Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня! Допоможіть, будь-ласка, підібрати літературу до курсової роботи з бухгалтерського обліку на тему: "Облік формування фінансових результатів та використання прибутку". ДЯКУЮ!
1.


Джулій, Л.В. Вплив облікової політики на формування фінансового результату діяльності підприємства [Текст] / Л. В. Джулій, В. Є. Козак, О. Г. Ляшенюк // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науи. – 2003. – №1,Ч.2. – С. 70-75. – [Розглянуто особливості визначення принципів і методів облікової політики підприємства згідно вимог чинного законодавства, проаналізовано їх вплив на формування фінансового результату.].

2.


Волошин, І.В. Особливості формування фінансового результату від операційної діяльності [Текст] / І. В. Волошин // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2005. – №4,Ч.2,Т.2. – С. 118-120. – [Розглянуто схему формування фінансового результату від операційної діяльності, проведено аналіз впливу окремих факторів на величину прибутку від операційної діяльності, наведено варіант формування результату від реалізації власної продукції в системі рахунків бухгалтерського обліку, висловлено пропозиції щодо вдосконалення методології формування фінансового результату (прибутків чи збитків) від операційної діяльності.].

3.


Шеверя, Я.В. Гармонізація обліку використання прибутку підприємств в Україні з міжнародними стандартами бухгалтерського обліку [Текст] / Я. В. Шеверя // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2007. – №2 (577). – С. 437-443.

4.


Литвинова, А. Порядок формування обліку фінансових результатів [Текст] / А. Литвинова // Держава та регіони. – 2007. – №3. – С. 295-300.

5.


Мачулка, О. Особливості формування обліково-інформаційного забезпечення щодо використання прибутку державними підприємствами [Текст] / О. Мачулка // Бухгалтерський облік і аудит. – 2008. – №4. – С. 25-30.

6.


Гончаренко, О.О. Облік використання нерозподіленого прибутку державного комерційного підприємства [Текст] / О. О. Гончаренко, Я. В. Маршупта // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №1,Т.2. – С. 35-38. – [В статті розглянуто нормативне регулювання розподілу чистого прибутку державними комерційними підприємствами та порядок відображення напрямків розподілу в системі бухгалтерському обліку. Визначено певні недоліки та неузгодженості нормативних документів та внесено рекомендації щодо їх вирішення.].

7.


Мейш, А. Облікове забезпечення формування фінансових результатів: витоки й розвиток [Текст] / А. Мейш // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №6,Т.1. – С. 210-213. – [У статті розглядаються витоки облікового забезпечення формування фінансових результатів. На основі історичних джерел доводиться, що вперше це мало місце на торговельних підприємствах. Обґрунтовується, необхідність відображення торговельних націнок при визначенні продажних цін товарів в іншій послідовності, ніж це прийнято за діючою методикою, оскільки завдяки цьому усуваються розбіжності між очікуваними й фактичними фінансовими результатами від реалізації товарів.].

8.
657
О-17
Семенюк, О.М. Облік фінансових результатів діяльності підприємства та система формування фінансових показників [Текст] / О. М. Семенюк, Т. П. Руда // Облік, аудит і економічний аналіз: історія становлення, проблеми та перспективи. У 2 т. – 2008. – Т. 2. – С. 122-124.

9.


Гуцаленко, Л. Методологічні аспекти обліку формування та узагальнення результатів діяльності сільськогосподарських підприємств [Текст] / Л. Гуцаленко // Економіка АПК. – 2010. – №9. – С. 70-74.

10.


Орлова, В. Облік використання та розподілу прибутку [Текст] / В. Орлова, О. Корпан // Бухгалтерський облік і аудит. – 2010. – №12. – С. 20-23.

11.


Гуцаленко, Л. Стратегічний облік і контроль у формуванні фінансових результатів [Текст] / Л. Гуцаленко // Бухгалтерський облік і аудит. – 2010. – №12. – С. 24-32.

12.


Бабіч, В.В. Удосконалення обліку формування, розподілу й використання прибутку [Текст] / В. В. Бабіч, A. M. Поддєрьопн // Фінанси України. – 2012. – №2. – С. 103-110.

13.


Безверхий, К. Концептуальні підходи щодо відображення чистого прибутку (збитку) у фінансовій звітності вітчизняних підприємств [Текст] / К. Безверхий // Бухгалтерський облік і аудит. – 2013. – №8. – С. 20-24.

14.


Исмаилов, Н.М. Проблемы формирования и использования прибыли компаний: совершенствование методики учета [Текст] / Н. М. Исмаилов // Ринок цінних паперів України. – 2015. – №1-2. – С. 125-135.

15.
657
Г75
Грабова, Н.М. Облік основних господарських операцій в бухгалтерських проводках [Текст] : навч. посіб. / Н. М. Грабова, Ю. Г. Кривоносов. – 3-тє вид., доп. – К. : А.С.К., 2002. – 416с. – (Економіка. Фінанси. Право). – [Рекомендовано МОН України].

16.
657
Р58
Робочий зошит для самостійної роботи з курсу "Бухгалтерський облік в галузях національної економіки" [Текст] : для студ. спец. "Фінанси", "Державний фінансовий контроль" /  уклад.: В.М. Горностаєв, Г.В. Зябченко, Ю.В. Кириченко. – К. : КНТЕУ, 2002. – 71с.

17.
657
Т76
Трохименко, Л.М. Бухгалтерський облік. У 4-х ч. [Текст] : навч.-метод. посіб. Ч. 3 : Методичні рекомендації до вивчення другого блоку курсу "Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах" / Л. М. Трохименко. – К. : КНЕУ, 2003. – 506с.

18.
657
Г61
Голов, С.Ф. Управлінський облік [Текст] : підручник / С. Ф. Голов. – К. : Лібра, 2003. – 704с.

19.
657
Б94
Бухгалтерський облік в Україні [Текст] : навч. посiбник /  за ред. Р. Хом`яка. – 2-ге вид., доповн. і переробл. – Львів : Інтелект-Захід, 2003. – 820с.

20.
657
А92
Атамас, П.Й. Основи обліку в бюджетних організаціях [Текст] : навч. посiб. / П. Й. Атамас. – К. : ЦУЛ, 2003. – 284с.

21.
657
П12
Павлюк, І.М. Бухгалтерський облік основних господарських операцій на підприємствах і в організаціях [Текст] : навч. посіб. / І. М. Павлюк. – К. : ЦНЛ, 2004. – 308с. 

22.
657
Г95
Гура, Н.О. Облік видів економічної діяльності [Текст] : навч. посіб. / Н. О. Гура. – К. : Знання, 2004. – 541с. – (Вища освіта ХХІ століття). 

23.
657
Г20
Гаращенко, О.В. Облік і аналіз формування фінансових результатів та розподілу прибутку [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец. 08.06.04 - бух. облік, аналіз і аудит / О. В. Гаращенко. – К. : Київський нац-ний економічний ун-т, 2004. – 19с.

24.
657
Ш35
Швець, В.Г. Теорія бухгалтерського обліку [Текст] : підручник / В. Г. Швець. – К. : Знання, 2004. – 447с. 

25.
657
Є70
Єремян, О.М. Організація і методологія обліку і аналізу фінансових результатів (на прикладі консервного виробництва України) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец. 08.06.04 - бух. облік, аналіз і аудит / О. М. Єремян. – К. : Київський нац-ний економічний ун-т, 2005. – 17с.

26.
657
Г85
Гринавцева, О.В. Облік і аудит готової продукції та її фінансових результатів від реалізації (на прикладі малих металопереробних підприємств України) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец. 08.06.04 - бух. облік, аналіз і аудит / О. В. Гринавцева. – К. : Київський нац-ний економічний ун-т, 2005. – 19с.

27.


Лытнева, Н.А. Бухгалтерский учет [Електронний ресурс] : учебник / Н. А. Лытнева, Л. И. Малявкина, Т. В. Федорова. – М. : ФОРУМ-ИНФРА-М, 2006. - Систем.вимоги: Adobe Reader/ Foxit Reader. - Режим доступу: доступний тільки для користувачів НБ ХНУ. – (Профессиональное образование). – Загл. с экрана.

28.
657
Ш35
Швець, В.Г. Теорія бухгалтерського обліку [Текст] : підручник / В. Г. Швець. – 3-тє вид., перероб. і допов. – К. : Знання, 2008. – 535с. 

29.
657
Б94
Бухгалтерський фінансовий облік в сільськогосподарських підприємствах [Текст] : навч. посіб. / М. Г. Михайлов, М. І. Телегунь, А. М. Калацька, О. О. Баранік за ред. М.Г. Михайлова. – К. : ЦУЛ, 2008. – 472с. – [Рекомендовано МОН України].

30.
657
П69
Практикум з бухгалтерського обліку [Текст] : навч.- практ. посібник / В. П. Шило, С. Б. Ільїна, Н. І. Верхоглядова [та ін.]. – 2-ге вид., випр.та доповн. – К. : Видавн. Дім "Професіонал", 2009. – 392с.

31.
657
Ф59
Фінансовий облік [Текст] : навч. посіб. / В. К. Орлова, Л. А. Костецька, М. С. Орлів [та ін.] за ред.: В.К.Орловой, М.С. Орлів, С.В.Хоми. – К. : ЦУЛ, 2010. – 510с. 
32.
657
С22
Сахарцева, І.І. Бухгалтерський облік [Текст] : навч. посіб. з викон. практ. завдань / І. І. Сахарцева, Г. А. Семенов, Г. М. Бескоста за ред. І.І.Сахарцевої. – К. : Кондор, 2010. – 554с. 

33.
657
О-17
Облік, аналіз та аудит зовшіньоекономічної діяльності. Практикум [Текст] : навч. посіб. / О. О. Маслак, В. Й. Жежуха, К. О. Дорошкевич [та ін.]. – К. : Каравела, 2011. – 280с. 

34.
657
Ф59
Фінансовий та управлінський облік за національними стандартами [Текст] : підручник / М. Ф. Огійчук, В. Я. Плаксієнко, М. І. Беленкова [та ін.] за ред. М.Ф. Огійчука. – 6-те вид., перероб. і доп. – К. : Алерта, 2011. – 1042с.

35.
657
Н15
Навчальна бухгалтерія [Текст] : навч.-практ. посіб. / П. С. Тютюнник, І. Г. Волошан, О. В. Фартушняк [та ін.] за ред.Тютюнника П.С. – Х. : Вид-во ХНЕУ, 2011. – 320с.

36.
657
Ш35
Швець, В.Г. Теорія бухгалтерського обліку [Текст] : підручник / В. Г. Швець. – 4-те вид., перероб. і допов. – Київ : Знання, 2015. – 572 с. 

1.Осадча О. О.  
Вплив елементів методики бухгалтерського обліку на результативність аналізу формування та використання прибутку [Електронний ресурс] / О. О. Осадча // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Економіка. - 2013. - Вип. 22. - С. 115-118. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoa_2013_22_26
2.Кірсанова В. В. 
Вплив облікової політики підприємства на формування його фінансових результатів [Електронний ресурс] / В. В. Кірсанова, Д. О. Пеліпадченко // Інноваційна економіка. - 2013. - № 6. - С. 321-325. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/inek_2013_6_78 3
3.
Курдіяшко Н. П. 
Проблемні питання обліку формування фінансових результатів суб’єктів малого підприємництва [Електронний ресурс] / Н. П. Курдіяшко, Н. М. Маркова // Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління. Серія 1 : Економіка. - 2012. - Вип. 2. - С. 154-160. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NvChdieu_2012_2_25
4.
Коришко Н. Є. 
Облікова політика як фактор впливу на формування фінансових результатів підприємства [Електронний ресурс] / Н. Є. Коришко // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Сер. : Економіка. - 2010. - Вип. 13. - С. 114-120. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoa_2010_13_16
5.
Білик М. Д. 
Облікова політика та її вплив на формування фінансового результату діяльності підприємства [Електронний ресурс] / М. Д. Білик, М. В. Бабіч // Формування ринкових відносин в Україні. - 2013. - № 4. - С. 201-206 . - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/frvu_2013_4_46
6.
Знамеровська Т. М. 
Фінансові результати діяльності: сутність, порядок формування та відображення в обліку [Електронний ресурс] / Т. М. Знамеровська, Т. Г. Халевицька // Аграрний вісник Причорномор`я. Економічні науки. - 2014. - Вип. 75. - С. 39-46. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/avpek_2014_75_7
7.Кішка О. С. 
Практичні підходи до формування, обліку та використання прибутку [Електронний ресурс] / О. С. Кішка. // Економіка. Управління. Інновації. - 2010. - № 2. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2010_2_26
8.
Бабіч В. В. 
Удосконалення обліку формування, розподілу й використання прибутку [Електронний ресурс] / В. В. Бабіч, А. М. Поддєрьогін // Фінанси України. - 2012. - № 2. - С. 103-110. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fu_2012_2_11
Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте на сайті НБ ХНУ БД «Електронна бібліотека», Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету, розділ “Бухгалтерський облік і аудит ” (http://lib.khnu.km.ua/inf_res/res_internet/navigator_SHV.php)