Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу до такого питання: Аудит виробничих запасів. Зарання дякую.
1.


Максімова, В. Принципова модель внутрішнього аудиту (на прикладі виробничих запасів) [Текст] / В. Максімова // Бухгалтерський облік і аудит. – 2001. – №12. – С. 52-55.

2.


Власюк, Г. Особливості аудиту витрат виробництва та собівартості продукції [Текст] / Г. Власюк // Держава та регіони. – 2007. – №1. – С. 78-80.

3.


Богословець, О.І. Моделі аудиту та аналізу виробничих потужностей в обліково-аналітичній системі менеджменту промислового підприємства [Текст] / О. І. Богословець // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2007. – №1 (576). – С. 22-28.

4.


Сахарцева, І. Розробка комплексної моделі тематичного аудиту операцій із запасами [Текст] / І. Сахарцева, І, Ю. В. Подмешальська // Економічний вісник національного гірничного університету. – 2004. – №2. – С. 88-93.

5.


Кудельський, В.Е. Методика проведення внутрішнього аудиту запасів молокопереробних підприємств [Текст] / В. Е. Кудельський // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №2,Т.1. – С. 43-47.

6.


Семенов, А. Удосконалення методики аудиту ефективності системи управління запасами підприємства [Текст] / А. Семенов, І. Собакіна // Економіка @ держава. – 2009. – №2. – С. 177-180.

7.


Бутромеєва, І. Методичні рекомендації щодо перевірки обліку запасів на підприємствах [Текст] / І. Бутромеєва, А. Кабітова // Фінансовий контроль. – 2009. – №4. – С. 48-53.

8.


Бровко, О.Т. Методичні аспекти внутрішнього аудиту товарних запасів підприємств роздрібної торгівлі [Текст] / О. Т. Бровко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №5,Т.4. – С. 86-90.

9.


Макаренко, А. Методика аудиту виробничих витрат [Текст] / А. Макаренко, А. Кас`яненко // Держава та регіони. – 2012. – №1. – С. 138-142.

10.


Власюк, Г. Особливості аудиту витрат виробництва та собівартості продукції [Текст] / Г. Власюк // Держава та регіони. – 2012. – №4. – С. 91-95.

11.
657
В65
Войнаренко, М.П. Податковий облік і аудит [Текст] : навч. посіб. / М. П. Войнаренко, Г. В. Пухальська. – Хмельницький : ХНУ, 2006. – 338с. 

12.
657.63
К90
Кулаковська, Л.П. Організація і методика аудиту [Текст] : навч. посіб. / Л. П. Кулаковська, Ю. В. Піча. – 3-є вид. – К. : Каравела, 2006. – 560с.

13.
657.63
К90
Кулаковська, Л.П. Організація і методика аудиту [Текст] : підручник / Л. П. Кулаковська, Ю. В. Піча. – К. : Каравела, 2009. – 544с. .

14.
657
В65
Войнаренко, М.П. Податковий облік і аудит [Текст] : підручник / М. П. Войнаренко, Г. В. Пухальська. – К. : Академія, 2009. – 376с. – (Альма-матер). 

15.

Мельник, О.Г. Методи формування, поповнення та використання виробничих запасів [Текст] / О. Г. Мельник, Л. С. Ноджак, Л. М. Ганас // Економіка та держава. – 2013. – №10. – С. 29-33.

16.
657.63
І-20
Іванова, Н.А. Організація і методика аудиту [Текст] : навч. посіб. / Н. А. Іванова, О. В. Ролінський. – К. : ЦНЛ, 2008. – 216с.
17.

Тарасенко А. В. 
Формування інформаційного забезпечення аудиту виробничих запасів машинобудівних підприємств / А. В. Тарасенко // Облік і фінанси. - 2015. - № 2. - С. 109-113. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Oif_apk_2015_2_18
18.

Шмарівоз С. Г. 
Особливості технології аудиту запасів / С. Г. Шмарівоз // Управління розвитком.
19.


Стасишен М. С. 
Методологія та організація обліку, аналізу та аудиту використання виробничих матеріальних запасів / М. С. Стасишен, А. М. Лисенко // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. Сер. : Економіка і управління. - 2014. - Вип. 28. - С. 250-254. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpdetut_eiu_2014_28_33
20.

Дунаєва М. В. 
Особливості оцінювання виробничих запасів / М. В. Дунаєва // Фінанси, облік і аудит. - 2012. - Вип. 19. - С. 271-278. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Foa_2012_19_34
21.

Очеретько Л. М. 
Удосконалення програми проведення внутрішнього аудиту виробничих запасів на підприємстві / Л. М. Очеретько, А. В. Федоряк // Сталий розвиток економіки. - 2013. - № 2. - С. 233-239. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sre_2013_2_51
22.

Сметанко О. В. 
Удосконалення методики проведення та документування внутрішнього аудиту запасів в акціонерних товариствах України / О. В. Сметанко // Економічні науки. Cер. : Облік і фінанси. - 2012. - Вип. 9(3). - С. 307-315. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecnof_2012_9(3)__45
23.

Сметанко О. В. 
Внутрішній аудит операцій з виробничими запасами в акціонерних товариствах України / О. В. Сметанко // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. - 2010. - Вип. 18(1). - С. 146-152. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkntu_e_2010_18(1)__25
24.

Кондратенко О. В. 
Формування програм зовнішнього аудиту складських запасів на промисловому підприємстві / О. В. Кондратенко // Економіка і управління. - 2011. - № 2. - С. 110-114. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econupr_2011_2_19
25.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “аудит виробничих запасів.....”
26.

Додатково радимо Вам звернутись до Навігатора Інтернет- ресурсів за профілем університету на сайті НБ ХНУ- розділ “Бухгалтерський облік і аудит ...”