Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня, можете підібрати, будь ласка, літературу на тему "Аналіз балансу підприємства"
1.


Ильченко, С. Математическая модель финансового состояния предприятия на основе системы балансовых уравнений [Текст] / С. Ильченко, А. Низков, В. Хаустов // Економіст. – 2006. – №1. – С. 38-40.

2.


Бєлова, А. Метод аналізу підприємства та оперативна оцінка фінансового стану, динаміки розвитку [Текст] / А. Бєлова, О. Полюшкевич // Держава та регіони. – 2006. – №5. – С. 335-338.

3.


Костюченко, В.М. Методи відображення частки меншості у консолідованому балансі [Текст] / В. М. Костюченко // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2003. – №5,Ч.2,Т.1. – С. 14-18. – [В статті розглядаються методи оцінки частки меншості у консолідованій фінансовій звітності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці за Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку та національними стандартами (положеннями) бухгалтерського обліку, на прикладі подаються розрахунки, коригуючі записи і відображення частки материнського підприємства та частки меншості у консолідованому балансі за базовими та альтернативними підходами].

4.


Боярко, І. Оптимізація балансу підприємства [Текст] / І. Боярко // Світ фінансів. – 2010. – №4. – С. 158-166.

5.


Дуда, Т.Т. Про сучасну якість фінансової звітності підприємств та її використання в аналізі [Текст] / Т. Т. Дуда, Г. Ф. Наконечна // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №6,Т.1. – С. 147-151. – [В даній статті розглядаються зміни фінансової звітності під впливом її регулювання за міжнародними та вітчизняними стандартами, сучасна сутність якісних характеристик звітів та їх значення для здійснення аналізу фінансового
стану підприємства та прийняття ефективних управлінських рішень.


6.


Білоцький, С.С. Методи фінансового аналізу консолідованої фінансової звітності [Текст] / С. С. Білоцький // Інвестиції : практика та досвід. – 2008. – №24. – С. 36-38.

7.


Шапуров, О.О. Оцінка розбалансованості господарського стану машинобудівного підприємства за рахунок застосування методики пелюсткової динаміки [Текст] / О. О. Шапуров // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №22. – С. 39-41.

8.


Костюченко, В. Проблеми та перспективи аналізу консолідованих фінансових звітів [Текст] / В. Костюченко // Бухгалтерський облік і аудит. – 2014. – №8. – С. 5-17.

9.
657
С64
Сопко, В. Методика анализа баланса предприятия [Текст] / В. Сопко. – К. : МП "Лоран", 1994. – 24с.

10.
65.012
І-24
Іващенко, В.І. Економічний аналіз господарської діяльності [Текст] : навч. посiб. / В. І. Іващенко, М. А. Болюх. – К. : "НІЧЛАВА", 2001. – 204с.

11.
658.14/.17
М55
Мец, В.О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства [Текст] : навч. посiб. / В. О. Мец. – К. : Вища школа, 2003. – 278с.

12.
657
У74
Усач, Б.Ф. Теорія бухгалтерського обліку [Текст] : навч. посіб. / Б. Ф. Усач, Р. К. Шурпенкова. – К. : Знання-Прес, 2004. – 301с. 

13.
65.012
Ш74
Шморгун, Н.П. Фінансовий аналіз [Текст] : навч. посіб. / Н. П. Шморгун. – К. : ЦНЛ, 2006. – 528с.

14.
657
Ф59
Финансовая отчётность. Анализ финансового состояния предприятия в Украине [Текст] /  за ред. А.М. Коваленко. – Дніпропетровськ : Баланс-Клуб, 2007. – 240с.

15.
65.012
М48
Мельник, В.М. Основи економічного аналізу. (Короткий теоретико-методологічний курс) [Текст] : навч. посіб. / В. М. Мельник. – К. : Кондор, 2008. – 128с. – [
Рекомендовано МОН України
].

16.
65.012
Л64
Литвин, Б.М. Фінансовий аналіз [Текст] : навч. посіб. / Б. М. Литвин, М. В. Стельмах. – К. : Хай-Тек Прес, 2008. – 336с. 

17.
657
Л46
Лень, В.С. Звітність підприємств [Текст] : підручник / В. С. Лень, В. В. Гливенко. – 3-є вид., випр. і доп. – К. : Каравела, 2010. – 672с. –

18.
657
П38
Плиса, В.Й. Бухгалтерський облік [Текст] : навч. посіб. / В. Й. Плиса, З. П. Плиса. – 2-ге вид. випр. й доп. – К. : Каравела, 2011. – 520с. 

1.Головко і. В. 
Економічний аналіз та квантифікація за допомогою маргінальних оцінок структури бухгалтерського балансу і фінансового стану підприємства [Електронний ресурс] / і. В. Головко // Формування ринкових відносин в Україні. - 2013. - № 4. - С. 122-127. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/frvu_2013_4_29
2.Терен Г. М. 
Удосконалення методики аналізу балансу ліквідності підприємства [Електронний ресурс] / Г. М. Терен // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. - 2013. - Вип. 4. - С. 316-323. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchtei_2013_4_56
3.
Довбуш В. І. 
Баланс підприємства: історія виникнення, розвитку та становлення [Електронний ресурс] / В. І. Довбуш // Незалежний аудитор. - 2013. - № 6. - С. 52-59. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Na_2013_6_10
Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте на сайті НБ ХНУ БД «Електронна бібліотека», Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету, розділ “Бухгалтерський облік і аудит ” (http://lib.khnu.km.ua/inf_res/res_internet/navigator_SHV.php)