Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Допоможіть будь ласка з літературою для ІДЗ на тему: "Методи праці: поняття, дослідження, аналіз методів праці"
>>> Дякую
1.
330.342.146
Ф79
Григорович, С.В. Методологічні підходи до визначення основних форм соціально-економічної захищеності працівників на підприємстві [Текст] / С. В. Григорович // Формування ринкової економіки. – 2005. – Т. 3. – С. 109-119.

2.


Танасієнко, Н.П. Методологічні основи формування системи виявлення та реалізації резервів продуктивності праці [Текст] / Н. П. Танасієнко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №2,Т.2. – С. 110-113. – [У статті розглянуті методологічні основи формування системи виявлення та реалізації резервів продуктивності праці. На думку автора, досягти зростання продуктивності праці можливо тільки за умови розробки ефективного механізму виявлення та впровадження резервів продуктивності праці.].

3.


Лагутін, В. Про теоретико-методологічні засади дослідження оплати праці [Текст] / В. Лагутін // Україна: аспекти праці. – 2010. – №3. – С. 16-20.

4.


Лагутін, В. Теоретико-методологічні підходи до сучасних проблем оплати праці [Текст] / В. Лагутін // Економічна теорія. – 2010. – №1. – С. 29-38.

5.


Твердушка, Т.Б. Методичні аспекти залучення працівників до вдосконалення трудових процесів [Текст] / Т. Б. Твердушка // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №6,Т.2. – С. 155-158.

6.


Кір`ян, Т. Теоретико-методологічні положення щодо соціальної організації праці [Текст] / Т. Кір`ян, М. Шаповал // Вісник економічної науки України. – 2011. – №1. – С. 50-61.

7.


Чорний, Р.С. Теоретико-методологічні аспекти дослідження трудового потенціалу в світлі дискурсу праці [Текст] / Р. С. Чорний // Регіональна економіка. – 2011. – №2. – С. 128-136.

8.


Баксалова, О.М. Основні науково-теоретичні і методичні підходи подальшого вдосконалення тарифної системи оплати праці [Текст] / О. М. Баксалова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №3,Т.2. – С. 22-24.

9.


Поліщук, П.В. Аналіз методів та систем оцінки і оплати праці [Текст] / П. В. Поліщук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №3,Т.3. – С. 255-258.

10.


Савін, С.Ю. Прийоми та методи мотивації праці в забезпеченні розвитку підприємства [Текст] / С. Ю. Савін // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №4,Т.2. – С. 207-209.

11.


Гусаріна, Н.В. Удосконалення методичного забезпечення планування продуктивності праці на машинобудівному підприємстві [Текст] / Н. В. Гусаріна // Проблеми науки. – 2011. – №10. – С. 23-28.

12.


Танасієнко, Н.П. Методи виявлення резервів продуктивності праці: їх переваги та недоліки [Текст] / Н. П. Танасієнко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №5,Т3. – С. 64-68. – [В статті проаналізовані основні методи виявлення резервів продуктивності праці: технікоекономічних розрахунків за факторами; проведення статистичних спостережень та замірів; багатофакторного кореляційного та регресійного аналізу; економікоматематичного моделювання; експертних оцінок, визначені їх переваги та недоліки.

13.


Прокопенко, К. Методолгічні аспекти оцінки продуктивності праці у сільському господарстві [Текст] / К. Прокопенко // Статистика України. – 2012. – №3. – С. 14-20.

14.


Аналіз існуючих методів для оцінювання фізичної працездатності [Текст] / К. С. Постемська, С. М. Злепко, Д. Х. Штофель, С. А. Петрушин // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах (ВОТТП-12-2013). – 2013. – №12. – С. 126-127.

15.


Демидюк, О.О. Теоретико-методологічні підходи до визначення категорії "продуктивність праці" та показників її вимірювання [Текст] / О. О. Демидюк // Проблеми науки. – 2013. – №6. – С. 38-43.

16.


Малихін, О. Економічні методи в охороні праці [Текст] / О. Малихін // Охорона праці. – 2014. – №3. – С. 6-9.

17.


Танасієнко, Н. Методика вимірювання соціальних факторів і резервів підвищення продуктивності праці на підприємстві [Текст] / Н. Танасієнко // Україна: аспекти праці. – 2014. – №7. – С. 40-43.

18.
331
М70
Миценко, І.М. Методи забезпечення сприятливих умов праці у матеріальному виробництві [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец. 08.09.03 - праця, заробітна плата та рівень життя / І. М. Миценко. – Кіровоград : Кіровоградський ін-т сільськогоспод. машинобудування, 1997. – 16с.

19.
331
Т41
Тимош, І.М. Економіка праці [Текст] : навч. посіб. / І. М. Тимош. – Тернопіль : Астон, 2001. – 347с.

20.
331
Л84
Лукашевич, В.М. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : навч. посіб. / В. М. Лукашевич. – Львів : Новий світ, 2004. – 248с.

21.
331
К61
Колот, А.М. Соціально-трудові відносини: теорія і практика регулювання [Текст] : монографія / А. М. Колот. – К. : КНЕУ, 2005. – 230с. 

22.
331.2
О-61
Оплата праці у виробничій сфері: проблеми та методологія збільшення заробітної плати в умовах ресурсозбереження [Текст] : монографія / В. М. Гончаров, О. В. Додонов, В. Ю. Припотень, В. С. Радомська під заг. ред. В.М. Гончарова. – Донецьк : ТОВ "Альматео", 2006. – 246с.

23.
331
Г85
Грішнова, О.А. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : підручник / О. А. Грішнова. – К. : Знання, 2006. – 559с. – [Існує електронна копія]

24.
331
М82
Москаленко, Н.О. Економіка праці в організації [Текст] : навч. посіб. / Н. О. Москаленко, І. П. Отенко. – Х. : ХНЭУ, 2006. – 232с. – [Існує електронна копія]. 

25.
331
К26
Карпіщенко, О.І. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : навч. посіб. / О. І. Карпіщенко. – Суми : Університетська книга, 2006. – 264с. – [Рекомендовано МОН України].

26.
331
Г85
Грішнова, О.А. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : підручник / О. А. Грішнова. – 4-те вид., оновлене. – К. : Знання, 2009. – 390с. 
27.
331
Л84
Лукашевич, В.М. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : навч. посіб. / В. М. Лукашевич. – 2-ге вид., переробл. та доповн. – Львів : Новий світ-2000, 2010. – 424с. – [До книги додається CD-диск]. 

28.
331
Е45
Економіка праці і соціально-трудові відносини [Текст] : навч. посіб. / М. Д. Ведерніков, О. В. Хитра, О. А. Гарват [та ін.]. – Львів : Новий світ-2000, 2012. – 869с. – (Вища освіта в Україні). –

29.
331.108
І-66
Інноваційна праця: діагностика проблем, важелі активізації [Текст] : монографія / М. В. Семикіна, С. Р. Пасєка, Л. А. Коваль, Л. Д. Збаржевецька за наук. ред. М.В. Семикіної. – Черкаси : ТОВ "МАКЛАУТ", 2012. – 320с.

30.
331
Ш96
Шумская, А.Н. Экономика труда и социально-трудовые отношения [Текст] : учеб. пособие / А. Н. Шумская. – Х. : Изд-во ХНЭУ, 2012. – 268с.

Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте на сайті НБ ХНУ БД «Електронна бібліотека», Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету, розділ “Економіка праці” (http://lib.khnu.km.ua/inf_res/res_internet/navigator_SHV.php)