Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня,будь ласка підскажіть літературу до курсової роботи на тему: Ризик-менеджмент на підприємстві. Дякую!
1.
Беднарська, О.Р. Прийняття управлінських рішень з урахуванням запланованих ризиків діяльності машинобудівних підприємств [Текст] / О. Р. Беднарська // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2010. – №11(691). – С. 19-26.

2.
Борисова, Т.М. Теоретичні аспекти управління ризиком на підприємстві [Текст] / Т. М. Борисова // Актуальні проблеми економіки. – 2005. – №7. – С. 116-121.

3.
Головач, Т.В. Ризик та економічна стійкість підприємницьких структур [Текст] / Т. В. Головач // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – №2,Т.2. – С. 38-41.

4.
Головач, Т.В. Ризик-менеджмент: зміст і організація на підприємстві [Текст] / Т. В. Головач, А. Б. Грушевицька, В. В. Швид // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №3,Т.1. – С. 157-163.
5.
Диба, М. Суть та види фінансових ризиків у системі ризик-менеджменту підприємства [Текст] / М. Диба // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2008. – №14(635). – С. 22-28.

6. 65
Д44 Діагностика ризику зовнішнього середовища підприємства (заключний) : звіт про НДР / кер. НДР В.В. Лук`янова. – Хмельницький : ХНУ, 2007. – 105с.

7. 330.131.7
К56 Коваленко, Ю.О. Механізм адаптації підприємств до ризику [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец. 08.06.01 - економіка, організація і управління підприємствами / Ю. О. Коваленко. – Луганськ : Східноукраїнський нац-ний ун-т ім. Володимира Даля, 2003. – 18с.

8.
Котеленець, В.Г. Проектування ризик-менеджменту інвестиційних проектів енергетичних підприємств [Текст] / В. Г. Котеленець, Р. С. Яресько // Економіка розвитку. – 2015. – №3. – С. 71-79.

9. 005
Л15 Ладонько, Л.С. Менеджмент: теорія та практика [Текст] : навч. посіб / Л. С. Ладонько, О. В. Михайловська, Н. В. Філіпова. – Київ : Кондор, 2015. – 152 с.
10.
Левченко, М.О. Генезис та класифікація ризиків у діяльності промислових підприємств [Текст] / М. О. Левченко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №5,Т.2. – С. 174-178.

11.
Лорві, І.Ф. Управління збутовими ризиками підприємства [Текст] / І. Ф. Лорві // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №6,Т.2. – С. 81-84
12. 658
Л84 Лук`янова, В.В. Діагностика ризику діяльності підприємства [Текст] : монографія / В. В. Лук`янова. – Хмельницький : ПП Ковальський В.В., 2007. – 312с.

13.
Лук`янова, В.В. Оцінка агрегованого ризику діяльності підприємства [Текст] / В. В. Лук`янова // Фінанси України. – 2004. – №6. – С. 74-81.

14.
Лук`янова, В.В. Оцінка чутливості підприємства до ризику [Текст] / В. В. Лук`янова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №4,Т.2. – С. 16-21.

15.
Лук`янова, В.В. Розробка програми управління ризиком на підприємстві [Текст] / В. В. Лук`янова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2006. – №2,Т.2. – С. 27-31.

16.
Мостенська, Т.Л. Ризик-менеджмент як чинник забезпечення економічної безпеки підприємств [Текст] / Т. Л. Мостенська, Ю. В. Білан, Т. Г. Мостенська // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – №8. – С. 193-203.

17.
Петришин, Н.Я. Теоретичні аспекти формування технології стратегічного планування ризиків нововведень у діяльності підприємств [Текст] / Н. Я. Петришин, В. Ю. Харчук // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2011. – №19(714). – С. 128-133.

18.
Поставна, Л.П. Формування системи ризик-менеджменту підприємства в контексті організаційно-функціонального забезпечення [Текст] / Л. П. Поставна // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №2,Т.2. – С. 213-216
19.
Радецька, Л.П. Оцінка ризиків та управління ними в практиці діяльності промислових підприємств [Текст] / Л. П. Радецька // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки [Електронний ресурс]. – 2004. – №6. – С. 191-193
20.
Тесак, О.В. Моніторинг чинників, які впливають на ризики взаємовідносин промислового підприємства з суб`єктами зовнішнього і внутрішнього середовищ [Текст] / О. В. Тесак // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2011. – №25(720). – С. 252-257.

21.
Тесак, О.В. Оцінювання ризиків взаємовідносин промислового підприємства з постачальниками матеріальних ресурсів [Текст] / О. В. Тесак // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2011. – №19(714). – С. 258-264.

22. 330.131.7
Ц28 Цвігун, Т.В. Механізм управління ризиками на промислових підприємствах [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Т. В. Цвігун. – Хмельницький, 2013. – 151 c.

23. 330.131.7
Ц28 Цвігун, Т.В. Механізм управління ризиками на промислових підприємствах [Текст] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Т. В. Цвігун. – Хмельницький, 2014. – 21 с.

24.
Чигирик, К.О. Формування механізму регулювання економічних ризиків підприємств [Текст] / К. О. Чигирик // Інвестиції : практика та досвід. – 2009. – №23. – С. 59-61.

25.
Щербак, В.Г. Невизначеність і ризик у бізнес-діяльності промислового підприємства [Текст] / В. Г. Щербак, О. В. Щербак // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №4. – С. 156-161.

26. Козак Л. С.
Основні аспекти ризик-менеджменту підприємства в умовах нелінійної динаміки розвитку економіки / Л. С. Козак, М. В. Данчук // Вісник Національного транспортного університету. - 2010. - № 21(1). - С. 353-358. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vntu_2010_21(1)__89

27. Кулик Ю. М.
Організаційні та прикладні засади ризик-менеджменту логістичних систем вітчизняних підприємств / Ю. М. Кулик // Економічний форум. - 2015. - № 3. - С. 306-311. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecfor_2015_3_49

28. Таршин С. І.
Ризик-менеджмент як основа управління компанією в період економічної кризи / С. І. Таршин, В. М. Шумейко // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. - 2009. - Вип. 15. - С. 74-85. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkntu_e_2009_15_14

29. Опаленко А. М.
Обґрунтування концепції моделювання системи ризик-менеджменту виробничих підприємств / А. М. Опаленко // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. Серія : Економіка і менеджмент. - 2014. - № 2. - С. 186-192. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vsuem_2014_2_23

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “ ризик-менеджмент.....”
Додатково радимо Вам звернутись до Навігатора Інтернет- ресурсів за профілем університету на сайті НБ ХНУ- розділ “ Менеджмент...”