Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго вечора. Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу на тему `Ступеневість професійно-технічної та вищої освіти, освітньо-професійна післядипломна підготовка` (предмет - управління розвитком персоналу).Дякую!
1.
378
З-12
Забезпечення наступності змісту освіти і навчання в системі ступеневої освіти [Текст] : зб. науково-метод. та наук. праць. За результатами всеукраїнської науково-методичної конференції 9-11 жовтня, 2003 р. /  голов. ред. М.Є. Скиба. – Хмельницький : ТУП, 2003. – 112с.

2.

Колос, К. Типологія компонентного складу комп`ютерно орієнтованого навчального середовища закладу післядипломної педагогічної освіти [Текст] / К. Колос // Вища освіта України. – 2014. – №4. – С. 35-44.
3.

Дудар, З. Проблеми і перспективи післядипломної освіти в Україні [Текст] / З. Дудар, І. Ревенчук // Вища школа. – 2009. – №5. – С. 111-119.
4.

Олійник, В.В. Удосконалення організаційно-економічного механізму державного регулювання післядипломної освіти у контексті стратегії сталого розвитку [Текст] / В. В. Олійник // Економіка @ держава. – 2014. – №7. – С. 110-114.
5.

Олійник, В.В. Методологічні засади удосконалення механізму державного управління післядипломною освітою [Текст] / В. В. Олійник // Економіка @ держава. – 2014. – №9. – С. 101-104.
6.

Григор, `.А. (Григор, `єва А.) Психолого-педагогічні засади оптимізації реалізації андрагогічного підходу в системі післядипломної освіти [Текст] / `. А. Григор // Професійне становлення особистості. – 2015. – №4. – С. 107-112.

7.

Проценко, Н.Д. Розвиток маркетингової компетентності керівників ПТНЗ у системі післядипломної освіти [Текст] / Н. Д. Проценко // Професійно-технічна освіта. – 2013. – №2. – С. 41-43.
8.
37
Д36
Державні стандарти професійної освіти: теорія і методика [Текст] : монографія / С. У. Гончаренко, Н. Г. Ничкало, В. Л. Пертенко [та ін.] за ред. Н.Г. Ничкало. – Хмельницький : ТУП, 2002. – 334с.

9.
378
О-64
Організація навчального процесу у вищих навчальних закладах [Текст] /  упоряд. О.В. Ситяшенко. – К. : Задруга, 2004. – 338с. – (Енциклопедія керівника навчального закладу).

10.
37
К59
Козак, А.Р. Технологічний ліцей: пошуки, становлення, знахідки [Текст] : інформ.-метод. посіб. / А. Р. Козак. – Ярмолинці : Шкільний світ, 2004. – 108с. 

11.
37
Т33
Теорія і методика професійної освіти [Текст] : навч. посіб. /  за ред. З.Н. Курлянд. – К. : Знання, 2012. – 390с. 


12.
37
П24
Педагог професійної школи [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 3 /  редкол.: Н.Г. Ничкало. І.А. Зязюн, О.І. Щербак. – К. : Науковий світ, 2002. – 299с. 


13.
37
О-72
Освітянські обрії: реалії та перспективи [Текст] : зб. наук. пр. №1. – К. : ІПТО, 2007. – 432с.


14.


Окулич-Казарин, В. Об унификации содержания первой ступени высшего образования [Текст] / В. Окулич-Казарин // Alma mater. – 2003. – №6. – С.13-14.

15.


Панасевич, Д. Ще раз про кваліфікації фахівців з вищою освітою [Текст] / Д. Панасевич // Вища школа. – 2014. – №3-4. – С. 38-50.

16.


Про стан реалізації ступеневої вищої освіти відповідно до Закону України "Про вищу освіту": Рішення колегії МОН УКраїни [Текст] // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. – 2004. – №9. – С.3-17.

17.


Язвінська, О. Ступенева освіта в Україні - відродження традицій [Текст] / О. Язвінська // Науковий світ. – 2006. – №8. – С. 2-4., 10-11. – [Реформа вищої освіти України - це відродження традицій і здобутки вітчизняної системи вищої школи, що складалися віками].

18.
37
П24
Дарманська, І.М. Ступеневість в системі професійної освіти майбутніх учителів [Текст] / І. М. Дарманська // Педагогіка і психологія в контексті гуманізації освіти. – 2007. – С. 23-25.

19.


Жидецький, Ю. Ступенева професійна освіта: методологічні засади поняття [Текст] / Ю. Жидецький // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2003. – №1. – С.24-34.

20.


Паржиницький, В. Дворівнева підготовка фахівців у професійному ліцеї [Текст] / В. Паржиницький // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2002. – №5. – С.118-124.

21.


Коцур, В. Ступенева освіта: теоретичні, організаційні та нормативні проблеми розвитку [Текст] / В. Коцур // Педагогічна газета. – 2003. – №5. – С.2. – [Ступенева освіта педагогів].

22.


Мельник, Л. Особливості ступеневої підготовки [Текст] / Л. Мельник // Професійно-технічна освіта. – 2003. – №2. – С.37-42.

23.


Белоновская, И.Д. Интегрированная система "колледж - вуз" [Текст] / И. Д. Белоновская, С. В. Вольнов // Профессиональное образование. – 2003. – №1. – С. 24-25.

24.


Новикова, Л. Тройственный союз: бакалавр, специалист, магистр [Текст] / Л. Новикова // Профессиональное образование. – 2008. – №8. – С. 46-47.

25.


Борисенко, І. Специфіка забезпечення наступності навчання в комплексі "ліцей-вищий навчальний заклад" [Текст] / І. Борисенко // Рідна школа. – 2003. – №1. – С.36-37. – [Ступенева освіта].

26.


Паламарчук, М. Становлення і розвиток навчального закладу нового типу , наукового комплексу "ПТУ - коледж - університет" [Текст] / М. Паламарчук // Рідна школа. – 2004. – №7-8. – С.45-46.

27.


Сиверин Ю. В. 
Теоретичні основи та принципи побудови інтегрованих навчальних планів у системі ступеневої професійної освіти / Ю. В. Сиверин // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. - 2014. - Вип. 38. - С. 128-132. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Sitimn_2014_38_28
28.

Малуш К. 
Використання прогресивних ідей досвіду країн Європейського союзу для розвитку ступеневої педагогічної освіти в Україні / К. Малуш // Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Сер : Педагогіка. - 2014. - № 2. - С. 50-54. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmdpu_2014_2_9
29.


Ковальчук О. М. 
Проблеми підготовки магістрів гуманітарних спеціальностей до інноваційної діяльності в умовах ступеневої освіти / О. М. Ковальчук // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. - 2013. - № 6. - С. 201-207. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_2013_6_27
30.

Кравченко Т. 
Особливості ступеневої професійної освіти із врахуванням вимог нових державних стандартів / Т. Кравченко // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету. - 2013. - Ч. 3. - С. 139-144. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpudpu_2013_3_22
31.

Хлапук М. 
Критерії та показники управління наступністю ступеневої вищої освіти / М. Хлапук, Ю. Хлапук // Нова педагогічна думка. - 2013. - № 1.1. - С. 232. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npd_2013_
32.

Філіпович Ю. 
Ступенева освіта – сучасний підхід до впровадження конкурентоспроможності на ринку праці / Ю. Філіпович, А. Філіпович // Нова педагогічна думка. - 2013. - № 1.1. - С. 149. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npd_2013_1_39
33.

Балдич Л. 
Досвід реалізації ступеневої освіти у контексті підготовки конкурентоспроможного фахівця у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації / Л. Балдич, І. Якимчук // Нова педагогічна думка. - 2013. - № 1.2. - С. 164-166. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npd_2013_1
34.


Міклуха О. 
Особливості вдосконалення ступеневої освіти в Україні / О. Міклуха // Нова педагогічна думка. - 2013. - № 1.1. - С. 98. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npd_2013_1_24
35.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Ступенева освіта.....”
36.

Додатково радимо Вам звернутись до Навігатора Інтернет- ресурсів за профілем університету на сайті НБ ХНУ- розділ “Кредитно-трансферна система підготовки
фахівців у контексті Болонської декларації ...”