Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго вечора! Прошу надіслати мені літературу до теми курсової з аудиту "Аудит витрат за економічними елементами. Завчасно дякую!
1.


Гнилицька, Л. Напрями удосконалення обліку, аналізу та аудиту витрат природоохоронної діяльності [Текст] / Л. Гнилицька // Бухгалтерський облік і аудит. – 2002. – №7. – С. 13-17.
2.


Грицак, Н. Організація внутрішнього аудиту витрат автотранспортних підприємств [Текст] / Н. Грицак // Бухгалтерський облік і аудит. – 2007. – №2. – С. 37-40.
3.


Власюк, Г. Особливості аудиту витрат виробництва та собівартості продукції [Текст] / Г. Власюк // Держава та регіони. – 2007. – №1. – С. 78-80.
4.


Берлінг, Р.З. Методичні аспекти аудиту доходів та витрат транспортного підприємства [Текст] / Р. З. Берлінг, В. М. Крочук // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2006. – №12(567). – С. 11-15.
5.


Михальчик, Л.Ю. Логістичний аудит в системі аналізу логістичних витрат [Текст] / Л. Ю. Михальчик // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №3,Т.1. – С. 227-231.
6.


Власюк, Г. Удосконалення обліку й аудиту витрат і доходів сільськогосподарських підприємств [Текст] / Г. Власюк // Держава та регіони. – 2009. – №4. – С. 29-33.
7.


Михальчик, Л.Ю. Оптимізація логістичних витрат промислового підприємства засобами аудиту [Текст] / Л. Ю. Михальчик, О. А. Мельничук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №4,Т.1. – С. 120-123. 
8.


Руденко, Г.Р. Інноваційність зв`язку обліку, аналізу, контролю та аудиту логістичних витрат підприємств [Текст] / Г. Р. Руденко // Проблеми науки. – 2011. – №5. – С. 40-48.
9.


Очеретько, Л.М. Організація внутрішнього аудиту витрат на якість готової продукції на м`ясопереробних підприємствах [Текст] / Л. М. Очеретько, Н. О. Куртєва // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №3,Т.3. – С. 90-94.
10.


Макаренко, А. Методика аудиту виробничих витрат [Текст] / А. Макаренко, А. Кас`яненко // Держава та регіони. – 2012. – №1. – С. 138-142.
11.


Власюк, Г. Особливості аудиту витрат виробництва та собівартості продукції [Текст] / Г. Власюк // Держава та регіони. – 2012. – №4. – С. 91-95.
12.


Лопатовський, В.Г. Методичні аспекти аудиту витрат за будівельними контрактами [Текст] / В. Г. Лопатовський, Т. О. Волошина // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №6,Т.3. – С. 168-173.
13.


Янковська, О. Особливості дослідження законності витрат на оплату праці під час державного фінансового аудиту діяльності суб`єктів господарювання державного сектору економіки [Текст] / О. Янковська // Фінансовий контроль. – 2014. – №9. – С. 22-25.
14.
657
О-17
Облік, аудит і економічний аналіз: історія становлення, проблеми та перспективи. У 2-х т. [Текст] : зб. наук. праць студентів та молодих вчених. Т. 1. – Хмельницький : ХНУ, 2008. – 174с.
15.
657
О-17
Облік, аудит і економічний аналіз: історія становлення, проблеми та перспективи. У 2-х т. [Текст] : зб. наук. праць студентів та молодих вчених. Т. 2. – Хмельницький : ХНУ, 2008. – 163с.
16.
657.63
Р98
Рядська, В.В. Аудит [Текст] : практикум / В. В. Рядська, Я. В. Петраков. – К. : ЦНЛ, 2009. – 464с. 
17.
657
Л46
Лень, В.С. Облік і аудит. Вступ до фаху [Текст] : навч. посіб. / В. С. Лень, В. А. Нехай. – К. : ЦУЛ, 2009. – 256с. 
18.
657.63
М90
Мултанівська, Т.В. Аудит [Текст] : навч. посіб. / Т. В. Мултанівська, Т. С. Воінова, О. О. Вороніна. – Х. : ХНЕУ, 2010. – 336с. 
19.
657.63
О-36
Огійчук, М.Ф. Аудит : організація і методика [Текст] : навч. посіб. / М. Ф. Огійчук, І. Т. Новійчук, І. І. Рагуліна. – К. : Алерта, 2010. – 584с. 
20.
657
М31
Маслак, О.О. Облік, аналіз та аудит зовшіньоекономічної діяльності [Текст] : навч. посіб. / О. О. Маслак, В. Й. Жежуха. – К. : Каравела, 2011. – 400с
21.
657.63
Л72
Лозовицький, С.П. Аудит [Текст] : навч. посіб. / С. П. Лозовицький. – Львів : Магнолія, 2011. – 466с. – (Вища освіта в Україні).
22.
657.63
Д45
Дікань, Л.В. Державний аудит [Текст] : навч. посіб. / Л. В. Дікань, Ю. О. Голуб, Н. В. Синюгіна. – К. : Знання, 2011. – 503с. – [Рекомендовано МОН України].
23.
657.6
Д53
Дмитренко, І.М. Аудит (за міжнародними стандартами) [Текст] : навч. посіб. / І. М. Дмитренко. – К. : Кондор, 2013. – 398с. 
24.

Гамова О. В. 
Проведення аудиту витрат на виробництво: теоретичні аспекти [Електронний ресурс] / О. В. Гамова, В. А. Головань // Економічний вісник Донбасу. - 2014. - № 1. - С. 126-130. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecvd_2014_1_22
25.

Сахно Л. А. 
Внутрішній аудит витрат основної діяльності: особливості організації в АПВ [Електронний ресурс] / Л. А. Сахно, С. О. Котова // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). - 2013. - № 2(3). - С. 312-317. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znptdau_2013_2(3)__38
26.

Сиротюк Г. В. 
Методичні аспекти проведення аудиту витрат виробництва [Електронний ресурс] / Г. В. Сиротюк, К. С. Сиротюк // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). - 2013. - № 2(2). - С. 251-259. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znptdau_2013_2(2)__33
27.

Череп А. В. 
Удосконалення методики аудиту витрат виробництва на промисловому підприємстві [Електронний ресурс] / А. В. Череп, В. В. Ярмош // Економіка харчової промисловості. - 2010. - № 3. - С. 53-59. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/echp_2010_3_11
28.

Очеретько Л. М. 
Внутрішній аудит трансакційних витрат [Електронний ресурс] / Л. М. Очеретько, А. О. Корінець // Інноваційна економіка. - 2013. - № 7. - С. 309-313. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/inek_2013_7_73
29.

Таратута Л. В. 
Формування методичних підходів аудиту витрат за елементами [Електронний ресурс] / Л. В. Таратута, В. Ю. Свидрань // Сталий розвиток економіки. - 2013. - № 4. - С. 275-283. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sre_2013_4_60
30.

Шелковникова О. В. 
Особливості оцінки ризику, збору доказів та виконання процедур у ході аудиту витрат [Електронний ресурс] / О. В. Шелковникова, Ю. В. Пузакова // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. - 2009. - Вип. 16(2). - С. 310-316. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkntu_e_2009_16(2)__52
31.

Василюк М. М. 
Особливості проведення аудиту матеріальних витрат і застосування експертних систем [Електронний ресурс] / М. М. Василюк, О. О. Григорів, В. В. Василюк // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. - 2011. - Вип. 7(2). - С. 39-42. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/aprer_2011_7(2)__9
32.

Жадан М. І. 
Внутрішній аудит витрат на забезпечення якості продукції промислового підприємства [Електронний ресурс] / М. І. Жадан, Г. М. Кахадзе // Сталий розвиток економіки. - 2015. - № 1. - С. 68-74. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sre_2015_1_11
33.

Редько О.Ю. 
Методика та організація обліку, аналізу та аудиту фінансових витрат підприємства [Електронний ресурс] / О.Ю. Редько, Ю.М. Шевель // Бухгалтерський облік, аналіз та аудит. - 2014. - № 2. - С. 227-234. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/boaa_2014_2_24
34.


Фатюха Н. Г. 
Дослідження внутрішнього аудиту витрат підприємства [Електронний ресурс] / Н. Г. Фатюха, О. Є. Карлюга. // Ефективна економіка. - 2013. - № 4. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2013_4_45


Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте БД «Електронна бібліотека», Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету