Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Добрий день!!! Дуже прошу літературу на ці питання.
>>> 1. Характеристика концепцій нормування праці?
>>> 2. Автоматизована система розробки нормативів часу?
>>>
>>> Предмет: системи нормування в управлінні виробничою діяльністю.
I.
1.


Євтух, О. Теорія економічного нормування сучасний погляд [Текст] / О. Євтух // Вісник Національного банку України. – 2004. – №3. – С. 30-33.

2.


Євтух, О.Т. Теорія економічного нормування [Текст] / О. Т. Євтух // Фінанси України. – 2005. – №6. – С. 8-18. – [По-новому розглянуто суть теорії нормування. Показано гроші як засіб нормування економічних відносин].

3.


Євтух, О.Т. Теорія вартості через призму фінансів [Текст] / О. Т. Євтух // Фінанси України. – 2005. – №11. – С. 7-20. – [На основі сучасної теорії нормування і фінансів запропоновано новий підхід до формування системи знань про вартість].

4.


Кладницька, Т.А. Розвиток концепції нормування затрат і результатів праці за відхиленнями [Текст] / Т. А. Кладницька // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2006. – №6,Т.2. – С. 116-119. – [Обґрунтовуються особливості переходу від детерміністських підходів у теорії нормування затрат і результатів до стохастичних. Досліджуються методи і моделі оцінки виробничої діяльності за відхиленнями.].

5.


Серенков, П. Концепція управління системою технічного нормування і стандартизації на принципах процесного підходу з використанням моделі менеджменту ризиків [Текст] / П. Серенков, В. Гуревич // Стандартизація сертифікація якість. – 2007. – №1. – С. 18-24.

6.


Гаврилюк, А. Аналіз стану проблеми нормування праці і основні напрямки її розвитку [Текст] / А. Гаврилюк // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2001. – №4. – С. 68-72.

7.


Євтух, О.Т. Сучасна теорія економічного нормування як основа управління в економіці [Текст] / О. Т. Євтух // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №3. – С. 3-12.

8.
331.103
Ч-49
Чернов, В.І. Нормування праці [Текст] : навч.-метод. посіб. / В. І. Чернов, Є. І. Оленич. – К. : КНЕУ, 2000. – 148с.

9.
331
В68
Воловская, Н.М. Экономика и социология труда [Текст] : учеб. пособие / Н. М. Воловская. – М. : ИНФРА-М, 2001. – 204с. – (Высшее образование).

10.
331
Г34
Генкин, Б.М. Экономика и социология труда [Текст] : учебник / Б. М. Генкин. – 3-е изд., доп. – М. : НОРМА-ИНФРА, 2001. – 448с.

11.
331
Б73
Богиня, Д.П. Основи економіки праці [Текст] : навч. посіб. / Д. П. Богиня, О. А. Грішнова. – К. : Знання-Прес, 2002. – 313с. – (Вища освіта ХХI століття).

12.
331.103
Б14
Багрова, І.В. Нормування праці [Текст] : навч. посіб. / І. В. Багрова. – К. : ЦНЛ, 2003. – 212с. 
13.
331.103
К20
Капінос, Г.І. Системи нормування в управлінні виробничою діяльністю [Текст] : навч. посіб. / Г. І. Капінос, І. В. Бабій. – Хмельницький : ХНУ, 2004. – 163с.

14.
331
Л48
Лепейко, Т.І. Економіка праці [Текст] : навч. посіб. / Т. І. Лепейко, Т. С. Шапошнікова, О. В. Толстікова. – Х. : ХНЕУ, 2006. – 232с. –

15.
331
Е45
Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : зб. завдань і вправ / Н. Д. Дарченко, В. С. Рижиков, О. Л. Єськов, О. М. Мікрюков. – К. : ЦУЛ, 2007. – 252с. – [Рекомендовано МОН України].

16.
331
Е45
Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : навч. посіб. / Є. П. Качан, О. П. Дяків, С. А. Надвиничний, В. М. Островерхов за ред. Є.П. Качана. – К. : Знання, 2008. – 407с. –

17.
331.103
О-64
Організація праці [Текст] : навч. посіб. / В. М. Данюк, А. С. Тельнов, С. Л. Решміділова [та ін.] за заг. ред. Данюка В.М. – К. : КНЕУ, 2009. – 332с. –

18.
331
Г85
Грішнова, О.А. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : підручник / О. А. Грішнова. – 4-те вид., оновлене. – К. : Знання, 2009. – 390с. 

19.


Данюк, В.М. Нормування праці. Збірник завдань і вправ [Електронний ресурс] : навч. посіб. / В. М. Данюк, Г. О. Райковська. – К. : КНЕУ, 2009. - Систем.вимоги: Adobe Reader/ Foxit Reader. - Режим доступу: доступний тільки для користувачів НБ ХНУ. – Назва з екрана.

20.
331
А39
Акіліна, О.В. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : навч. посіб. / О. В. Акіліна, Л. М. Ільїч. – К. : Алерта, 2010. – 734с.

21.
331
Л84
Лукашевич, В.М. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : навч. посіб. / В. М. Лукашевич. – 2-ге вид., переробл. та доповн. – Львів : Новий світ-2000, 2010. – 424с. – [До книги додається CD-диск]. –

22.
331.103
В26
Ведерніков, М.Д. Нормування праці [Текст] : навч. посіб. / М. Д. Ведерніков, О. О. Чернушкіна. – Львів : Новий світ-2000, 2011. – 372с. 

23.
331
Е45
Економіка праці і соціально-трудові відносини [Текст] : навч. посіб. / М. Д. Ведерніков, О. В. Хитра, О. А. Гарват [та ін.]. – Львів : Новий світ-2000, 2012. – 869с. – (Вища освіта в Україні).

24.
331
Э40
Экономика труда [Текст] : учеб. пособие / Т. И. Лепейко, Е. Н. Красноносова, Т. С. Шапошникова, О. В. Нечипорук. – Х. : Изд-во ХНЭУ, 2012. – 156с. 

25.
331.103
П56
Пономаренко, В.С. Управление развитием системы нормирования труда [Текст] : монография / В. С. Пономаренко, Г. В. Назарова, А. В. Семенченко. – Х. : Изд-во ХНЭУ, 2012. – 268с. 

1.http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=8434
2.http://intkonf.org/dromina-vi-zayika-oe-kontseptsiya-normuvannya-pratsi-pravovi-ta-organizatsiyni-osnovi-normuvannya-pratsi-u-silskomu-gospodarstvi/
3.http://studopedia.com.ua/1_4782_harakteristika-osnovnih-napryamkiv-organizatsii-pratsi.html

II
1.


Більовський, К.Е. Аналіз відхилень при спрощенні структур рухів в автоматизованій системі нормування та оплати праці [Текст] / К. Е. Більовський // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2001. – №2,Ч.3. – С.128-131. – [Визначена основна мета регулювання регіонального ринку праці. Розглянуто зміст поняття "трудовий потенціал". Особлива увага сконцентрована на розробці системи кількісних і якісних показників трудового потенціалу. Проаналізовано стан ринку праці Хмельницької області на сучасному етапі трансформації економічної системи.

].

2.


Більовський, К.Е. Структура автоматизованої системи проектування та нормування трудових процесів [Текст] / К. Е. Більовський, Т. П. Завгородня // Вісник Технологічного університету Поділля. Соціально-гуманітарні науки. – 2001. – №4Вісник Технологічного університету Поділля. Соціально-гуманітарні науки. – 2001. – №4. – С.112-116. – [Дуже важливою проблемою на сучасному етапі розвитку економіки України є погіршення стану нормування праці. На основі проведеного аналізу за 40 останніх років, запропоновані можливі напрямки розвитку нормування праці.].

3.


Горбатюк, К.В. Особливості застосування методу "складного ножа" для оцінки імовірностей переходу виробничих систем із стану в стан [Текст] / К. В. Горбатюк // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2002. – №2,Ч.1. – С. 344-348. – [Висвітлені проблеми організації економічного регулювання на підприємстві і вивчення принципів функціонування механізму зворотного зв’язку в виробничих системах. Запропонований новий непараметричний підхід до обробки результатів самоспостережень в нормуванні методів праці. Проведені статистичні дослідженні по обґрунтуванню методу “розмноження” малих експериментальних вибірок під назвою “складний ніж”, який відноситься до методів непараметричної статистики і дозволяє отримувати статистичну інформацію із вибірок малого обсягу, зменшуючи при цьому виникаюче вибіркове зміщення.].

4.


Більовський, К.Е. Застосування інформаційних технологій для аналізу, проектування та нормуванння трудових процесів [Текст] / К. Е. Більовський // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2002. – №2,Ч.1. – С. 351-353. – [Стаття присвячена проблемам застосування сучасним інформаційних технологій для ефективного вирішення задач аналізу, проектування та нормування трудових процесів. Розглядаються можливі підходи до вирішення цієї проблеми, обґрунтовується обраний підхід та наводяться результати досліджень.].

5.


Кобець, Д.Л. Сутність процесів праці для складальних робіт за умов їх автоматизованого проектування і нормування [Текст] / Д. Л. Кобець // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2011. – №2. – С. 67-71. – [У статті розглянуто основні напрямки автоматизації процесів нормування праці; сформульовано засади формування автоматизованої системи проектування та нормування процесів праці


6.
331.103
П76
Применение базовой системы микроэлементных нормативов времени (БСМ) в организации и нормировании труда рабочих [Текст] : метод. рек. – М. : НИИ труда, 1985. – 136с.

7.
331.103
С74
Справочник нормировщика [Текст] /  под ред. А.В. Ахумова. – Л. : Машиностроение, 1986. – 458с. : ил.

8.
331.103
А22
Автоматизация нормирования труда. В 2-х ч. [Текст] : тезисы докл. ресубл. научно-практ. конф. Ч. 2 /  ред. комис.: П.Ф. Петроченко, Е.Н. Игумнов. – Хмельницький, 1988. – 214с.

9.
331.103
П43
Погорелов, Н.И. Нормирование труда в промышленности [Текст] : учеб. пособие / Н. И. Погорелов. – Х. : Основа, 1991. – 184с.

10.
331.103
И28
Игумнов, Б.Н. Системы нормирования производственной деятельности [Текст] : монография / Б. Н. Игумнов, Т. П. Завгородняя, С. Н. Барский. – Хмельницкий : "Подiлля", 1997. – 388с. –

11.
331.103
К20
Капінос, Г.І. Системи нормування в управлінні виробничою діяльністю [Текст] : навч. посіб. / Г. І. Капінос, І. В. Бабій. – Хмельницький : ХНУ, 2004. – 163с.

12.


Данюк, В.М. Нормування праці. Збірник завдань і вправ [Електронний ресурс] : навч. посіб. / В. М. Данюк, Г. О. Райковська. – К. : КНЕУ, 2009. - Систем.вимоги: Adobe Reader/ Foxit Reader. - Режим доступу: доступний тільки для користувачів НБ ХНУ. – Назва з екрана.

13.
658
О-64
Організація виробництва [Текст] : підручник /  за заг. ред. П.В. Круша, В.І. Подвігіної, В.О., Гулевич. – К. : Каравела, 2010. – 536с. –
Затверджено МОН України].

14.
331.103
П56
Пономаренко, В.С. Управление развитием системы нормирования труда [Текст] : монография / В. С. Пономаренко, Г. В. Назарова, А. В. Семенченко. – Х. : Изд-во ХНЭУ, 2012. – 268с. 

1.Кандиба К. О. 
Організація нормування праці та шляхи його вдосконалення в Україні [Електронний ресурс] / К. О. Кандиба // Управління розвитком. - 2013. - № 16. - С. 29-31. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uproz_2013_16_13
2.Медведєв В. С. 
Порівняльний аналіз методів нормування [Електронний ресурс] / В. С. Медведєв // Економіка: реалії часу. - 2013. - № 3. - С. 209-213. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econrch_2013_3_34
3.Скриль В. В. 
Організація нормування праці на підприємстві та її удосконалення [Електронний ресурс] / В. В. Скриль, Т. О. Галайда, Л. О. Калінович // Економічний форум. - 2015. - № 3. - С. 438-443. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecfor_2015_3_71
Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте на сайті НБ ХНУ БД «Електронна бібліотека», Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету, розділ “Економіка праці ” (http://lib.khnu.km.ua/inf_res/res_internet/navigator_SHV.php)