий аспект економічної безпеки [Текст] / М. Буковинська // Економіка АПКЕкономіка АПК. – 2012. – №12. – С. 125-130.

44.


Маркова, Н.С. Складові сталого розвитку персоналу в контексті його капіталізації [Текст] / Н. С. Маркова // Економіка розвитку. – 2015. – №1. – С. 87-92.

45.


Корчинський, І.О. Стратегія управління процесом професійного навчання кадрів на сільськогосподарських підприємствах [Текст] / І. О. Корчинський, Н. В. Мартинюк // Економіка розвитку. – 2015. – №2. – С. 52-61.

46.


Сичова, Н. Стратегія управління знаннями як запорука успіху організації [Текст] / Н. Сичова // Економіст. – 2006. – №12. – С. 48-50.

47.


Репіч, Т.А. Підвищення конкурентоспроможності підприємства шляхом удосконалення професійного розвитку персоналу [Текст] / Т. А. Репіч // Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – №1. – С. 47-50.

48.


Горнісевич, А. Стратегічна важливість врегулювання діяльності організації колективного управління [Текст] / А. Горнісевич // Інтелектуальна власність в Україні. – 2013. – №11. – С. 9-12.

49.


Подъем корпоративного образования [Текст] // Компаньон. – 2012. – №25-26. – С. 20-21.

50.


Ястреб, А. Разыскивается стратегия роста [Текст] / А. Ястреб // Компаньон. Стратегии. – 2011. – №4. – С. 49-51. – [Коучинг как стиль менеджмента].

51.


Мироненко, Ю.Д. Роль стратегического управления компанией в ее организационном развитии [Текст] / Ю. Д. Мироненко, А. К. Тереханов // Корпоративные системы. – 2004. – №5. – С.5-10.

52.


Архипова, Н.И. Совершенствование организационных структур управления как фактор стратегического развития вуза на современном этапе [Текст] / Н. И. Архипова // Менеджмент в России и за рубежом. – 2004. – №1. – С. 82-88.

53.


Кривонос, А. Коучинг - сучасна запорука вдалих справ [Текст] / А. Кривонос, М. Білокур, О. Савенко // Персонал. – 2014. – №2-3. – С. 66-72.

54.
338(477)
П78
Павлюбк, А. Теоретичні аспекти професійного розвитку персоналу [Текст] / А. Павлюбк, О. Чернушкіна // Проблеми розвитку соціально-економічних систем в контексті глобалізаційних викликів. – 2010. – Т.3. – С. 179-181.

55.


Петрова, І. Обгрунтування стратегічного підходу до управління людськими ресурсами організації [Текст] / І. Петрова // Україна: аспекти праці. – 2011. – №1. – С. 25-30.

56.


Грішнова, О. Розвиток персоналу як пріоритетний напрям реалізації соціальної відповідальності бізнесу [Текст] / О. Грішнова, І. Когут // Україна: аспекти праці. – 2012. – №8. – С. 10-15.

57.


Торо, Г. Стратегическое управление современной организацией [Текст] / Г. Торо // Управление персоналом. – 2004. – №14. – С. 39-46.

58.


Лапин, А.Н. Стратегическое управление современной организацией [Текст] / А. Н. Лапин // Управление персоналом. – 2004. – №16. – С. 70-73.

59.


Панасенко, С.В. Стратегический подход к управлению персоналом в некоммерческих организациях [Текст] / С. В. Панасенко // Управление персоналом. – 2006. – №15. – С. 62-64.

60.


Могильник, А. Системное развитие персонала [Текст] / А. Могильник // Управление персоналом ( укр.). – 2011. – №4. – С. 54. – [Определение понятия].

61.


Сударкин, А. Систематическое развитие подчиненных: ключи к успеху [Текст] / А. Сударкин // Управление персоналом ( укр.). – 2011. – №5. – С. 60-62.

62.


Волошин, О. Новые тенденции в оценке и развитии [Текст] / О. Волошин // Управление персоналом ( укр.). – 2012. – №8. – С. 33-35.

63.


Скрибка, Т. Развитие внутреннего потенциала сотрудников [Текст] / Т. Скрибка // Управление персоналом ( укр.). – 2012. – №8. – С. 56-57.

64.


Журавлева, В. Три кита развития топ-менеджмента [Текст] / В. Журавлева // Управление персоналом ( укр.). – 2012. – №5. – С. 52.

65.


Захарьина, М. Международный опыт сотрудников: новые возможности [Текст] / М. Захарьина // Управление персоналом ( укр.). – 2014. – №8. – С. 34-35.

66.


Савкина, О. От эффективности сотрудника к эффективности компании [Текст] / О. Савкина // Управление персоналом ( укр.). – 2014. – №8. – С. 58-61.

67.


Костров, М. Компас успеха: план развития для HR-а [Текст] / М. Костров // Управление персоналом ( укр.). – 2014. – №9-10. – С. 89-90.

68.


Колиснык, М. Выбор системы и модели корпоративного обучения [Текст] / М. Колиснык // Управление персоналом ( укр.). – 2015. – №3. – С. 44-46.

69.


Корпоративные alma mater [Текст] : [обучение персонала] // Управление персоналом ( укр.). – 2013. – №1. – С. 25-33.

70.


Дубчак, В. Как оценить потребность в обучении персонала? [Текст] / В. Дубчак // Управление персоналом ( укр.). – 2013. – №1. – С. 34-37.

71.


Гнутова, И. Корпоративный университет: курс на будущее [Текст] / И. Гнутова // Управление персоналом ( укр.). – 2013. – №1. – С. 38-40.

72.


Дидык, В. Корпоративный университет: больше, чем обучение [Текст] / В. Дидык, С. Капитула // Управление персоналом ( укр.). – 2013. – №1. – С. 66-68.

73.


Журавлева, В. Внедрение новых ценностей и компетенций в компании [Текст] / В. Журавлева // Управление персоналом ( укр.). – 2012. – №10. – С. 45.

74.


Ерофтеев, К. Персонал как капитал [Текст] : [инвестиции в человеческий капитал] / К. Ерофтеев // Управление персоналом ( укр.). – 2012. – №11. – С. 64-67.

75.


Гнутова, И. Обучение персонала - расходы или инвестиции? [Текст] / И. Гнутова // Управление персоналом ( укр.). – 2014. – №7. – С. 61-63.

Додатково радимо Вам звернутись до Навігатора Інтернет- ресурсів за профілем університету на сайті НБ ХНУ- розділ “ Економіка праці” (http://lib.khnu.km.ua/inf_res/res_internet/navigator_SHV.php)